Andrzej Podraza

Globalne wyzwania bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku
[Global challenges of energy security in the 21st century]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”
Miejsce: Rzeszów