PUBLIKACJE

MONOGRAFIE

Bąk, W. (2017). Standardy Ja. Hierarchiczny model samowiedzy. Warszawa: Liberi Libri.
Książka jest opublikowana na prawach otwartego dostępu. Elektroniczną wersję (ebook w formatach PDF, EPUB oraz MOBI) można bezpłatnie pobrać ze strony wydawnictwa Liberi Libri: www.liberilibri.pl/ksiazki 

ARTYKUŁY i ROZDZIAŁY

Jankowski, T., Bąk, W. (2019). Mindfulness as a mediator of the relationship between trait anxiety, attentional control and cognitive failures. A multimodel inference approach. Personality and Individual Differences, 142, 62–71. doi:10.1016/j.paid.2019.01.034

Dutkiewicz, D., Bąk, W. (2018). Emocjonalne konsekwencje rozbieżności w systemie Ja – moderująca rola poczucia humoru. Przegląd Naukowo-Metodyczny, 11(2), 343–358.

Bak, W. (2016). Personality predictors of anger. The role of FFM traits, shyness, and self-esteem. Polish Psychological Bulletin, 47(3), 373–382. doi:10.1515/ppb-2016-0044 [full text]

Bąk, W. (2016). Pomiar stanu, cechy, ekspresji i kontroli złości. Polska adaptacja kwestionariusza STAXI-2. Polskie Forum Psychologiczne, 21(1), 93-122. doi:10.14656/PFP20160107 [full text]

Falewicz, A., Bak, W. (2016). Private vs. public self-consciousness and self-discrepancies. Current Issues in Personality Psychology, 4(1), 58-64. doi:10.5114/cipp.2016.55762 [full text] [online open access]

Huflejt-Łukasik, M., Bąk, W., Styła, R., Klajs, K. (2015). Zmiany Ja w toku psychoterapii. Roczniki Psychologiczne, 18(3), 433-448. [Changes in the self in the course of psychotherapy. Roczniki Psychologiczne, 18(3), 449-464.] [full text pl / eng]

Bak, W. (2015). Possible selves. Implications for psychotherapy. International Journal of Mental Health and Addiction, 13, 650-658. doi:10.1007/s11469-015-9553-2 [full text] [online open access]

Bak, W., Ciastek, S., Michalczuk, M. (2015). Pressing obligations or Inspiring Potentials? The Influence of the Ought vs. Expected Selves on Task Performance. Europe’s Journal of Psychology, 11(2), 349-362. doi:10.5964/ejop.v11i2.943 [full text] [online open access]

Bąk, W., Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E. (2015). Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS. Psychologia Społeczna, 10, 84-99. doi:10.7366/1896180020153206 [full text]

Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. K. (2014). Krótki Inwentarz Osobowości TIPI-P w badaniach polskich. Roczniki Psychologiczne, 17, 403-419. [Short measure of personality TIPI-P in a Polish sample. Roczniki Psychologiczne, 17, 421-437.] [full text pl / eng

Bak, W. (2014). Self-standards and self-discrepancies. A structural model of self-knowledge. Current Psychology, 33, 155-173. doi:10.1007/s12144-013-9203-4 [online open access] [pdf full text]

Kolańczyk, A., Bąk, W., Roczniewska, M. (2013). Skala samoregulacji promocyjnej i prewencyjnej (SSPP). Psychologia Społeczna, 8, 203-218. [full text]

Oleś, P. K., Alessandri, G., Oleś, M., Bak, W., Jankowski, T., Laguna, M, Caprara, G. V. (2013). Positive orientation and generalized self-efficacy. Studia Psychologica, 55, 47-59.

Ciastek, S., Bąk, W. (2012). Wpływ aktywizacji przekonań o własnych możliwościach na proces klasyfikacji. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 16, 71-81. [full text]

Talik, W., Bąk, W. (2011). Struktura systemu Ja a wewnętrzna aktywność dialogowa. Ujęcie w perspektywie rozwojowej. W: P.K. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, E. Brygoła (red.), Dialog z samym sobą (s. 252-273). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bąk, W., Jankowski, T. (2011). Samoświadomość a nastrój. Emocjonalne skutki skupiania uwagi na sobie. W: E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski (red.), Nastrój. Modele, geneza, funkcje (s. 270-287). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Batory, A., Bąk, W., Oleś, P., Puchalska-Wasyl, M. (2010). The dialogical self: Research and applications. Psychology of Language and Communication, 14, 45-59. [full text]

Batory, A., Bąk, W., Oleś, P., Puchalska-Wasyl, M. (2010). Диалогическая самость: исследование и применение. Киселева А. А. (ed.) Реконструкция субъективной реальности. Психология и лингвистика, (11-29). Харьков: Гуманитарный центр.

Jankowski, T., Oleś, M., Bąk, W., Oleś, P. (2009). Przydatność Inwentarza NEO-PI-R w diagnozie indywidualnej. W: J. Siuta (red.), Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce (s. 113-154). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Bąk, W. (2009). Murray Henry Alexander. Encyklopedia Katolicka, tom. XIII, 517-518. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Bąk, W. (2009). Mowrer Orval Hobart. Encyklopedia Katolicka, tom. XIII, 375-377. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Bąk, W. (2009). Wielość Ja w ujęciu poznawczym i dialogowym. Próba integracji podejść. Przegląd Psychologiczny, 52, 53-68. [pdf]

Bąk, W., Oleś, P. (2009). Lęk w kontekście procesów samoregulacji. W: M. Fajkowska, B. Szymura (red.), Lęk: geneza – mechanizmy – funkcje (s. 231-258). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bąk, W. (2008). Struktura rozbieżności Ja w zaburzeniach psychicznych. Czasopismo Psychologiczne, 14, 115-129. [full text]

Bąk, W. (2008). Teoria ukierunkowań regulacyjnych E. Tory Higginsa. Roczniki Psychologiczne, 11, 7-38. [full text]

Bąk, W., Oleś, P. (2008). Koncepcja trzech planów organizacji systemu Ja. W: M. Plopa, M. Błażek (red.), Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna (s. 45-55). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Puchalska-Wasyl, M., Chmielnicka-Kuter, E., Jankowski, T., Bąk, W. (2008). Wyobraźnia jako przestrzeń dla wewnętrznego dialogu. Przegląd Psychologiczny, 51, 197-214. [pdf]

Łaguna, M., Bąk, W. (2007). Emocje i przekonania na temat Ja. Dwa kierunki wyjaśniania ich wzajemnych relacji. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.), Bliżej emocji (s. 205-217). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bąk, W., Jankowski, T. (2007). Sprawozdanie z XII konferencji Klubu Psychologii Autonomicznej „Homo Automaticus czy Homo Sapiens". Jadwisin, 28-30 czerwca 2006 roku. Przegląd Psychologiczny, 50, 339-342.

Bąk, W. (2005). Emocjonalne korelaty rozbieżności JA - badania inspirowane teorią E. T. Higginsa. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 2, 27-39.

Bąk, W. (2003). Struktura systemu Ja a nasilenie lęku egzystencjalnego. W: P. Francuz, M. Grygielski, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL (t. 11, s. 137-156). Lublin: Wydawnictwo KUL. 

Bąk, W. (2002). E. Tory Higginsa teoria rozbieżności Ja. Przegląd Psychologiczny, 45, 39-55.

 

Wystąpienia na konferencjach i sympozjach

Łysiak, M., Bąk, W. (2018, grudzień). Pomiar emocji depresyjnych w populacji zdrowej. Polska adaptacja kwestionariusza STDS. XI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Szkoleniowy „Nowe zjawiska w psychiatrii”, Wisła.

Bak, W. (2018, July). Content analyses of self-standards’ attributes in context of the Big Two and the Big Five. Paper presented at the 19th European Conference on Personality, Zadar, Croatia.

Jankowski, T., Bak, W. (2018, July). When the ego is our friend – the basic features of adaptive self-concept. Paper presented at the 19th European Conference on Personality, Zadar, Croatia.

Bak, W., Lysiak, M. (2018, July). Measurement of depressive emotions in non-clinical samples. Polish adaptation of STDS. Poster presented at the 19th European Conference on Personality, Zadar, Croatia.

Łysiak, M., Bąk, W. (2018, lipiec). Eutymia vs. dystymia a jakość życia. Badania populacji klinicznej i zdrowej. Referat zaprezentowany na III Konferencji Psychologii Pozytywnej, Warszawa.

Bąk, W., Jankowski, T., Miciuk, Ł. (2018, April). The Adaptive Self-Concept Scale (ASCS). Factor structure and convergent validity. Poster presented at the International Conference “Between Narcissism and Entitlement: Self-Enhancement in a Cross-Cultural Perspective”, Warsaw, Poland.

Jankowski, T., Bąk, W., Miciuk, Ł. (2018, April). How do we bias information about the self? Dynamic integrative model of self-construal. Paper presented at the International Conference “Between Narcissism and Entitlement: Self-Enhancement in a Cross-Cultural Perspective”, Warsaw, Poland.

Bąk, W. (2017, wrzesień). Typologia standardów Ja i hierarchiczny model samowiedzy. XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.

Bąk, W., Łysiak, M. (2017, wrzesień). Pomiar stanu i cechy depresji. Polska adaptacja kwestionariusza STDS. XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.

Bąk, W. (2017, wrzesień). Czym różnią się ideały od powinności? Analiza treści standardów Ja. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń.

Jankowski, T., Bąk, W. (2017, wrzesień). Skala Adaptacyjnej Koncepcji Siebie – zintegrowany pomiar struktury samowiedzy. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń.

Bąk, W. (2017, wrzesień). Jak mierzyć rozbieżności Ja? Procedura SSM do badania treści standardów Ja i struktury samowiedzy. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń.

Jankowski, T., Bak, W. (2017, July). The integrative view on the measurement of self-concept structure. The Adaptive Self-Concept Scale. Paper presented at the 14th European Conference on Psychological Assessment, Lisbon, Portugal.

Bak, W. (2017, July). Measuring the experience, expression, and control of anger. The Polish adaptation of STAXI-2. Poster presented at the 14th European Conference on Psychological Assessment, Lisbon, Portugal.

Bak, W. (2017, July). How to measure self-discrepancies? DRP – an instrument for studying content of self-standards and structure of self-knowledge. Paper presented at the 14th European Conference on Psychological Assessment, Lisbon, Portugal.

Kutnik, J., Bąk, W. (2016, September). Internal dialogical activity and self-discrepancies. Poster presented at the 9th International Conference on the Dialogical Self, Lublin, Poland.

Bąk, W., Alessandri, G. (2016, July). Further support for the hierarchical model of self-standards. Paper presented at the Motivation and Social Perception Conference, Gdańsk, Poland.

Bąk, W., Oleś. P. (2015, wrzesień). Przekonania o własnej skuteczności w regulacji emocji. Status teoretyczny i korelaty. Referat wygłoszony na XII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź.

Bąk, W., Dutkiewicz, D. (2015, wrzesień). Rozbieżności Ja w późnej dorosłości. Emocje, zadowolenie z życia i samoocena zdrowia. Poster przedstawiony na XII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź.

Jankowski, T., Bąk, W., Dutkiewicz, D. (2015, czerwiec). Ja – przyjaciel czy wróg? Model adaptacyjnego Ja rdzennego. Poster przedstawiony na XXIV konferencji Kolokwia Psychologiczne Komitetu Psychologii PAN, Kraków.

Bąk, W. (2015, czerwiec). Kwestionariusz STAXI-2 do badania złości. Nowe dane dotyczące polskiej adaptacji. Poster przedstawiony na VI Ogólnopolskiej Konferencji Bliżej Emocji, Lublin.

Bąk, W. (2014, wrzesień). Polska adaptacja kwestionariusza STAXI-2 do badania stanu, cechy, ekspresji i kontroli złości. Poster przedstawiony na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.

Miciuk, Ł., Bąk, W. (2014, wrzesień). Przekonania o własnej skuteczności emocjonalnej polskich aktorów teatralnych. Poster przedstawiony na XI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa.

Bąk, W. (2014, wrzesień). Przekonania o własnej skuteczności emocjonalnej. Polska adaptacja kwestionariusza RESE. Poster przedstawiony na XI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa.

Łaguna, M., Mielniczuk, E., Bąk, W., Purc, E., Oleś, P. (2014, wrzesień). Polska adaptacja TIPI-P: Dane z prób studenckich. Poster przedstawiony na XI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa.

Laguna, M., Purc, E., Mielniczuk, E., Bak, W., Oleś, P. (2014, July). Polish adaptation of the Ten Item Personality Inventory (TIPI). Poster presented at the 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.

Bąk, W. (2014, kwiecień). Ja możliwe i standardy Ja w kontekście psychoterapii. Referat wygłoszony na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych, Aktualia 2014, Lublin.

Miciuk, Ł., Bąk, W. (2014, kwiecień). Jak aktorzy radzą sobie z emocjami? – badanie opinii studentów. Plakat przedstawiony na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych, Aktualia 2014, Lublin.

Modzelewska, J. Dutkiewicz, D., Kajka, N., Miciuk, Ł., Mikołajczyk, A., Smolarz, K., Jankowski, T., Bąk, W. (2014, kwiecień). Efektywność utajonego prymowania stanem uważności. Plakat przedstawiony na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych, Aktualia 2014, Lublin.

Bąk, W. (2013, wrzesień). Przekonania o własnych możliwościach jako element samowiedzy – miejsce w modelu struktury Ja oraz efekty czasowej aktywizacji. Referat wygłoszony na X Zjeździe Naukowym Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Kraków.

Bąk, W., Gołębiowska, N. (2012). Stabilna struktura niestabilnych treści. Stałość i zmienność w samowiedzy. Plakat przedstawiony na IX Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Sopot, 11-14 września 2012. [pdf]

Bąk, W. (2012). Self-knowledge activation and the scope of attention. Poster presented at the 4(th) Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Personality and Control, 13-16 August 2012, Kazimierz Dolny, Poland. (book of abstracts, p. 64). [pdf]

Bąk, W. (2012). Does positive self-knowledge have always positive consequences? The effects of the „can self” accessibility on task performance. Paper presented at the 16(th) European Conference on Personality Psychology, 10-14 July 2012, Trieste, Italy (book of abstracts, pp. 134-135).

Bąk, W. (2011). Wpływ aktywizacji przekonań o własnych możliwościach na wykonanie zadań niezwiązanych z Ja. Referat wygłoszony na XXXIV Zjeździe Naukowym PTP, Katowice, 18-21 września 2011.

Jankowski, T., Bąk, W. (2011). Jak nastraja nas świadomość siebie? Rodzaje samoświadomości i ich związek z nastrojem. Referat wygłoszony na XXXIV Zjeździe Naukowym PTP, Katowice, 18-21 września 2011.

Bąk, W. (2011). O nie zawsze pozytywnych skutkach pozytywnego myślenia o sobie. Efekty aktywizacji przekonań o własnych możliwościach. Referat wygłoszony na VIII Zjeździe Naukowym Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań, 8-10 września 2011.

Bąk, W. (2010). Standardy Ja i możliwości ich realizacji. Propozycja modelu rozbieżności Ja. Referat wygłoszony na VII Zjeździe Naukowym Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Nowy Sącz, 9-11 września 2010.

Bąk, W. (2010). Structure of self-discrepancies. Verification of the model. Poster presented at the 15th European Conference on Personality, 20-24 July 2010, Brno, Czech Republic (book of abstracts, p. 225-226). [pdf]

Bąk, W. (2010). Self-regulation in the context of the structure of the self. Three-dimensions of self-discrepancies. Paper presented at the First International Conference “Motivation, Self-regulation and Gender”, 3-5 June 2010, Gdańsk, Poland (Book of abstracts, p. 29).

Bąk, W., Łaguna, M. (2009). Metody badania ukierunkowań regulacyjnych. Plakat przedstawiony na VI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin, 14-16 września 2009 (książka abstraktów, s. 60). [pdf]

Bąk, W. (2009). Regulatory foci and the big five. Poster presented at the 11th European Congress of Psychology, 7-10 July 2009, Oslo, Norway. [pdf]

Bąk, W. (2009). Personality predictors of the experience, expression and control of anger. Poster presented at the 11th European Congress of Psychology, 7-10 July 2009, Oslo, Norway. [pdf]

Bąk, W. (2009). Struktura Ja i samoregulacja - komputerowa metoda badania. Referat wygłoszony na III Międzyśrodowiskowym Forum Dyskusyjnym, Kazimierz Dolny, 4-7 czerwiec 2009.

Bąk, W. (2008). Możliwości osobiste jako niedoceniany wymiar samoregulacji. Referat wygłoszony na XXXIII Zjeździe Naukowym PTP, Poznań, 24-27 września 2008 (książka abstraktów, s. 131).

Bąk, W. (2008). Three dimensions of self-regulation - a dialogical reinterpretation. Paper presented at the Fifth International Conference on the Dialogical Self, 26-29 August 2008, Cambridge, UK. (Book of abstracts, p. 127).

Bąk, W. (2008). Three dimensions of self-regulation. Paper presented at the XXIX International Congress of Psychology, 20-25 July 2008, Berlin, Germany. (Book of abstracts - p. 432).

Bąk, W. (2008). Możliwości osobiste - trzeci wymiar (a może nawet styl) samoregulacji. Referat wygłoszony na II Międzyśrodowiskowym Forum Dyskusyjnym, Kazimierz Dolny, 15-18 maja 2008.

Bąk, W. (2008). Lepiej zyskać czy nie stracić? Dwa style samoregulacji. Referat wygłoszony na konferencji „Smaczki Psychologii", 17 kwietnia 2008, Lublin, UMCS.

Bąk, W. (2008). O złości i „złościolubnych wymiarach osobowości". Referat wygłoszony na konferencji „Bliżej emocji III", 10-12 kwietnia 2008, Lublin, KUL.

Bąk, W. (2007). Promocyjnie czy prewencyjnie? O dwóch strategiach realizacji celów. Wystąpienie na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej KNP ANIMA „Prosto do celu. Z psychologią o sukcesie", Gdańsk, 22-23 listopada 2007.

Bąk, W. (2007). Hipoteza trzech planów samoregulacji. Pomysły na weryfikację. Wystąpienie na Międzyśrodowiskowym Forum Dyskusyjnym, Kazimierz Dolny, 10-13 maja 2007.

Bąk, W. (2006). Three perspectives of self-regulation - a new theoretical proposition. Paper presented at the 13th European Conference on Personality, 22-26 July 2006, Athens, Greece (Book of abstracts, p. 233).

Łaguna, M., Bąk, W. (2006). Co myślimy o sobie i jak się z tym czujemy? Referat wygłoszony na sympozjum „Bliżej emocji", Lublin, KUL, 20-21 kwietnia 2006.

Bąk, W., Oleś, P. (2005). Koncepcja trzech planów organizacji systemu Ja. Referat wygłoszony na Jubileuszowej Konferencji Naukowej Instytutu Psychologii w Uniwersytecie Gdańskim „Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość", Gdańsk, 5-6 grudnia 2005.

Bąk, W. (2002). Struktura systemu „ja" a nasilenie lęku egzystencjalnego. Referat wygłoszony na XXXI Zjeździe Naukowym PTP, Lublin, 5-8 września 2002.

 

Materiały dydaktyczne

Ćwiczenia zamieszczone w: Oleś, P., Puchalska-Wasyl, M., Sobol-Kwapińśka, M. (2006). (red.) O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa / Lublin: Wydawnictwa Naukowe Scholar / Wydawnictwo KUL:

 • Cechy teorii cech, czyli sympozjum prawie naukowe (s. 13-16)
 • Osobowość narkomana - analiza na tle modelu PEN Eysencka (s. 24-27)
 • Konsylium psychoanalityczne (s. 49-54)
 • I kto to wymyślił? Zestawienie pojęć poznawczych teorii Ja (s. 55-57)
 • Dylematy nowożeńca, czyli o zmianach osobowości uwarunkowanych kulinarnie (s. 79-81)
 • Jakie życie taka teoria - biografia twórcy teorii osobowości (s. 127-129)
 • Andrzej Chyra o sobie - interpretacja opowieści autobiograficznej (s. 138-141)

 

ŻYCIORYS 

 • Matura (1993) - LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu, woj. podkarpackie.

 • Magisterium (1999) - Lublin, KUL - praca magisterska „Struktura systemu Ja a nasilenie lęku egzystencjalnego" napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Olesia.

 • Studia doktoranckie (1999-2004) - Instytut Psychologii KUL.

 • Doktorat (2005) - tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskany po obronie rozprawy doktorskiej pt. „Kognitywno-afektywne aspekty rozbieżności w systemie Ja - studium na gruncie teorii E. T. Higginsa" - promotor: prof. dr hab. Piotr Oleś; recenzenci: (1) prof. dr hab. Maria Jarymowicz, (2) prof. dr hab. Zbigniew Zaleski.

 • Od października 2005 r. - zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii KUL, a od października 2008 r. - na stanowisku adiunkta.

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019 11:21