20192018

 • Emocjonalne konsekwencje rozbieżności w systemie Ja - moderująca rola poczucia humoru
  [w:] Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • 2017  2016  2015

 • Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych : polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS
  [w:] PSYCHOLOGIA SPOLECZNA
 • Possible selves: Implications for psychotherapy
  [Ja możliwe: Implikacje dla psychoterapii]

  [w:] International Journal of Mental Health and Addiction
 • Zmiany w Ja w toku psychoterapii
  [w:] Roczniki Psychologiczne
 • Pressing obligations or Inspiring Potentials? The Influence of the Ought vs. Expected Selves on Task Performance
  [Presja zobowiązań czy inspiracja możliwości? Wpływ Ja powinnościowego vs Ja oczekiwanego na wykonanie zadań]

  [w:] Europe\'s Journal of Psychology

 • 2014

 • Krótki Inwentarz Osobowości TIPI-P w badaniach polskich
  [w:] Roczniki Psychologiczne
 • Self-standards and self-discrepancies. A structural model of self-knowledge
  [Standardy Ja i rozbieżności Ja. Strukturalny model samowiedzy]

  [w:] CURRENT PSYCHOLOGY

 • 2013

 • Skala Samoregulacji Promocyjnej i Prewencyjnej (SSPP)
  [w:] PSYCHOLOGIA SPOLECZNA
 • Positive orientation and generalized self-efficacy
  [Pozytywna orientacja i uogólnione poczucie własnej skuteczności]

  [w:] STUDIA PSYCHOLOGICA