Urodzona 4 maja 1969 r. w Lublinie. Od 1984 do 1988 uczęszczała do klasy humanistycznej z rozszerzonym językiem francuskim w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie nad Wisłokiem. W latach 1988-1993 odbyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku filologia romańska.

 

W latach 1993-1994 odbyła roczne studia na Uniwersytecie Paris X (Francja) w zakresie nauczania języka francuskiego jako obcego (maîtrise FLE) a w latach 1994-1996 - studia podyplomowe zakończone dyplomem typu DEA (diplôme d’études approfondies) w zakresie językoznawstwa. W latach 1996-2000, jako asystent w IFR KUL i doktorantka uniwersytetu Paris X–Nanterre, przygotowała tezę doktorską: na podstawie dyplomu DEA uzyskała zgodę na wpis na studia doktoranckie Uniwersytetu Paris X, jednocześnie zaś na mocy porozumienia KUL-Paris X prace nad rozprawą prowadziła w ramach tak zwanej co-tutelle de thèse (współpromotorstwo rozprawy doktorskiej). W styczniu 2000 r. na Uniwersytecie Paris X odbyła się publiczna obrona Jej rozprawy doktorskiej, w wyniku której uzyskała stopień doktora obu uniwersytetów współodpowiedzialnych za Jej przygotowanie (KUL i Paris X). Wyniki badań przeprowadzonych w ramach prac nad rozprawą doktorską opublikowała w monografii Temporalité et narration (2003, Lublin:TN KUL)

 

W 2009 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie naukowej językoznawstwo na podstawie rozprawy habilitacyjnej Conter au risque de tout changer. Complexité conceptuelle et référence aux procès dans l’acquisition du français L2 et du polonais L2 (2008, Lublin: TN KUL & KUL).

 

Podsumowaniem jej dorobku naukowego (1994 – 2013) oraz podstawą do ubiegania się o tytuł profesora była monografia Construction du récit dans la communication en langue étrangère (2013, Lublin: Werset).

Postanowieniem z dn. 22 stycznia 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Jej tytył profesora nauk humanistycznych.

 

Innym przejawem Jej aktywności są działania naukowo-badawcze i dydaktyczne jak również funkcje administracyjne w strukturach Uniwersytetu. Od 1 września 2009 jest Kierownikiem Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (IFR). 1 maja 2010 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 2009-2012 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej WNH KUL, a w okresie od 1 września 2012 r. do 12 grudnia 2013 r. pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora KUL ds. jakości kształcenia. 12 grudnia 2013 r. decyzją Senatu KUL powołana została na stanowisko Prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą.

 

Równolegle do działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej prowadzi działalność popularyzującą naukę oraz promującą idee nauczania wielokulturowego i wielojęzycznego. Aktywnie działa między innymi w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym (członek ZG), Polskim Towarzystwie Lingwistyki Stosowanej (wiceprezes), Towarzystwie Naukowym KUL (członek korespondent) oraz w Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce Prof-Europe (prezes). Od roku 2009 pełni również funkcję koordynatora merytorycznego w organizowanej corocznie Olimpiadzie Języka Francuskiego.

 

Za działalność na polu frankofonii, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kultury i języka francuskiego w Polsce, w lutym 2013 r. odznaczono Ją francuskim Orderem Kawalerskim Palm Akademickich.

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2016 00:10