Tomasz Moskal

Ks. dr hab. Tomasz Janusz Moskal, prof. KUL, urodzony 22 stycznia 1972 r. w Nisku (woj. podkarpackie). Studia teologiczno-filozoficzne w KUL - 1992-1998 (WSD Sandomierz). Magisterium - 1998 (Dzieje parafii Racławice w latach 1918-1939). Święcenia kapłańskie - 1998. Studia specjalistyczne z historii Kościoła w KUL - 1999-2004. Doktorat 2004 (Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII wieku). Habilitacja 2014 (na podstawie dorobku naukowego i rozprawy: Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku). Pracownik KUL: od 2004 r. - asystent, 2005 - adiunkt, 2017 - profesor nadzwyczajny, 2022 - profesor KUL, aktualnie przy Katedrze Historii Kościoła w Sekcji Historii Kościoła i Patrologii Instytutu Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii. Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych na Wydziale Teologii KUL od 2020 r. Sekretarz Sekcji Historyków Kościoła w Polsce. Kanonik Honorowy Sandomierskiej Kapituły Katedralnej. W dniu 27 lipca 2016 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. W dniu 22 lipca 2022 r. podczas obchodów Święta Policji w Nisku, otrzymał medal 30-lecia NSZZ Policjantów. Główne kierunki zainteresowań naukowych: księgozbiory kościelne, duchowieństwo parafialne, kultura monastyczna na ziemiach polskich, edytorstwo źródeł do dziejów Kościoła polskiego.


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Wygłoszone referaty

 1. Udział w VII Kongresie Teologów Polskich, KUL 12-15 września 2004 r. połączony z prelekcją "Bibliofilska działalność Samuela Bogumiła Linde na terenie diecezji sandomierskiej".
 2. Udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Wykładowców Historii Kościoła, Olsztyn 31 marca-1 kwietnia 2005 r. połączony z prelekcją "Sandomierski ośrodek historyczny do 1939 r".
 3. Referat „Fundacja szpitala przy klasztorze klarysek w Zawichoście 19 kwietnia 1255 r." wygłoszony 19 kwietnia 2005 r. w Zawichoście.
 4. 40. lecie Instytutu Historii Kościoła KUL, Lublin 21.05.2005: referat: „Dorobek naukowy Katedry Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii Kościoła".
 5. Konferencja naukowa zorganizowana z okazji 80-lecia Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Poznań 8.11.2005: referat: „Historia ksiąg metrykalnych kościoła katolickiego na ziemiach polskich".
 6. Konferencja naukowa Metodologia Nauk Pastoralnych, Warszawa 24-25.09.2007, referat: "Metoda analizy źródeł - ujęcie teologiczno-historyczne".
 7. Konferencja naukowa zorganizowana z racji 25-lecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance, 19.04.2008, referat: "Biblioteki parafialne w okresie staropolskim".
 8. Konferencja popularno-naukowa Miarą człowieka jest jego godność, Puchaczów 8.05.2008, referat: "Godność człowieka w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II".
 9. Sympozjum naukowe zorganizowane przez Instytut Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych - Kościelne zbiory biblioteczne. Dziedzictwo przeszłości i współczesne wyzwania, 24.09.2008, referat: "Biblioteki kolegiackie w diecezji krakowskiej do końca XVIII wieku".
 10. Konferencja naukowa "Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008. Z dziejów miasta i powiatu", Kolbuszowa 10.10.2008, referat: Dzieje parafii Kolbuszowa na tle historii dekanatu miechocińskiego (do 1772 r.).
 11. Konferencja naukowa "Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej - od średniowiecza po współczesność", Łęczna 16.04.2009, referat: Biblioteka parafialna w Łęcznej w okresie staropolskim.
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa "Lublin - Windsor. Drogami historii ku przyszłości", Lublin 7.06.2010, referat: Integracyjna aktywność Koła Przyjaciół KUL w Windsor.
 13. Konferencja naukowa "Pięć wieków Parafii Kolegiackiej Wszystkich Świętych w Kolbuszowej", Kolbuszowa 10.11.2010, referat: Duchowieństwo kolbuszowskie doby przedrozbiorowej.
 14. Sympozjum naukowe "Z okazji 400-lecia wydania Offertoria et communiones Mikołaja Zieleńskiego", Lublin 9.05.2011, referat: "Bibliofilskie zainteresowania prymasa Wojciecha Baranowskiego 1545-1615".
 15. Konferencja popularno - naukowa z racji VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek "Dzień otwarty w bibliotece", Nisko 11.05.2011, referat: "Godność człowieka w nauczaniu papieży XX wieku".
 16. Sympozjum naukowe "Księgi wizytacyjne w zasobach archiwalnych. Wczoraj i dziś", Lublin 30.09.2011, referat: "Stan i perspektywy publikacji kościelnych akt wizytacyjnych z okresu staropolskiego".
 17. Spotkanie Dyrygentów chórów Polskiej Federacji Pueri Cantores, Nowy Sącz 4-5.11.2011, referat: "Prymas Wojciech Baranowski i jego mecenat artystyczny nad Mikołajem Zieleńskim - w 400-lecie wydania Offertoria et communiones".
 18. Sesja naukowa "Wokół zagadnień drugiego wydania Przygotowania do studiów w archiwach kościelnych", Kalwaria Zebrzydowska 23.03.2012, referat: "Organizacja Kościoła w Polsce po 1992 roku".
 19. Udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Wykładowców Historii Kościoła, Wigry 12-13.04.2012 r. połączony z prelekcją "Bulla Totus Tuus Poloniae Populus - geneza i konsekwencje".
 20. Sesja naukowa "Modliborzyce - studia z dziejów miasteczka i gminy", Modliborzyce 9.11.2012, referat: "Biblioteka parafialna w Modliborzycach w okresie przedrozbiorowym".
 21. Otwarcie wystawy "Zgoda Sandomierska. Zgoda panów - zgoda braci", Sandomierz 5.12.2012, referat: "Kościół katolicki w XVI-wiecznej Polsce w kontekście Zgody Sandomierskiej z 1570 roku".
 22. Konferencja naukowa „Pięćsetlecie objawień Maryi w Rzeszowie (1513) oraz dwieście pięćdziesięciolecie koronacji figury Matki Bożej (1763)”, referat: "Mikołaj Spytek Ligęza - fundator kościoła i klasztoru bernardynów w Rzeszowie".
 23. Konferencja naukowa "Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce", Kielce 23-23.05.2014, referat: "Rubrycele i schematyzmy diecezji sandomierskiej 1818-1992".
 24. Konferencja naukowa "Relacje kościelne i dyplomatyczne Polski ze Stolicą Apostolską", Białobrzegi 8-10.04.2015, referat: "... zastaliśmy w zakrystii Turka w zawoju, z broda ogromną". Adam Prosper Burzyński OFM (1755-1830) jako prefekt apostolski w Egipcie".
 25. Konferencja naukowa "Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku - rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie", Kraśnik 12-14.06.2015, referat: "Mszał kraśnicki - zabytek z XV wieku".
 26. Konferencja naukowa: "Ważne wydarzenia historyczne Kościoła w kontekście duszpasterstwa polskiego w Niemczech", Schönstatt 05-10.04.2016, referat "1050-lecie chrztu Polski - znaczenie, konsekwencje, wyzwania na przyszłość".
 27. Konferencja naukowa: "Ważne wydarzenia historyczne Kościoła w kontekście duszpasterstwa polskiego w Niemczech", Schönstatt 05-10.04.2016, referat "50-lecie wymiany Listu o pojednaniu między biskupami polskimi i niemieckimi z 1965 r., kontekst powstania, percepcja, reakcje polityczne, aktualne znaczenie".
 28. Konferencja naukowa: „730-lecie lokacji Sandomierza”, Sandomierz 7.10.2016, referat: "Sandomierska sieć kościelna w kontekście diecezji krakowskiej do końca XIII wieku”.
 29. Sympozjum naukowe: „Bp Stefan Zwierowicz (1842-1908)", Sandomierz 15.10.2016, referat: „Bp Stefan Zwierowicz jak ordynariusz diecezji sandomierskiej”.
 30. Konferencja naukowa: „Bp Franciszek Jop w 40. rocznicę śmierci pierwszego biskupa opolskiego (1976-2016)”, Opole 26.10.2016, referat: „Działalność ks. Franciszka Jopa i okres jego posługi biskupiej w Sandomierzu”.
 31. Sympozjum naukowe: "Kameduli w Rytwianach. 400 lat Pustelni Złotego Lasu, 1617-2017", Rytwiany 23-24.09.2017, referat: "Z dziejów kamedułów w Rytwianach 1617-1825".
 32. Konferencja naukowa: "Biskupi diecezji sandomierskiej", Sandomierz 28.10.2017, referat: "Biskup Franciszek Jop (1946-1952)".
 33. Konferencja naukowa "200.rocznica nowego podziału administracyjnego Kościoła w Królestwie Polskim", Siedlce 5-6.04.2018, referat: "Sieć klasztorów diecezji sandomierskiej 1818-1819".
 34. Jubileusz 200 lat diecezji sandomierskiej, Sandomierz 5.05.2018, referat: "Kościół sandomierski a ludzie pracy, rzemieślnicy i przedsiębiorcy. Drogi i wzajemne powiązania".
 35. Sympozjum naukowe: "Bernardyni Bydgoscy 1480-1829", Kalwaria Zebrzydowska 26.05.2018., referat: "Kościelno-polityczny kontekst fundacji Bernardynów w Bydgoszczy w 1480 r."
 36. Konferencja naukowa: "Wpisani w dzieje Radomia. 550. rocznica przybycia oo. Bernardynów do Radomia 1468-2018", Radom 23.06.2018, referat: "Księgozbiór bernardynów radomskich w świetle inwentarzy z zasobu Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu".
 37. Sympozjum naukowe "Miejsce liturgii w teologii", Częstochowa 11-13.09.2018, referat: "U źródeł liturgii. Liturgika a historia Kościoła".
 38. Konferencja naukowa "Siedem i pół wieku Koprzywnicy", Koprzywnica 13.10.2018., referat: "Kościoły koprzywnickie na przełomie XVIII/XIX wieku".
 39. Konferencja naukowa "Gościniec niepodległości", Drohiczyn 20.10.2018., referat „Książeczki do nabożeństwa na straży zachowania polskości w okresie zaborów”.
 40. Konferencja naukowa "Na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie... W setną rocznice rewindykacji klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy (1919-2019), Radecznica 1-2.03.2019., referat: "Biskup Marian Fulman i diecezja lubelska u progu odzyskania niepodległości przez Polskę i powrotu bernardynów do Radecznicy".
 41. Międzynarodowe sympozjum naukowe z okazji 55. rocznicy utworzenia Instytutu Historii Kościoła KUL "Kościół na drogach przeszłości", Lublin 6.06.2019, referat: "Miejsce nauk pomocniczych w wykładzie historii Kościoła".
 42. 25. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides", Sandomierz 3-5.09.2019., referat: "Paleografia w pracy bibliotekarza".
 43. Międzynarodowa konferencja naukowa "400-lecie podjęcia budowy bazyliki NMP OO. Bernardynów w Leżajsku z fundacji starosty leżajskiego Łukasza Opalińskiego (1618-2018) oraz 50-lecie istnienia przyklasztornej parafii (1969-2019), Leżajsk 22-23.11.2019., referat: "Bernardyni w Leżajsku staropolskim na kartach klasztornych „Liber Mortuorum”.
 44. Sympozjum naukowe "Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620), palatinus et capitaneus Cracoviensis, fundator et defensor Ecclesiae. W czterechsetną rocznicę śmierci", Kalwaria Zebrzydowska 24.10.2020., referat: "Zebrzydowscy na kartach polskiego wydania dzieła Roberta Bellarmina „De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum” z 1616 r.".
 45. Międzynarodowa konferencja naukowa: "Littera scripta manet - zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów", Kraków (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie) 19-20.11.2020., referat: "Protokoły powizytacyjne parafii przedrozbiorowej diecezji krakowskiej w zasobie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu".
 46. Sympozjum naukowe "Erem Kamedułów w Rytwianach i klasztory monastyczne diecezji sandomierskiej. Duchowość. Historia. Dziedzictwo", Rytwiany 25-26 czerwca 2021., referat: "Erem i kościół w Rytwianach w świetle inwentarzy z 1825 i 1932 r."
 47. Konferencja naukowa "Kolegiata Opatowska  - dziesiąty Pomnik Historii w województwie świętokrzyskim. Historia miejsca, miejsce historii", Opatów 27 kwietnia 2023., referat: "Florian Piltowski, scholastyk opatowski. Szkic do portretu".

PUBLIKACJE

Monografie

Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w.,

Sandomierz 2005, ss. 510.

ss_400

Omówienia i recenzje:

 1. W. Kowalski, Tomasz Moskal, Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w., Sandomierz 2005, s. 511, Nasza Przeszłość 107 (2007), s. s. 329-333.
 2. Z. Pałubska, Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w., Sandomierz 2005, ss. 511, Studia Sandomierskie 12 (2005), z. 2, s. 176-179.
 3. R. Skrzyniarz, Tomasz Moskal, Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w., Sandomierz 2005, ss. 511, ABMK 83 (2005), s. 453-454.

Złoty Jubileusz działalności Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kanadzie,

Lublin-Toronto 2006, ss. 134.

kanada_400

 

Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku,

Lublin 2013, ss. 342.

Omówienia i recenzje:

 1. M. Derwich, r. Tomasz Moskal, Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku [The Book in the Sandomierz Collegiate Church Circles until 1818], Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, pp. 342, 66 illustrations, 9 tables, bibliography, list of persons, summary, w: Hereditas monasteriorum 4 (2014), s. 439.
 2. S. Gurba, Ks. Tomasz Moskal, Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 342, w: Studia Sandomierskie 21 (2014), s. 339-341.
 3. M. Choptiany, Ks. Tomasz Moskal, Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego, Wydawnictwo KUL,  2013, ss. 342, w: Rocznik Biblioteki Narodowej XLV (2014), s. 266-274.

 

Prałaci i kanonicy Kapituły Katedralnej w Sandomierzu 1938-2018,

Sandomierz 2018, ss. 192.

 Omówienia i recenzje:

 

1. Ks. T. Moskal. Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej w Sandomierzu 1938-2018. [= Les prélats et les chanoines du chapitre cathédral de Sandomierz 1938-2018] (J. Flaga), Revue d'Histoire Ecclésiastique, Volume 115, Issue 1-2/2020, p. 416-419.

 

Prałaci i kanonicy kapitulni w dziejach Janowa lubelskiego 1867-2020, Sandomierz 2020, s. 128.

 

pralaci_i_kanonicy_janow_lubelski_okladka_-_gotowe_1

 

Wydawnictwa redaktorskie

 1. Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. J. Walkusz, T. Moskal, Lublin 2009.
 2. Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, red. W. Bielak, J. Marczewski, T. Moskal, Lublin 2011, ss. 588.
 3. Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, wydanie drugie poprawione i uzupełnione pod redakcja ks. Tomasza Moskala i Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2013.
 4. Roczniki Historii Kościoła 1 (56), 2009.
 5. Roczniki Historii Kościoła 2 (57), 2010.
 6. Roczniki Historii Kościoła 3 (58), 2011.
 7. Roczniki Historii Kościoła 4 (59), 2012.
 8. Roczniki Historii Kościoła 5 (60), 2013.
 9. Roczniki Teologiczne 61 (2014), z. 1 Praca socjalna.
 10. Roczniki Teologiczne 61 (2014), z. 2 Teologia dogmatyczna.
 11. Roczniki Teologiczne 61 (2014), z. 3 Teologia moralna.
 12. Roczniki Teologiczne 61 (2014), z. 4 Historia Kościoła.
 13. Roczniki Teologiczne 61 (2014), z. 5 Teologia duchowości.
 14. Roczniki Teologiczne 61 (2014), z. 6 Teologia pastoralna.
 15. Roczniki Teologiczne 61 (2014), z. 7 Teologia ekumeniczna.
 16. Roczniki Teologiczne 61 (2014), z. 8 Liturgika.
 17. Roczniki Teologiczne 61 (2014), z. 9 Teologia fundamentalna i religiologia.
 18. Roczniki Teologiczne 61 (2014), z. 10 Nauki o rodzinie.
 19. Roczniki Teologiczne 61 (2014), z. 11 Katechetyka.
 20. Roczniki Teologiczne 61 (2014), z. 12 Homiletyka.
 21. Roczniki Teologiczne 62 (2015), z. 4 Historia Kościoła.
 22. Roczniki Teologiczne 63 (2016), z. 4 Historia Kościoła.
 23. Roczniki Teologiczne 64 (2017), z. 4 Historia Kościoła.
 24. Roczniki Teologiczne 65 (2018), z. 4 Historia Kościoła.
 25. Roczniki Teologiczne 66 (2019), z. 4 Historia Kościoła.
 26. Roczniki Teologiczne 67 (2020), z. 4 Historia Kościoła.
 27. W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza, red. ks. Tomasz Moskal, ks. Marcin Nabożny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020.
 28. Silva Aurea w Rytwianach 1617-2017. Studia z dziejów kościoła i eremu, red. ks. T. Moskal, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2021.
 29. Roczniki Teologiczne 68 (2021), z. 4. Historia Kościoła.
 30. Roczniki Teologiczne 69 (2022), z. 4. Historia Kościoła.
 31. Album Perła baroku w regionie, red. ks. Wiesław Kowalewski, ks. Tomasz Moskal, Rytwiany 2022.
 32. Iucunditas cordis – haec est vita hominis. Księga Jubileuszowa dla dr. hab. Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM w 25. rocznicę święceń kapłańskich, red. ks. Tomasz Moskal, Sandomierz 2023.

Artykuły i opracowania

 1. Wykaz prac magisterskich napisanych w ramach studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu w latach 1997-2001, "Studia Sandomierskie" 8 (2001), s. 378-381.
 2. Nasze czyny za życia brzmią echem w wieczność, [rec]: Życie, dzieło, męczeństwo Księdza Kazimierza Sykulskiego, red. K. Zemeła, G. Miernik, Skarżysko-Kamienna 1999, "Studia Diecezji Radomskiej", t. 4 (2002), s. 390-392.
 3. Bibliofilska działalność Samuela Bogumiła Linde na terenie diecezji sandomierskiej, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2, Materiały spotkań sekcyjnych, Lublin 2004, s. 429-431. 
 4. Zbiory bibliotek kościelnych diecezji sandomierskiej przejęte przez Samuela Bogumiła Lindego w 1819 r., "Kościół w Polsce. Dzieje i kultura", 4 (2005), s. 219-236. 
 5. Historia ksiąg metrykalnych kościoła katolickiego na ziemiach polskich, "Archiwariusz" 1 (2005), s. 55-83. 
 6. Uposażenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV-XVIII wieku, Kielce 1998, [rec], "Kościół w Polsce. Dzieje i kultura", 4 (2005), s. 252-256.
 7. Sandomierskie środowisko historyczne do 1939 roku, "Kościół w Polsce. Dzieje i kultura", 5 (2006), s. 277-292. 
 8. Wizytacja parafii Sulisławice w 1782 r., w: Historia świadectwem czasów, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s. 347-359.
 9. Mannay Charles, Encyklopedia Katolicka, t. XI, Lublin 2006, kol. 1170. 
 10. Herb biskupa Edwarda Frankowskiego, "Studia Sandomierskie" 14 (2007), z. 2-3, s. 488. 
 11. Stróż duchowego dziedzictwa marianów. Wybór pism o. Kazimierza Wyszyńskiego, tłumaczenie i opracowanie ks. Zygmunt Proczek MIC, Warszawa-Stockbridge 2004, ss. 448, [rec.], "Kościół w Polsce. Dzieje i kultura", 6 (2007), s. 227-230.
 12. Budynki sakralne w parafii Racławice w latach 1918-1939, "Studia Sandomierskie" 15 (2008), z. 2-3, s. 117-134.
 13. Biblioteka Jerzego Albinusa, czyli u początków książnicy Uniwersytetu Wileńskiego, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 89 (2008), s. 315-320.
 14. Duchowieństwo dekanatu koprzywnickiego w świetle wizytacji z 1782 roku, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 89 (2008), s. 321-332.
 15. Duchowieństwo parafii Miechocin w okresie przedrozbiorowym oraz jego bibliofilskie zainteresowania, "Roczniki Teologiczne" 44 (2008), z. 4 Historia Kościoła, s. 17-30.
 16. Organizacje religijne w parafii Racławice na przełomie XIX i XX wieku, "Kronika Diecezji Sandomierskiej" 101 (2008), nr 11-12, s. 787-790.
 17. Medyceusze, Encyklopedia Katolicka, t. XII, Lublin 2008, kol. 398-404 (współ. S. Brzozecki).
 18. Misja Północna, Encyklopedia Katolicka, t. XII, Lublin 2008, kol. 1218-1219.
 19. Herb biskupa Jana Kantego Lorka, w: Biskup Jan Lorek (1886-1967). Życie i dzieło, red. B. Stanaszek, Sandomierz 2009, s. 199-202.
 20. Wizytacja parafii Koprzywnica w 1782 roku, "Roczniki Historii Kościoła" 1(56) 2009, s. 213-231.
 21. Biblioteki kolegiackie w diecezji krakowskiej w okresie przedrozbiorowym, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 91 (2009), s. 47-57.
 22. Dzieje parafii Kolbuszowa na tle historii dekanatu miechocińskiego do 1772 roku, w: Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008, red. S. Zych, Kolbuszowa 2009, s. 17-26.
 23. Dzieła homiletyczne kaznodziejów dominikańskich w XVIII-wiecznych bibliotekach parafialnych archidiakonatu sandomierskiego, "Saeculum Christianum" 16 (2009), nr 1, s. 129-136.
 24. Praca oświatowa w parafii Racławice na przełomie XIX i XX wieku, "Społeczeństwo i Rodzina" nr 21 (4/2009), s. 51-57.
 25. Księgozbiór parafii w Potoku Wielkim w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 92 (2009), s. 177-184.
 26. Duszpasterze parafii Racławice w latach 1918-1939, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 92 (2009), s. 165-176.
 27. Godność człowieka w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II (wybrane aspekty), "Powołanie" 55 (2009), s. 13-17.
 28. Piotr Antoni Kremer, w: Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. J. Walkusz, T. Moskal, Lublin 2009, s. 13-20.
 29. Wstęp, w: Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. J. Walkusz, T. Moskal, Lublin 2009, s. 5–11 (współ. J. Walkusz).
 30. Momina, Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 95-96.
 31. Mychów, Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 571.
 32. Mydłów, Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 574-575.
 33. Niekrasów, Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 1074.
 34. Nisko, Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 1327.
 35. Katedra Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii Kościoła w Instytucie Historii Kościoła KUL i jej wkład w historiografię polską, w: Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiografii, red. J. Walkusz, Lublin 2010, s. 163-174.
 36. Duchowieństwo parafii Kolbuszowa do 1772 roku, w: Parafia kolegiacka Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w latach 1510-2010. Studia, szkice, materiały, red. S. Zych, Lublin 2010, s. 273 – 289.
 37. Cura animarum w parafii Racławice w latach 1918-1939, "Roczniki Historii Kościoła" 2 (57) 2010, s. 101-114.
 38. Biblioteka parafialna w Łęcznej w okresie przedrozbiorowym, w: Studia z dziejów parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, red. R. Jop, Łęczna 2010, s. 115-120.
 39. Księgozbiór parafii w Białej w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku, "Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 2, s. 113-122.
 40. Obrazów, Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 239.
 41. Olbierzowice, Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 495.
 42. Opatów, Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 614-615.
 43. Ostrowiec Świętokrzyski, Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 968-969.
 44. Ożarów, Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 1070-1071.
 45. Padew, Encyklopedia Katolicka, t. XIV, Lublin 2010, kol. 1101-1102.
 46. Księgozbiór parafii w Czyżowie w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku, "Roczniki Historii Kościoła" 3 (58) 2011, s. 89-99.
 47. Wokół fundacji klarysek zawichojskich w 1257 roku (w 750 rocznicę fundacji szpitala przy klasztorze), "Roczniki Historii Kościoła" 3 (58) 2011, s. 192-198.
 48. Połaniec, Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 1342-1343.
 49. Integracyjna działalność Koła Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Windsorze, w: Lublin - Windsor. Partnerstwo w kontekście historii i teraźniejszości, red. J. Walkusz, Lublin 2011, s. 81-88.
 50. Wykaz publikacji Księdza Profesora Anzelma Weissa z lat 2001-2010, w: Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, red. W. Bielak, J. Marczewski, T. Moskal, Lublin 2011, s. 13-15.
 51. Prace naukowe napisane pod kierunkiem Księdza Profesora Anzelma Weissa w latach 2001-2010, w: Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, red. W. Bielak, J. Marczewski, T. Moskal, Lublin 2011, s. 17-18.
 52. Książki z superekslibrisami biskupów polskich okresu przedrozbiorowego w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu, w: Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anzelma Weissa, red. W. Bielak, J. Marczewski, T. Moskal, Lublin 2011, s. 193-204.
 53. Księgozbiór parafii w Białej w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku (przedruk za zgodą Autora z „Roczników Humanistycznych” 58 (2010), z. 2, s. 113-122), "Korzenie Janowskie" nr 17 (11 listopada 2011), s. 8-13
 54. Potok Wielki, Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Lublin 2012, kol. 117.
 55. Raków, Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Lublin 2012, kol. 1189-1190.
 56. Raniżów, Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Lublin 2012, kol. 1206-1207.
 57. Księgozbiór parafii w Potoku Wielkim w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku (przedruk za zgodą Autora z „Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, t. 92 (2009), s. 177-189), "Korzenie Janowskie" nr 18 (3 maja 2012), s. 4-8.
 58. Bulla Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z 1992 roku, "Powołanie" 67 (2012), s. 12-15. 
 59. Rudnik nad Sanem, Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin 2012, kol. 550.
 60. Rytwiany, Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin 2012, kol. 719-720.
 61. Stan i perspektywy publikacji kościelnych akt wizytacyjnych z okresu staropolskiego, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 98 (2012), s. 461-468.
 62. Prześladowania chrześcijan do 313 roku, "Powołanie" 70 (2013), s. 29-31.
 63. Bulla Totus Tuus Poloniae Populus – geneza i konsekwencje, "Kościół w Polsce. Dzieje i kultura", 12 (2013), s. 159-165.
 64. Ks. Bogusław Dygdała, Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII – XVIII wieku, Toruń 2009, ss. 248, [rec.], "Roczniki Historii Kościoła" 5 (60), 2013, s. 313-315.
 65. Wprowadzenie, w: Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, wydanie drugie poprawione i uzupełnione pod redakcja ks. Tomasza Moskala i Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2013, s. 7-8.
 66. Organizacja Kościoła w Polsce po 1992 roku, w: Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, wydanie drugie poprawione i uzupełnione pod redakcja ks. Tomasza Moskala i Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2013, s. 92-96.
 67. Księgozbiór parafii w Ruszkowie w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku, w: Memoriae Ecclesiae custos. Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Ryszardowi Banachowi w 70. rocznicę urodzin, red. A. Żurek, Tarnów 2013, s. 147-156.
 68. Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu i jej zbiory, w: Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie kolekcji starych druków opatrzonych superekslibrisami ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 9-12.
 69. Superexlibrisy w zasobie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, w: Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie kolekcji starych druków opatrzonych superekslibrisami ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 23-35.
 70. Bibliofilska działalność prymasa Wojciecha Baranowskiego (1548-1615), "Roczniki Teologiczne" 61 (2014), z. 4 Historia Kościoła, s. 238-243.
 71. Biblioteka parafialna w Modliborzycach w okresie przedrozbiorowym, w: Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy, red. D. Szulc, Lublin - Modliborzyce 2014 - 2015, s. 324-338.
 72. Włostów, Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014, kol. 812-813.
 73. Wszechświęte, Encyklopedia Katolicka, t. XX, Lublin 2014, kol. 1018.
 74. Powstanie i rozwój Oddziału w Sandomierzu, w: W służbie Wiekuistej Prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne 1924-2014. Księga jubileuszowa pod redakcją ks. Kazimierza Panusia, Kraków 2015, s. 83-90 (współautor: R. B. Sieroń).
 75. Św. Jan Chrzciciel w cieniu św. Benedykta z Nursji. Kartki z dziejów Puchaczowa, "Roczniki Teologiczne" 62 (2015), z. 4 Historia Kościoła, s. 105-114.
 76. Historiografia wydarzeń i osób związanych ze Zgoda Sandomierską z 1570 roku w Sandomierskim Muzeum Diecezjalnym, "Roczniki Teologiczne" 62 (2015), z. 4 Historia Kościoła, s. 234-241.
 77. "... zastaliśmy w zakrystii Turka w zawoju, z broda ogromną". Adam Prosper Burzyński OFM (1755-1830) jako prefekt apostolski w Egipcie", "Kościół w Polsce. Dzieje i kultura", 15 (2016), s. 71-81.
 78. Organizacja i działalność Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu 1918-1939, w: Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, red. M. Dębowska, Lublin 2016, 211-223.
 79. Proboszczowie parafii Racławice w 1772-1922, w: Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, red. o. M. Tkaczyk, M. Krupa, ks. K. Jaworski, Lublin 2016, s. 331-337.
 80. Mikołaj Spytek Ligęza z Bobrku herbu Półkozic (ok. 1562-1637), w: Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013, red. A. K. Sitnik, W.P. Tokarski, Kalwaria Zebrzydowska 2016, 121-126.
 81. St. Bernard (1090-1153). The 900th Anniversary of Establishment of Clairvaux, "Roczniki Teologiczne" 63 (2016), z. 4 Historia Kościoła, s. 29-41.
 82. Działalność ks. Franciszka Jopa i okres jego posługi biskupiej w Sandomierzu, w: Biskup Franciszek Jop. W 40. rocznicę śmierci pierwszego pasterza diecezji opolskiej (1976-2016), red. P. Górecki, Opole 2016, s. 43-62.
 83. Księgozbiór parafii w Tarłowie w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku, w: Florilegium Historicum Amicorum Munera, Profesorowi Krzysztofowi Maciejowi Kowalskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie, red. T. Maćkowski, Uniwersytet Gdański 2016, s. 431-436.
 84. Jan Walkusz, Konferencja Księży Polskich na Wschodnią Kanadę 1956-2016, Pelplin 2016, ss. 168, [rec], w: Resovia Sacra 23 (2016), s. 485-488.
 85. Grzegorz Kamil Szczecina, Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku, Nowy Sącz 2015, ss. 142, [rec], w: Rocznik Kolbuszowski 16 (2016), s. 479-481.
 86. Mszał kraśnicki - zabytek z XV w., "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 108 (2017), s. 193-198.
 87. Rubrycele i schematyzmy diecezji sandomierskiej (1818-1892), "Roczniki Teologiczne" 65 (2018), z. 4, Historia Kościoła, s. 39-50.
 88. Nowenna do Matko Bożej Przedziwnej w jej wizerunku w Grybowie. Bazylika mniejsza i sanktuarium Matki Bożej Przedziwnej w Grybowie, red. Grzegorz Szczecina, Grybów 2016, ss. 66, [rec.], "Roczniki Teologiczne" 65 (2018), z. 4, Historia Kościoła, s. 164-165.
 89. Jerzy Dąbek, Augustyn Łyko, Błogosławiony Ksiądz Antoni Rewera. Rewera, requidem vera, Sandomierz 2016, ss. 112, [rec.], "Roczniki Teologiczne" 65 (2018), z. 4, Historia Kościoła, s. 165-166.
 90. Aleksander Krzysztof Sitnik, Dzieje bernardynów łęczyckich po II wojnie światowej 1946-2016, Kalwaria Zebrzydowska 2016, ss. 256, [rec], "Roczniki Teologiczne" 65 (2018), z. 4, Historia Kościoła, s. 166-168.
 91. Ewa Daria Klich OSU, Szkoły sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w okresie Polski Ludowej (1945-1962), Lublin 2017, ss. 544, [rec.], "Roczniki Teologiczne" 65 (2018), z. 4, Historia Kościoła, s. 168-171.
 92. Zarys dziejów Diecezji Sandomierskiej (1818-2018), w: Rocznik Jubileuszowy Diecezji Sandomierskiej, t. 1, red. R. Janiec, P. Tylec, B. Krzos, S. Gurba, Sandomierz 2018, s. 9-26.
 93. Z dziejów Wydziału Teologii 1918-2018, 100 lat teologii na KUL, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2018, s. 9-18.
 94. Kościelno-polityczny kontekst fundacji Bernardynów w Bydgoszczy w 1480 r., w: Bernardyni bydgoscy 1480-1829, red. A. K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2018, s. 13-29.
 95. Zarys dziejów Diecezji Sandomierskiej (1818-2018), Zeszyty Sandomierskie 45 (2018), s. 12-24 (przedruk z: Rocznik Jubileuszowy Diecezji Sandomierskiej, t, 1, red. R. Janiec, P. Tylec, B. Krzos, S. Gurba, Sandomierz 2018, s. 9-26).
 96. Księgozbiór bernardynów radomskich w świetle inwentarzy z zasobu Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, w: Wpisani w dzieje Radomia. 550. rocznica przybycia oo. Bernardynów do Radomia 1468-2018, red. M. Krawczyk, A. K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2018, s. 123-132.
 97. Miegoń Władysław, Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz, Lublin 2018, s. 48-49.
 98. Moskal Tomasz Janusz, Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz, Lublin 2018, s. 71.
 99. Roczniki Historii Kościoła, Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz, Lublin 2018, s. 166.
 100. Księgozbiór parafii we Wrzawach w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku, "Saeculum Christianum" 25 (2018), s. 239-248.
 101. Ks. Franciszek Jop (1897-1976). Biskup pomocniczy w Sandomierzu (1946-1956), "Studia Sandomierskie" 25 (2018), s. 67-84.
 102. Biskup Stefan Zwierowicz jako ordynariusz diecezji sandomierskiej, "Studia Sandomierskie" 25 (2018), s. 31-46.
 103. Sieć klasztorów diecezji sandomierskiej 1818-1819 i ich księgozbiory, "Kościół w Polsce" 18 (2019), s. 131-143.
 104. U źródeł liturgii. Liturgika a historia Kościoła, w: Studia Liturgiczne, t. 15, Miejsce liturgii w teologii, red. W. Pałęcki, A. Megger, Lublin 2019, s. 47-57.
 105. Patrocinia kościołów archidiakonatu sandomierskiego do końca XIII wieku, w: Sandomierz. Miasto fascynującej przeszłości. w 730. rocznicę lokacji miejskiej, red. F. Kiryk, R. Chyła, Kraków 2019, s. 107-120.
 106. Biskup Marian Fulman i diecezja lubelska u progu odzyskania niepodległości przez Polskę i powrotu bernardynów do Radecznicy, w: Na tym miejscu chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie... W setną rocznicę rewindykacji klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy (1919-2019), red. I. M. Janusz, A. K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2019, s. 151-160.
 107. A Historical Outline of the Faculty of Theology 1918-2018, w: One hundred years of Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin, ed. by Sławomir Nowosad & Jacenty Mastej, Lublin 2019, s. 9-18.
 108. Bernardyni w Leżajsku staropolskim na kartach klasztornych "Liber mortuorum", w: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, pod red. Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM i Agaty Dworzak, Kalwaria Zebrzydowska 2020, s. 295-316.
 109. Ks. Piotr Górecki, Parafie i kościoły diecezji gliwickiej, Gliwice - Opole 2017, ss. 308, [rec.], "Resovia Sacra" 26 (2019), s. 497-499.
 110. Inwentarz parafii Racławice z 1923 roku, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 113 (2020), s. 285-300.
 111. Ks. Piotr Tylec, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 1919 - 2019, Sandomierz 2019, ss. 136, rec. "Roczniki Teologiczne" 67 (2020), s. 129-130.
 112. Miejsce nauk pomocniczych w wykładzie historii Kościoła, w: Kościół na drogach przeszłości, red. J. Walkusz, M. Nabożny, Lublin 2020, s. 249-258.
 113. Inwentarze parafii Racławice z 1940 i 1954 roku, „Saeculum Christianum”, 1 (2020), s. 235-248.
 114. Poeta na drogach nauki. Biogram naukowy ks. prof. Jana Walkusza, w: W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza, red. ks. Tomasz Moskal, ks. Marcin Nabożny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, s. 19-86.
 115. Kościół sandomierski a ludzie nauki, rzemieślnicy i przedsiębiorcy. Drogi i wzajemne powiązania, w: W przestrzeni słowa i czasu. Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Jana Walkusza, red. ks. Tomasz Moskal, ks. Marcin Nabożny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, s. 573-587.
 116. Erygowanie parafii w Zarzeczu koło Niska, w: Nullum referenda gratia maius est officium. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Jerzemu Pałuckiemu z okazji 65-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej, s. 249-257.
 117. Erem Kamedułów w Rytwianach 1617-2017. Zabytek sztuki uświęcony modlitwą, w: Silva Aurea w Rytwianach 1617-2017. Studia z dziejów kościoła i eremu, red. ks. T. Moskal, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2021, s. 7-11.
 118. Z dziejów Kamedułów w Rytwianach 1617-2017, w: Silva Aurea w Rytwianach 1617-2017. Studia z dziejów kościoła i eremu, red. ks. T. Moskal, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2021, s. 43-100.
 119. Zebrzydowscy na kartach polskiego wydania dzieła Roberta Bellarmina „De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum” z 1616 r.", w: Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620), palatinus et capitaneus Cracoviensis, fundator et defensor Ecclesiae. W czterechsetną rocznicę śmierci, red. Aleksander Krzysztof Sitnik, Homini - Kraków 2021, s. 47-64.
 120. Rytwiańscy Kameduli - w teraźniejszości o przeszłości, w: "Idźcie do źródła". Materiały z Sympozjum, red. ks. W. Kowalewski, wyd. II poszerzone i uzupełnione, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2021, s. 3-5.
 121. Paleografia w pracy bibliotekarza - wybrane zagadnienia, "Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, R. 27 (2021), nr 1 (52), s. 9-27.
 122. Kościoły koprzywnickie w świetle protokołu powizytacyjnego z 1782 roku, „Saeculum Christianum”, 28 (2021), nr 1, s. 107-119.
 123. Kościół i erem pokamedulski w Rytwianach w świetle inwentarza z 1932 roku, w: Erem Kamedułów w Rytwianach i klasztory monastyczne w diecezji sandomierskiej, red. ks. Piotr Tylec, Sandomierz 2022, s. 107-146.
 124. Ks. Michał Widera, Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918−1939), Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2021, ss. 958, fot. 251, tab. 33. [rec.], Roczniki Teologiczne 69 (2022), s. 119-122.
 125. Protokoły powizytacyjne parafii przedrozbiorowej diecezji krakowskiej w zasobie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, w: Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów, red. E. Danowska, A. Fluda-Krokos, Kraków 2022, s. 313-329.
 126. Wizytacje parafii Racławice na łamach „Kroniki Diecezji Przemy­skiej” do 1918 r., w: Patrimonium Ecclesiae Christi tradere. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Kopcowi z okazji 75-lecia urodzin, 50-lecia prezbiteratu, 30-lecia sakry biskupiej i 40-lecia pracy naukowej, t. 2, Gratulantes, red. P. Górecki, J. Pyka, Opole 2022, s. 339-351.
 127. Z kamedułami w przestrzeni ciszy, w: Album Perła baroku w regionie, red. ks. Wiesław Kowalewski, ks. Tomasz Moskal, Rytwiany 2022, s. 40-43.
 128. Półwiecze życia o dra hab. Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM, w: Iucunditas cordis – haec est vita hominis. Księga Jubileuszowa dla dr. hab. Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM w 25. rocznicę święceń kapłańskich, red. ks. Tomasz Moskal, Sandomierz 2023, s. 35-40.
 129. Bibliografia o dra hab. Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM, w: Iucunditas cordis – haec est vita hominis. Księga Jubileuszowa dla dr. hab. Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM w 25. rocznicę święceń kapłańskich, red. ks. Tomasz Moskal, Sandomierz 2023, s. 41-77.
 130. Wizytacja parafii Racławice z 1931 roku, w: Iucunditas cordis – haec est vita hominis. Księga Jubileuszowa dla dr. hab. Aleksandra Krzysztofa Sitnika OFM w 25. rocznicę święceń kapłańskich, red. ks. Tomasz Moskal, Sandomierz 2023, s. 343-353.

Wypromowane prace dyplomowe w Podyplomowym Studium Katechetycznym w Zielonej Górze

Rok akademicki 2005/2006

 1. Abramow-Newerly Barbara, Źródło powstania pierwszego wizerunku Jezusa Miłosiernego, ss. 29, il.
 2. Badowska Zuzanna, Działalność Koła Misyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie, ss. 31.
 3. Baszczak Bogusław, Biografia błogosławionego ojca Karola de Foucauld w historiografii polskiej, ss. 36, il.
 4. Chrostecka-Paluch Maria, Kształtowanie postaw moralnych istotnym elementem wychowania religijnego dzieci, ss. 37.
 5. Dębski Mariusz, Zagadnienie miłosierdzia w encyklice Jana Pawła II „Dives in misericordia", ss. 71.
 6. Fabiś Danuta, Technologia informacyjna na lekcji religii, ss. 56, il.
 7. Felińska Krystyna, Życie świętej Faustyny Kowalskiej wzorem posłuszeństwa Bogu i bliźniemu, ss. 35.
 8. Jałoszyńska Elzbieta, Zagadnienie pracy w encyklice Jana Pawła II Laborem exercens w opinii pracowników Szkoły Podstawowej i Urzędu Miejskiego w Gozdnicy, ss. 38, tab, aneksy.
 9. Juniewicz Anetta, Rola liturgii w katechezie, ss. 28.
 10. Klimek - Żołnowski Grzegorz, Rola nauczyciela religii w procesie wychowania młodzieży poprzez działalność szkolnego klubu charytatywnego, ss. 44, il., tab.
 11. Kowalewicz Alina, Kult Maryi i jego odzwierciedlenie w katechezie, ss. 51.
 12. Lubaczewski Mariusz, Wystrój heraldyczny kościoła pod wezwaniem św. Anny w Konotopie, ss. 40, il.
 13. Łuszczyńska Małgorzata, Przerywanie ciąży w Dokumentach Kościoła i w opinii młodzieży ponadgimnazjalnej, ss. 69, tab.
 14. Medyńska Anna, Przesłania Jana Pawła II skierowane do młodzieży w latach 1985-1991, ss. 46.
 15. Michalak Leszek, Papiestwo w XVI w., ss. 42, il.
 16. Mielnicka Bogusława, Godność i powołanie kobiety w świetle wypowiedzi papieża Jana Pawła II, ss. 40.
 17. Muszyńska Anna, Sumienie w procesie wychowania młodzieży w świetle wypowiedzi Jana Pawła II, ss. 58.
 18. Narkun Lucyna, Rozumienie norm moralnych przez uczniów w młodszym wieku szkolnym, ss. 54, tab.
 19. Oleńska Katarzyna, Wiara w duchowości Sługi Bożej Marii Celeste Crostarosa, ss. 32.
 20. Perz Arkadiusz, Prawda i fałsz „Kodu Leonarda da Vinci" w świetle polskiej prasy, ss. 41, il.
 21. Ptaszyńska Beata, Osobowość katechety i jej wpływ na życie katechizowanych, ss. 43.
 22. Rajchel Dominik, Małżeństwo w zbawczym planie Bożym, ss. 35.
 23. Ratajczak Alicja, Małżeństwo i rodzina drogą wychowania moralnego dzieci i młodzieży w świetle literatury teologicznej, ss. 43.
 24. Sewruk Agnieszka, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na przykładzie Prowincji św. Józefa w latach 2000-2006, ss. 35.
 25. Szydełko Teresa, Rodzina wychowuje do odpowiedzialnej miłości, ss. 37.
 26. Talaska Piotr, Biblijne przekazy i Tradycja patrystyczna o rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, ss. 28.
 27. Truchan Joanna, Kościół barokowy w Gęstowicach jako najpiękniejsze dzieło na ziemi lubuskiej, ss. 29, il.
 28. Wayda Małgorzata, Działalność Szkolnego Koła Caritas w Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze, ss. 55, il.
 29. Wójkiewicz Lilla, Kształtowanie sumienia dzieci i młodzieży w oparciu o nauczanie księdza biskupa Wilhelma Pluty, ss. 60, il.
 30. Zięba Marta, Chrześcijańska troska o bezrobotnych na przykładzie działalności Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ss. 60, tab.
 31. Ziętkowska Renata, Wymiar duszpasterski Kongresu Eucharystycznego i wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie pielgrzymki do Polski w 1997 roku, ss. 40.

 

Wypromowane prace magisterskie

KUL

Rok akademicki 2007/2008

 1. Banaś Katarzyna, Dzieje parafii św. Jadwigi w Nowym Porcie od 1945 do 2000 roku.
 2. Buch-Jędrzejewska Anna, Księgi metrykalne w ustawodawstwie Kościoła katolickiego w Polsce do końca XVIII wieku.

Rok akademicki 2012/2013

 1. Migas Marcin, Dzieje parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie (1982-2012).

Rok akademicki 2015/2016 KUL

 1. Chilekwa Antonette, Działalność Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Kasisi - Zambia w latach 1928 -1989.
 2. Ożóg Kamil, Millenium Chrztu Polski w Sandomierzu w historiografii ostatniego półwiecza.

Rok akademicki 2016/2017

 1. Dzierżak Krzysztof. Dzieje parafii Piotrawin w latach 1945-1992.
 2. Bar Anna, Praca Sióstr Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Radio Maryja (1995-2017).

Rok akademicki 2017/2018

 1. Turek Adrian, Duszpasterstwo przy parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu  latach 1992-2016.

IT Sandomierz

Rok akademicki 2008/2009

 1. Antoniuk Marzena, Książki homiletyczne w bibliotece OO. Reformatów w Sandomierzu 1673-1864.

Rok akademicki 2009/2010

 1. Łagocka Marta, Życie i działalność ks. Michała Łagockiego w latach 1899-1947.
 2. Gielarowski Tomasz, Jedność Kościoła w ujęciu Sługi Bożego bpa Piotra Gołębiowskiego.

Rok akademicki 2012/2013

 1. Borowska Jadwiga, Błogosławiony Wincenty Kadłubek na łamach "Kroniki Diecezji Sandomierskiej" 1908-2010.

Recenzje w przewodzie habilitacyjnym i rozpraw doktorskich

Rok akademicki 2014/2015

 1. Ks. Paweł Hoppe, Kościół katolicki w Bydgoszczy 1945-1989, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologii, promotor: ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski, 2 recenzent: ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński.
 2. P. Magdalena Oleksiewicz, Marcin Luter i jego dzieło w świetle polskiej historiografii XX wieku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, 2 recenzent: ks. prof. dr hab. Jan Perszon.
 3. Daria Ewa Klich OSU, Szkoły Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w okresie Polski Ludowej (1945-1962), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, promotor: ks. prof. PWT dr. hab. Michał Piela SDS.

Rok akademicki 2015/2016

 1. Ks. Adam Szpotański, Wpływ Sługi bożego ks. Luigi Giussaniego na powstanie i rozwój Ruchu Comunione e Liberazione, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, promotor: ks. dr. hab. Norbert Jerzak, 2 recenzent: ks. prof. Dominik Zamiatała.

Rok akademicki 2016/2017

 1. Przewód habilitacyjny dr Iwony Pietrzkiewicz - Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Rok akademicki 2017/2018

 1. P. Magdalena Kulesza, Konstancja z Zamoyskich Sanguszkowa (1864-1946). Działalność społeczna, religijna i kulturalna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, promotor: ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński, 2 recenzent: p. prof. dr hab. Jolanta Marszalska.
 2. Ks. Marek Babicz, Biblioteka Cystersów w Lądzie nad Wartą od XII do XIX wieku, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski.

Rok akademicki 2018/2019

 1. Ks. Vitali Sidorkai, Geneza, powstanie i organizacja diecezji grodzieńskiej (1991-2011). Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, promotor: ks. prof. Jan Walkusz, 2 recenzent: ks. prof. Wojciech Guzewicz UWM.

Rok akademicki 2020/2021

 1. Małgorzata Rospara. Kultura książki w Węgrowie w latach 1570-1864". Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, promotor: dr hab. Dorota Wereda, promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Szady.
 2. Ks. Tobiasz Matkowski, Struktura i kierunki działań Kurii Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska w latach 1945-1951. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, promotor: ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut, 2 recenzent: ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM.
 3. Ks. Michał Widera, Dzieje Kościoła Katolickiego w Powiecie Wieluńskim (1918-1939). Uniwersytet Opolski, promotor: ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO.

Rok akademicki 2022/2023

 1. Andrzej Bohdan Krupa „Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec Kościoła katolickiego na Powiślu w latach 1945-1989”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, promotor: ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM.

 

Recenzje prac magisterskich i licencjackich

Rok akademicki 2005/2006

 1. Jarosław Gralicki FDP, Dom Księży Orionistów w Izbicy Kujawskiej w latach (1934-1994), promotor: ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

 2. Jerkiewicz Łukasz, ks., „Nasza Wspólnota" Monografia Tygodnika Duszpasterstwa Polonii w Austrii 1994-2000, ks. dr hab. Anastazy Nadolny.

 3. Kucharski Marek, ks., Duchowieństwo dekanatu połanieckiego na podstawie wizytacji generalnej z 1782 roku, ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

 4. Lipkowski Piotr, ks. Dzieje parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Osiecznej 1929-2004, ks. dr hab. Anastazy Nadolny.

 5. Stanke Maciej, ks., Kleryckie Koło Misyjne Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Chełmińskiej (1927-1992), ks. dr hab. Anastazy Nadolny.

 6. Wnęk Tomasz FDP, Zakład Wychowawczy im. bł. ks. A. Orione w Kaliszu w latach (1934-1996), ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

Rok akademicki 2006/2007

 1. Zamek Krystyna, Archiwalia dotyczące dziejów parafii p.w. św. Antoniego w Gdańsku - Brzeźnie w latach 1922-2005, promotor: ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski.

 2. Zapart Wiktor, Kościół i społeczność parafii w Chęcinach od XIII wieku do 1815 roku, promotor: ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

 3. Socha Beata, Ksiądz Antoni Ręczajski. Życie i działalność, promotor: ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

 4. Nalborski Andrzej, Dzieje parafii św. Stanisława biskupa i męczennika w Subkowach w latach 1945-2005, promotor: ks. dr hab. Anastazy Nadolny.

 5. Szuca Wiesław, Dzieje parafii Brusy w okresie powojennym (1945-2005), promotor: ks. dr hab. Anastazy Nadolny.

 6. Grot Rafał, Kościół pomorski na łamach „Pielgrzyma" 1989-2000, promotor: ks. dr hab. Jan Walkusz, prof. KUL.

 7. Będkowski Krzysztof, Księgi metrykalne urodzonych i ochrzczonych parafii Wyśmierzyce źródłem badań demografii historycznej, promotor: ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

 8. Katana Krzysztof, Historia parafii Brzóza w latach 1856 - 2000, promotor: ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

Rok akademicki 2007/2008 

 1. Kleist Bartosz, Dzieje parafii świętego Andrzeja Apostoła w Garczynie, promotor: ks. dr hab. Anastazy Nadolny.

 2. Kierbic Robert, Kapliczki i krzyże przydrożne parafii Wniebowzięcia Najświetszej Maryi Panny w Mściszewicach, promotor: ks. prof. Jan Walkusz.

 3. Kajfasz Damian, Ksiądz Kazimierz Hoffmann (1930-1975) i jego idea ekumeniczna, promotor: ks. prof. Jan Walkusz.

 4. Wrąbel Paweł, Parafia św. Józefa Robotnika w Wołominie w latach 1972 - 2000, promotor: ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

 5. Szepietowska Anna, Problematyka obozowa w twórczości ks. Konrada Szwedy, promotor: ks. dr hab. Jan Walkusz, prof. KUL.

 6. Dadej Ewa, Dzieje parafii w Piotrowicach w latach 1981-2000, promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk.

 7. Wnorowska Małgorzata, Religijność środowisk PGR-owskich Pomorza Zachodniego na przykładzie Lubicza, promotor: ks. dr hab. Jan Walkusz, prof. KUL.

 8. Wilk Andrzej, Miejsca kultu na terenie parafii Gościęcin (historia i współczesność), promotor: ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

 9. Kołsut Aleksy, Stan kościołów parafialnych dekanatu kostrzyńskiego w 1797 roku, promotor: ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

 10. Pionka Marek, Stan kościołów parafialnych dekanatu śremskiego w 1797 roku, promotor: ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

 11. Ilnicki Przemysław, Stan kościołów parafialnych dekanatu rogozińskiego w 1797 roku, promotor: ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

Rok akademicki 2008/2009

 1. Kamiński Michał, Dzieje Wyższego Seminarium Duchownego Księży Orionistów z Zduńskiej Woli (1925-2005), promotor: ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

 2. Brząkała Marcin, Dzieje parafii świętego Marcina w Gostycynie w latach 1939-1992, promotor: ks. prof. Jan Walkusz.

 3. Urbański Artur, "Wiadomości kościelne dla parafii dekanatu chełmżyńskiego" 1929-1939. Monografia czasopisma, promotor: ks. prof. Jan Walkusz.

 4. Szlachta Daniel, Przeszłość Kościoła Górnośląskiego na łamach kalendarza "Z tej ziemi", promotor: ks. prof. Jan Walkusz.

 5. Szymanek Łukasz, Rzym w świetle pamiętników polskiego duchowieństwa XIX i XX wieku, promotor: ks. prof. Jan Walkusz.

Rok akademicki 2009/2010

 1. Żelichowski Paweł, Dzieje Niższego Seminarium Duchownego Księży Orionistów w Zduńskiej Woli w latach 1923 - 1952: promotor: ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL.

 2. Owczarz Piotr, Ubóstwo w podstawach prawnych i świadectwach reformy kapucyńskiej, promotor: o. dr hab. Roland Prejs OFMCap, prof. KUL.

 3. Opryńska Magdalena, Matka Celina Borzęcka i Obrembszczyzna. Drogi wzajemnych powiązań, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

 4. Teodorczyk Katarzyna, Problematyka religijno-społeczna gawęd księdza Józefa Kłosa, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

 5. Dańczura Katarzyna, Wojenne losy (1939-1945) polskiego duchowieństwa katolickiego w świetle wspomnień, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

 6. Misztal Grażyna, Duszpasterstwo policji garnizonu lubelskiego (1989-2009), promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

 7. Rola Michał, Parafia katedralna pod wezwaniem Świetej Trójcy w Gdańsku - Oliwie w latach 1945-1992, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

 8. Sekulski Ernest, Greckokatolicka parafia Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Koszalinie, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

 9. Osial Grzegorz, Parafia rzymskokatolicka w Okrzei w latach 1918-1939, promotor: o. dr hab. Roland Prejs OFMCap, prof. KUL.

Rok akademicki 2010/2011

 1. Lampka Damian, Biskup Stanisław Wojciech Okoniewski (1870-1944) i jego publicystyka religijna, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

 2. Orzeł Maciej, Problematyka historyczna miesięcznika "Kronika"- Baermus Verk-Norvegia (1987-2003), promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

 3. Król Arkadiusz, Problematyka Kościoła Wschodniego w twórczości Ks. Michała Niechaja, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

 Rok akademicki 2011/2012

 1. Oksana Vivcharyk, Błogosławiony Ignacy Kłopotowski. Duszpasterstwo i apostolstwo słowa drukowanego oraz jego aktualność w obecnych czasach, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.
 2. Lahunionak Anton, Historia parafii świętego Andrzeja Apostoła w Łyntupach w latach 1459-2010, promotor: dr hab. Roland Prejs OFMCap, prof. KUL.

Rok akademicki 2012/2013

 1. Izo Regina, Działalność Rzymsko-katolickiego Sanktuarium Matki Bożej w Czeczelniku (1751-2011), promotor: dr hab. Roland Prejs OFMCap, prof. KUL.
 2. Kusiak Rafał, Aretologiczna droga do kontemplacji Boga w ujeciu Ewagriusza z Pontu, promotor: ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL.
 3. Rukasz Katarzyna, Stosunek Hamasu do państwa Izrael, promotor: ks. dr Marek Grygiel SChr.
 4. Feruga Magdalena, Obraz Kościoła w utworze Anioły i Demony Dana Browna, promotor: ks. dr Marek Grygiel SChr.
 5. Bigos Stanisław, Reżim polityczno-prawny Imperium Osmańskiego w latach 1453-1699, promotor: ks. dr Marek Grygiel SChr.
 6. Buchała Barbara, Rok 1989 jako determinanta zmian w polskiej prasie emigracyjnej na przykładzie paryskiej Kultury, promotor: ks. dr Marek Grygiel SChr.

Rok akademicki 2013/2014

 1. Dorota Sawicka, Reformacja w Anglii w XVI wieku w świetle współczesnej      historiografii polskiej i niemieckiej, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

Rok akademicki 2014/2015 

 1. Walaszczyk Szymon, Oriana Fallaci i jej obraz Islamu, promotor: ks. dr Marek Grygiel SChr.
 2. Korona Jan Michał, Kościół cierpiący. Porównanie polityki represyjnej doby rewolucji francuskiej i reżimu komunistycznego w Polsce (1945-1956) w świetle literatury polskiej, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.
 3. Ladyka Chaslau, Działalność "Caritas" w diecezji grodzieńskiej w latach 1994-2005, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

Rok akademicki 2016/2017

 1. Fituch Dorota, Działalność oświatowa Akcji Katolickiej okresu międzywojennego na przykładzie Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego w Wąchocku i instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Radomiu, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.
 2. Lechwar Mateusz, Architektura i sztuka kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bieździedzy, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

Rok akademicki 2017/2018

 1. Durys Adrian, Browarnictwo kościelne w świetle wybranej historiografii, promotor: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

Rok akademicki 2018/2019

 1. Sidor Franciszek, Życie i działalność księdza Andrzeja Wyrzykowskiego (1879-1955), promotor: ks. dr Piotr Tylec.
 2. Robert Rędzio, Prywatne Gimnazjum Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu w latach 1928-1938, promotor: ks. dr Piotr Tylec.
 3. Skrzypczak Michał, Dzieje powszechne i kościelne na łamach "Kroniki Diecezji Sandomierskiej w latach 1908-1939, promotor: ks. dr Piotr Tylec.

Rok akademicki 2019/2020

 1. Segiet Michał, Parafia Świętej Małgorzaty w Moskorzewie w latach 1945-1989, promotor: ks. dr Tomasz Gocel.

Rok akademicki 1920/1921

 1. Zdun Aleksander, Przygotowania i przebieg wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Sandomierzu, promotor: ks. dr Piotr Tylec.
 2. Szczur Radosław, Obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 na terenie diecezji sandomierskiej, promotor: ks. dr Piotr Tylec.

 

DYDAKTYKA

 1. Wykłady w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2003-).
 2. Wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (2004-).
 3. Wykłady z historii Kościoła w Podyplomowym Studium Katechetycznym KUL (2006/2007).
 4. Wykłady z historii Kościoła w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu, filia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2006-2013).
 5. Wykłady z historii Kościoła w Instytucie Teologicznym we Lwowie (2014-2015).
 6. Wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie (2014-2015).
 7. Wykłady z historii Kościoła XIX-XX wieku w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie (2 semestr roku akademickiego 2009/2010).
 8. Warsztaty naukowe "Zagadnienia z historii Kościoła w dydaktyce historii" prowadzone od 1 grudnia 2008 dla nauczycieli historii w szkołach im. Jana Pawła II w diecezji sandomierskiej.
 9. Zajęcia w ramach projektu „Z tradycją w przyszłość” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie centrum rozwoju” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
 10. Warsztaty edukacyjne „Historia naszej wsi” realizowane w oparciu o temat: „Kulturalno – oświatowa rola ośrodka parafialnego w Racławicach w historycznym kontekście rozwoju regionu niżańskiego do 1918 roku”.
 11. Warsztaty edukacyjne „Historia naszej wsi – nasi sławni mieszkańcy” realizowane w oparciu o temat: „Wybitne postacie w dziejach Racławic i Woliny XX wieku”.
 12. Konsultant w zakresie historii w podręcznikach religii dla gimnazjum (1 klasa: Spotykam twoje Słowo, red. P. Mąkosa, Lublin 2012; 2 klasa: Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, Lublin 2013; 3 klasa: Żyję Twoją miłością, red. P. Mąkosa, Lublin 2014).
 13. Wywiady dla portalu Aleteia (25 lat reorganizacji Kościoła w Polsce - http://pl.aleteia.org/2017/03/25/25-lat-reorganizacji-kosciola-w-polsce/ Prymas, czyli kto? http://pl.aleteia.org/2017/04/24/prymas-czyli-kto/
 14. Wywiady dla prasy (400 lat kamedułów w Rytwianach - http://sandomierz.gosc.pl/doc/4203797.Anielscy-mnisi-i-ziemscy-ludzie).

TOWARZYSTWA NAUKOWE 

 1. Towarzystwo Naukowe KUL, od 2005.
 2. Sandomierskie Towarzystwo Naukowe, od 2006.
 3. Polskie Towarzystwo Teologiczne, od 2010.
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, od 2012.

PEŁNIONE FUNKCJE, KOMISJE, RADY NAUKOWE 

 1. Sekretarz Rady Wydziału Teologii 2004 - 2005.
 2. Członek Diecezjalnej Komisji ds. Konserwacji inkunabułów i starodruków (diecezja sandomierska) 2002-2009.
 3. Opiekun rocznika INoR 2004-2009.
 4. Sekretarz Instytutu Historii Kościoła 2008 - 2013.
 5. Sekretarz naukowy "Roczników Historia Kościoła" 2008-2012.
 6. Redaktor naczelny "Roczników Teologicznych" 2014 (12 zeszytów).
 7. Redaktor tematyczny "Roczników Teologicznych", z. 4: Historia Kościoła, od 2013 roku.
 8. Członek Rady Naukowej "Rocznika Kolbuszowskiego" od 2010.
 9. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej "Biblioteka Archiwum Diecezjalnego w Kielcach".
 10. Członek Rady Naukowej serii wydawniczej "Historia Radomiensis". 
 11. Redaktor tematyczny w zakresie bibliotekoznawstwa i historii nowożytnej półrocznika "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne", od 2012.
 12. Członek Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Wincentego Granata.
 13. Przewodniczący Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Stanisława Sudoła.
 14. Członek Wydziałowej Komisji ds. wspierania rozwoju młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich 2010 - 2012.
 15. Członek Wydziałowej Komisji d/s promocji Wydziału Teologii.
 16. Członek Uniwersyteckiej Komisji d/s współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z Towarzystwem Naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 17. Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych 2020 -
 18. Członek Uniwersyteckiej Komisji Nauki 2020 -
 19. Członek Wydziałowej Komisji do Spraw Jakości Kształcenia 2020 -
 20. Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. przygotowania ewaluacji dyscypliny Nauki Teologiczne na Wydziale Teologii KUL 2020 - 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 1. 2006 - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za przygotowanie monografii TP KUL w  Kanadzie.
 2. 2016 - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.
 3. 2020 - Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki.
 4. 2022 - Medal 30-lecia NSZZ Policjantów.

BIBLIOGRAFIA

 1. Bibliografia podmiotowa: Studia Sandomierskie 13 (2006), z. 1, s. 154; 15 (2008), z. 2-3, s. 307; 19 (2012), z. 2, s. 239-241: 22 (2015), s. 312-313; 24 (2017), s. 348-349; 26 (2019), s. 331-333. Kościół w Polsce: 4 (2005), s. 328; 5 (2006), s. 472; 6 (2007), s. 268; 7 (2008), s. 350; 8 (2009), s. 363; 9 (2010), s. 497; 10 (2011), s. 328-329; 11 (2012), s. 286-287; 12 (2013), s. 268; 13 (2014), s. 353-354; 14 (2015), s. 355-356; 15 (2016), s. 345; 16 (2017), s. 296; 17 (2018), s. 437-438; 18 (2019), s. 279.
 2. Bibliografia przedmiotowa: J. Walkusz, W kręgu nauk pomocniczych historii. Ks. dr hab. Tomasz Moskal i jego dorobek naukowy, Resovia Sacra 21 (2014), s. 595-609; Sylwetki członków TNS, ks. Tomasz Janusz Moskal, Zeszyty Sandomierskie 39 (2015), s. 56; Moskal Tomasz Janusz, w: Kronika Nauki Polskiej 2011-2014, Gliwice 2015, s. 469; J. Walkusz, Sekcja Historii Kościoła w Polsce 1964-2014, Pelplin 2016, s. 209-210; Moskal Tomasz Janusz, Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz, Lublin 2018, s. 71.
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023 20:23