2007

Prace magisterskie
 • Zasada apolityczności administracji publicznej.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędnika samorządowego.
 • Zasada sprawiedliwości proceduralnej na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach.
 • Etyczne standardy zarządzania w nowoczesnej organizacji administracji publicznej.
 • Tajemnica służbowa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • Ewolucja służby cywilnej w Polsce - między upolitycznieniem a profesjonalizmem.
 • Korupcja urzędnicza w Polsce - skala zjawisk i przeciwdziałanie.
 • Etyczne aspekty prawa dostępu do informacji publicznej
 • Etyczne obowiązki pracownika samorządowego.
 • Określenie korupcji i formy korupcji według Najwyższej Izby Kontroli.
 • Obowiązki pracownika służby cywilnej na tle przebudowy administracji w Polsce po 1989 roku.
 • Prawa człowieka a wybrane zasady działania Policji w Polsce.
 • Etapy kształtowania się zadań i obowiązków policji polskiej w latach 1919-1939 na przykładzie woj. lubelskiego
 • Etyczne standardy działalności pracowników gminy.
 • Polski model służby cywilnej.
 • Etyka urzędnika w służbie publicznej w Polsce.
 • Modele służby cywilnej w państwach Unii Europejskiej.
 • Etyczne standardy organizacji i przeprowadzania wyborów w Polsce.
 • Etyczne zasady kształtujące europejską przestrzeń administracji publicznej.
 • Etyczne obowiązki Prezydenta Miasta.