2009

Prace magisterskie
 • Zasada zapobiegania konfliktowi interesów w administracji publicznej
 • Korupcja - zjawisko i metody przeciwdziałania
 • Zasada prawa do sądu administracyjnego
 • Zasada jawności decyzji administracyjnej
 • Zasada niedyskryminacji w europejskiej administracji publicznej
 • Sądowa kontrola w administracji publicznej
 • Instytucje rynku pracy zapobiegające bezrobociu w Polsce

2008

Prace magisterskie
 • Standardy kontroli finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Kock
 • Zagadnienie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego
 • Kontrola jako element systemu infrastruktury etycznej administracji publicznej
 • Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie kontroli administracji publicznej w Polsce
 • Zasada jawności administracji publicznej samorządowej na podstawie dochodów gminy Drelów
 • Realizacja polityki ekologicznej państwa przez ograny administracji publicznej w Polsce
 • Zasady prowadzenia, kontroli, przechowywania i zabezpieczania Ksiąg Stanu Cywilnego
 • Zasada dostępu do informacji publicznej na przykładzie jawności informacji o środowisku
 • Zasada profesjonalizmu administracji publicznej na przykładzie administracji samorządowej w Polsce
 • Kontrola realizacji budżetu na przykładzie Gminy Kąkolewnica Wschodnia
 • Zasady sprawowania kontroli nad samorządem terytorialnym
 • Zasada odpowiedzialności w polskiej administracji publicznej
 • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie zarzadzania i kontroli administracji