Sławomir Nowosad

2006

Prace magisterskie
 • Przyczyny i skutki alkoholizmu.Studium na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w wybranych środowiskach wiejskich.
 • Internet w służbie pokoju.

2005

Rozprawy doktorskie
 • "Ekologia ludzka. Studium teologicznomoralne."
Prace magisterskie
 • Grzech i nawrócenie w publikacjach księdza Seweryna Rosika.
 • Wartość ludzkiego życia a obowiązki służbowe policjanta. Moralne aspekty użycia broni palnej w świetle przepisów prawa polskiego.
 • Alkoholizm a przemoc w rodzinie w świetle publikacjii na łamach kwartalnika " Problemy alkoholizmu "w latach 1990-2003.
 • Krytyka antropologii Richarda Dawkinsa.
 • Duch Święty w życiu moralnym chrześcijanina według Lindsaya Dewara.
 • Formacja intelektualna i duchowa jako wyraz miłości ojczyzny a nauczaniu kardynała Josyfa Slipyja.
 • Miłość ojczyzny w twórczości Janki Kupały (1882-1942).
 • Wychowanie do dojrzałego chrześcijaństswa w Ruchu Światło-Życie.
 • Moralny wymiar wiary w świetle katechez środowych Jana Pawla II.

2004

Prace magisterskie
 • Wiara u podstaw życia rodzinnego w świetle nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 • Ślub ubóstwa we współczesnym kontekście w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Vita consecrata.
 • Słuzba życiu w świetle publikacji Włodzimierza Fijałkowskiego.
 • Wybrane zagadnienia religijno-moralne w życiu Indian północnoamerykańskich w okresie przedrezerwatowym.
 • Prawo naturalne we współczesnej teologii moralnej anglikańskiej.
 • Chrześcijańskie powołanie kobiety w świetle pism Św. Urszuli Ledóchowskiej.
 • Męstwo w walce z szatanem w życiu św. Ojca Pio.
 • Św. Józef wzorem ojcostwa w świetle adhortacji Jana Pawła II Redemptoris custos.