Doktor, asystent w Katedrze Pedagogiki Specjalnej;

Data i miejsce urodzenia, nauka w szkołach

Urodzona 20 listopada 1974 r. w Opolu Lubelskim.

1989-1993- Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim

1993-1998- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, kierunek-filologia polska, specjalność logopedyczna i pedagogiczna.

1999 – 2000 – Specjalizacyjne Podyplomowe Studium Surdologopedii na Wydziale Humanistycznym UMCS przy współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ;

2008 – 2009 Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Emisji Głosu na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

2004 – 2011 studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki KUL, seminarium Komunikacja językowa i jej zaburzenia pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak.

 

Stopnie i tytuły naukowe (magisterium, doktorat, habilitacja, tytuł profesora – podać lata ich uzyskania)

1998 – magister filologii polskiej i logopedii UMCS w Lublinie

2011 – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Zajmowane stanowiska,

1998 - 2002 r. - asystent w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej WSHP w Sandomierzu,

od 2002 r. - asystent w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki KUL, Instruktor Metody Fonogestów.

Specjalność naukowa

Językoznawstwo, logopedia, surdologopedia, emisja głosu.

Zainteresowania badawcze

Zajmuje się problematyką rozwoju komunikacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu słuchu, w szczególności rozwojem umiejętności w zakresie składni. Interesuje się możliwościami wspierania ich edukacji na każdym poziomie, począwszy od wczesnej interwencji logopedycznej aż do możliwości skutecznego studiowania. Bada trudności językowe osób z uszkodzonym słuchem, a także strategie radzenia sobie z tymi trudnościami. Bada również efekty pracy z zastosowaniem metody fonogestów oraz rolę transliteracji i transliteratora w wychowaniu językowym i edukacji. Pracuje nad programem stymulacji rozwoju językowego młodzieży z uszkodzeniami sluchu w ramach lektoratu języka polskiego. Zajmuje się diagnozą i terapią surdologopedyczną Do zainteresowań badawczych należy również profilaktyka zaburzeń mowy – formy oddziaływań profilaktycznych na dzieci w wieku przedszkolnym.

Członkostwo w: stowarzyszeniach, towarzystwach naukowych, komisjach

Jest współzałożycielem i wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów, współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Ocalmy”, członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Polskiego Komitetu Audiofonologii.

Odznaczenia, nagrody

2006 r. - Nagroda Zespołowa III stopnia za działalność społeczno - organizacyjną związaną z troską i opieką nad osobami niepenosprawnymi oraz udział w III Lubelskim Festiwalu Nauki.

2007 r. – Nagroda Zespołowa III stopnia za szczególne osiągnięcia społeczno – organizacyjne w tym za przygotowanie VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego.

2009 r. – Nagroda Zespołowa IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno – społeczną: pracę na rzecz edukacji niesłyszących i słabosłyszących.

2015 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prace na rzecz środowiska

Praca w komitecie redakcyjnym czasopisma „Logopedia”. Praca jako korektor językowy czasopisma Roczniki Pedagogiczne, Praca w Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących działającym przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL oraz w Międzywydziałowym Kole Naukowym Studentów Niesłyszących „Surdus Loquens”, współpraca z PFRON na rzecz studentów niesłyszących w ramach Programu PITAGORAS, prowadzenie kursów metody fonogestów, zaangażowanie w tworzenie filmów i pomocy edukacyjnych o metodzie fonogestów, realizacja projektów w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, prowadzenie ze studentami pedagogiki warsztatów z profilaktyki logopedycznej dla dzieci z przedszkoli, prowadzenie spotkań i prelekcji w szkołach na temat problemów dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu i wzroku (udział w prowadzeniu dziecięcego zespołu muzycznego „Capella Familiaris”, działalność na rzecz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim, działalność w Radzie Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Opolu Lubelskim, działalność w Radzie Rodziców (funkcja przewodniczącego) Zespołów Szczygiełki i Scholares Minores pro Musica Antiqua przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej).

 

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016 11:51