Renata Kołodziejczyk

 

Dr Renata Kołodziejczyk – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwent Filologii Polskiej i Logopedii UMCS w Lublinie, Podyplomowego Studium Surdologopedii w Warszawie i Podyplomowych Studiów w zakresie Emisji Głosu UMCS w Lublinie, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL, certyfikowany instruktor Metody Fonogestów, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów, członek zarządu, Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących oraz Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Ocalmy", członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Komitetu Audiofonologii.

            Pracę magisterską napisała w 1998 r. na temat Rozwój umiejętności komunikacyjnych dziecka z uszkodzonym słuchem. Studium Przypadku. Rozprawę doktorską na temat Strategie radzenia sobie z trudnościami w tworzeniu związków syntaktycznych przez dzieci i młodzież niesłyszącą" obroniła w 2011 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak.

Zajmuje się problematyką rozwoju komunikacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniem narządu słuchu, a także możliwościami wspierania ich edukacji. Bada ich umiejętności komunikacyjne oraz sposoby przezwyciężania trudności w skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem. Prowadzone badania dotyczą również roli Metody Fonogestów we wspieraniu rozwoju językowego dzieci z głębokimi uszkodzeniami słuchu, metodyki wprowadzania fonogestów do programów wychowania językowego, a także popularności metody w terapii logopedycznej i edukacji dzieci z uszkodzeniami słuchu i innymi rodzajami zaburzeń powodujących opóźnienie rozwoju mowy. Zajmuje się również problematyką profilaktyki logopedycznej u dzieci w wieku przedszkolnym.

 

            W latach 1998 – 2002 pracowała jako asystent w Zakładzie Języka Polskiego w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, a od 2002 roku  pracuje  jako asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL. Prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa (kultura języka polskiego, fonetyka i fonologia języka polskiego, fonetyka artykulacyjna, akustyczna, audytywna i wizualna), logopedii (rozwój mowy dziecka, podstawy logopedii, profilaktyka logopedyczna, diagnoza i terapia zaburzeń mowy, logopedia korekcyjna, surdologopedia, metodyka wizualizacji mowy, alternatywne i wspomagające metody komunikacji, metoda Fonogestów, terapia logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, terapia logopedyczna osób zaburzeniami mowy w wieku starszym) oraz emisji głosu. Prowadzi seminarium magisterskie z zakresu komunikacji językowej i jej zaburzeń.

             

Jest kierownikiem finansowanych przez MEiN podyplomowych studiów doskonalących dla nauczycieli w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów. Współpracuje z MEiN jako ekspert ds. warunków realizacji podstawy programowej przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie organizacji kształcenia dla uczniów niesłyszących i niedosłyszących w Polsce.

 

            Od 1999 roku prowadzi też praktykę logopedyczną najpierw w Sandomierzu przy Zakładzie Języka Polskiego w WSHP, a następnie w Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Jest zaangażowana w organizację pomocy w nauce dla studentów z uszkodzeniami słuchu w ramach pracy Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących, Prowadzi lektorat języka polskiego, zajęcia logopedyczne, a także korektę językową prac pisemnych dla osób niesłyszących.

Działa w Kole Naukowym Surdopedagogiki "Surdus Loquens". Jest opiekunem sekcji logopedycznej.  

            W ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów prowadzi kursy tej metody w KUL i na terenie całego kraju, współpracuje ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w Polsce, stosującymi w pracy Metodę Fonogestów, organizuje ogólnopolskie konkursy recytatorskie z fonogestami.

            W ramach współpracy z lokalną społecznością organizuje wraz ze studentami pedagogiki KUL coroczne warsztaty z profilaktyki logopedycznej dla dzieci z lubelskich przedszkoli oraz w zakresie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji w lubelskich szkołach. Realizuje projekty dla dzieci w ramach LFN z zakresu komunikacji z niesłyszącym kolegą oraz emisji głosu dla dzieci i młodzieży.

W ramach międzynarodowego projektu Cued Speech Europa, współtworzyła bezpłatny internetowy kurs Metody Fonogestów dostępny na stronie www.fonogesty.eu. oraz www.cuedspeech.eu 

Jest autorką monografii: Jak dzieci z uszkodzeniami słuchu radzą sobie z trudnościami językowymi oraz licznych artykułów naukowych.

Bibliografia:

 • Krakowiak K., Kołodziejczyk R., Borowicz A., Domagała-Zyśk E. (red.) (2011): Student niesłyszący we wspólnocie akademickiej. Informator o warunkach edukacji wyższej osób z uszkodzeniami słuchu. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 •  Krakowiak K., Kołodziejczyk R.(red.) (2015):  „Nie głos, ale słowo…”5. Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu, Wydawnictwo KUL, Lublin, ss. 270.
 • Kołodziejczyk R., Domagała-Zyśk E., Borowicz A. (red.) (2016): Język i wychowanie. Księga Jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak. Lublin: Wydawnictwo KUL. Ss. 780. ISBN 978-83-8061-234-1.
 • Krakowiak Kazimiera, Borowicz Aleksandra, Dłużniewska Agnieszka, Głodzik Beata, Kołodziejczyk Renata, Krawiec Marianna (2016): Wskazówki dla autorów i wydawców podręczników szkolnych dotyczące sposobu opracowania tekstów dostosowanych do rozwoju językowego uczniów oraz minimalne standardy dostępności treści podręczników szkolnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełno sprawnościami, z trudnościami w uczeniu się lub komunikowaniu, MEN.
 • Dłużniewska A, Borowicz A, Kołodziejczyk R. Krakowiak K. (2018) Koncepcja  szkolenia oraz materiały merytoryczne  służące podnoszeniu kompetencji nauczycieli języka polskiego. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego na II etapie edukacyjnym
 • Warszawa ORE, 2018, ISBN 978-83-66047-07-5.
 • Kołodziejczyk R., Borowicz A., Domagała-Zyśk E. (red.)(2020). Nie głos, ale słowo…7. Osoba z uszkodzeniem słuchu a współczesne tendencje w edukacji, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Domagała-Zyśk E., Borowicz A., Kołodziejczyk R., Martynowska K.) (2021). Oblicza życia. Księga Pamiątkowa dla Profesor Doroty Kornas-Bieli. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Ewa Domagała-Zyśk, Simone Becucci, Sophie De Bock, Aleksandra Borowicz, Cristina Ceccarelli, Ines De Corte, Andre Ebouaney, Enrico Dolza, Renata Kołodziejczyk, Gemma Loi, Anna Ochmann, Wenancjusz Ochmann, Kazimiera Krakowiak (2021). Fonogesty - metoda i jej zastosowanie. Publikacja w ramach projektu Cued Speech Europa. Bruksela.
 •  
 •  

oraz artykuły naukowe i rozdziały w podręcznikach:

 • Kołodziejczyk R. (2006): Rola transliteratora w kształceniu osób niesłyszących. W: „Nie głos, ale słowo…” Przekraczanie barier w wychowaniu osób z             uszkodzeniami słuchu. Red. K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan. Wydawnictwo KUL w Lublinie., s. 409 – 421.
 • Kołodziejczyk R. (2010): Wczesna interwencja logopedyczna z zastosowaniem metody fonogestów w terapii dziecka niesłyszącego. W: Edukacja i rehabilitacja osób z wadą słuchu – wyzwania współczesności. Red. M. Wójcik, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 78 – 93.
 • Kołodziejczyk R. (2011): Dylematy kształcenia młodzieży niesłyszącej. W: Specjalne potrzeby niepełnosprawnych. Red. M. Białas, Kraków, s. 175 – 185.
 • Kołodziejczyk R. (2011):Osoba z uszkodzeniem słuchu w komunikacji interpersonalnej, [w:] Student niesłyszący we wspólnocie akademickiej. Informator o warunkach edukacji wyższej osób z uszkodzeniami słuchu. Red. Krakowiak K., Kołodziejczyk R., Borowicz A. Domagała-Zyśk E., Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 35-62
 • Kołodziejczyk R. (2011): Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących w służbie studentom z uszkodzonym słuchem, [w:] Student niesłyszący we wspólnocie akademickiej. Informator o warunkach edukacji wyższej osób z uszkodzeniami słuchu. Red. Krakowiak K., Kołodziejczyk R., Borowicz A. Domagała-Zyśk E.,Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 71-91
 • Kołodziejczyk R.(2014): On the need for Polish language lessons for hearing-impaired students.  W: „Nie głos, ale słowo…” 4. Developing language competence of people with hearing and speech disorders. Red. Domagała-Zyśk E.,Wydawnictwo KUL, Lublin, 105 - 123
 • Kołodziejczyk R. (wraz z Krakowiak K., Muzyka-Furtak E.) (2015): Diagnoza surdologopedyczna, W: Surdologopedia. Teoria i praktyka. Logopedia XXI wieku. Red. E. Muzyka-Furtak , Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2015, s. 134-154.
 • Kołodziejczyk R. (2015):: Trudności gramatyczne dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu. W: Surdologopedia. Teoria i praktyka. Logopedia XXI wieku. Red. E. Muzyka-Furtak , Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2015, s. 156-174.
 • Kołodziejczyk R.(2015): Rozwój strategii radzenia sobie z trudnościami językowymi przez dziecko z głębokim uszkodzeniem słuchu. Studium przypadku. W: „Nie głos, ale słowo…” Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzeniami słuchu, (red.)K. Krakowiak, Kołodziejczyk R.,Wydawnictwo KUL, Lublin, 105 – 123
 • Kołodziejczyk R. (2015): Zajęcia logopedyczne. W: Wczesne wspomaganie szansa na lepszą przyszłość. Lublin: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. s.
 • Kołodziejczyk R. (2015): Zajęcia logopedyczne. W: Wczesne wspomaganie szansa na lepszą przyszłość. Lublin: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. s.
 • Kołodziejczyk R. (2016)Z trzydziestoletnich doświadczeń stosowania metody fonogestów w Polsce. W: Język i wychowanie. Księga Jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak. Domagała-Zyśk E., Borowicz A., Kołodziejczyk R. (red.) Lublin: Wydawnictwo KUL. Lublin:Wydawnictwo KUL, s. 483-510. ISBN 978-83-8061-234-1.
 • Kołodziejczyk R.: Pod skrzydłami Mistrza z pasją, sercem i rodzinną otwartością. W: Album Pamiątkowy dla Pani Profesor Kazimiery Krakowiak w podziękowaniu „... za umiejętne usta i ręce, które potrafią wyrażać miłość i przekazywać prawdę...”. Lublin 2016, s. 112-114, ISBN 978-83-7563-228-6
 • Krakowiak K., Kołodziejczyk R., Borowicz A. (2016): Tvorienie priatelkeho prostredia pre osoby so sluchovym postihnutim vo svetle encykliky Svateho Otca Frantiska Laudato Si venovanej starostlivosti o spolocny domov (Tworzenie środowiska przyjaznego osobom z uszkodzeniami słuchu w świetle  Encykliki Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka poświęconej trosce o wspólny dom). W: Akimjakova B., Haskova V. (eds.) Edukacne Vyzvy a ulohy vo svetlt Encykliky Laudato Si I. Rużomberok: Verbum. s. 215 – 231. ISBN 978-80-561-0361-6.
 • Kołodziejczyk R.(2016): Czynniki determinujące sytuację społeczną młodych kobiet z uszkodzeniami słuchu. „Szkoła specjalna” Czasopismo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Tom LXXVII, nr 5 (286) 2016, s. 338-349. ISSN 0137-818X.
 • Kołodziejczyk R., Krakowiak K. (2017) Wskazówki dotyczące dostosowania języka narzędzi diagnostycznych do specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych badanych osób. W: Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Red. K. Krakowiak, Wydawnictwo ORE, s. 85 – 94.
 • Krakowiak K., Borowicz A., Dłużniewska A., Kołodziejczyk R. (2017)- Standardy, wytyczne i wskazówki do przygotowania oraz adaptacji narzędzi diagnostycznych i procesu diagnostycznego dla dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu. W: Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Red. K. Krakowiak, Wydawnictwo ORE, 2017 s. 142 – 157
 • Krakowiak K., Kołodziejczyk R. (2017)- Standardy i wskazówki przygotowywania oraz adaptacji narzędzi diagnostycznych i procesu diagnostycznego dla dzieci i młodzieży odmiennych językowo i kulturowo. W: Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Red. K. Krakowiak, Wydawnictwo ORE, s. 210 – 222.
 • Kołodziejczyk R. (2020). Gotowość nauczycieli do pracy w systemie edukacji włączającej. Roczniki Pedagogiczne. Tom 11 (48), nr 3 – 2020, s. 123 – 140.
 • Kołodziejczyk R. (2020). Konkursy recytatorskie z fonogestami jako forma doskonalenia
 • techniki udostępniania mowy osobom z uszkodzeniami słuchu. W: Kołodziejczyk R., Borowicz A., Domagała-Zyśk E. (red.)(2020). Nie głos, ale słowo…7. Osoba z uszkodzeniem słuchu a współczesne tendencje w edukacji, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 169 – 181.
 • Kołodziejczyk R. (2021). Szkoła jako środowisko przyjmujące dziecko z niepełnosprawnością. W: Kołodziejczyk R. (red. wraz z Ewą Domagałą-Zyśk, Aleksandrą Borowicz, Klaudią Martynowską) (2021). Oblicza życia. Księga Pamiątkowa dla Profesor Doroty Kornas-Bieli. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 834 – 846.
 • Kołodziejczyk R. (2021). Umiejętności komunikacyjne osoby z uszkodzeniem słuchu a jej perspektywy życiowe. „Biografistyka pedagogiczna” Nr 1-2021, s. 501-527.

 

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2023 12:15