2021

Prace licencjackie
 • Postawy studentów pedagogiki wobec osób z zaburzeniami mowy
 • Metody wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Planowanie kariery zawodowej przez studentów Pedagogiki specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem uczęszczających do klas integracyjnych szkoły podstawowej w opinii pedagogów
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych. Studium przypadku
 • Warsztat surdologopedy XXI wieku w świetle wypowiedzi terapeutów. Studium przypadku
 • Sytuacja szkolna ucznia z uszkodzonym słuchem w szkole ogólnodostępnej. Studium przypadku
 • Rozwój poznawczy dzieci z uszkodzonym słuchem w wieku przedszkolnym. Studium przypadku.

2020

Prace licencjackie
 • Relacje rówieśnicze dzieci z niepełnosprawnością w klasie integracyjnej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Studium przypadku
 • Agresja i inne zachowania trudne u dzieci z autyzmem w wieku szkolnym. Studium przypadku
 • Funkcjonowanie społeczne dzieci ze spektrum autyzmu w grupie rówieśniczej w wieku przedszkolnym. Studium przypadku
 • Umiejętności komunikacyjne młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Studium przypadku
 • Hipoterapia jako forma rehabilitacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Studium przypadku
 • Metody i formy pracy z uczniami z uszkodzonym słuchem na lekcjach języka obcego

2019

Prace licencjackie
 • Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością. Studium przypadku
 • Funkcjonowanie społeczne dzieci z Zespołem Downa w wieku szkolnym. Studium przypadku
 • Realizacja pierwotnych założeń Ruchu Wiara i Światło w opini członków grupy "Apacze" w Lublinie. Studium przypadku
 • Życie jako wartość w obliczu prenatalnej diagnozy niepełnosprawności dziecka w opinii studentów
 • Rozwój emocjonalny dzieci z autyzmem w wieku szkolnym. Studium przypadku
 • Rozwój mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju. Studium przypadku