Renata Kołodziejczyk

2023

Prace dyplomowe
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dziecka w wieku przedszkolnym ze sprzężoną niepełnosprawnością w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dziecka w wieku przedszkolnym ze sprzężoną niepełnosprawnością w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym
 • Umiejętności społeczno- komunikacyjne uczniów klasy ósmej szkoły terapeutycznej.
 • Charakterystyka umiejętności komunikacyjnych uczennicy z dyslalią i zagrożeniem dysleksją oraz program działań wspierających
 • Charakterystyka umiejętności komunikacyjnych uczennicy z dyslalią i zagrożeniem dysleksją oraz program działań wspierających
 • Uwarunkowania komunikacyjne i społeczne uczennicy klasy III z Zespołem Aspergera
 • Wspieranie umiejętności społecznych ucznia z Zespołem Aspergera - ucznia siódmej klasy szkoły ogólnodostępnej.
 • Umiejętności komunikacyjne i funkcjonowanie społeczne dziewczynki niemówiącej z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i ruchową w klasie II ogólnodostępnej szkoły podstawowej

2022

Prace dyplomowe
 • Charakterystyka umiejętności komunikacyjnych w grupie przedszkolnej 6-latków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz program działań wspierających
 • Charakterystyka komunikacji rówieśniczej w klasie drugiej szkoły podstawowej oraz program działań wpierających skuteczną komunikację w grupie
 • Charakterystyka umiejętności komunikacyjnych i działań wspierających ucznia z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 • Charakterystyka umiejętności komunikacyjnych dziecka ze spektrum autyzmu na tle grupy rówieśniczej oraz opracowanie programu działań wspierających komunikację ucznia komunikację ucznia
 • Wspomaganie komunikacji językowej dzieci 5-letnich z różnym typem zaburzeń rozwoju mowy - na podstawie wielokrotnego studium przypadku w przedszkolu integracyjnym
 • Specyfika sposobów komunikowania 21-letniego mężczyzny z ograniczonymi możliwościami komunikacyjnymi – studium przypadku. Propozycja działań wspierających proces komunikowania
 • Funkcjonowanie dziecka z mutyzmem wybiórczym w grupie przedszkolnej ogólnodostępnej - opis umiejętności komunikacyjnych dziecka
 • Charakterystyka porównawcza umiejętności komunikacyjnych ucznia klasy integracyjnej z niepełnosprawnością sprzężoną
 • Wspólna aktywność jako próba budowania komunikacji w grupie zróżnicowanej
 • Umiejętności komunikacyjne ucznia z autyzmem w oddziale przedszkolnym i określenie działań wspierających
 • Umiejętności komunikacyjne ucznia z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasie piątej integracyjnej oraz program działań wspierających
 • Charakterystyka umiejętności komunikacyjnych i program działań wspierających w klasie specjalnej
 • Umiejętności komunikacyjne dziecka z mutyzmem selektywnym w wieku przedszkolnym na tle grupy rówieśniczej