Curriculum Vitae:

Biogram: Urodzony w 1973 roku w Krasnymstawie; absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (1992) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: magisterium (1997); doktorat (2005) na podstawie rozprawy: „H. Schoenebecka humanizm post-pedagogiczny. Krytyczna analiza antropologicznych tez antypedagogiki", przygotowanej pod kierunkiem Ks. Prof. J. Wilka oraz Ks. Prof. M. Nowaka; recenzje: Prof. B. Śliwerski, Prof. H. Cudak; habilitacja (2020) na podstawie publikacji: "Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej" Lublin TN KUL 2019.

 

Zainteresowania i hobby: wieś - zwłaszcza rodzinny Chłaniów; wędkowanie, grzybobranie, astronomia, akwarystyka, fotografia; Szwajcaria (Miasto i Kanton Fryburg) i Francja (Paryż, OwerniaFranche Comte) - przyroda, zabytki, kultura, kuchnia.

 

Zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki ogólnej: dyskusji nad pedagogiką jako nauką, specyfiki koncepcji współczesnych nurtów pedagogicznych, społeczno-kulturowego kontekstu wychowania.

Cenię analityczne i hermeneutyczne podejście w badaniach w pedagogice.

Szczególnie wdzięczny jestem moim naukowym Mistrzom: Pani Prof. Franciszce Wandzie Wawro, Ks. Prof. Marianowi Nowakowi, Ks. Prof. Andrzejowi Bronkowi oraz św.p. Ks. Prof. Józefowi Wilkowi.

 

Zatrudnienie:

1997-1998 – Kierownik Internatu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Od 1998 do chwili obecnej pracownik naukowo - dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki KUL.

2002-2006 – specjalista pracy socjalnej oraz pedagog w Centrum Rehabilitacji Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krasnymstawie.

 

Dorobek naukowy i popularyzacja nauki: obejmuje około sześćdziesięciu artykułów /w tym hasła encyklopedyczne/; współredakcję publikacji "Antropologiczna pedagogika ogólna" (2010) oraz "Przedszkolaki idą do szkoły. Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich radomskich przedszkoli" (2012), monografie: "Esej postantypedagogiczny" (2016) oraz "Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej": (2019); Współautorstwo (G. Wistuba, P. Magier, M. Marczewski) publikacji monograficznej „Wychowanie personalistyczne: aktualność nauczania Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego" (2022); recenzje naukowe dla czasopism: Roczniki Pedagogiczne, Forum Pedagogiczne, Paedagogia Christiana, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Studia Społeczne; współpracę z Encyklopedią Katolicką, Instytutem Edukacji Narodowej, Uniwersytetem Otwartym KUL; pełnienie funkcji sekretarza (2014, 2015 z.1,) oraz redaktora ds. informatycznych (2019-2020) Roczników Pedagogicznych,  członkostwo w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym, Towarzystwie Naukowym KUL i Towarzystwie Pedagogiki Filozoficznej; przygotowanie projektów w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki,

 

Projekty i wymiana międzynarodowa: udział w projekcie PROCORA (2007-2008) dotyczącym pracy socjalnej oraz marginalizacji społecznej i kulturowej, realizowanym we współpracy m.in. z L'Institut Régional du Travail Social (IRTS de Lorraine) Metz, Alice Salomon Hochschule Berlin i Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo; Trinational (2014-2015) międzynarodowy (Francusko-Niemiecko-Polski) projekt dydaktyczno-naukowy dotyczący prewencji wykluczenia społecznego młodzieży: Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Region Auvergne w Clermont-Ferrand, KUL oraz w projekcie Art&Creativity (od 2019- do chwili obecnej) międzynarodowy (Belgijsko-Duńsko- Polsko-Ukraiński) projekt z zakresu wykorzystania sztuki w pracy z osobami wykluczonymi społecznie Vives University w Kortrijk, VIA University w Danii, KUL – Lublin Polska, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu Ukraina.

Udział w wymianach pracowników naukowych ERASMUS i ERASMUS+: Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique d'Ile-de-France w Paryżu (2011), Alice Salomon Fachhochschule Berlin (2016) oraz Vives University w Kortrijk w Belgii (2019, 2021).

 

Funkcje administracyjne:  od 2020 roku Dyrektor Instytutu Pedagogiki WNS KUL oraz członek Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Indeksacja dorobku: Google Scholar, ORCID, Polska Bibliografia Naukowa, Researchgate

 

Piotr Magier

Ostatnia aktualizacja: 09.10.2022 12:15