Paweł Brudek
 
    Jestem księdzem diecezji opolskiej. W roku 2000 rozpocząłem studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. W roku 2006 uzyskałem tytuł magistra teologii na podstawie pracy zatytułowanej: Choroba alkoholowa jako czynnik dysfunkcyjności rodziny (Promotor: śp. Ks. Prof. dr hab. Józef Król). W latach 2007-2011 odbyłem studia magisterskie z zakresu psychologii na KUL, które ukończyłem z wyróżnieniem prezentując pracę zatytułowaną: Religijność a jakość relacji małżeńskiej (Promotor: Prof. KUL dr hab. Bogusława Lachowska). W latach 2011-2015 byłem uczestnikiem studiów doktoranckich, w czasie których, pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Stanisławy Steuden, napisałem rozprawę pt.: Podmiotowe korelaty satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości. Rozprawa została obroniona z wyróżnieniem.
    Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z jakością życia, starością, mądrością, satysfakcją z małżeństwa, uzależnieniami, psychoterapią oraz religijnością. Czynnie uczestniczę w konferencjach naukowych organizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie. Jestem autorem artykułów naukowych i popularno naukowych oraz współautorem prac zbiorowych.
  
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2017 18:33