Paweł Brudek
 
Profil Research Gate [zobacz/see]
Profil Google Scholar [zobacz/see]
e-mail: brudekp@gmail.com
 
WSPÓŁAUTORSTWO BĄDŹ TŁUMACZENIE I ADAPTACJA
NARZĘDZI PSYCHOLOGICZNEGO POMIARU
 1. Questionnaire of Sens of Self-Dignity (QSSD-3) S. Steuden & P. Brudek [Download]
 2. Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności (KPWG-3) autorstwa S. Steuden i P. Brudka [Pobierz]
 3. Kwestionariusz Profilu Postawy Wobec Śmierci (DAP-R-PL) P. T. P. Wonga i wsp. [Pobierz] 
 4. Samoopisowa Skala Mądrości (SAWS) J. D. Webstera [Pobierz]
 5. Trzywymiarowa Skala Mądrości (3D-WS) M. Ardelt [Pobierz]
 6. Skala Przebaczenia Małżeńskiego (MOFS) F. G. Palearii i wsp. wersja dla kobiet [Pobierz]
 7. Skala Przebaczenia Małżeńskiego (MOFS) F. G. Palearii i wsp. wersja dla mężczyzn [Pobierz]
 8. Kwestionariusz Satysfakcji z Małżeństwa dla Osób Starszych (MSQFOP) S. N. Haynesa i wsp. [Pobierz]
 9. Skala Gerotranscendencji Typu 1 (GST-1) L. Tornstama [Pobierz]
 10. Skala Gerotranscendencji Typu 2 (GST-2) L. Tornstama [Pobierz] 
 11. Kwestionariusz Stylów Humoru (KSH) R. Martina [Pobierz]
REDAKCJA KSIĄŻEK I PRAC ZBIOROWYCH
 1. Brudek, P., Steuden, S., Januszewska, I., Gamrowska, A. (red.). (2015). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna. Tom I. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 2. Guzewicz, M., Steuden, S., Brudek, P. (red.). (2015). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa. Tom II. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 3. Brudek, P. (red.). (2015). Dłonie zmienione w narzędzia Bożych rąk. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Prałatowi Andrzejowi Ziółkowskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin, 50. rocznicy święceń kapłańskich oraz zakończenia pracy duszpasterskiej w parafii Trójcy Świętej w Korfantowie. Korfantów: Al-Media [Pobierz]
 4. Brudek, P., Kostorz, J., (red.). (2019). Duszpasterstwo młodzieży. Od bezradności ku możliwościom. Opole: Redakcja Wydawnictw WTUO.
 
ARTYKUŁY W PUNKTOWANYCH CZASOPISMACH NAUKOWYCH
 
LISTA A (MNiSW)
Artykuły opublikowane w roku 2019
 1. Brudek, P., Sekowski, M. (2019). Wisdom as the Mediator in the Relationships between Meaning in Life and Attitude Towards Death. OMEGA - Journal of Death and Dying. [online first] DOI: 10.1177/0030222819837778 [Download]
 2. Krok, D., Brudek, P., Steuden, S., (2019). When Meaning Matters: Coping Mediates the Relationship of Religiosity and Illness Appraisal with Well-being in Older Cancer Patients. International Journal for the Psychology of Religion 1(29), 46-60. DOI: 10.1080/10508619.2018.1556061 [Download]
 3. Brudek, P., Steuden, S., Ciuła, G. (2019). The Mediating Role of Types of Coping Styles in the Relations Between Temperamental Traits and Staff Burnout Among Psychiatric Nurses [Download]. [Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach temperamentu i wypalenia zawodowego. Badania pielęgniarek psychiatrycznych]. Psychiatria Polska 131, 1-18, DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/99849 [Pobierz]
 4. Brudek, P., Sękowski, M. (2019). Wisdom as the Mediator in the Relationships between Religious Meaning System and Attitude Towards Death Among Older People. Death Studies, [online first] DOI: 10.1080/07481187.2019.1609136 [Download]
Artykuły opublikowane w roku 2018
 1. Brudek, P., Sękowski, M., Steuden, S. (2018). Polish Adaptation of the Death Attitude Profile-Revised (DAP-R-PL). OMEGA - Journal of Death and Dying [online first]. DOI: 10.1177/0030222818754670 [Download]
LISTA B (MNiSW)
Artykuły opublikowane w roku 2019
 1. Brudek, P. (2019). Nadzieja jako mediator w związkach cech osobowości i satysfakcji z życia. Badania osób w okresie późnej dorosłości (60-75 lat). Polskie Forum Psychologiczne, 1(24), 5-24. DOI: 10.14656/PFP20190101. [Pobierz]
Artykuły opublikowane w roku 2018
 1. Brudek, P., Korulczyk, T. Korulczyk, N. (2018). Spouses’ Fit and Marriage Satisfaction in Late Adulthood. Roczniki Psychologiczne, 1(21), 69-85. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2018.21.1-5 [Download]
 2. Brudek, P., Korulczyk, T., Ciuła, G. (2018). Uwarunkowania satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama – ujęcie wielopoziomowe [Psychological Determinants of Marital Satisfaction among Older Couples. Perspective of Lars Tornstam’s Theory of Gerotranscendence – Multilevel Modeling Approach]. Psychologia Rozwojowa, 4(24), 91-106, DOI:10.4467/20843879PR.18.024.9953. [Pobierz]
 3. Brudek, P., Steuden, S. (2018). Osobowościowe uwarunkowania poczucia własnej godności osób w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych. Family Forum, 8, 25-40, DOI: 10.25167/FF/2018/25-40. [Pobierz]
 4. Brudek, P., Steuden, S., Jasik, I. (2018). Personality Traits as Predictors of Marital Satisfaction among Older Couples [Download] [Cechy osobowości jako predyktory satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości Pobierz]. Psychoterapia, 2(185), 5-20.
 5. Brudek, P. (2018). Skala Gerotranscendencji Typu 1 (GST-1) Larsa Tornstama - polska adaptacja metody. Psychologia Rozwojowa, 2(23), 85-98, DOI:10.4467/20843879PR.18.012.8946. [Pobierz]
 6. Brudek, P., Steuden, S., Furmanek, M., Ciuła, G. (2018). Cechy temperamentu i style radzenia sobie ze stresem jako predyktory wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia Psychologia, 2(31), 285-299, DOI: 10.17951/j.2018.31.2.285-299. [Pobierz]
 7. Ciuła, G., Brudek, P. (2018). Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” kuźnią mądrości? Badania porównawcze trzech grup osób wyróżnionych ze względu na poziom religijności. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2(51), 408-425 [Pobierz]
Artykuły opublikowane w roku 2017
 1. Brudek, P., Steuden, S. (2017). Predictors of Sense of Self-Dignity in Late Adulthood. A Synthesis of Own Research. Psychoterapia, 4 (183), 81-92 [Download] [Predyktory poczucia własnej godności. Badania osób w okresie późnej dorosłości. Psychoterapia, 4 (183), 81-92. [Pobierz]
 2. Brudek, P., Steuden, S., Warda, A. (2017). Obraz rodzeństwa chorego psychicznie a dobrostan rodzeństwa zdrowego. Family Forum, 7, 145-167. [Pobierz]
 3. Brudek, P. (2017). Mediacyjna rola bilansu życiowego w związkach cech osobowości i satysfakcji z życia osób starszych. Gerontologia Polska, 3(25), 168-175. [Pobierz]
 4. Brudek, P., Kierpal, P. (2017). Znaczenie systemu rodzinnego dla rozwoju osobowości twórczej na przykładzie Jana Sebastiana Bacha. Liturgia Sacra, 1(49), 169-190. [Pobierz]
Artykuły opublikowane w roku 2016
 1. Steuden, S., Brudek, P., Izdebski, P. (2016). Polish Adaptation of Monika Ardelt's Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS). Annals of Psychology, 4(19), 767-789 Article download [Polska adaptacja Trzywymiarowej Skali Mądrości (3D-WS) M. Ardelt. Roczniki Psychologiczne, 4(19), 743-766 Artykuł do pobrania].
 2. Brudek, P. (2016). Larsa Tornstama teoria gerotranscendencji jako teoria pozytywnego starzenia się. Psychologia Rozwojowa, 21(4), s. 9-25. Artykuł do pobrania
 3. Brudek, P., Steuden, S. (2016). Stress Coping Styles, Self-Esteem and Hope for Success of People in Late Adulthood and of Different Specificity of Life Review. Psychoterapia, 1(176), s. 87-101. Article download [Style radzenia sobie ze stresem, samoocena i nadzieja na sukces u osób w okresie późnej dorosłości o odmiennej specyfice bilansu życiowego Artykuł do pobrania]. Psychoterapia, 1(176), s. 87-102.
 4. Brudek, P., Lenda, J., Steuden, S. (2016). Samoocena, nadzieja na sukces i style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z małżeństwa w okresie późnej dorosłości. Gerontologia Polska, 2(24), s. 83-90. Artykuł do pobrania
 5. Steuden, S., Brudek, P., Florczyk, Ł. (2016). Mądrość jako efekt pozytywnego starzenia się. Perspektywa psychologiczna. Forum Teologiczne, 17, s. 73-87. Artykuł do pobrania
 6. Florczyk, Ł., Brudek, P., Steuden, S.  (2016). Mądrość jako przymiot starości. Perspektywa biblijna. Forum Teologiczne 17, s. 55-71. Artykuł do pobrania
 7. Brudek, P., Ciuła, G. (2016). Specyfika religijnego systemu znaczeń osób będących i nie będących członkami Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”. Analiza badań własnych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1(49), s.212-225. Artykuł do pobrania
 8. Ciuła, G., Brudek, P.  (2016). Struktura osobowości osób należących i nienależących do Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”. Analiza badań własnych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2(49), s. 430-444. Artykuł do pobrania
 9. Brudek, P. (2016). Wartościowanie uczuć - dobre, złe, obojętne? Czyli o pozytywnych skutkach negatywnych emocji. Katecheta, 4, s. 61-67. Artykuł do pobrania

Artykuły opublikowane w roku 2015

 1. Brudek, P., Steuden, S. (2015). Polska adaptacja Skali Przebaczenia Małżeńskiego (MOFS) G. F. Paleari, F. D. Finchama, C. Regalii. Family Forum, (5), s. 161-179. Artykuł do pobrania
 2. Brudek, P., Januszewska, I. (2015). Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Akademickie Pogadanki o Starości. Starość w Rodzinie”. Biblioteka Gerontologii Społecznej - Duchowość jako kategoria egzystencji i transcendencji w starości, 1(9), 155-163. Artykuł do pobrania

Artykuły opublikowane w roku 2013

 1. Brudek, P., Ciuła, G. (2013). Hierarchia wartości a satysfakcja ze związku małżeńskiego u osób w okresie późnej dorosłości. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 46(2), s. 368-382. Artykuł do pobrania
LISTA C (MNiSW)
Artykuły opublikowane w roku 2017
 1. Brudek, P., Steuden, S. (2017). Questionnaire of Sens of Self-Dignity (QSSD-3): Construction and Analysis of Psychometric Properties. The Review of Psychology, 3(60), 457-477 Article download. [Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności (KPWG-3): konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych. Przegląd Psychologiczny, 3(60), 437-456 Artykuł do pobrania].
 2. Brudek, P. (2017). Protestancka Szwecja jako kolebka teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama. Pochodzenie, ogólny zarys i krytyczna analiza koncepcji. Studia Oecumenica, 17, s. 419-438. DOI: 10.25167/SOe/17/2017/419-438 Artykuł do pobrania
            Artykuły przyjęte do druku
 1. Brudek, P. (w druku). Polish Version of Lars Tornstam’s Gerotranscendence Scale Type 2 (GST2-PL). Psychiatria Polska

Artykuły będące w procesie recenzji

 1. Brudek, P. (w recenzji). Polish Adaptation of the Marital Satisfaction Questionnaire For Older Persons (MSQFOP).
 2. Brudek, P. & Kaleta, K. (w recenzji). Marital Offence-Specific Forgiveness as Mediator in the Relationships of Personality Traits and Marital Satisfaction Among Older Adults (60-75 Years).
 3. Brudek, P., Cyranka, K. & Webster, J.D. (w recenzji). A Polish Adaptation of the Self-Assessed Wisdom Scale (SAWS) in Older Adults.
 4. Brudek, P., Płudowska, M., Steuden, S. & Sękowski, A. (w recenzji). Gerotranscendence and Humor Styles. The Mediating Role of Generativity and Wisdom.
 
 ARTYKUŁY NAUKOWE W RECENZOWANYCH
PRACACH ZBIOROWYCH
Artykuły opublikowane w roku 2019
 1. Brudek, P., Krok, D., Sękowski, M., Steuden, S. (2019). The Health Assessment as a Moderator in the Relationship Between the Religious Meaning System, Personal Meaning Profile and Attitude Towards Death Among Polish Older Adults. In: M. Saad, R. de Medeiros (Eds). An Examination of Religiosity - Influences, Perspectives and Health Implications (pp. 145-163). New York: Nova Science Publishers.
 2. Krok, D., Brudek, P.,  Telka, E. (2019). Religiosity and Illness Acceptance in Cancer Patients - The Mediating Role of Coping Styles. In: M. Saad, R. de Medeiros (Eds). An Examination of Religiosity - Influences, Perspectives and Health Implications (pp. 165-182). New York: Nova Science Publishers.
 3. Brudek, P., Steuden, S., Ciuła, G., Korulczyk, T. (2019). Subiektywna ocena stanu zdrowia a wymiary psychospołecznego funkcjonowania osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama. W: M. Kielar-Turska (red.). Starość jak ją widzi psychologia. Siła umysłu w starości (s. 409-434). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie [Pobierz]
Artykuły opublikowane w roku 2018
 1. Brudek, P. (2018). Fragmenty homilii z okazji pierwszej rocznicy śmierci Pani Profesor Marii Oleś. W: S. Steuden, M. Łysiak (red.). Marii... O jakości życia (s. 297-299). Lublin: Wydawnictwo KUL [Pobierz]
Artykuły opublikowane w roku 2017
 1. Brudek, P., Krok, D., Telka, E. (2017). The Health Assessment and the Dimensions of Positive Mental Functioning among Elderly People. In: C. Carlson (Ed.). Mental Health: Services, Assessment and Perspectives (pp. 25-48). New York: Nova Science Publishers
 2. Krok, D., Brudek, P.,  Telka, E. (2017). Meaning and Mental Health: The Relationships between Meaning Structures and Mental Adjustment among Cancer Patients. In: C. Carlson (Ed.). Mental Health: Services, Assessment and Perspectives. (pp. 1-24) New York: Nova Science Publishers
 3. Brudek, P. (2017). Przebaczenie, poczucie własnej godności oraz religijny system znaczeń osób w okresie późnej dorosłości o różnym stopniu satysfakcji z życia seksualnego. Analiza badań własnych. W: M. Wojtal, M. Zimnowoda, D. Żurawicka (red.). Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny (s. 171-182). Opole: Wydawnictwo PMWSZ. Artykuł do pobrania
 4. Brudek, P. (2017). Starość - szansą czy zagrożeniem? Psychologiczna analiza funkcjonowania osób w okresie późnej dorosłości. W: M. Guzewicz, J. Czerkawski (red.). Praktyczna psychologia dla teologów. Tom II (s. 57-81). Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ. Artykuł do pobrania
 5. Brudek, P. (2017). Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej jako instytucja oświatowo-wychowawcza wspierająca osobowy rozwój młodego człowieka. W: J. Bielecki (red.). Niższe Seminarium Duchowne w misji Kościoła (s. 105-130). Częstochowa: Wydawnictwo Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA.

Artykuły opublikowane w roku 2016

 1. Brudek, P., Sękowski, M. (2016). Zdolność do przebaczania doznanych krzywd. K. Chałas, A. Maj (red.). Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej (s. 1519-1525). Radom: Wydawnictwo Polwen.
 2. Brudek, P (2016). Religijność małżonków o różnym stopniu zadowolenia ze związku. Implikacje psychologiczno-pastoralne. W: R. Chałupniak, J. Kostorz (red.), Współczesne wyzwania teologii pastoralnej (s. 133-144). Opole: WTUO. Artykuł do pobrania

Artykuły opublikowane w roku 2015

 1. Brudek, P., Steuden, S. (2015). Wstęp. W: P. Brudek, S. Steuden, I. Januszewska, A. Gamrowska (red.). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna. Tom I (s. 7-11). Lublin: Wydawnictwo KUL. Artykuł do pobrania
 2. Brudek, P., Kierpal, P., Gamrowska, A. (2015). Muzykoterapia jako forma wspierania rozwoju w okresie późnej dorosłości. W: P. Brudek, S. Steuden, I. Januszewska, A. Gamrowska (red.). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna. Tom I (s. 241-255). Lublin: Wydawnictwo KUL. Artykuł do pobrania
 3. Brudek, P., Steuden, S.  (2015). Religijne korelaty zadowolenia z małżeństwa w okresie późnej dorosłości. W: M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa. Tom II (s. 15-44). Lublin: Wydawnictwo KUL. Artykuł do pobrania
 4. Brudek, P., Ochman, A., Rehlis, T., Sadlak, R. (2015). Duszpasterstwo osób starszych w aspekcie psychospołecznym. W: M. Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa. Tom II (s. 307-324). Lublin: Wydawnictwo KUL. Artykuł do pobrania
 5. Brudek, P. (2015). Droga ku kapłaństwu... Niższe Seminarium Duchowne miejscem osobowego dojrzewania i pilęgnowania ziarna powołania. W: P. Brudek (red.). Dłonie zmienione w narzędzia Bożych rąk. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Prałatowi Andrzejowi Ziółkowskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin, 50. rocznicy święceń kapłańskich oraz zakończenia pracy duszpasterskiej w parafii Trójcy Świętej w Korfantowie (s. 41-60). Korfantów: Alia-Media. Artykuł do pobrania

Artykuły opublikowane w roku 2014

 1. Brudek, P. (2014). Rola dziadków w procesie wspierania rozwoju dziecka w prenatalnym okresie życia z perspektywy teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama. W: E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, P. Kierpal (red.). Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne (s. 109-126). Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 2. Rehlis, T., Brudek, P. (2014). Roszczenie wyjątkowości religii chrześcijańskiej w ujęciu Gilberta K. Chestertona. Pojednanie mitologii i filozofii antycznej. W: Z. Dziemianko, W. Stach (red.). Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach młodych naukowców (s. 269-286). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług.
 3. Brudek, P., Lachowska, B. (2014). Religijny system znaczeń a jakość relacji małżeńskiej na poziomie ogólnym oraz na poziomie pary. W: K. Skrzypińska, H. Grzymała-Moszczyńska, M. Jarosz (red.). Nauka wobec religijności i duchowości człowieka (s. 117-134). Lublin: Wydawnictwo KUL. Artykuł do pobrania

Artykuły opublikowane w roku 2013

 1. Brudek, P., Bieda, K. (2013). Poczucie alienacji a typy relacji interpersonalnych u małoletnich matek. W: M. Baranowska-Szczepańska, M. Gołaszewski (red.). Relacje interpersonalne w badaniach młodych naukowców (s. 19-33). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług. Artykuł do pobrania
 2. Brudek, P. (2013). Pełny rozwój osobowy u podstaw nauczania i wychowania w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. W: J. Bielecki (red.). Pielęgnować ziarno powołania kapłańskiego (s. 91-113). Częstochowa: Wydawnictwo Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA. Artykuł do pobrania
 3. Brudek, P. (2013). Ona, on i Pan Bóg – czy taki związek się opłaca? Personalność relacji religijnej a satysfakcja z małżeństwa na poziomie pary oraz na poziomie małżonków. W: J. Garbula, W. Sawczuk, A. Zakrzewska (red.). Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna. Wobec wyzwań i zagrożeń (s. 214-230). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 4. Brudek, P. (2013). Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej jako instytucja oświatowo-wychowawcza wspierająca osobowy rozwój młodego człowieka. W: B. Jakimiuk (red.). Między wychowaniem a karierą zawodową (s. 259-278). Lublin: Wydawnictwo KUL. Artykuł do pobrania
 5. Brudek, P. (2013). System rodzinny jako podstawowe środowisko promocji zdrowia dzieci i młodzieży. W: I. Gembalczyk, B. Fedyn (red.). Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy (s. 233-242). Racibórz: Wydawnictwo PWSZ.

Artykuły opublikowane w roku 2012

 1. Brudek, P. (2012). System rodzinny jako środowisko integralnej profilaktyki alkoholizmu. W: K. Linowski, M. Jędrzejko (red.). Trzeźwość i uzależnienia jako wyzwanie duszpasterskie i pedagogiczne (s. 225-236). Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Artykuł do pobrania
 2. Brudek, P. (2012). Kryzys w wartościowaniu a jakość relacji małżeńskiej w okresie późnej dorosłości. W: M. Majorczyk, J. Deręgowska, J. Świątkiewicz (red.). Oblicza kryzysu współczesnego człowieka (101-123). Poznań: Wydawnictwo WSNHiD.

Artykuły opublikowane w roku 2010

 1. Brudek, P. (2010). Choroba alkoholowa jako czynnik dysfunkcjonalności rodziny. W:  D. Krok, P. Landwójtowicz (red.). Rodzina w nurcie współczesnych przemian (s. 309-325). Opole: Redakcja Wydawnictw WTUO. Artykuł_do_pobrania
  
ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACH NIEPUNKTOWANYCH
 1. Brudek, P. (2011). Wypłyń na głębię. Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Trzeźwymi bądźcie, 23(3), 10-13.
 2. Brudek, P. (2012). Uwarunkowania szczęścia małżonków. Trzeźwymi bądźcie, 24(1), 17-19.
 3. Brudek, P. (2012). Emocje zamknięte w muzyce. Trzeźwymi bądźcie, 24(1), 24-28.
 4. Brudek, P. (2012). Rodzina i parafia jako środowiska realizacji podstawowych założeń integralnej profilaktyki uzależnień. Trzeźwymi bądźcie, 24(4), 6-11.
 5. Brudek, P. (2013). Znaczenie miłości w budowaniu szczęśliwego związku. Perspektywa psychologiczna. Trzeźwymi bądźcie, 25(1), 22-26.
 6. Brudek, P. (2013). Małżeństwo jako podstawa szczęśliwej rodziny. Perspektywa systemowa. Trzeźwymi bądźcie, 25(3), 28-31.
 7. Brudek, P. (2013). Choroba alkoholowa zagrożeniem i wyzwaniem współczesności. Część I, Trzeźwymi bądźcie, 25(4), 22-26.
 8. Brudek, P. (2013). Choroba alkoholowa zagrożeniem i wyzwaniem współczesności. Część II, Trzeźwymi bądźcie, 25(5), 6-12. 
 
WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH
 Wystąpienia na konferencjach krajowych
Udział w konferencjach w roku 2019
 1. 2019, Bydgoszcz – UKW, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej", referat: Diagnoza egzystencjalnego wymiaru funkcjonowania osób w późnej dorosłości, 4-5 kwietnia (współautor: prof. dr hab. S. Steuden)
 2. 2019, Bydgoszcz – UKW, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej", referat: Zastosowanie Skali Gerotranscendencji Larsa Tornstama w populacji osób starszych, 4-5 kwietnia (współautor: prof. dr hab. S. Steuden)
 3. 2019, Kraków – Academia Ignatianum, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Starość jak ją widzi psychologia", referat: Polska adaptacja Samoopisowej Skali Mądrości (SAWS) Jeffrey’a Deana Webstera. Wersja do badania osób starszych, 25-26 kwietnia
 4. 2019, Kraków – Academia Ignatianum, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Starość jak ją widzi psychologia", referat: Subiektywna ocena zdrowia jako moderator w relacjach religijnego systemu znaczeń, poczucia sensu i postawy wobec śmierci. Badania osób w okresie późnej dorosłości, 25-26 kwietnia (współautor: prof. dr hab. S. Steuden)
Udział w konferencjach w roku 2018
 1. 2018, Kraków – UJ, IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: "Zdrowie i odporność psychiczna", referat: Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności (KPWG-3): podstawy teoretyczne (aksjologiczne), konstrukcja, analiza właściwości psychometrycznych i możliwości zastosowania na gruncie psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia, 21-22 września (współautor: prof. dr hab. S. Steuden)
 2. 2018, Kraków – UJ, IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: "Zdrowie i odporność psychiczna", referat: Osobisty profil sensu, mądrość i wsparcie społeczne u osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości o odmiennej subiektywnej ocenie stanu zdrowia. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama, 21-22 września (współautorzy: prof. dr hab. S. Steuden, dr Tomasz Korulczyk)
 3. 2018, Lublin – KUL & Sekcja Psychologii przy KEP, Sympozjum Naukowe: "Dojrzałość psychiczna, społeczna i religijna człowieka XXI wieku", referat: Dojrzałość osobowościowa drogą ku mądrości? Rozwój mądrości na przestrzeni życia - analiza badań własnych, 17-19 września (współautor Prof. dr hab. S. Steuden).
 4. 2018, Poznań – UAM, III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej: "Modele uprawiania Psychologii Klinicznej w teorii i praktyce", referat: Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach temperamentu i wypalenia zawodowego. Badania pielęgniarek psychiatrycznych, 22-24 listopada (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 5.  2018, Poznań – UAM, III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej: "Modele uprawiania Psychologii Klinicznej w teorii i praktyce", referat: Psychospołeczne funkcjonowanie osób w okresie wczesnej i późnej dorosłości o odmiennej subiektywnej ocenie stanu zdrowia. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama, 22-24 listopada (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 6. 2018, Poznań – UAM, III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej: "Modele uprawiania Psychologii Klinicznej w teorii i praktyce", referat: Kwestionariusz Profilu Postawy wobec Śmierci DAP-R. Polska adaptacja narzędzia i możliwości jego zastosowania w badaniach klinicznych, 22-24 listopada (współautor: dr M. Sękowski, prof. dr hab. Stanisława Steuden).
Udział w konferencjach w roku 2017
 1. 2017, Bydgoszcz - UKW, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Kliniczne aspekty diagnozy psychologicznej", referat: Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności. Podstawy teoretyczne, konstrukcja, zastosowanie w psychologii klinicznej, 9-10 marca (współautor Prof. dr hab. S. Steuden).
 2. 2017, Lublin - KUL, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej", referat: Dziadkowie w akcji. Znaczenie dziadków w procesie wspierania rozwoju dziecka w prenatalnym okresie życia. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama, 14 marca.
 3. 2017, Lublin - KUL, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej", referat: Rola mądrości osób starszych w procesie kształtowania dojrzałej osobowości z perspektywy teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama. Doniesienia z badań, 14 marca (współautor Prof. dr hab. S. Steuden).
 4. 2017, Lublin - Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział Nauk Humanistycznych Komisja Psychologiczna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Człowiek w relacji", referat: Kształtowanie i umacnianie godności człowieka w relacjach międzyludzkich, 5 kwietnia (współautor Prof. dr hab. S. Steuden).
 5. 2017, Kraków - Akademia Ignatianum, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Starość jak ją widzi psychologia - Siła umysłu w starości", referat: Polska adaptacja Trzywymiarowej Skali Mądrości 3D-WS Moniki Ardelt (2003) – właściwości psychometryczne oraz zastosowanie w obszarze posychologii starzenia się i starości, 20-21 kwietnia (współautor Prof. dr hab. S. Steuden).
 6. 2017, Kraków - Akademia Ignatianum, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Starość jak ją widzi psychologia - Siła umysłu w starości", referat: Subiektywna ocena zdrowia a wymiary psychospołecznego funkcjonowania osób starszych – perspektywa poznawcza, 20-21 kwietnia.
 7. 2017, Lublin - KUL, VII Konferencja Naukowa: "Bliżej Emocji", referat: Mądrość i emocje. Afektywny wymiar mądrości w okresie wczesnej średniej i późnej dorosłości – analiza badań własnych, 18-19 maja (współautor: Prof. dr hab. Stanisława Steuden)
 8. 2017, Lublin - KUL, VII Konferencja Naukowa: "Bliżej Emocji", referat: Cechy osobowości jako predyktory przebaczenia małżeńskiego osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Analiza badań własnych, 18-19 maja (współautor: Prof. dr hab. Stanisława Steuden)
 9. 2017, Lublin - KUL, VII Konferencja Naukowa: "Bliżej Emocji", poster: Emotional Intelligence and Marital Satisfaction among Elderly Peolple, 18-19 maja (współautorzy: Dominika Polak, Aleksandra Ogórkowska)
 10. 2017, Szczecin - US, XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, referat: Mediacyjna rola mądrości w związkach poczucia sensu życia i postaw wobec śmierci. Badania osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości, 1-3 czerwca.
 11. 2017, Szczecin - US, XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, referat: Bilans życia jako mediator w związkach cech osobowości i jakości życia osób starszych, 1-3 czerwca.
 12. 2017, Szczecin - US, XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, referat: Mądrość, poczucie sensu życia i wsparcie społeczne a subiektywna ocena zdrowia osób starszych – perspektywa gerotranscendencji Larsa Tornstama, 1-3 czerwca (współautor Prof. dr hab. S. Steuden).
 13. 2017, Opole - PMWSZ, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny", referat: Psychospołeczne uwarunkowania satysfakcji z życia seksualnego małżonków w okresie późnej dorosłości (60-75 lat). Analiza badań własnych, 9 czerwca
 14. 2017, Łódź - KEP,  49 Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski: "Współczesne Oblicza Religijności", referat: Metody badań psychologicznych kandydatów do kapłaństwa, 18-20 września (współautor dr Monika Guzewicz, ks. mgr Adam Falewicz).
 15. 2017, Gdańsk - UG, XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa", referat: Poczucie własnej godności i mądrość a przebaczenie. Badania małżonków w okresie późnej dorosłości, 21-24 września (współautor Prof. dr hab. S. Steuden).
 16. 2017, Gdańsk - UG, XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa", referat: Cechy osobowości jako predyktory przebaczenia małżeńskiego w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych, 21-24 września (współautor Prof. dr hab. S. Steuden).
 17. 2017, Gdańsk - UG, XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa", referat: Polska adaptacja Skali Gerotranscendencji Larsa Tornstama (2005), 21-24 września.
 18. 2017, Kraków - UPJPII, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Praca Socjalna w teorii i Działaniu: "Wsparcie seniora w środowisku", referat: Predyktory poczucia godności. Badania osób w okresie późnej dorosłości (60-75 lat), 26-27 września, (współautor Prof. dr hab. S. Steuden).
 19. 2017, Kraków - UPJPII, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Praca Socjalna w teorii i Działaniu: "Wsparcie seniora w środowisku", referat: Co sprzyja a co przeszkadza w bilansowaniu życia na progu starości? Analiza badań własnych, 26-27 września.
 20. 2017, Łódź - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Zrozumieć naukę", referat: Psychologiczny pomiar różnych wymiarów psychospołecznego funkcjonowania osób starszych. Prezentacja wybranych metod, 30 września.
 21. 2017, Łódź - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Zrozumieć naukę", referat: Podmiotowe predyktory satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości, 30 września.
 22. 2017, Warszawa - PTG, XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego: "Kobieta i Mężczyzna 65+", referat: Seks po sześćdziesiątce – poezja czy rzemiosło? W poszukiwaniu predyktorów satysfakcji z życia seksualnego małżonków w okresie późnej dorosłości. Prezentacja badań własnych, 17-18 listopada.
 23. 2017, Częstochowa – Senat RP & AJD, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Starość na polskiej wsi - determinanty, szanse, zagrożenia”, referat: Różnice i podobieństwa w zakresie psychospołecznego funkcjonowania osób starszych żyjących na wsi i w mieście. Analiza badań własnych, 7 grudnia (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 24. 2017, Częstochowa – Senat RP & AJD, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Starość na polskiej wsi - determinanty, szanse, zagrożenia”, referat: Podmiotowe korelaty satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości różniących się miejscem zamieszkania. Prezentacja badań własnych, 7 grudnia.

Udział w konferencjach w roku 2016

 1. 2016, Lublin – KUL, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Oblicza Przebaczenia”, referat: Polska adaptacja Skali Przebaczenia Małżeńskiego (MOFS) F. G. Paleari, F. D. Finchama, C. Regalii, 2 czerwca (współautor: Prof. dr hab. Stanisława Steuden)
 2. 2016, Lublin – KUL, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Oblicza Przebaczenia”, referat: Osobowościowe korelaty przebaczenia małżeńskiego w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych, 2 czerwca.
 3. 2016, Kraków – UJ, XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: "Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane", referat: Czy wraz z wiekiem stajemy się mądrzejsi? Mądrość życiowa osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Analiza badań własnych, 16-18 czerwca (współautor: Prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 4. 2016, Łódź – UŁ, II Konferencja Gerontologiczna z cyklu Refleksje nad starością: „Starość w nurcie życia”, referat: Mądrość - wyłączny atrybut starości? Analiza badań poprzecznych, 23-24 września (współautor: Prof. dr hab. Stanisława Steuden)
 5. 2016, Łódź – UŁ, II Konferencja Gerontologiczna z cyklu Refleksje nad starością: „Starość w nurcie życia”, referat: Mądrość jako mediator w związkach poczucia sensu życia i postaw wobec śmierci. Badania osób w okresie późnej dorosłości (60 - 75 lat), 23-24 września.
 6. 2016, Chełm – PWSZ, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Iinterdyscyplinarna opieka nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie”, referat: Mediacyjna rola bilansu życiowego w związkach cech osobowości i jakości życia osób starszych. Implikacje zdrowotne, 8 listopada.
 7. 2016, Chełm – PWSZ, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Iinterdyscyplinarna opieka nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie”, referat: Subiektywna ocena stanu zdrowia a poziom mądrości życiowej osób w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych, 8 listopada.

Udział w konferencjach w roku 2015

 1. 2015, Opole – UO I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Różne Oblicza Terapii. Teoria i Praktyka”, referat: Terapeutyczna rola wsparcia społecznego w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości, 22-23 kwietnia.

Udział w konferencjach w roku 2014

 1. 2014, Warszawa – UKSW, Ogólnopolskie Sympozjum Tematyczne: „Osobowość”, referat: Związki między cechami osobowości w ujęciu P. Costy i R. McCrae a jakością relacji małżeńskiej w okresie wczesnej starości, 27 lutego (współautor: ks. mgr Piotr Kierpal).
 2. 2014, Warszawa – UKSW, Ogólnopolskie Sympozjum Tematyczne: „Osobowość”, referat: Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.  Mądrość życiowa osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Analiza badań własnych, 27 lutego (współautor: mgr Joanna Lenda).
 3. 2014, Bydgoszcz – UKW, IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców: „Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań”, poster: Rodzinne uwarunkowania rozwoju osobowości twórczej. Perspektywa psychologiczno-muzykologiczna, 3-5 kwietnia.
 4. 2014, Poznań – UAM, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Inteligentni inteligentni”, referat: Inteligencja emocjonalna a satysfakcja z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości, 10 kwietnia (współautorzy: Paula Wawrzaszek, Bernadetta Czubacka, Paulina Gąsior, Gabriela Dolecka, Aleksandra Wieteska).
 5. 2014, Gdańsk – UG, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Psychologia w służbie rodziny. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie”, referat: Znaczenie religijności w budowaniu szczęśliwego związku. Badania małżonków w okresie późnej dorosłości, 29-30 kwietnia (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, mgr Izabella Januszewska)
 6. 2014, Gdańsk – UG, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Psychologia w służbie rodziny. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie”, referat: Preferencje aksjologiczne a jakość relacji małżeńskiej osób w okresie późnej dorosłości, 29-30 kwietnia (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, mgr Anna Gamrowska)
 7. 2014, Lublin – WSNS, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się”, referat: Mądrość życiowa a wsparcie społeczne w okresie wczesnej starości. Analiza badań własnych, 22 maja (współautorzy: mgr Monika Guzewicz, prof. dr hab. Stanisława Steuden)
 8. 2014, Lublin – WSNS, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się”, referat: Struktura osobowości w ujęciu P. Costy i R. McCrae a style radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, 22 maja (współautorzy: mgr Monika Guzewicz, prof. dr hab. Stanisława Steuden)
 9. 2014, Bydgoszcz – UKW, XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: „Psychologia w zmieniającym się świecie”, referat: Zastosowanie polskiej wersji Trójczynnikowej Skali Mądrości (3D-WS) M. Ardelt do oceny mądrości życiowej osób w okresie starości, 18-21 września (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden)
 10. 2014, Łódź - UŁ, I Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością „Obiektywny i subiektywny wymiar starości”, referat: Mądrość życiowa a satysfakcja z małżeństwa osób starszych, 26-27 września.
 11. 2014, Łódź - UŁ, I Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością „Obiektywny i subiektywny wymiar starości”, referat: Osobowościowe korelaty stylów humoru osób w okresie późnej dorosłości, 26-27 września.
 12. 2014, Lublin – KUL, WTUO, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Akademickie Pogadanki o Starości. Starość w Rodzinie", poster: Małżeństwo po sześćdziesiątce – poezja czy rzemiosło? Religijne korelaty zadowolenia z małżeństwa w okresie wczesnej starości, 21 października (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden, mgr Anna Gamrowska).
 13. 2014, Lublin – KUL, WTUO, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Akademickie Pogadanki o Starości. Starość w Rodzinie", poster: Starość jako wyzwanie – proaktywne radzenie sobie a jakość życia w okresie późnej dorosłości, 21 października (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden, mgr Anna Gamrowska).
 14. 2014, Lublin – KUL, WTUO, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Akademickie Pogadanki o Starości. Starość w Rodzinie", referat: Znaczenie mądrości życiowej dla powodzenia małżeństwa w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych, 21 października (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 15. 2014, Lublin – KUL, WTUO, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Akademickie Pogadanki o Starości. Starość w Rodzinie", referat: Struktura osobowości a style humoru. Badania osób starszych, 21 października.
 16. 2014, Lublin – NCN, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne, referat: Mądrość życiowa a subiektywna ocena stanu własnego zdrowia osób starszych. Analiza badań własnych, 22 listopada.
 17. 2014, Poznań – UAM, I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej: "Psychologia Kliniczna w XXI wieku - teoria i praktyka", referat: Rola przebaczania w bliskich relacjach u osób starszych, 27-29 listopada (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 18. 2014, Sosnowiec - UŚ, II Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe: "Oblicza męskości", referat: Co sprzyja miłości na starość? Psychospołeczne predyktory satysfakcji z małżeństwa w okresie późnej dorosłości. Badania mężczyzn, 17-18, grudnia (współautor mgr Tomasz Rehlis).
 19. 2014, Sosnowiec - UŚ, II Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe: "Oblicza męskości", referat: Czy mężczyźni mądrzeją na starość? Mądrość życiowa mężczyzn w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Analiza badań własnych, 17-18, grudnia (współautor mgr Mariusz Woźny).

Udział w konferencjach w roku 2013

 1. 2013, Bydgoszcz – UKW, III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów: „Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”, referat: Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, 4-6 kwietnia.
 2. 2013, Bydgoszcz – UKW, III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów: „Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”, referat: Psychospołeczne korelaty jakości życia na progu starości, 4-6 kwietnia.
 3. 2013, Warszawa - UKSW, II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: „Młoda Psychologia”, referat: Oko w oko ze stresem starości. Podmiotowe korelaty stylów radzenia sobie ze stresem u osób w okresie późnej dorosłości, 23-24 maja (współautor: ks. mgr Marcin Kłosowski).
 4. 2013, Warszawa - UKSW, II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: „Młoda Psychologia”, poster: Religijność jako predyktor satysfakcji z małżeństwa, 23-24 maja.
 5. 2013, Wrocław – UWr oraz UM we Wrocławiu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Starość w przestrzeni publicznej i prywatnej”, referat: Co pomaga, a co przeszkadza w budowaniu małżeńskiego szczęścia na progu starości? Psychologiczna analiza uwarunkowań jakości relacji małżeńskiej w okresie późnej dorosłości, 5-6 czerwca (współautor: mgr Anna Gamrowska).
 6. 2013, Kraków – UP JPII, Międzyuczelniane Sympozjum Naukowe: „Religijność, duchowość, psychologia – w kontekście badań nad rodziną”, referat: Osobowość i jakość życia a relacje małżeńskie w okresie późnej dorosłości, 5-8 lipca (współautor: ks. dr hab. Dariusz Krok).
 7. 2013, Poznań – WSNHiD, XII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, poster: Małżeństwo po sześćdziesiątce – poezja czy rzemiosło? Religijne korelaty zadowolenia z małżeństwa w okresie wczesnej starości, 5-6 grudnia (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, mgr Anna Gamrowska).
 8. 2013, Poznań – WSNHiD, XII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, poster: Starość jako wyzwanie – proaktywne radzenie sobie a jakość życia w okresie późnej dorosłości, 5-6 grudnia (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, mgr Anna Gamrowska).

Udział w konferencjach w roku 2012 

 1. 2012, Radom – Politechnika Radomska oraz UKSW, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: „Pedagogiczne, społeczne i duszpasterskie aspekty wychowania w trzeźwości”, referat: System rodzinny jako środowisko integralnej profilaktyki alkoholizmu, 21 lutego.
 2. 2012, Lublin – KUL, Sesja Naukowa: „Dalej w tę samą stronę. Wartości współczesnej rodziny i wychowania w procesie kształtowania osobowości dojrzałej”, plakat: Religijność personalna a zadowolenie ze związku małżeńskiego, 25 lutego.
 3. 2012, Poznań – WSNHiD, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Oblicza kryzysu współczesnego człowieka”, referat: Kryzys w wartościowaniu a jakość relacji małżeńskiej w okresie późnej dorosłości, 13 kwietnia.
 4. 2012, Kraków – UJ, Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa: „XXI wiek – wiekiem Seniora”, referat: Osobowościowe korelaty satysfakcji z małżeństwa w okresie późnej dorosłości, 9 maja.
 5. 2012, Olsztyn – UWM, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna”, referat: Personalność relacji religijnej a zadowolenie ze związku na poziomie pary oraz na poziomie małżonków, 23 maja.
 6. 2012, Lublin – KUL, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Jan Paweł II: Pamięć – Osoba – Tożsamość”, referat: Problematyka małżeństwa i rodziny w perspektywie nauczania Jana Pawła II, 30-31 maja.
 7. 2012, Poznań – WSNHiD, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Macierzyństwo w świetle współczesnych przemian społecznych”, referat: Świat relacji interpersonalnych małoletnich matek. Analiza badań własnych, 28 września.
 8. 2012, Poznań – WSNHiD, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Macierzyństwo w świetle współczesnych przemian społecznych”, referat: „Koloryt naszego świata wywodzi się ze stosunku do matki…” Rola matki w kształtowaniu i rozwoju osobowości twórczej na przykładzie wybranych kompozytorów muzyki klasycznej oraz ich dzieł, 28 września (współautor: ks. mgr Piotr Kierpal).
 9. 2012, Częstochowa – AJD, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Jakość życia w pracy i poza nią”, referat: Wybrane zmienne osobowościowe a satysfakcja z życia w okresie wczesnej starości, 11-12 października.
 10. 2012, Lublin – KUL, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Między wychowaniem a karierą zawodową”, referat: Niezwykła Szkoła – czy na pewno? Niższe Seminarium Duchowne jako placówka oświatowo-wychowawcza wspierająca integralny rozwój młodego człowieka, 18 października.
 11. 2012, Lublin – KUL, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów: „Rodzina w perspektywie współczesności” (sekcja druga), referat: Szczęśliwi po sześćdziesiątce. Struktura osobowości jako predyktor szczęścia małżeńskiego w okresie późnej dorosłości, 16-18 listopada.
 12. 2012, Częstochowa – AJD, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Idee i nurty współczesnej edukacji muzycznej. Teoria i praktyka”, referat: Muzykoterapia szansą rozwoju dla osób w okresie późnej dorosłości, 21 listopada.
 13. 2012, Częstochowa – AJD, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Idee i nurty współczesnej edukacji muzycznej. Teoria i praktyka”, referat: Rola muzykoterapii w procesie leczenia zaburzeń psychicznych, 21 listopada (współautor: ks. mgr Piotr Kierpal).
 14. 2012, Lublin – Urząd Miasta, Konferencja Naukowa: „W trosce o godną starość”, referat: Starość drogą ku mądrości, 30 listopada (współautor: prof. dr hab. Stanisławą Steuden).
 15. 2012, Sieradz – WSHE, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości?”, referat: Znaczenie osób starszych w procesie kształtowania dojrzałej osobowości z perspektywy teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama, 5 grudnia.
 16. 2012, Sieradz – WSHE, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości?”, referat: Starość w służbie młodości. Mądrość osób starszych drogowskazem dla młodego pokolenia, 5 grudnia (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden).

Udział w konferencjach w roku 2011

 1. 2011, Lublin – KUL, Sesja Naukowa: „Różne aspekty jakości życia człowieka we współczesnej psychologii”, plakat: Religijność a jakość relacji małżeńskiej, 2 lipca.
 
Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych
organizowanych w kraju
Udział w konferencjach w roku 2016
 1. 2016, Lublin – KUL, International Interdisciplinary Congress: "Conflict, Dialogue and Culture of Unity", referat: Personal Sense of Self-Respect Questionnaire (KPWG). Construction, Psychometric Properties and Its Possible Applications in The Field of Clinical Psychology (Kwestionariusz poczucia własnej godności KPWG. Konstrukcja, właściwości psychometryczne oraz możliwości zastosowania w obszarze psychologii klinicznej), 3-4 czerwca (współautor: Prof. dr hab. Stanisława Steuden)

Udział w konferencjach w roku 2014

 1. 2014, Poznań – WSHiU, IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: „Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia”, referat: Poczucie bezpieczeństwa i prężność osobowa a oczekiwania w zakresie umiejscowienia kontroli zdrowia u progu starości. Analiza badań własnych, 20 marca (współautor: ks. mgr Mariusz Woźny).
 2. 2014, Opole – UO i KUL, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza twórczości muzycznej”, referat: Muzykoterapia – metoda wspomagania rozwoju osób starszych, 20 maja (współautor mgr Anna Gamrowska)
 3. 2014, Opole – UO i KUL, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza twórczości muzycznej”, referat: Muzyka sakralna jako źródło doświadczenia religijnego. Perspektywa psychologiczna, 20 maja (współautor Prof. dr hab. Stanisława Steuden)
 4. 2014, Opole – UO i KUL, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza twórczości muzycznej”, referat: Temperament jako zmienna różnicująca osoby tworzące muzykę instrumentalną w ramach wybranych nurtów muzycznych, 20 maja (współautorzy Klaudia Toruń, Karolina Ścibior, Renata Walasek, Sylwia Wiejak)
 5. 2014, Opole – UO i KUL, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza twórczości muzycznej”, referat: Wpływ arteterapii na poczucie lęku u dzieci. Analiza badań własnych,20 maja (współautorzy: Karolina Szewczyk, Katarzyna Tomczuk, Ewelina Toporowska, Maria Świderska, Angelika Tchórz)
 6. 2014, Opole – UO i KUL, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza twórczości muzycznej”, poster: Efekt Mozarta – prosta recepta na zwiększenie IQ? Fakt czy artefakt?, 20 maja (współautorzy mgr Anna Gamrowska, Iweta Czerwonka, Karolina Grajper)
 7. 2014, Lublin – KUL, UG, UJ, II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości, referat: Religijny system znaczeń a satysfakcja z małżeństwa u osób starszych, 3-4 czerwca (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 8. 2014, Opole – UO, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Prenatalny Okres Życia Człowieka. Zagadnienia Interdyscyplinarne”, referat: Rola dziadków w procesie wspierania rozwoju dziecka w prenatalnym okresie życia z perspektywy teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama, 19 listopada

Udział w konferencjach w roku 2013

 1. 2013, Poznań – WSHiU, III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: „Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia”, referat: Poczucie bezpieczeństwa i prężność osobowa jako korelaty umiejscowienia kontroli zdrowia  w okresie wczesnej starości, 21 marca.
 2. 2013, Poznań – WSHiU, III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: „Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia”, referat: Religijność jako źródło bezpieczeństwa u wybranych polskich kompozytorów, 21 marca (współautor: ks. mgr Piotr Kierpal).
 3. 2013, Białystok – UM, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, referat: Żałobna muzyka sakralna źródłem doświadczenia religijnego. Perspektywa psychologiczna, 23-26 maja.
 4. 2013, Białystok – UM, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, referat: „Muzyka wyraża to, co nie może być wypowiedziane i co nie może być stłumione”. Muzykoterapia jako forma pomocy w procesie adaptacji do starości, 23-26 maja.
 5. 2013, Poznań – Bydgoszcz – WSZUiE – UKW, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Strongman, Dżentelmen, Biznesmen: Mężczyzna wobec wyzwań współczesnego świata”, referat: Na miłość nigdy za późno? Psychologiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa w okresie wczesnej starości. Badania mężczyzn, 7 czerwca.
 6. 2013, Poznań – Bydgoszcz – WSZUiE – UKW, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Strongman, Dżentelmen, Biznesmen: Mężczyzna wobec wyzwań współczesnego świata”, referat: „Szukanie ojca nie kończy się w wieku młodzieńczym, ale trwa nieraz do późnej starości…” Rola ojca w kształtowaniu i rozwoju osobowości twórczej na przykładzie wybranych kompozytorów, 7 czerwca (współautor: ks. mgr Piotr Kierpal).
 7. 2013, Lublin – KUL, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza starości we współczesnym świecie”, referat: Hierarchia wartości a satysfakcja ze związku małżeńskiego u osób w okresie późnej dorosłości, 15 czerwca (współautorzy: ks. dr Grzegorz Ciuła, ks. mgr Tomasz Rehlis).
 8. 2013, Lublin – KUL, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza starości we współczesnym świecie”, referat: Starość w twórczości Luciena Freuda. Analiza psychologiczna, 15 czerwca (współautorzy: dr Maria Gałkowska-Bachanek, mgr Anna Gamrowska).
 9. 2013, Lublin – KUL, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza starości we współczesnym świecie”, referat: Muzykoterapia jedną z dróg rozwoju w okresie późnej dorosłości, 15 czerwca (współautorzy: ks. mgr Piotr Kierpal, mgr Anna Gamrowska).
 10. 2013, Lublin – KUL, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza starości we współczesnym świecie”, poster: Małżeństwo po sześćdziesiątce – poezja czy rzemiosło? Korelaty zadowolenia ze związku małżeńskiego  w okresie wczesnej starości, 15 czerwca (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Maria Gałkowska-Bachanek, mgr Anna Gamrowska).
 11. 2013, Lublin – KUL, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza starości we współczesnym świecie”, poster: Starość w percepcji dziecka. psychologiczna analiza rysunku, 15 czerwca (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Maria Gałkowska-Bachanek, mgr Anna Gamrowska).
 12. 2013, Ustroń – Dąbrowa Górnicza – WSB, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „SOCIALIA 2013. Człowiek w obliczu wielkiej zmiany – wyzwania dla subdyscyplin współczesnej pedagogiki”, referat: Trudności w wartościowaniu  a satysfakcja z małżeństwa w okresie wczesnej starości, 21-22 października.
 13. 2013, Poznań – WSHiU, IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: „Współczesne nurty badawcze młodych naukowców”, referat: Rola seniorów w procesie wychowania do wartości z perspektywy teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama, 24 października (współautor: ks. mgr Tomasz Rehlis).
 14. 2013, Poznań – WSHiU, IV Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: „Współczesne nurty badawcze młodych naukowców”, referat: Roszczenie wyjątkowości religii chrześcijańskiej w ujęciu Gilberta K. Chestertona, 24 października (współautor: ks. mgr Tomasz Rehlis).
 15. 2013, Stalowa Wola – KUL, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Samotność: rzeczywistość czy fikcja?”, referat: Relacje interpersonalne osób starszych w perspektywie teorii gerotranscendencji L. Tornstama, 20 listopada (współautor: ks. mgr Piotr Kierpal).
 16. 2013, Wrocław – Uniwersytet Medyczny, X Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego: „Interdyscyplinarność w psychogeriatrii”, referat: Mądrość życiowa osób w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych, 5-6 grudnia (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden)

Udział w konferencjach w roku 2012

 1. 2012, Gdańsk – UG, I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna: „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”, referat: Religijny system znaczeń a jakość relacji małżeńskiej na poziomie ogólnym oraz na poziomie pary, 24-25 kwietnia.
 2. 2012, Racibórz – PWSZ, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Na pograniczach edukacji – kontynuacje”, referat: System rodzinny jako podstawowe środowisko promocji zdrowia dzieci i młodzieży, 18-19 września.
 3. 2012, Kraków – UJ, Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: „Zdrowie i odporność psychiczna”, referat: Cechy osobowości a style radzenia sobie ze stresem w okresie wczesnej starości, 20-21 października.
 4. 2012, Kraków – UJ, Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: „Zdrowie i odporność psychiczna”, referat: Poczucie bezpieczeństwa i prężność osobowa a umiejscowienie kontroli zdrowia u osób w okresie późnej dorosłości, 20-21 października.
 5. 2012, Poznań – WSHiU, III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: „Współczesne nurty badawcze młodych naukowców”, referat: Poczucie alienacji a typy relacji interpersonalnych u nieletnich matek, 25 października.
 6. 2012, Poznań – WSHiU, III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: „Współczesne nurty badawcze młodych naukowców”, referat: Znaczenie systemu rodzinnego w kształtowaniu osobowości twórczej na przykładzie wybranych kompozytorów muzyki klasycznej oraz ich dzieł, 25 października (współautor: ks. mgr Piotr Kierpal).
 7. 2012, Częstochowa – AJD, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Podstawy edukacji – sfera wartości i zasad”, referat: Starość – niedoceniany wychowawca młodości. Preferencje aksjologiczne i religijne a jakość życia w okresie późnej dorosłości, 19-20 listopada.
Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych
organizowanych zagranicą
Udział w konferencjach w roku 2017
 1. 2017, Rumunia, The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy, poster: Personality Traits and Styles of Coping with Stress Among Elderly People, 29.06-01.07 (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Małgorzata Łysiak, dr Dorota Mącik)
 2. 2017, Rumunia, The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy, poster: Sense of Security and Personal Resilience and Health Locus of Control Among Elderly People (60-75), 29.06-01.07 (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Małgorzata Łysiak, dr Dorota Mącik)
 3. 2017, Rumunia, The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy, poster: A Polish Adaptation of Monika Ardelt's Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS), 29.06-01.07 (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Małgorzata Łysiak, dr Dorota Mącik)

Udział w konferencjach w roku 2014

 1. 2014, Republika Czeska, International Scientific Conference: "European Pedagogy Forum 2014", referat: Rola systemu rodzinnego w promocji zdrowia dzieci i młodzieży , 24-28 listopada.
 2. 2014, Republika Czeska, International Scientific Conference: "European Pedagogy Forum 2014", referat: Rola dziadków w procesie wspierania osobowego rozwoju dziecka w prenatalnym okresie życia. Perspektywa teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama, 24-28 listopada.
  Organizacja konferencji naukowych
 1. 2013, Lublin – KUL, WTUO, IPUO, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza starości we współczesnym świecie”, 15 czerwca – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 2. 2013, Lublin – KUL, I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: „Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii”, 18-19 października – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 3. 2014, Opole – WTUO oraz Katedra Psychologii Klinicznej IP KUL, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza twórczości muzycznej”, 20 maja – wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 4. 2014, Lublin – Katedra Psychologii Klinicznej IP KUL oraz WTUO, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Akademickie pogadanki o starości. Starość w rodzinie”, 21 października – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 5. 2016, Chełm – Instytut Nauk Medycznych PWSZ, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Interdyscyplinarna opieka nad człowiekiem w zdrowiu i chorobie”, 8 listopada – członek Komitetu Naukowego Konferencji.
 6. 2019, Warszawa – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Zespół multidyscyplinarny w opiece nad człowiekiem w podeszłym wieku", 25 października – członek Komitetu Naukowego Konferencji.
 
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 1. Diagnostyka inteligencji (ćwiczenia: 30 godzin) rok akademicki 2011/2012 – II semestr
 2. Diagnostyka psychologiczna: inteligencja (ćwiczenia: 30 godzin) rok akademicki 2012/2013 – II semestr
 3. Poradnictwo psychologiczne (ćwiczenia 30 godzin) rok akademicki 2012/2013 – II semestr
 4. Diagnostyka psychologiczna: inteligencja (ćwiczenia: 30 godzin) rok akademicki 2013/2014 – II semestr
 5. Statystyka (konwersatorium: 30 godzin) rok akademicki 2014/2015 - I semestr
 6. Statystyka (konwersatorium: 15 godzin) rok akademicki 2014/2015 - I semestr
 7. Psychologia społeczna (konwersatorium: 10 godzin) rok akademicki 2014/2015 – II semestr
 8. Statystyka (konwersatorium: 15 godzin) rok akademicki 2015/2016 - I semestr
 9. Diagnoza psychologiczna (laboratorium: 30 godzin) rok akademicki 2015/2016 – I semestr
 10. Diagnostyka inteligencji (wykład: 30 godzin) rok akademicki 2015/2016 – II semestr
 11. Ewaluacja programów profilaktycznych (wykład: 30 godzin) rok akademicki 2015/2016 - II semestr
 12. Psychologia społeczna (konwersatorium: 10 godzin) rok akademicki 2015/2016 – II semestr
 13. Analiza i interpretacja danych empirycznych w psychologii klinicznej (warsztaty – proseminarium: 30 godzin) rok akademicki 2015/2016 - II semestr
 14. Psychologia kliniczna i psychopatologia (ćwiczenia: 30 godzin) rok akademicki 2016/2017 - I semestr
 15. Diagnoza psychologiczna (laboratorium: 30 godzin) rok akademicki 2016/2017 – I semestr
 16. Jakość życia w okresie średniej i późnej dorosłości (konwersatorium: 30 godzin) rok akademicki 2016/2017 – I semestr
 17. Zespół wypalenia a jakość życia w opiece (wykład: 30 godzin) rok akademicki 2016/2017 – I semestr
 18. Coping with stress (wykład: 30 godzin) rok akademicki 2016/2017 – I semestr
 19. Diagnostyka inteligencji (wykład: 30 godzin) rok akademicki 2016/2017 – II semestr
 20. Diagnostyka inteligencji (laboratorium: 60 godzin) rok akademicki 2016/2017 – II semestr
 Przynależność do towarzystw naukowych
 1. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG)
 2. Członek Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG)
 
Promotor pomocniczy w przewodach doktorskich
 1. Ks. Michał Glaza, Podmiotowe uwarunkowania zdolności do przebaczania u osób dorosłych, Promotor: Prof. dr hab. Stanisława Steuden, Instytut Psychologii KUL.
 2. Ewelina Wojtarowska, Dopasowanie osobowościowe i temperamentalne małżonków a jakość życia małżeńskiego, Promotor: Ks. Prof. dr hab. Dariusz Krok, Instytut Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Opolski.
 3. Zhanna Stanishewska, Zmiana w postrzeganiu jakości komunikacji małżeńskiej u uczestników grupowej psychoterapii emocjonalno-stresowej na Ukrainie, Promotor: Ks. Prof. dr hab. Paweł Landwójtowicz, Instytut Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Opolski.
 4. Mirosław Stanishewski, Znaczenie emocjonalno-stresowej psychoterapii grupowej dla wsparcia rodzin współuzależnionych na Ukrainie, Promotor: Ks. Prof. dr hab. Paweł Landwójtowicz, Instytut Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Opolski.

 

Popularyzacja psychologii
 Artykuły popularnonaukowe
 1. Brudek, P. (2012). Oblicza rodzinnego domu. Zaproszenie. Trzeźwymi bądźcie, 24(1), 31.
 2. Brudek, P. (2012). Oblicza rodzinnego domu. Nie jesteśmy zupełnie sami. Trzeźwymi bądźcie, 24(2), 35.
 3. Brudek, P. (2012). Oblicza rodzinnego domu. Rodzicielstwo. Trzeźwymi bądźcie, 24(3), 33.
 4. Brudek, P. (2012). Oblicza rodzinnego domu. Wiara rodzinnym skarbem. Trzeźwymi bądźcie, 24(4), 31.
 5. Brudek, P. (2012). Oblicza rodzinnego domu. Rozmawiać jak z przyjacielem. Trzeźwymi bądźcie, 24(5), 19.
 6. Brudek, P. (2013). Oblicza wiary. Światło w mrokach życia. Trzeźwymi bądźcie, 25(1), 35.
 7. Brudek, P. (2013). Oblicza wiary. Bez nadmiernych emocji. Trzeźwymi bądźcie, 25(2), 33-34.
 8. Brudek, P. (2013). Oblicza wiary. Święci na drogach życia. Trzeźwymi bądźcie, 25(3), 39.
 9. Brudek, P. (2013). Oblicza wiary. Lekarstwo na tęsknotę duszy. Trzeźwymi bądźcie, 25(4), 48.
 10. Brudek, P. (2013). Oblicza wiary. Dar Niebios. Trzeźwymi bądźcie, 25(5), 1-2.
 11. Brudek, P. (2013). Oblicza rodzinnego domu. Bez miłości w sercu trudno wyznawać Chrystusa. Trzeźwymi bądźcie, 25(6), 41.
 12. Brudek, P. (2015). Zamiast zakończenia. W: P. Brudek (red.). Dłonie zmienione w narzędzia Bożych rąk. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Prałatowi Andrzejowi Ziółkowskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin, 50. rocznicy święceń kapłańskich oraz zakończenia pracy duszpasterskiej w parafii Trójcy Świętej w Korfantowie (s. 164-165). Korfantów: Alia-Media.
 13. Brudek, P. (2015). Horror psychologii. Wspólnota Michael. Kwartalnik Klerycki, 148(3), 36-43
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2020 10:47