Paulina Mazurkiewicz

Przesłanki zawarcia małżeństwa w prawie polskim i francuskim: analiza semantyczno-składniowa
[Requirements for marriage in Polish and French Law: semantic and syntactic analysis]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics
Miejsce: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Nazwa jednostki: Pracownia Legilingwistyki, Instytut Językoznawstwa UAM