Życiorys

 • Radca prawny (numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie LB-2210)
 • wykładowca w Izbie Notarialnej w Lublinie (umowa o dzieło) wykład: „Problematyka kościelnych osób prawnych i obrotu nieruchomościami z ich udziałem
 • Od 1 października 2012 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Wyznaniowego (KUL)
 • Od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Wyznaniowego (KUL);
 • W dniu 25 czerwca 2011 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Piotra Stanisza, prof. KUL pt.: „Fundusz Kościelny w latach 1950-1989. Studium historyczno-prawne". Recenzentami pracy byli: ks. dr hab. Dariusz Walencik (prof. UO) oraz ks. prof. dr hab. Henryk Misztal. Mocą uchwały Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 13 grudnia 2011 r. doktor nauk prawnych, specjalność - prawo wyznaniowe;
 • W latach 2007-2011 student studiów stacjonarnych doktoranckich, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • W latach 2001-2007 student studiów stacjonarnych magisterskich, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. tytuł magistra prawa na podstawie pracy pt.: „Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w okresie PRL” napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. P. Stanisza.

Zagraniczne stypendia naukowe, kursy i wizyty studyjne:

 • staż naukowy w ramach projektu Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL (Zadanie 3: Staże zagraniczne dla doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych z OK KUL). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, nr umowy projektu UDA-POKL.04.01.01-00-113/10-00
 • wizyta studyjna połączona z udziałem w spotkaniu naukowym korespondentów europejskiego projektu EUREL (Religions in Europe):
 1. Strasburg, Francja, 14-15 października 2010 r.,
 2. Manchester, Wielka Brytania, 25 października 2012 r.,
 3. Paryż, Francja, 14-15 października 2013 r.,
 4. Strasburg, Francja, 3-4 września 2015 r.
 5. Luksemburg, 28-30 września 2016 r.
 6. Paryż, Francja, 7-8 września 2017 r.
 7. Oslo, Norwegia, 25-26 września 2018 r.
 8. Strasburg, Francja, 1-4 października 2019 r.,

 

 

Aplikacje, kursy, nagrody, szkolenia:

 • udział w stażu naukowym w okresie od 21.09. 2015 do 19.12.2015 Strasburg, Francja w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL dofinansowanego ze środków UE  
 • W latach 2011–2015 aplikacja radcowska (w latach 2013-2014 urlop dziekański) zakończona złożeniem egzaminu radcowskiego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości (uchwała nr 82/2015 z dnia 11.04.2015 r.)
 • prowadzenie zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej–Curie w Rykach Podstawy prawa w praktyce życia codziennego w ramach projektu Licea Powiatu Ryckiego – szkołami równych szans współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.,  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, nr  umowy projektu 1008/POKL.09.01.02-06-237/12-00

 

 

Pełnione funkcje:

 

 

Wypowiedzi dla mediów w ramach Zespołu Ekspertów KUL:

 • wywiad dla ATLAS (duński magazyn publicystyczny) pt. „Den femte statsmagt” („Piąta władza w państwie”) na temat roli Kościoła Katolickiego w życiu społecznym i politycznym we współczesnej Polsce (04.04.2016 wywiad z red. Kåre Holm Thomsen)
 • komentarz do pomysłów kandydatów na posłów na Sejm IX kadencji (2015-2019) w ramach cyklu „Wybieram świadomie” na portalu interia.pl w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego (4.10.2015 wywiad z red. Jolantą Kamińską)
 • 11.2013 r. - „Rejestracja związków wyznaniowych – odmowa rejestracji Latającego Kościoła Spaghetti” - Polsat wydanie poranne na żywo ze studia w Lublinie, godz. 9:06-9:20
 • odcinek nr 11 w programie „Przystanek Ziemia” w dniu 11.2013 na temat rozdział Kościoła od państwa

 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne na KUL (od 2007 r.):

 • prawo wyznaniowe (wykład, ćwiczenia) - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo)
 • prawo wyznaniowe porównawcze (wykład, ćwiczenia)- studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo)
 • Church-State relations in Europe (wykład) - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: European Studies)
 • Religious Freedom in Europe (wykład) - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: European Studies)
 • The Legal Aspects of the Financing of Churches in Europe (wykład) – studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo)
 • Proseminarium - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo)
 • Elementy prawa - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Teologia)
 • Poradnictwo prawne - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Teologia)

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne poza KUL

 • wykład: prawo wyznaniowe (umowa o dzieło) – EWST (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu) od 2009 r.
 • wykład: Problematyka kościelnych osób prawnych i obrotu nieruchomościami z ich udziałem (umowa o dzieło) - Izba Notarialna w Lublinie od 2013 r.

 

Recenzent prac magisterskich :

 2016:

 • Szubtarski Grzegorz, Prawo do uzewnętrzniania przekonań religijnych w miejscu pracy w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Eweida i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu,
 • Winarczyk Karol, Status prawny i struktura Kościoła Anglii,

2017:

 • Nycz Paweł, Prawo do obecności Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych w publicznej radiofonii i telewizji,

2018:

 • Dawidziuk Bartłomiej, Funkcje publiczne gmin wyznaniowych żydowskich,
 • Sobczak Dorota, Obowiązki lekarza w związku z powstrzymaniem się od świadczenia niezgodnego z sumieniem,
 • Rądkowska Kinga, Okoliczności wyłączające karalność za przestępstwo obrazy uczuć religijnych,
 • Skólimowska Joanna, Organizacja i funkcjonowanie Caritas Archidiecezji Lubelskiej,
 • Jelonek Łukasz, Prawo lekarza do sprzeciwu sumienia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,
 • Stachura Anna, Prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami w prawie polskim,
 • Janik Wojciech, Uprawnienia Generalnego Inspektora danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe,

 

 

Recenzent artykułów w czasopismach naukowych:

 

Granty:

 • brak

 

Publikacje naukowe:

     Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych:

Monografie:

 1. (w druku).

Artykuły naukowe, rozdziały w monografiach w języku polskim:

 1. Instrumentalne wykorzystywanie środków Funduszu Kościelnego, w: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, s. 151-168.
 2. Zmiana systemu finansowania Kościoła Katolickiego w świetle Konstytucji RP i konkordatu, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. Piotr Stanisz, Marta Ordon, Lublin 2013, s. 417-436.
 3. Pussy Riot - obraza uczuć religijnych w Rosji, XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania", Lublin, KUL, 14-16 maja 2014 r. (w druku)
 4. Współzależność i współodpowiedzialność finansowa członków wspólnoty religijnej, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XIII/4, Opole 2015, s. 23-43.
 5. Klauzula sumienia jako prawo jednostki do sprzeciwu sumienia, ogólnopolska konferencja pt."Klauzula sumienia - regulacje prawne vs rzeczywistość", Stalowa Wola, 28 kwietnia 2015 r. (w druku)
 6. Podstawy realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w prawie III Rzeczypospolitej, w: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Borawski, Lublin 2016, s. 209-230.

 7. O ekspozycji symboli religijnych w budynkach publicznych, w: O wolność słowa i religii: praktyka i teoria, red. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Warszawa 2016, s. 171-192.

 8. Religion and prison in Poland, Michał Zawiślak, Michał Czelny, Aneta Abramowicz, In: Julia Martínez-Ariño and Anne-Laure Zwilling (eds.), Religion and Prison in the European Union, Springer 2017 (w druku).
 9. Poland. The Catholic Church's Influence on Social, Political and Private Life, Michał Czelny, Marta Ordon and Michał Zawiślak, In: Nelis Jan/Sägesser Caroline/Schreiber Jean-Philippe (eds.), Religion and Secularism in the European Union. State of Affairs and Current Debates, Peter Lang, Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Wien 2017, pp. 141-146.
 10. THE LIMITATIONS OF RELIGIOUS PRACTICES IN POLISH PRISONS, Review of Comparative Law, Vol. 30, No 3/2017, pp. 107-123.

 

Redakcja:

 1. Relacje Państwo-Kościół w świetle interpelacji posłów na Sejm VI kadencji (2007-2011), red. M. Zawiślak, Lublin 2014, ss. 670.
 2. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384.

 3. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Lublin 2016, ss. 254.

 4. Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016, ss. 267.

 

Glosy:

 1. Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2010 r., III SK 15/09, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 115-120.
 2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2010 roku, I ACa 363/10, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5, s. 209-216.

 

Hasła encyklopedyczne:

 1. Fundusz Kościelny, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, s. 122-126

 

Sprawozdania:

 1. XXV Dni Praw Człowieka pt. Religia a prawa człowieka, Lublin, 3-4 grudnia 2007 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2008, t. 11, s. 348-354.

 2. Konferencja pt. „Kościół Prawosławny po 1945 roku", Warszawa, 4 listopada 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 293-295 [= „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 325-328].

 3. Sympozjum pt. „Prawna regulacja sfery światopoglądowej w polskim systemie oświaty”, Warszawa, 22 kwietnia 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 344-347.

 4. Zebranie korespondentów europejskiego projektu EUREL (Religions in Europe), Strasburg, 14-15 października 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 365-367.

 5. Sprawozdanie ze spotkania prawników na Jasnej Górze w ramach Dni Skupienia Katolickich Prawników Polskich, Częstochowa, 1 października 2011 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 299-301.

 6. Spotkanie korespondentów projektu EUREL, Manchester, Wielka Brytania, 25 października 2012 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15, s. 376-379.

 7. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Corps, religion et diversité, Strasbourg, 30 września – 1 października 2015 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 405-408.

 8. Sprawozdanie z pokazu filmu dokumentalnego La Séparation w reżyserii Francois Hanss, połączonego z dyskusją naukową na temat świeckości państwa, Strasbourg, 5 listopada 2015 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 416-418.

 

Inne:

 1. [tłum.] Wyrok Sądu Administracyjnego z Dijon w sprawie stołówek szkolnych z dnia 28 sierpnia 2017 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 10, s. 289-293.
 2. [tłum.] Francuska ustawa numer 2010-1192 z dnia 11 października 2010 roku zakazująca zakrycia twarzy w miejscach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 81-82.
 3. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2010, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 359-382.
 4. [współautor z H. Misztal] Rec. Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea azi – Universität heute, Cluj–Napoca: Editura Fundatier pentru Studi Europee 2010, ss. 181, "Roczniki Nauk Prawnych" 2011, z. 2, s. 327-336.
 5. [tłum.] Ustawa z 15 marca 2004 r. dotycząca znaków religijnych w szkołach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 159-160.
 6. [tłum.] Okólnik z 18 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie ustawy z 15 marca 2004 r. dotyczącej znaków religijnych w szkołach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 161-167.
 7. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2011, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 379-404.
 8. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2012, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5, s. 345-372.
 9. [współautor z P. Sobczyk] Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2013, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 6, s. 389-410.
 10. [współautor z P. Sobczyk] Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2017, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 10, s. 395-417.
 11.  

 

Wystąpienia podczas konferencji naukowych

 1. Zmiana systemu finansowania Kościoła Katolickiego w świetle Konstytucji RP i Konkordatu, ogólnopolskie sympozjum pt. „Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 9-10 grudnia 2011 r.
 2. Prawo a życie w świetle interpelacji posłów na sejm VI kadencji 2007-2011, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prawo a życie”, Uniwersytet w Białymstoku, 15-16 listopada 2012 r. 
 3. Polityka wyznaniowa władz państwowych w świetle interpelacji poselskich, X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej”, Myczków-Polańczyk, 23-25 kwietnia 2013 r.
 4. Ekspozycja symboli religijnych w budynkach publicznych w Polsce – stan aktualny i przyszły, Konferencja naukowa pt. „Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii”, Uniwersytet Warszawski, 10-11 kwietnia 2014 r.O wolności słowa i religii. Praktyka i teoria, red. ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Krzysztof Szcucki
 5. Pussy Riot - obraza uczuć religijnych w Rosji, XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania", Lublin, KUL, 14-16 maja 2014 r.
 6. Współzależność i współodpowiedzialność finansowa członków wspólnoty religijnej, ogólnopolska konferencja naukowa pt „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”, Jastrzębia Góra, 9-10 kwietnia 2015 r.
 7. Klauzula sumienia jako prawo jednostki do sprzeciwu sumienia, ogólnopolska konferencja pt."Klauzula sumienia - regulacje prawne vs rzeczywistość", Stalowa Wola, 28 kwietnia 2015 r.
 8. Podstawy realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w prawie III Rzeczypospolitej, konferencja pt. "Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań", Łomża, 7-9 września 2015 r.

 

      Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych:

Artykuły:

 1. Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1950-1989, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2009, t. 12, s. 241-266.
 2. Prawne i finansowe aspekty działalności Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 357-369.

Sprawozdania:

 1. XXV Dni Praw Człowieka pt. Religia a prawa człowieka, Lublin, 3-4 grudnia 2007 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2008, t. 11, s. 348-354.
 2. Konferencja pt. „Kościół Prawosławny po 1945 roku", Warszawa, 4 listopada 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 293-295 [= „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 325-328].
 3. Sympozjum pt. „Prawna regulacja sfery światopoglądowej w polskim systemie oświaty”, Warszawa, 22 kwietnia 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 344-347.
 4. Zebranie korespondentów europejskiego projektu EUREL (Religions in Europe), Strasburg, 14-15 października 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 365-367.

Inne:

 1. [współautor z H. Misztal] Czesław Strzeszewski, w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, s. 193-198.
 2. [współautor z A. Mezglewski] Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2008, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1, s. 357-372.
 3. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2009, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 355-373.

Wystąpienia podczas konferencji naukowych

 1. Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w PRL, Konferencja naukowa pt. "Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych", Katolicki Uniwersytet Lubelski, 10 czerwca 2008 r.
 2. Podstawy prawne działalności Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009", Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r.
 3. Instrumentalne wykorzystywanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych”, Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r.

 

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019 10:48