Radca prawny dr Michał Jacek Zawiślak - adiunkt

 

 Życiorys

 • Radca prawny - numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie LB-2210
 • Od 1 października 2012 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Wyznaniowego (KUL)
 • Od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Wyznaniowego (KUL);

Zagraniczne stypendia naukowe:

 • udział w stażu naukowym w okresie od 21.09. 2015 do 19.12.2015 Strasburg, Francja w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

kursy i wizyty studyjne:

 • wizyta studyjna połączona z udziałem w spotkaniu naukowym korespondentów europejskiego projektu EUREL (Religions in Europe):
 1. Strasburg, Francja, 14-15 października 2010 r.,
 2. Manchester, Wielka Brytania, 25 października 2012 r.,
 3. Paryż, Francja, 14-15 października 2013 r.,
 4. Strasburg, Francja, 3-4 września 2015 r.
 5. Luksemburg, 28-30 września 2016 r.
 6. Paryż, Francja, 7-8 września 2017 r.
 7. Oslo, Norwegia, 25-26 września 2018 r.
 8. Strasburg, Francja, 1-4 października 2019 r.,

 

 Aplikacje, kursy, szkolenia:

 • doradca obywatelski (zaświadczenie nr 365) 
 • W latach 2011–2015 aplikacja radcowska (w latach 2013-2014 urlop dziekański) zakończona złożeniem egzaminu radcowskiego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości (uchwała nr 82/2015 z dnia 11.04.2015 r.)
 • prowadzenie zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej–Curie w Rykach „Podstawy prawa w praktyce życia codziennego” w ramach projektu „Licea Powiatu Ryckiego – szkołami równych szans” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nagrody:

 • Zdobywca zespołowej nagrody Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (III stopnia) za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (Lublin, 9 grudnia 2019 r.)

Pełnione funkcje:

 • od 1 stycznia 2021 r. powołany na stanowisko Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów na czteroletnią kadencję
 • Od 5 września 2016 r. powołany do pełnienia funkcji redaktora tematycznego kwartalnika Studia Prawnicze KUL
 • Od 25 marca 2015 r. członek Zespołu Ekspertów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • Od 1.10.2012 do 30.09.2017 r. opiekun Studentów na kierunku: Prawo (studia stacjonarne jednolite magisterskie);
 • od 2011 r. wspólnie z ks. dr hab. P. Staniszem, prof. KUL jest polskim korespondentem projektu EUREL (Religions in Europe), w ramach którego bierze udział w opracowywaniu strony internetowej www.eurel.info

 

 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji:

Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)” (Lublin, 2011)

"Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne (Lublin, 2013)

"Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania" (Lublin, 2014)

 • Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji:

"Religion and Territory" (Manchester, 2012)

Religion in floating territories (Lublin, 2014)

Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich (Lublin, 2014)

Formatting non-religion in late modern society - Institutional and Legal Perspectives (Oslo, 2018)

 

 Wypowiedzi dla mediów w ramach Zespołu Ekspertów KUL:

 • wywiad dla ATLAS (duński magazyn publicystyczny) pt. „Den femte statsmagt” („Piąta władza w państwie”) na temat roli Kościoła Katolickiego w życiu społecznym i politycznym we współczesnej Polsce (04.04.2016 wywiad z red. Kåre Holm Thomsen)
 • komentarz do pomysłów kandydatów na posłów na Sejm IX kadencji (2015-2019) w ramach cyklu „Wybieram świadomie” na portalu interia.pl w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego (4.10.2015 wywiad z red. Jolantą Kamińską)
 • 11.2013 r. - „Rejestracja związków wyznaniowych – odmowa rejestracji Latającego Kościoła Spaghetti” - Polsat wydanie poranne na żywo ze studia w Lublinie, godz. 9:06-9:20
 • odcinek nr 11 w programie „Przystanek Ziemia” w dniu 11.2013 na temat rozdział Kościoła od państwa

 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne na KUL (od 2007 r.):

 • prawo wyznaniowe (wykład, ćwiczenia) - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo)
 • prawo wyznaniowe porównawcze (wykład, ćwiczenia)- studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo)
 • Church-State relations in Europe (wykład) - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: European Studies)
 • Religious Freedom in Europe (wykład) - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: European Studies)
 • The Legal Aspects of the Financing of Churches in Europe (wykład) – studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo)
 • Proseminarium - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Prawo)
 • Elementy prawa - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Teologia)
 • Poradnictwo prawne - studia stacjonarne magisterskie (kierunek: Teologia)

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne poza KUL

 • wykład: prawo wyznaniowe (umowa o dzieło) – Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu od 2009 r.
 • wykład: Problematyka kościelnych osób prawnych i obrotu nieruchomościami z ich udziałem (umowa o dzieło) - Izba Notarialna w Lublinie 2013-2017 r.

 

Recenzent prac magisterskich :

 2016:

 • Sz. G., Prawo do uzewnętrzniania przekonań religijnych w miejscu pracy w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Eweida i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu,
 • W. K., Status prawny i struktura Kościoła Anglii,

2017:

 • N. P., Prawo do obecności Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych w publicznej radiofonii i telewizji,

2018:

 • D. B., Funkcje publiczne gmin wyznaniowych żydowskich,
 • S. D., Obowiązki lekarza w związku z powstrzymaniem się od świadczenia niezgodnego z sumieniem,
 • R. K., Okoliczności wyłączające karalność za przestępstwo obrazy uczuć religijnych,
 • S. J., Organizacja i funkcjonowanie Caritas Archidiecezji Lubelskiej,
 • J. Ł., Prawo lekarza do sprzeciwu sumienia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,
 • S. A., Prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami w prawie polskim,
 • J. W., Uprawnienia Generalnego Inspektora danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe,

 

 

Recenzent artykułów w czasopismach naukowych:

 

Granty:

 • brak

 

Publikacje naukowe:

     Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych:

Monografie:

 1. (w druku).

Artykuły naukowe, rozdziały w monografiach w języku polskim:

 1. Instrumentalne wykorzystywanie środków Funduszu Kościelnego, w: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, s. 151-168.
 2. Zmiana systemu finansowania Kościoła Katolickiego w świetle Konstytucji RP i konkordatu, w: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. Piotr Stanisz, Marta Ordon, Lublin 2013, s. 417-436.
 3. Pussy Riot - obraza uczuć religijnych w Rosji, XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania", Lublin, KUL, 14-16 maja 2014 r. (w druku)
 4. Współzależność i współodpowiedzialność finansowa członków wspólnoty religijnej, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XIII/4, Opole 2015, s. 23-43.
 5. Klauzula sumienia jako prawo jednostki do sprzeciwu sumienia, ogólnopolska konferencja pt."Klauzula sumienia - regulacje prawne vs rzeczywistość", Stalowa Wola, 28 kwietnia 2015 r. (w druku)
 6. Podstawy realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w prawie III Rzeczypospolitej, w: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Borawski, Lublin 2016, s. 209-230.
 7. O ekspozycji symboli religijnych w budynkach publicznych, w: O wolność słowa i religii: praktyka i teoria, red. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Warszawa 2016, s. 171-192.
 8. Poland. The Catholic Church's Influence on Social, Political and Private Life, Michał Czelny, Marta Ordon and Michał Zawiślak, In: Nelis Jan/Sägesser Caroline/Schreiber Jean-Philippe (eds.), Religion and Secularism in the European Union. State of Affairs and Current Debates, Peter Lang, Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Wien 2017, pp. 141-146.
 9. THE LIMITATIONS OF RELIGIOUS PRACTICES IN POLISH PRISONS, Review of Comparative Law, Vol. 30, No 3/2017, pp. 107-123.
 10. Poland: Religious Assistance and Religious Practices in the Prisons, In: Religion and Prison: An Overview of Contemporary Europe, eds. Julia Martínez-Ariño, Anne-Laure Zwilling, Springer 2020, s. 299-315. doi: 10.1007/978-3-030-36834-0_19 [współautor Michał Czelny, Aneta Abramowicz]
 11.  

 

Redakcja:

 1. Relacje Państwo-Kościół w świetle interpelacji posłów na Sejm VI kadencji (2007-2011), red. M. Zawiślak, Lublin 2014, ss. 670.
 2. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384.
 3. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Lublin 2016, ss. 254.
 4. Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, red. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016, ss. 267.

 

Glosy:

 1. Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2010 r., III SK 15/09, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 115-120.
 2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2010 roku, I ACa 363/10, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5, s. 209-216.

 

Hasła encyklopedyczne:

 1. Fundusz Kościelny, w: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, s. 122-126

 

Sprawozdania:

 1. XXV Dni Praw Człowieka pt. Religia a prawa człowieka, Lublin, 3-4 grudnia 2007 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2008, t. 11, s. 348-354.
 2. Konferencja pt. „Kościół Prawosławny po 1945 roku", Warszawa, 4 listopada 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 293-295 [= „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 325-328].
 3. Sympozjum pt. „Prawna regulacja sfery światopoglądowej w polskim systemie oświaty”, Warszawa, 22 kwietnia 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 344-347.
 4. Zebranie korespondentów europejskiego projektu EUREL (Religions in Europe), Strasburg, 14-15 października 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 365-367.
 5. Sprawozdanie ze spotkania prawników na Jasnej Górze w ramach Dni Skupienia Katolickich Prawników Polskich, Częstochowa, 1 października 2011 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 299-301.
 6. Spotkanie korespondentów projektu EUREL, Manchester, Wielka Brytania, 25 października 2012 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15, s. 376-379.
 7. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Corps, religion et diversité, Strasbourg, 30 września – 1 października 2015 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 405-408.
 8. Sprawozdanie z pokazu filmu dokumentalnego La Séparation w reżyserii Francois Hanss, połączonego z dyskusją naukową na temat świeckości państwa, Strasbourg, 5 listopada 2015 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 416-418.

 

Inne:

 1. [tłum.] Wyrok Sądu Administracyjnego z Dijon w sprawie stołówek szkolnych z dnia 28 sierpnia 2017 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 10, s. 289-293.
 2. [tłum.] Francuska ustawa numer 2010-1192 z dnia 11 października 2010 roku zakazująca zakrycia twarzy w miejscach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 81-82.
 3. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2010, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 3, s. 359-382.
 4. [współautor z H. Misztal] Rec. Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea azi – Universität heute, Cluj–Napoca: Editura Fundatier pentru Studi Europee 2010, ss. 181, "Roczniki Nauk Prawnych" 2011, z. 2, s. 327-336.
 5. [tłum.] Ustawa z 15 marca 2004 r. dotycząca znaków religijnych w szkołach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 159-160.
 6. [tłum.] Okólnik z 18 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie ustawy z 15 marca 2004 r. dotyczącej znaków religijnych w szkołach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 161-167.
 7. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2011, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 379-404.
 8. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2012, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5, s. 345-372.
 9. [współautor z P. Sobczyk] Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2013, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 6, s. 389-410.
 10. [współautor z P. Sobczyk] Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2017, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2018, t. 10, s. 395-417.
 11. Struktura wydatków Funduszu Kościelnego w latach 1950–1989 w: Człowiek, Państwo, Kościół. Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Arturowi Mezglewskiemu, red. Paweł Sobczyk, Piotr Steczkowski, s. 739-753. Lublin: Wydawnictwo Academicon.
 12.  

 

Wystąpienia podczas konferencji naukowych

 1. Zmiana systemu finansowania Kościoła Katolickiego w świetle Konstytucji RP i Konkordatu, ogólnopolskie sympozjum pt. „Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 9-10 grudnia 2011 r.
 2. Prawo a życie w świetle interpelacji posłów na sejm VI kadencji 2007-2011, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prawo a życie”, Uniwersytet w Białymstoku, 15-16 listopada 2012 r. 
 3. Polityka wyznaniowa władz państwowych w świetle interpelacji poselskich, X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej”, Myczków-Polańczyk, 23-25 kwietnia 2013 r.
 4. Ekspozycja symboli religijnych w budynkach publicznych w Polsce – stan aktualny i przyszły, Konferencja naukowa pt. „Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii”, Uniwersytet Warszawski, 10-11 kwietnia 2014 r.O wolności słowa i religii. Praktyka i teoria, red. ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Krzysztof Szcucki
 5. Pussy Riot - obraza uczuć religijnych w Rosji, XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania", Lublin, KUL, 14-16 maja 2014 r.
 6. Współzależność i współodpowiedzialność finansowa członków wspólnoty religijnej, ogólnopolska konferencja naukowa pt „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”, Jastrzębia Góra, 9-10 kwietnia 2015 r.
 7. Klauzula sumienia jako prawo jednostki do sprzeciwu sumienia, ogólnopolska konferencja pt."Klauzula sumienia - regulacje prawne vs rzeczywistość", Stalowa Wola, 28 kwietnia 2015 r.
 8. Podstawy realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w prawie III Rzeczypospolitej, konferencja pt. "Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań", Łomża, 7-9 września 2015 r.

 

      Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych:

Artykuły:

 1. Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1950-1989, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2009, t. 12, s. 241-266.
 2. Prawne i finansowe aspekty działalności Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Katowice – Bielsko-Biała 2009, s. 357-369.

Sprawozdania:

 1. XXV Dni Praw Człowieka pt. Religia a prawa człowieka, Lublin, 3-4 grudnia 2007 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2008, t. 11, s. 348-354.
 2. Konferencja pt. „Kościół Prawosławny po 1945 roku", Warszawa, 4 listopada 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 293-295 [= „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 325-328].
 3. Sympozjum pt. „Prawna regulacja sfery światopoglądowej w polskim systemie oświaty”, Warszawa, 22 kwietnia 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 344-347.
 4. Zebranie korespondentów europejskiego projektu EUREL (Religions in Europe), Strasburg, 14-15 października 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 365-367.

Inne:

 1. [współautor z H. Misztal] Czesław Strzeszewski, w: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, s. 193-198.
 2. [współautor z A. Mezglewski] Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2008, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 1, s. 357-372.
 3. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2009, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 2, s. 355-373.

Wystąpienia podczas konferencji naukowych

 1. Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w PRL, Konferencja naukowa pt. "Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych", Katolicki Uniwersytet Lubelski, 10 czerwca 2008 r.
 2. Podstawy prawne działalności Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009", Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r.
 3. Instrumentalne wykorzystywanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych”, Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r.

 

Ostatnia aktualizacja: 23.12.2020 19:48