2020

Prace magisterskie
  • Realizacja zasady bezstronności władz publicznych w orzecznictwie sądów w Polsce
  • Uwarunkowania prawne przekazywania darowizn na kościelną działalność charytatywno opiekuńczą
  • Prawne aspekty zarządzania cmentarzami wyznaniowymi
  • Konfederacja Warszawska: geneza, treść, konsekwencje

2017

Prace magisterskie
  • Prawo do obecności Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych w publicznej radiofonii i telewizji
  • Prawo korzystania ze środków społecznego przekazu przez Kościół Katolicki i inne związki wyznaniowe