Mariusz Szram

2014

Rozprawy doktorskie
 • Aretologia Dydyma Aleksandryjskiego
 • Aretologia Dydyma Aleksandryjskiego

2013

Prace magisterskie
 • Modlitwa w nauczaniu św. Bazylego Wielkiego
 • Nauczanie św. Jana Złotoustego o życiu konsekrowanym na podstawie wybranych dzieł
 • Kult ikony w IV-VIII wieku. Analiza historyczno-teologiczna

2011

Rozprawy doktorskie
 • "Wielki umysł" czy "głupiec", który mówi: nie ma Boga"? Natura i cechy zła osobowego w pismach Orygenesa

2010

Prace magisterskie
 • Syn w relacji do Ojca w polemice antyariańskiej św. Grzegorza z Nazjanzu.

2009

Rozprawy doktorskie
 • Od bycia człowiekiem do "bycia Chrystusem". Zarys antropologii teologicznej według "In Iohannis Evangelium Tractatus CXXIV" i "In epistolam Iohannis ad Parthos tractatus decem" św. Augustyna.
 • Człowieczeństwo Logosu według Atanazego Wielkiego

2008

Rozprawy doktorskie
 • "Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana i Cypriana".
Prace magisterskie
 • Rola cnoty posłuszeństwa w walce z szatanem na podstawie Aplftegmatów Ojców Pustyni.
 • Relacje między aniołami i ludźmi w listach św. Hieronima.

2007

Rozprawy doktorskie
 • "Jeden świat czy wiele światów? Kosmologiczne podstawy doktryny Orygenesa".
Prace magisterskie
 • Koncepcja świętości chrześcijanina na podstawie homilii Drygenesa do Pentateuchu.

2006

Rozprawy doktorskie
 • Koncepcja szczęścia w "Moralia in Iob" św. Grzegorza Wielkiego.

2005

Prace magisterskie
 • Obraz nieba w listach św. Hieronima.

2004

Prace magisterskie
 • Interpretacja starotestamentalnego zakazu przedstawiania Boga w wybranych pismach Orygenesa.
 • Koncepcja cnót teologalnych w Collationes Patrum XXIV św. Jana Kasjana..
 • Grzech pierworodny i potop. Interpretacja wydarzeń z Księgi Rodzaju na podstawie wybranych dzieł egzegetycznych św. Augustyna.

2003

Prace magisterskie
 • Obraz Boga w Homiliach Orygenesa do Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia.