2018

Prace magisterskie
 • Adamek Paulina, Realizacja obowiązku szkolnego w polskim systemie resocjalizacji nieletnich w świetle badań własnych
 • Bucior Paulina, Rehabilitacja dzieci z autyzmem z wykorzystaniem dogoterapii w świetle badań własnych
 • Ciastoch Karolina, Behawioralny charakter uzależnień młodzieży licealnej od Internetu w świetle badań własnych
 • Dębicki Mateusz, Eurosieroctwo jako przyczyna popełniania przez nieletnich czynu zabronionego w świetle badań własnych
 • Filewicz Sylwia, Medialne uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży licealnej w świetle badań własnych
 • Jakuszewska Anita, Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli jako czynnik zakłócający rozwój uczniów gimnazjum
 • Kancir Anna, Internet jako narzędzie promowania wyższych wartości w opinii młodzieży licealnej
 • Kozieł Nina, Przemoc w szkole jako przejaw trudności wychowawczych uczniów szkół średnich (w świetle badań własnych)
 • Kuśpit Agata, Dogoterapia jako metoda wspomagania terapii dzieci z autyzmem w opinii wychowawców
 • Tatara Katarzyna, Narcyzm współczesnej młodzieży szkół średnich w świetle badań własnych
 • Wach Karolina, Kompensacja błędów w wychowaniu nieletnich w rodzinie na podstawie wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Wąsiel Karolina, Formy pracy z osobami uzależnionymi od hazardu w wybranych grupach terapeutycznych
 • Zdybel Michał, Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w opinii uczniów VI LO w Lublinie

2017

Rozprawy doktorskie
 • Duchak Oksana, Wychowanie młodzieży do małżeństwa i rodziny na Ukrainie w opinii studentów Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki
 • Mazur Anna, Psychospołeczne uwarunkowania różnic w resocjalizacji nieletnich dziewcząt i chłopców
 • Waga Leszek, Rola doświadczenia w tworzeniu wiedzy pedagogicznej
Prace magisterskie
 • Dąbrowska Magdalena, Autorytet w samowychowaniu młodzieży szkolnej na przykładzie badań własnych
 • Fąfara Paulina, Uzależnienia od używek jako przyczyna dysfunkcji rodziny
 • Kniaź Arleta, Zastosowanie Koncepcji Resilience w pracy z dziećmi w świetlicy na Tatarach w Lublinie
 • Kudra Tomasz, Aksjologiczny wymiar gier komputerowych w edukacji młodzieży gimnazjalnej