2018

Prace magisterskie
 • Realizacja obowiązku szkolnego w polskim systemie resocjalizacji nieletnich w świetle badań własnych
 • Rehabilitacja dzieci z autyzmem z wykorzystaniem dogoterapii w świetle badań własnych
 • Behawioralny charakter uzależnień młodzieży licealnej od Internetu w świetle badań własnych
 • Eurosieroctwo jako przyczyna popełniania przez nieletnich czynu zabronionego w świetle badań własnych
 • Medialne uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży licealnej w świetle badań własnych
 • Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli jako czynnik zakłócający rozwój uczniów gimnazjum
 • Internet jako narzędzie promowania wyższych wartości w opinii młodzieży licealnej
 • Przemoc w szkole jako przejaw trudności wychowawczych uczniów szkół średnich (w świetle badań własnych)
 • Dogoterapia jako metoda wspomagania terapii dzieci z autyzmem w opinii wychowawców
 • Narcyzm współczesnej młodzieży szkół średnich w świetle badań własnych
 • Kompensacja błędów w wychowaniu nieletnich w rodzinie na podstawie wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Formy pracy z osobami uzależnionymi od hazardu w wybranych grupach terapeutycznych
 • Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w opinii uczniów VI LO w Lublinie

2017

Rozprawy doktorskie
 • Wychowanie młodzieży do małżeństwa i rodziny na Ukrainie w opinii studentów Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki
 • Psychospołeczne uwarunkowania różnic w resocjalizacji nieletnich dziewcząt i chłopców
 • Rola doświadczenia w tworzeniu wiedzy pedagogicznej
Prace magisterskie
 • Autorytet w samowychowaniu młodzieży szkolnej na przykładzie badań własnych
 • Uzależnienia od używek jako przyczyna dysfunkcji rodziny
 • Zastosowanie Koncepcji Resilience w pracy z dziećmi w świetlicy na Tatarach w Lublinie
 • Aksjologiczny wymiar gier komputerowych w edukacji młodzieży gimnazjalnej