2016

Prace magisterskie
 • Nowa Ewangelizacja jako czynnik wychowania w ujęciu Benedykta XVI
 • Wychowanie dzieci w ujęciu Jana Pawła II
 • Zadania kurateli rodzinnej w świetle opinii kuratorów działających w ośrodkach kuratorskich na terenie Lublina
 • Metody i formy resocjalizacji w Zakładzie Karnym w Zamościu na podstawie opinii pracowników Służby Więziennej i osadzonych
 • Wychowawcza funkcja sądowej kurateli rodzinnej wobec nieletnich sprawców czynów zabronionych
 • Obraz wychowawcy salezjańskiego w świetle opinii wychowanków Oratorium w Żyrardowie
 • Opieka i wychowanie w rodzinie nadzorowanej przez kuratora sądowego w świetle dokumentacji sądowej
 • Instytucja zakładu karnego jako środowiska wychowawczego w Polskim systemie penitencjarnym.
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego wobec potrzeb dziecka i jego rodziny (na przykładzie Domu Dziecka w Przybysławicach)

2015

Rozprawy doktorskie
 • Zdolności ludzkie i ich urzeczywistnianie w rodzinie w ujęciu Marthy C. Nussbaum
Prace magisterskie
 • Metody pracy nauczycieli z uczniami z dysleksją w klasach IV-VI szkoły podstawowej
 • Wychowanie religijne w harcerstwie na terenie Lublina w latach 1989- 2014.
 • Wychowanie patriotyczne wśród kibiców sportowych na przykładzie Motoru Lublin
 • Sieroctwo społeczne jako efekt zaburzeń podstawowych funkcji rodziny
 • Rola doradcy zawodowego w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej w opinii uczniów szkoły średniej
 • Zjawisko dzieci ulicy w literaturze przedmiotu i jego implikacje praktyczne
 • Funkcje rodziny i jej członków w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego w świetle badań własnych
 • Edukacyjno-zawodowe aspiracje i plany studentów lubelskich i gdańskich uczelni wyższych
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle literatury przedmiotu
 • Społeczna readaptacja osób opuszczających zakład karny w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II