X. prof. dr hab. Marian NOWAK, ul. Bernardyńska 7/B-1; 20-109 LUBLIN, tel./fax.: +48815322082; 48609754598

 

konsultacje w Instytucie Pedagogiki - Gabinet Dyrektora Instytutu /Campus MM - nr 114; Blok III/:

wtorek  godz. 11.30 - 14.00

czwartek  godz. 10.00 - 12.00

 

oraz

w Katedrze Pedagogiki Ogólnej (pokój nr 105 MM, Blok III)

poniedziałek w godz. 10.00-11.30  

 

 

WYKŁADY I ZAJĘCIA ks. prof. dr hab. Mariana Nowaka w r. ak. 2013/14.

1)   Wprowadzenie do pedagogiki

2)   Pedagogika ogólna       

3)   The personalistic education

4) Seminarium z Pedagogiki ogólnej i resocjalizacji (seminarium magisterskie)

 

Ad. 1/WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI– wykład w r. ak. 2013/2014

(THE INTRODUCTION TO PEDAGOGY)

/wykład  dla I roku Pedagogiki – studia stacjonarne I-go stopnia w KUL

1. Cel i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu:

             Wprowadzenie do pedagogiki (wykład) zapoznaje z historycznym procesem kształtowania wiedzy o wychowaniu, podstawowymi kategoriami pedagogicznymi oraz w ramach wprowadzenia do pedagogiki, dokonuje analizy podstawowych problemów wychowania i pedagogiki współczesnej w całokształcie współczesnego życia ludzkiego indywidualnego, kulturalnego i społecznego. 

               Wykład stawia sobie jako cele: dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki, rozbudzenie wrażliwości na problemy wychowania i pedagogiki; wprowadza w mapę sytuacyjną współczesnych nurtów wskazując na ich zaplecze językowe, filozoficzne i teoretyczne. Te cele i treści przekładają się w oczekiwaniach konkretnych umiejętności: operacyjnych i nieoperacyjnych.

                W zakresie umiejętności operacyjnych, student powinien potrafić nazywać, kategoryzować i definiować podstawowe zjawiska edukacyjne i zauważać ich konteksty teoretyczne i praktyczne, a także diagnozować je i ewaluować oraz odnosić do własnej refleksji i działalności edukacyjnej.

W zakresie umiejętności nieoperacyjnych powinien nabyć zdolności interpretowania i analizowania zjawisk edukacyjnych, rozumienia aktualnej rzeczywistości wychowania i nauczania w całej jej złożoności. W swoim podejściu do problemów edukacyjnych powinien charakteryzować się krytyczną świadomością zwłaszcza wobec potocznych, ideologicznych i uproszczonych ujęć rzeczywistości wychowania, doceniając rolę wiedzy teoretycznej w praktycznej działalności edukacyjnej.

 

Warunki zaliczenia: wykładu – egzamin dla studentów Instytutu Pedagogiki – wcześniej uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń przed przystapieniem do egzaminu w I sem. zimowym.  

 

PROBLEMATYKA I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WYKŁADU:

 

CZĘŚĆ I. PEDAGOGIKA JAKO NAUKA:

- geneza i rozwój pedagogiki jako nauki

- wkład chrześcijaństwa i znaczenie nauczania Jezusa Chrystusa dla myśli pedagogicznej

- działy pedagogiki i kryteria ich wyróżniania

- charakterystyka poznania i wiedzy w pedagogice: pedagogika nauką filozoficzną, empiryczną, humanistyczną, praktyczną.

- wiedza pedagogiczna między umiejętnością działania a celowością

- pedagogika jako nauka w kontekście rozumienia nauki i naukowości

- określenie przedmiotu badań pedagogiki, jej źródeł oraz metod, technik i narzędzi badań     

- struktura pedagogiki jako nauki i jako zespołu (kompleksu) nauk o wychowania ze zróżnicowanymi sferami przynależności: a) dyscypliny pedagogiczne (ogólne i szczegółowe); b) nauki pedagogiczne; c) nauki współpracujące z pedagogiką (kwestia dialogu interdyscyplinarnego)

- niektóre propozycje uporządkowania dyscyplin tworzących pedagogikę

 

CZĘŚĆ II. PODSTAWOWE KATEGORIE PEDAGOGIKI

1. Kategorie antropologiczne: konieczność wychowania człowieka, wychowawlność/wyuczalność/wykształcalność,

2. Kategorie ontologiczne: wychowanie (tzw. szero­kie i wąskie rozumienie wychowania) oraz główne pojęcia pedagogiczne, kategorie i definicje wychowania, wychowanie a nauczanie (wychowanie/edukacja/formacja/nauczanie/kształcenie), psychologiczne i pedagogiczne ujęcia wychowania; wychowanie jako system, jako działalność wychowawców, jako efekt; idealistyczne i realistyczne ujęcia wychowania – personalistyczna i otwarta teoria rzeczywistości wychowania.

3. Kategorie aksjologiczne: podmiotowość, osoba i jej wolność, odpowiedzialność, osoba jako podstawowa wartość w pedagogice i w wychowaniu, wartości a wychowanie, cele wychowania, autorytet, ideał wychowawczy, wzór osobowy, taksonomie i operacjonalizacja celów;

 

CZĘŚĆ III. UWARUNKOWANIA PROCESU WYCHOWANIA I  REFLEKSJI NAD NIM:

1. Uwarunkowania historyczne i metodyczne: rozwój myśli pedagogicznej, w tym główne etapy rozwoju pedagogiki; metodyka wychowania, metody, formy, techniki i strategie wychowania; środki i zasady wychowania

2. Uwarunkowania rozwojowe: wychowanie w poszczególnych fazach rozwoju człowieka, wychowanie a niepełnosprawność, wychowanie i nauczanie integracyjne;

3. Okoliczności i instytucje wychowania: efekty i skuteczność wychowania, zagrożenia dla wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży a oddziaływania profilaktyczne i prewencyjne oraz naprawcze; 

4. Wychowawca, nauczyciel  i pedagog: wymagane kompetencje, jego osobowość, kształcenie.

 

8. LITERATURA:

 

A: LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA (do wyboru przynajmniej jedna pozycja)

·       HEJNICKA-BEZWIŃSKA T. (red.), Pedagogika ogólna: Tradycja-Teraźniejszość-Przyszłość, Bydgoszcz,WSP, 1995.

·       HEJNICKA-BEZWIŃSKA T., W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teoretyczno-metodologiczna współczesnej peda­gogiki polskiej, Bydgoszcz, WSP, 1989.

·       KUNOWSKI S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź, Wyd. Salezjańskie, 1981.

·       KWIECIŃSKI Z. – B. ŚLIWERSKI (red.), Pedagogika, t. 1 (cz. I – s. 11-71), t. II (cz. II – s. 96-323), Warszawa, WN PWN, 2003.

        NOWAK M., Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012, rozdział III, IV, V i VI.

·       NOWAK M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin, RW KUL, 1999,  s. 17-177 oraz 230-294.

·       NOWAK M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, WAiP, 2008, rozdziały: I, III, IV, VIII, IX.

        ŚLIWERSKI B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków, Impuls, 2012.

·       ŚLIWERSKI B., Pedagogika. T. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006, rozdział 2, 3 i 6 (s. 79-194, 391-415).

·       ŚLIWERSKI B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011.

 

B. LITERATURA ZALECANA I UZUPEŁNIAJĄCA 

·       CIECHANIEWICZ W. (red.), Pedagogika, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000.

·       DYMEK-BALCEREK Krystyna (red. n.), Podstawy pedagogiki, Radom, 1999.

·       KAMIŃSKI S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin, TN KUL,1992, s. 293-305.

·       HESSEN S., Podstawy pedagogiki, Warszawa, Wydawnictwo „Żak”, 1997.

·       NOWAK M., Główne nurty współczesnej filozofii wychowania, „Kultura i Edukacja”. Toruń, 2(4)1992, s.7-27.

·       NOWAK M., Kompetencje i kształcenie nauczycieli i wychowawców w kontekście wielokulturowości, W: T. LEWOWICKI – J. URBAN (red.), Edukacja międzykulturowa na pograniczach w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej – teoria i praktyka, Katowice, Wydawnictwo Gnome, 2007, s. 43-55.

·       NOWAK M., Metodologia pedagogiki między „naukowością/teoretycznością” a „praktycznością”, W: D. KUBINOWSKI – M. NOWAK (red. n.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006, s. 145-170.

·        NOWAK M., Modele uprawiania filozofii wychowania. Filozofia stosowana a filozofia wychowania, W: A. SZUDRA – K. UZAR (red.), Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2009, s. 77-97. NOWAK M., Pedagogika jako nauka praktyczna – konsekwencje metodologiczne, W: B. ŚLIWERSKI (red.n.), Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, T. I: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007, s. 43-67.

·       NOWAK M., Przedmiot pedagogiki w kontekście jej wyzwań i założeń, W: K. RUBACHA (red.n.), Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, W serii: „Seminaria Metodologii Pedagogiki”, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008, s. 73-90.

·       ŚLIWERSKI B. (red.n.), Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, T. I: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych , Kraków, Impuls, 2007.

·       WORONIECKI J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 1., Lublin, KUL, 1985, s. 328-418.

 

 

AD. 2/ PEDAGOGIKA OGÓLNA (General Pedagogy)- wykład w r.ak. 2013/2014

/wykład  dla I roku Wydziału Teologii -INOR, Wydz. Filozofii i Wydz. Mat-Prz./____

1. Cel i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu:

             Pedagogika ogólna zajmuje się podstawowymi problemami wychowania i pedagogiki, zapoznaje z historycznym procesem kształtowania wiedzy o wychowaniu, podstawowymi kategoriami pedagogicznymi, poszukuje podstaw edukacji (antropologicznych, ontologicznych i aksjologicznych) oraz w ramach wprowadzenia do pedagogiki dokonuje analizy podstawowych problemów wychowania i pedagogiki współczesnej pod kątem ich roli i znaczenia w całokształcie życia ludzkiego indywidualnego, kulturalnego i społecznego. 

  

             Wykład stawia sobie jako cele: dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, rozbudzenie wrażliwości na problemy wychowania i pedagogiki oraz wskazanie na podstawowe sposoby i trendy badań pedagogicznych; wprowadza w mapę sytuacyjną współczesnych nurtów, dziedzin i problemów w pedagogice, wskazując na ich zaplecze językowe, filozoficzne i teoretyczne. 

W swoim podejściu do problemów edukacyjnych student II-go stopnia powinien charakteryzować się krytyczną świadomością zwłaszcza wobec potocznych, ideologicznych i uproszczonych ujęć rzeczywistości wychowania, doceniając rolę wiedzy teoretycznej w praktycznej działalności edukacyjnej.

Warunki zaliczenia: wykładu - zaliczenie końcowe z praca pisemną na temat koncepcji pedagogiki ogólnej wybranego autora   

 

PROBLEMATYKA I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WYKŁADU:

Pedagogika Ogólna – wykład dla Studentów II-go stopnia kierunku PEDAGOGIKA

Wykład z Pedagogiki Ogólnej stanowi wybór podstawowych problemów współczesnej pedagogiki w ujęciu związanym z tradycją prowadzenia badań nad podstawowymi problemami pedagogiki i wychowania współczesnego.

 

Zagadnienia:

1.     Ogólna i szczegółowa wiedza o wychowaniu i jej profil pedagogiczny

- Pedagogika ogólna a szczegółowe dyscypliny i nauki pedagogiczne,

- potrzeba dyscypliny ogólnej w kontekście specjalizacji

i rozproszenia wiedzy o wychowaniu

2.     Kontrowersje wokół kategorii paideia, pedagogika i pedagogia

3.     Fenomenologiczne podejście i jego rola w ujęciu specyfiki pedagogiki ogólnej.

4.     Ujęcia nieadekwatne działalności wychowawczej i myślenia pedagogicznego (pedagogika podmiotu, pedagogika egzystencji oraz pedagogika przedmiotu

5.    Integralność wychowania i pedagogiki

6.    Podstawowe typologie i „mapy podejść badawczych” w badaniach

działalności wychowawczej

7.     Klasyczne i współczesne metody, narzędzia i kryteria badań

pedagogicznych oraz funkcje badań pedagogicznych

8.     Interdyscyplinarność w badaniach nauk o wychowaniu i w tworzeniu teorii pedagogicznych - wiedza o wychowaniu tworzona w ramach wielodyscyplinarnej

współpracy nauk o wychowaniu oraz transdyscyplinarność

9.     Ku systemowym i otwartym ujęciom działalności wychowawczej w naukach

o wychowaniu

10.  Potrzeba kompleksowości i integralności w realizowaniu zadania

wychowania do wartości

11.  Podstawowe przemiany współczesności oraz potrzeba nowego

humanizmu i nowych wartości

12.  Złożoność współczesnej rzeczywistości wychowania i potrzeba

adekwatnej odpowiedzi (na nią)

13.  Ku zrozumieniu i interpretacji współczesnej rzeczywistości

wychowania 

14.  Kształcenie pedagogiczne, jego współczesne modele i jego efekty - podstawowe kompetencje pedagogiczne

15.  Modele relacji między pedagogiką ogólną a szczegółowymi dyscyplinami pedagogiki

 

Literatura:

 

A: LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA (do wyboru przynajmniej jedna pozycja)

HEJNICKA-BEZWIŃSKA T. (red.), Pedagogika ogólna: Tradycja-Teraźniejszość-Przyszłość, Bydgoszcz,WSP, 1995.

HEJNICKA-BEZWIŃSKA T., W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teoretyczno-metodologiczna współczesnej peda­gogiki polskiej, Bydgoszcz, WSP, 1989.

KUNOWSKI S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź, Wyd. Salezjańskie, 1981.

KWIECIŃSKI Z. - B. ŚLIWERSKI (red.), Pedagogika, t. 1 (cz. I - s. 11-71), t. II (cz. II - s. 96-323), Warszawa, WN PWN, 2003.

NOWAK M., Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012.

NOWAK M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin, RW KUL, 1999,  s. 17-177 oraz 230-294.

NOWAK M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, WAiP, 2008, rozdziały: I, III, IV, VIII, IX.

ŚLIWERSKI B., Pedagogika. T. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006, rozdział 2, 3 i 6 (s. 79-194, 391-415).

Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011.

B. LITERATURA ZALECANA I UZUPEŁNIAJĄCA

CIECHANIEWICZ W. (red.), Pedagogika, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000.

DYMEK-BALCEREK Krystyna (red. n.), Podstawy pedagogiki, Radom, 1999.

KAMIŃSKI S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin, TN KUL,1992, s. 293-305.

HESSEN S., Podstawy pedagogiki, Warszawa, Wydawnictwo „Żak", 1997.

NOWAK M., Główne nurty współczesnej filozofii wychowania, „Kultura i Edukacja". Toruń, 2(4)1992, s.7-27. NOWAK M., Pedagogika jako nauka praktyczna - konsekwencje metodologiczne, W: ŚLIWERSKI B. (red.n.), Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, T. I: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych , Kraków, Impuls, 2007, s. 43-67.

NOWAK M., Kompetencje i kształcenie nauczycieli i wychowawców w kontekście wielokulturowości, W: T. LEWOWICKI - J. URBAN (red.), Edukacja międzykulturowa na pograniczach w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej - teoria i praktyka, Katowice, Wydawnictwo Gnome, 2007, s. 43-55.

TUROS L., Pedagogika ogólna, W: TENŻE (red.), Pedagogika ogólna i subdyscypliny, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak", 1999, s. 14-74 oraz 400-452.

ŚLIWERSKI B. (red.n.), Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, T. I: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych , Kraków, Impuls, 2007.

WORONIECKI J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 1., Lublin, KUL, 1985, s. 328-418.

ŻECHOWSKA B - DRYNDA D., Stałe i zmienne treści wchodzące w zakres pedagogiki ogólnej..., W: T.HEJNICKA-BEZWIŃSKA (red.), Pedagogika ogólna: Tradycja-Teraźniejszość-Przyszłość, Bydgoszcz, WSP, 1995, s. 23-39.

 

 

Ad. 3/ THE PERSONALISTIC EDUCATION (lecture) 

 Selected courses in English in the academic year 2013/2014

KUL institute/department:

KUL/Institute of Pedagogy/Social Sciences Department

Course title:

THE PERSONALISTIC EDUCATION

Lecturer (name, surname):

Rev. Marian NOWAK

Title/position:

Prof. dr hab.

ECTS credits:

3 /tree point/

Course duration (1st , 2nd or both semesters):

1st semester /October 2013-January 2014/

Number of hours per week:

2 /two hours/

Course type:

Lecture /monographic lecture/

Level:

fourth and fifth year of pedagogy

Course description:

Presentation of the conception, methods and role of the lecture on personalistic education. Genesis and development of personalistic education. Personalistic education among other contemporary trends and conceptions of education. Grounds of personalism. Person and community in personalistic education. Personalistic education Factors and circumstances of education: encounter, dialogue, commitment, autentism, and educating love. Values according to personalistic education. Methods and ways of carrying out personalistic education. Family and its role in education. School and didactics according to personalism.

Required reading list:

•·          ADAMSKI F. (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, [Personalistic education], Kraków, WAM, 2005.

•·         GÓRSKI K., Wychowanie personalistyczne, [Personalistic education], Poznań, 1936.

•·         KNUDSON A.C., The philosophy of Personalism, New York, The Abingdon Press, 1927.

•·         NOWAK M., Pedagogika personalistyczna, [Personalistic pedagogy] W: Z. KWIECINSKI - B. SLIWERSKI (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1: Rozdział 3, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,2003, s.232-247.

•·         NOWAK M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, 2008.

Selected parts of "Personnalism. Scence, Philosophy, Theology". (Biannual, Warsaw-Lublin-Radom), red. naczelny Cz. S. Bartnik (także w wersji polskojęzycznej: "PERSONALISM. Prawda Dobro Piękno". Półrocznik), Warszawa-Lublin-Radom od 2002 r.).

Prerequisites:

Knowledge of English language; intermediate level required,

- attendance and activity at lectures

Assessment method:

written or oral exam

Contact person for further information (name, surname, e-mail, phone):

Rev. Marian Nowak, e-mail: marian.nowak@kul.lublin.pl; phone / Institute:  (081)4453329  (081)4453329 ;  (081)4453340  (081)4453340 ; 609754598

room / Institute: C-329.

 

 

Ad. 4) PEDAGOGIKA OGÓLNA I RESOCJALIZACJI (Seminarium magisterskie)

 THE GENERAL AND TREATMENT PEDAGOGY (SEMINARY)

 

Udział w seminarium wiąże się z przygotowaniem pracy magisterskiej.

Konieczne warunki: Zainteresowanie pedagogiką ogólną. Tylko dla studentów Instytutu Pedagogiki.

Tematyka prac realizowanych na seminarium z Pedagogiki Ogólnej i Resocjalizacji dotyczy szeroko rozumianej problematyki dotyczącej wychowania z ukierunkowaniem na problemy podstawowe: aspekty ontologiczne (rzeczywistość wychowania); antropologiczne (antropologia pedagogiczna); aksjologiczne (w tym ujęcie wychowania w perspektywie wartości i sensu); także zagadnienia związane z instytucjonalnymi, kulturowymi i religijnymi uwarunkowaniami oraz organizacją procesu wychowania z odniesieniami do szczegółowych dyscyplin pedagogicznych i specjalizacji pedagogicznych, a nade wszystko do pracy socjalnej, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej i społecznej.

Seminarium podejmuje kwestie pedagogiczne wraz z zagadnieniami metodologicznymi i formalnymi pisania pracy naukowej z zakresu pedagogiki ogólnej. Poszczególne fazy pracy w ramach seminarium obejmują: 1) poszukiwanie tematu pracy; 2) tworzenie koncepcji wyjściowej obejmującej pomysł badawczy (hipoteza, główny problem oraz problemy szczegółowe; 3) prezentacja poszczególnych części pracy stwarzająca okazję do dyskusji nad sposobami i techniką redagowania pracy naukowej.

Seminarium prowadzi do zdolności rozpoznawania rzeczywistości wychowania w jej podstawowych aspektach, jej projektowania i systematyzowania.

Merytoryczną pomocą są monografie i artykuły wskazane przez prowadzącego.

a ponadto:

Literatura podstawowa:

Gogacz M.: Podstawy wychowania, Niepokalanów, 1993.

HEJNICKA-BEZWIŃSKA T. (red.), Pedagogika ogólna: Tradycja-Teraźniejszość-Przyszłość, Bydgoszcz, WSP, 1995

Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981

KWIECIŃSKI Z. - B. ŚLIWERSKI (red.), Pedagogika, t. 1, t. II, Warszawa, WN PWN, 2003.

NOWAK M. - MAGIER P. - I. SZEWCZAK (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin, KUL - Gaudium, 2010.

Nowak M.: Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin, 1999.

NOWAK M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, WAiP, 2008.

Wymagania są związane z każdym semestrem i wpisem zaliczenia w sesji zaliczeniowej, wymagając w semestrze I dokonania wyboru tematu pracy, sformułowaniem problemu pracy, zebraniem literatury i przygotowaniem planu pracy;

w semestrze II przygotowanie koncepcji pracy i w pracach badawczych przygotowanie narzędzi do badań, opracowanie szczegółowego planu pracy i przygotowanie I-go rozdziału pracy;

w semestrze III przeprowadzenie badań w pracach badawczych, opracowanie rozdziału II;

w semestrze IV przygotowanie ostatniego III rozdziału, wstępu i zakończenia oraz ostateczna redakcja całej pracy. Złożenie pracy celem uzyskania zaliczenia w semestrze IV.

 

Ad. 5/ SEMINARIUM DOKTORANCKIE Z PEDAGOGIKI OGÓLNEJ

(THE DOCTORAL SEMINAR OF THE GENERAL PEDAGOGY)

Pedagogika Ogólna - jej obszar badań, jej przedmiot, jej specyfika i rola wśród dyscyplin pedagogicznych.

Polska tradycja uprawiania pedagogiki ogólnej.

Seminarium podejmuje kwestie pedagogiczne wraz z zagadnieniami metodologicznymi i formalnymi pisania pracy naukowe w zakresie pedagogiki ogólnej. Poszczególne fazy pracy w ramach seminarium obejmują:

1) poszukiwanie i precyzowanie tematu rozprawy;

2) tworzenie koncepcji wyjściowej obejmującej pomysł badawczy (hipoteza, główny problem oraz problemy szczegółowe;

3) prezentacja poszczególnych części pracy stwarzająca okazję do dyskusji nad sposobami i techniką redagowania rozprawy naukowej.

LITERATURA PODSTAWOWA:

HEJNICKA-BEZWIŃSKA T. (red.), Pedagogika ogólna: Tradycja-Teraźniejszość-Przyszłość, Bydgoszcz,WSP, 1995.

HEJNICKA-BEZWIŃSKA T., W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teoretyczno-metodologiczna współczesnej peda¬gogiki polskiej, Bydgoszcz, WSP, 1989.

KUNOWSKI S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź, Wyd. Salezjańskie, 1981.

KWIECIŃSKI Z. – B. ŚLIWERSKI (red.), Pedagogika, t. 1 (cz. I – s. 11-71), t. II (cz. II – s. 96-323), Warszawa, WN PWN, 2003.

NOWAK M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześć., Lublin, RW KUL, 1999, s.17-177 oraz 230-294.

NOWAK M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, WAiP, 2008, rozdziały: I, III, IV, VIII, IX.

ŚLIWERSKI B., Pedagogika. T. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006, rozdział 2, 3 i 6 (s. 79-194, 391-415).

 oraz

Kolejne tomy serii "Seminaria Metodologii Pedagogiki"

T.I: D. KUBINOWSKI – M. NOWAK (red. n.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006.

T. II: K. RUBACHA (red.n.), Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, W serii: „Seminaria Metodologii Pedagogiki”, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008.

T. III: J. Piekarski – D. Urbaniak-Zając – K. J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Kraków, Impuls, 2010.

S. PALKA (red.n.), Podstawy metodologii badań pedagogicznych, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.

zaliczenie związane z wymaganiami regulaminu studiów doktoranckich oraz z kolejno realizowanymi etapami uczestniczenia w seminarium doktoranckim, zgodnym z podstawowymi sugestiami opracowań regulujących pracę seminarium doktoranckiego z pedagogiki.

 

Ostatnia aktualizacja: 19.12.2013 17:02