2015

Prace magisterskie
 • Uwarunkowania zachowań przestępczych kobiet w opinii samych skazanych
 • Metody aktywnego nauczania w opinii młodzieży Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego nr 107 w Wolborzu
 • Alkoholizm jako przyczyna społecznej marginalizacji w opinii młodzieży licealnej

2014

Rozprawy doktorskie
 • Wartości noetyczne w procesie resocjalizacji. Na przykładzie badań osadzonych po raz pierwszy w zakładach karnych Okręgu Lubelskiego
Prace magisterskie
 • Rodzina w procesie resocjalizacji skazanych. Na podstawie badań w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie.
 • Przyczyny przestępczości nieletnich a zróżnicowanie oddziaływań resocjalizujących. Na przykładzie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie.
 • Zagrożenia zdrowia i życia w pracy z osadzonymi ( w opinii funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • Wpływ telewizji na emocjonalny rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
 • Alkoholizm młodzieży, a ryzyko patologii społecznej.
 • Uwarunkowania przemocy i agresji rówieśniczej wśród młodzieży gimnazjalnej (w świetle badań własnych).
 • Uwarunkowania recydywy więźniów opuszczających zakład karny.
 • Wychowawcza rola ojca w rodzinie pełnej w świetle badań własnych.
 • Motywy popełniania czynów gwałtownych zabronionych w świetle literatury przedmiotu.
 • Podstawowe trudności osadzonych po raz pierwszy w adaptacji do warunków izolacji więziennej (w świetle badań własnych).

2013

Rozprawy doktorskie
 • Wychowanie do samowychowania w działalności Akademii Młodzieżowej
 • Personalistyczna koncepcja szkoły według Jana Pawła II
Prace magisterskie
 • Modele relacji procesu socjalizacji i resocjalizacji w podręcznikach pedagogiki.
 • Wartość pracy w systemie resocjalizacji w świetle badań własnych.
 • Postawy uczniów szkół średnich wobec przedstawicieli sekt w świetle badań własnych.
 • Alkoholizm jako przyczyna przemocy w rodzinie