2014

Prace magisterskie
 • Rodzina w procesie resocjalizacji skazanych. Na podstawie badań w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie.
 • Przyczyny przestępczości nieletnich a zróżnicowanie oddziaływań resocjalizujących. Na przykładzie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie.
 • Zagrożenia zdrowia i życia w pracy z osadzonymi ( w opinii funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • Wpływ telewizji na emocjonalny rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
 • Alkoholizm młodzieży, a ryzyko patologii społecznej.
 • Uwarunkowania przemocy i agresji rówieśniczej wśród młodzieży gimnazjalnej (w świetle badań własnych).
 • Uwarunkowania recydywy więźniów opuszczających zakład karny.
 • Wychowawcza rola ojca w rodzinie pełnej w świetle badań własnych.
 • Motywy popełniania czynów gwałtownych zabronionych w świetle literatury przedmiotu.
 • Podstawowe trudności osadzonych po raz pierwszy w adaptacji do warunków izolacji więziennej (w świetle badań własnych).

2013

Rozprawy doktorskie
 • Wychowanie do samowychowania w działalności Akademii Młodzieżowej
 • Personalistyczna koncepcja szkoły według Jana Pawła II
Prace magisterskie
 • Modele relacji procesu socjalizacji i resocjalizacji w podręcznikach pedagogiki.
 • Wartość pracy w systemie resocjalizacji w świetle badań własnych.
 • Postawy uczniów szkół średnich wobec przedstawicieli sekt w świetle badań własnych.
 • Alkoholizm jako przyczyna przemocy w rodzinie
 • Asertywność jako przejaw narcyzmu w środowisku studenckim w świetle badań własnych
 • Zakład karny jako placówka resocjalizacyjna w polskim systemie penitencjarnym
 • Przemoc domowa jako przejaw kryzysu rodziny w świetle literatury przedmiotu.
 • Ośrodek kuratorski jako instytucjonalny podmiot oddziaływań profilaktyczno- resocjalizacyjnych wobec nieletnich w Lublinie.