Marek Jeziorański

Indeksacja dorobku:

 

Wykształcenie:

 • 1995-2001 – studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: „Uczestnictwo wiernych we Mszy świętej w świetle Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II”, napisanej na seminarium naukowych z liturgiki pod kierunkiem ks. dr. Rudolfa Pierskały.
 • 2004-2008 – studia w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: „Kategoria ciszy w komunikacji dorosłych o różnym poczuciu zadowolenia z małżeństwa”, napisanej pod kierunkiem dr Danuty Opozdy.
 • marzec 2007 - lipiec 2007 – studia zagraniczne w ramach programu Erasmus w Katholische Fachhochschule, Münster (Niemcy).
 • 2008-2012 – studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL Jana Pawła II; przygotowanie rozprawy doktorskiej pt. „Wychowanie małżonków w nauczaniu Jana Pawła II” w Katedrze Pedagogiki Ogólnej pod kierunkiem ks. dr. hab. Mariana Nowaka, Prof. KUL.

 

Projekty i stypendia:

 1. Projekt złożony: kurs: „Kształcenie zawodowe w kontekście międzyosobowej relacji wychowawczej”. Kurs ten wchodzi w skład projektu: „Kompetentne wsparcie – kursy dokształcające dla nauczycieli”, który został złożony w ramach POKL za pośrednictwem Działu Koordynacji Projektów KUL do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Numer i nazwa działania: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
 2. Złożenie, realizacja i rozliczenie w partnerstwie z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN wniosku organizację XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów w ramach dotacji DUN PAN z zakresu upowszechniania nauki.
 3. Koordynator (wraz z dr. Piotrem Magierem) trójstronnego projektu międzynarodowego „Trinational” (Alice Salomon Hochschule Berlin; Institut du Travail Social de la Region Auvergne w Clermont Ferrand; Instytutu Pedagogiki KUL). Czas trwania projektu: 05.2014-04.2015
 4. Uzyskanie stypendium ERASMUS+ (wyjazd do Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen w Münster - 4-9.05.2015)
 5. Realizacja projektu pilotażowego w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/POKL/4.1.1/2014 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w priorytecie IV PO KL „Energia kompetencji”: Prowadzenie warsztatów w zakresie kompetencji analitycznych; Umowa zlecenie: UPER 2015/53 w okresie październik 2014 – wrzesień 2015r.
 6. Staż naukowy w Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, 9-24.05.2019r.
 7. Od 2021 – aktualnie: praca w międzynarodowym projekcie badawczo-edukacyjnym „Art and Creativity”. Podmiot prowadzący: Belgian NGO Oradea, dr Patrick Bellinck, Partnerzy projektu: 1. Ivan Franko Pedagogical University Drohobych Ukraine (Tetyana Lohvynenko, Ihor Hrynyk), 2. VIVES University of Applied Studies Campus Kortrijk Belgium (Isabel Steverlynck, Eveline Leroy), 3. VIA University Campus Randers Denmark (Søren Bo Westring Christensen, Lærke Borup, Flemming Østerby, Mette Engberg Sondershov), 4. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Agnieszka Linca-Ćwikła, Piotr Magier, Marek Jeziorański), 5. NGO Oradea Belgium (Ivan van Hulle).

Organizacja konferencji:

 1. Konferencja pt. Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja; Lublin 4-7.04.2011r. Organizator: Instytut Pedagogiki KUL
 2. Ogólnopolska konferencja naukowa: Aksjologiczne orientacje w pedagogice, 27-29.05.2013 r., Kazimierz Dolny
 3. Ogólnopolska konferencja naukowa: XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, 15-20.09.2014 r. Sandomierz (zespołowa nagroda Rektora KUL II stopnia)
 4. Organizacja trzeciej edycji (KUL 12-19.04.2015r.) trójstronnego projektu „Trinational” (Alice Salomon Hochschule Berlin; Institut du Travail Social de la Region Auvergne w Clermont Ferrand; Instytutu Pedagogiki KUL), 12-19.04.2015r.
 5. Ogólnopolska konferencja naukowa: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny, 23-24.09.2015r. Lublin (zespołowa nagroda Rektora KUL II stopnia)
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa: ACISE (Association of Catholic Institutes of Education): Justice and Mercy in Contemporary Education and Schools, Kraków 31.03-2.04. 2016
 7. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji XXXV rocznicy reaktywacji Instytutu Pedagogiki KUL, Lublin, 17-19.10.2016
 8. Organizacja konferencji naukowej w ramach "Dni Pedagoga" pt. W poszukiwaniu człowieka. Kultura - Edukacja - Wychowanie; Lublin, 30.05.2017.
 9. Organizacja konferencji naukowej w ramach "Dni Pedagoga" pt. Teloelogiczne postulaty współczesnej refleksji i działalności pedagogicznej ; Lublin, 20.05.2018.
 10. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wyzwania współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej. Od teorii do praktyki, Lublin, 11.04.2018.
 11. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Między uniwersalnością a oryginalnością w polskiej myśli pedagogicznej, Lublin, 22-23.10.2019.
 12. Ogólnopolskie VIII Seminarium Metodologii Pedagogiki, Nałęczów, 20-22.06.2022.

Inna działalność organizacyjna:

 1. koordynator kierunku oraz tworzenie rozkładów zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia z pedagogiki (e-learning) (2012-2021)
 2. prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi platformy e-kul dla nauczycieli akademickich oraz studentów I roku pedagogiki (tryb niestacjonarny)
 3. przygotowanie preliminarzy i budżetów studiów (2012-2021) niestacjonarnych I i II stopnia z pedagogiki
 4. uczestnik zespołu przygotowującego program studiów dla kierunku: pedagogika specjalna, w Instytucie Pedagogiki
 5. uczestnik zespołu przygotowującego wniosek o nadanie praw habilitacyjnych WNS KUL w zakresie pedagogiki
 6. Przewodniczący II Komisji Wydziałowej do oceny wniosków o Stypendium Rektora dla studentów (2012-2015)

Nagrody i wyróżnienia:

 1. 2014: zespołowa nagroda Rektora KUL II stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (organizacja XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, Lublin-Sandomierz, 15-20.09.2014r.
 2. 2015: zespołowa nagroda Rektora KUL II stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (organizacja Kongresu rodziny: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny, Lublin, 23-24.09.2015r.)
 3. 2016: Medal Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania)
 4. 2017: zespołowa nagroda Rektora KUL IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki
 5. 2020: zespołowa nagroda Rektora KUL IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki
 6. 2021: indywidualna nagroda Rektora KUL IV stopnia za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

Inne:

 • przynależność do Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 • przynależność do Zespołu Samokształceniowego i Samopomocowego Doktorów
 • Kurator Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL (2016-2019)
 • Redaktor ds. informatycznych "Roczników Pedagogicznych" (od 2020)

 

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2022 09:09