Wykształcenie:DSC_0054.JPG

 • 1990-95 – Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu zakończone obroną pracy dyplomowej i egzaminem maturalnym.
 • 1995-2001 – studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: „Uczestnictwo wiernych we Mszy świętej w świetle Konstytucji o Liturii Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II”, napisanej na seminarium naukowych z liturgiki pod kierunkiem ks. dr. Rudolfa Pierskały.
 • 2004-2008 – studia w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: „Kategoria ciszy w komunikacji dorosłych o różnym poczuciu zadowolenia z małżeństwa”, napisanej pod kierunkiem dr Danuty Opozdy.
 • marzec 2007 - lipiec 2007 – studia zagraniczne w ramach programu Erasmus w Katholische Fachhochschule, Münster (Niemcy).
 • 2008-2012 – studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL Jana Pawła II; przygotowanie rozprawy doktorskiej pt. „Wychowanie małżonków w nauczaniu Jana Pawła II” w Katedrze Pedagogiki Ogólnej pod kierunkiem ks. dr. hab. Mariana Nowaka, Prof. KUL.

Działalność zawodowa:

 • 2001-2003 – nauczyciel religii w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu
 • 2003-2004 – nauczyciel religii w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Opolu
 • od 2012 - nauczyciel akademicki - KUL - Katedra Pedagogiki Ogólnej

Projekty i stypendia:

 1. Projekt złożony: kurs: „Kształcenie zawodowe w kontekście międzyosobowej relacji wychowawczej”. Kurs ten wchodzi w skład projektu: „Kompetentne wsparcie – kursy dokształcające dla nauczycieli”, który został złożony w ramach POKL za pośrednictwem Działu Koordynacji Projektów KUL do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach. Numer i nazwa działania: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
 2. Złożenie, realizacja i rozliczenie w partnerstwie z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN wniosku organizację XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów w ramach dotacji DUN PAN z zakresu upowszechniania nauki.
 3. Koordynator (wraz z dr. Piotrem Magierem) trójstronnego projektu międzynarodowego „Trinational” (Alice Salomon Hochschule Berlin; Institut du Travail Social de la Region Auvergne w Clermont Ferrand; Instytutu Pedagogiki KUL). Czas trwania projektu: 05.2014-04.2015
 4. Uzyskanie stypendium ERASMUS+ (wyjazd do Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen w Münster - 4-9.05.2015)
 5. Realizacja projektu pilotażowego w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/POKL/4.1.1/2014 w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w priorytecie IV PO KL „Energia kompetencji”: Prowadzenie warsztatów w zakresie kompetencji analitycznych; Umowa zlecenie: UPER 2015/53 w okresie październik 2014 – wrzesień 2015 r.

Dorobek organizacyjny:

 1. koordynator oraz tworzenie rozkładów zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia z pedagogiki (e-learning) (od roku ak. 2012/13)
 2. prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi platformy e-kul dla nauczycieli akademickich oraz studentów I roku pedagogiki (tryb niestacjonarny)
 3. od 2012/13 przygotowanie preliminarzy i budżetów studiów niestacjonarnych I i II stopnia z pedagogiki
 4. uczestnik zespołu przygotowującego program studiów dla kierunku: pedagogika specjalna, w Instytucie Pedagogiki
 5. uczestnik zespołu przygotowującego wniosek o nadanie praw habilitacyjnych WNS KUL w zakresie pedagogiki
 6. organizacja konferencji i seminariów naukowych:
  1. Konferencja pt. Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja; Lublin 4-7.04.2011r. Organizator: Instytut Pedagogiki KUL
  2. Ogólnopolska konferencja naukowa: Aksjologiczne orientacje w pedagogice, 27-29.05.2013 r., Kazimierz Dolny
  3. Ogólnopolska konferencja naukowa: XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, 15-20.09.2014 r. Sandomierz (zespołowa nagroda Rektora KUL II stopnia)
  4. Organizacja trzeciej edycji (KUL 12-19.04.2015r.) trójstronnego projektu „Trinational” (Alice Salomon Hochschule Berlin; Institut du Travail Social de la Region Auvergne w Clermont Ferrand; Instytutu Pedagogiki KUL), 12-19.04.2015r.
  5. Ogólnopolska konferencja naukowa: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny, 23-24.09.2015r. Lublin (zespołowa nagroda Rektora KUL II stopnia)
  6. Międzynarodowa konferencja naukowa: ACISE (Association of Catholic Institutes of Education): Justice and Mercy in Contemporary Education and Schools, Kraków 31.03-2.04. 2016 – w trakcie
  7. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji XXXV rocznicy reaktywacji Instytutu Pedagogiki KUL, Lublin, 17-19.10.2016
  8. Organizacja konferencji naukowej w ramach "Dni Pedagoga" pt. W poszukiwaniu człowieka. Kultura - Edukacja - Wychowanie; Lublin, 30.05.2017.
 7. Przewodniczący II Komisji Wydziałowej do oceny wniosków o Stypendium Rektora dla studentów od roku akad. 2012/13

Nagrody i wyróżnienia:

 1. 2014: zespołowa nagroda Rektora KUL II stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (organizacja XXVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, Lublin-Sandomierz, 15-20.09.2014r.
 2. 2015: zespołowa nagroda Rektora KUL II stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (organizacja Kongresu rodziny: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny, Lublin, 23-24.09.2015r.)
 3. 2016: Medal Komisji Edukacji Narodowej (odznaczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania)
 4. 2017: zespołowa nagroda Rektora KUL IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

Praca dydaktyczna:

 • Rok akademicki 2017/18:
  1. Koncepcje, modele, praktyki i teorie pedagogiczne (wykład)
  2. Natura czy kultura?Dwa typy dyskursu w pedagogice (wykład)
  3. Pedagogika ogólna (seminarium magisterskie)
  4. Statystyka (konwersatorium)
  5. Technologia informacyjna dla pedagogów (konwersatorium)
  6. Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)
  7. Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)

 

Materiały dydaktyczne dostępne dla studentów na stronie mkul (moodle)

Inne:

 • przynależność do Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 • przynależność do Zespołu Samokształceniowego i Samopomocowego Doktorów (UAM, Poznań, opiekun Zespołu: prof. dr hab. Maria Dudzikowa)
 • Kurator Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 12:15