I. MONOGRAFIE

 

 1. Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania w eklezjologii Medarda Kehla SJ, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Radom 2002, ss. 455.
 2. Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, „Radomska Biblioteka Teologiczna” t. I, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 483.
 3. Komunijna wizja Kościoła według Medarda Kehla SJ, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2009, ss. 153.
 4. Eklezjalne kształty komunii, „Theologia Radomiensis” t. I, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2012, ss. 215.
 5. Węzłowe zagadnienia chrystologii komunijnej, „Theologia Radomiensis” t. VIII, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2013, ss. 404.
 6. Misje: teologia – historia – rzeczywistość, „Theologia Radomiensis” t. X, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2013, ss. 225.
 7. Antropologia komunijna, „Teologia w Dialogu” t. 16, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 185.
 8. Trynitarno-komunijna teologia stworzenia, „Teologia w Dialogu” t. 17, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 174.
 9. Eschatologia dzisiaj, „Teologia w Dialogu” t. 18, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 128.
 10. Zarys mariologii komunijnej, „Teologia w Dialogu” t. 19, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-838-1, Lublin 2019, ss. 214.
 11. Eschatologia w perspektywie komunii, „Teologia w Dialogu” t. 20, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-839-8, Lublin 2020, ss. 190.
 12. Trynitologia komunijna, „Teologia w Dialogu” t. 21, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-951-1, Lublin 2021, ss. 215.
 13. Kościół komunii, „Myśl Teologiczna” t. 110, Wydawnictwo WAM, ISBN 978-83-277-3058-9, Kraków 2022, ss. 352.

 

II. REDAKCJE KSIĄŻEK

 

 1. Słowo Boże w Kościele, red. R. Kuligowski, M. Jagodziński, D. Swend,  „Radomska Biblioteka Teologiczna” t. II, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, ss. 207.
 2. Wobec nowego ateizmu, red. I. Bokwa, M. Jagodziński, „Radomska Biblioteka Teologiczna” t. V, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 285.
 3. Święty Idzi a tajemnica życia, red. M. Jagodziński, „Theologia Radomiensis” t. III, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2012, ss. 277.
 4. Wiara w świetle dokumentów II Soboru Watykańskiego, red. M. Jagodziński, J. Karbownik, „Theologia Radomiensis” t. XI, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2013, ss. 129.
 5. Wiara wobec współczesności, red. I. Bokwa, M. Jagodziński, „Radomska Biblioteka Teologiczna” t. VI, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, ss. 222.
 6. Perspektywy wiary, red. M. Jagodziński, „Theologia Radomiensis” t. XIII, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2015, ss. 286.
 7. Kościół wobec wyzwań współczesnych, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, „Radomska  Biblioteka Teologiczna” t. VII, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom  2015, ss. 247.
 8. „Przyjdź królestwo Twoje”. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Henrykowi Tomasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, „Radomska Biblioteka Teologiczna” t. VIII, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2016, ss. 498.
 9. Kwestie dyskutowane w teologii dzisiaj, red. M. Jagodziński, „Theologia Radomiensis” t. XIV, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2017, ss. 423.
 10. Musicam sacram dilexit. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu Henrykowi Ćwiekowi profesorowi wyższych seminariów duchownych w Sandomierzu i Radomiu. Studia i materiały, red. M. Jagodziński, Sz. Kowalik, A. Wąsik, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2017, ss. 456.
 11. Czynić diecezję domem i szkołą komunii. II Synod Diecezji Radomskiej, red. P. Turzyński, S. Czajka, M. Jagodziński, S. Łabendowicz, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2020, ss. 632.

 

 III. ARTYKUŁY

2002 

 1. Jak dzisiaj mówić o sądzie, [w:] W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, s. 189-203 (także w „Studia Theologica Varsaviensia” 42 (2004) nr 2, s. 27-41).
 2. Teologiczna ocena poglądów Maxa Schelera w perspektywie relacji między filozofią a teologią katolicką, „Studia Diecezji Radomskiej” t. IV, Radom 2002, s. 27-32.

 2003 

 1. Komunijny wymiar hierarchicznej i kolegialnej struktury Kościoła, [w:] M. Skierkowski (red.), Chrześcijaństwo w kontekście judaizmu i islamu, Warszawa 2003, s. 265-282.
 2. Poszukiwanie prawdy w kontekście ponowoczesności, „Studia Diecezji Radomskiej” t. V, Radom 2003, s. 41-52.
 3. Teologia a komunikacja, „Studia Theologica Varsaviensia” 41 (2003) nr 2, s. 73-102.

 2004 

 1. Komunijna „fenomenologia” Kościoła według Medarda Kehla SJ, [w:] A. Czaja, M. Marczewski (red.), Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, Lublin 2004, s. 255-277.
 2. Trynitarne podstawy Kościoła jako komunii, „Studia Theologica Varsaviensia” 42 (2004) nr 1, s. 51-79.
 3. Trwały skutek przyjęcia sakramentu święceń, „Collectanea Theologica. Kwartalnik Teologów Polskich” 74 (2004) nr 3, s. 77-89.
 4. Jak dzisiaj mówić o sądzie, „Studia Theologica Varsaviensia” 42 (2004) nr 2, s. 27-41 (także w: W. Przyczyna (red.), Prawdy wiary w przepowiadaniu, Kraków 2002, s. 189-203).
 5. Teoria komunikatywnego działania a sakramenty, „Studia Diecezji Radomskiej” t. VI, Radom 2004, s. 33-50.
 6. Teologiczna fenomenologia rzeczywistości chrześcijańskich, „Studia Diecezji Radomskiej” t. VI, Radom 2004, s. 51-60.

 2005 

 1. Komunikacyjno-komunijna wizja inkulturacji wiary, „Studia Theologica Varsaviensia” 43 (2005) nr 1, s. 29-54.
 2. Antropologczno-komunikacyjne podstawy sakramentów, „Studia Diecezji Radomskiej” t. VII, Radom 2005, s. 247-255.

 2007 

 1. Eucharystia żywym źródłem miłości, [w:] W. Przygoda, J. Karbownik (red.), Miłość na nowo odkryta. Wokół Benedykta XVI encykliki o Bogu-Miłości, Skarżysko-Kamienna 2007, s. 87-99.
 2. Wiara szukająca zrozumienia, „Zeszyty Formacji Katechetów” 7 (2007) nr 1 (25), s. 27-36.
 3. Christologie als Communio-Christologie, „Teologia w Polsce” 1 (2007) nr 1, s. 51-64

          (http://www.dogmatyka.pl/TwP/index.php?numer=1,1&str=51-64).

 1. Die Rezeption von Karl Rahners Theologie in Polen, „Studia Diecezji Radomskiej” t. VIII, Radom 2007, s. 35-38.
 2. Sąd jako początek eschatologicznego dopełnienia człowieka, „Studia Diecezji Radomskiej” t. VIII, Radom 2007, s. 383-392.

 2008 

 1. Chrystologia komunijna, „Studia Theologica Varsaviensia” 46 (2008) nr 1, s. 67-79.

 2009 

 1. Komunijny wymiar słowa Bożego, [w:] R. Kuligowski, M. Jagodziński, D. Swend (red.), Słowo Boże w Kościele, „Radomska Biblioteka Teologiczna” t. II, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009,s. 45-57.
 2. Teologiczno-komunikacyjny kontekst interpretacyjny informacji, [w:] A. Zabołotny, A. Niemyska (red.), Nauka – Etyka – Wiara. NEW ’09. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki. Jastrzębia Góra 11-14 czerwca 2009, Warszawa 2009, s. 109-122.
 3. Przedmowa, [w:] E. Mosioł, Kult koronowanych obrazów Matki Bożej w sanktuariach ziemi radomskiej, Radom 2009, s. 5.
 4. Specyfika chrystologii w dziele „Jezus z Nazaretu”, [w:] D. Skrok, D. Swend (red.), Teologiczne refleksje po lekturze książki Josepha Ratzingera – Benedykta XVI „Jezus z Nazaretu”. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 3 grudnia 2008 roku przez Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Radomiu, Kraków 2009, s. 45-74.
 5. Teoria międzyosobowego języka soteryjnego w sakramentologii, [w:] K. Góźdź (red.), In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. 1, Lublin 2009, s. 581-590.
 6. Demokratyczne perspektywy Kościoła jako komunii, „Zeszyty Formacji Katechetów” 9 (2009) nr 3 (35), s. 33-46.
 7. Elemente der Communio-Ekklesiologie in der Enzyklika „Ekklesia de Eucharistia” von Papst Johannes Paul II., „Studia Diecezji Radomskiej” t. IX, Radom 2009, s. 51-60.
 8. Sakramenty komunii, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 4 (2009), s. 285-293.
 9. Ekumeniczne perspektywy eklezjologii communio, „Analecta Cracoviensia” XLI (2009), s. 161-173.

 2010 

 1. Sakramenty miłosierdzia, [w:] E. Matulewicz (red.), Oblicza miłosierdzia, „Radomska Biblioteka Teologiczna” t. IV, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 73-82.
 2. Teoria komunikacyjnego działania w nauce o Trójcy Świętej, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 15 (2010), s. 47-69 (także http://blog-teologiczny.cba.pl/?p=834).
 3. Kultura demokratyczna a współczesny Kościół, „Kronika Diecezji Radomskiej” 3 (2010), s. 307-321.

 2011 

 1. Wymagania współczesności w kontekście komunikacyjnego modelu Kościoła jako komunii, [w:] E. Sienkiewicz (red.), Kościół po transformacji systemowej w Polsce, Koszalin 2011, s. 39-58.
 2. Teoria komunikacyjnego społeczeństwa a ateizm Jürgena Habermasa, [w:] I. Bokwa, M. Jagodziński (red.), Wobec nowego ateizmu, „Radomska Biblioteka Teologiczna” t. V, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 169-192.
 3. Teologiczne znaczenie pojęcia koinonia, „Zeszyty Formacji Katechetów” 11 (2011) nr 3 (43), s. 30-35.
 4. W komunii z Bogiem przez sakramenty, „Zeszyty Formacji Katechetów” 11 (2011) nr 4 (44), s. 36-42.
 5. Kościół a demokracja, „Teologia w Polsce” 5, 2 (2011), s. 273-288.
 6. Teologiczne spojrzenie na „bioenergoterapię”, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 17 (2011), s. 95-110.
 7. Trialogiczno-komunijna koncepcja trynitologii, „Studia Diecezji Radomskiej” t. X, Radom 2010/2011, s. 59-72.
 8. Trynitarno-pneumatologiczne pośrednictwo Kościoła, „Studia Diecezji Radomskiej” t. X, Radom 2010/2011, s. 73-88.

 2012 

 1. Świadectwo i męczeństwo chrześcijan we współczesnym Kościele i jego teologii, [w:] D. Swend, P. Borto (red.), Chrześcijańskie świadectwo dzisiaj, „Theologia Radomiensia” t. II, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2012, s. 227-249.
 2. Wstęp, [w:] M. Jagodziński (red.), Święty Idzi a tajemnica życia, Radom 2012, s. 5-8.
 3. Święci w komunii Kościoła, [w:] M. Jagodziński (red.), Święty Idzi a tajemnica życia, Radom 2012, s. 34-54.
 4. Teologiczne treści maryjnego tytułu Matki Bożej Łaskawej, [w:] M. Jagodziński (red.), Święty Idzi a tajemnica życia, „Theologia Radomiensis” t. III, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2012, s. 72-78.
 5. Teologiczno-eklezjalne wymiary świadectwa i męczeństwa chrześcijan w XX wieku, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 18 (2012) z. I, s. 19-32.
 6. Katolickie ujęcie teologii świętego obrazu, „Collectanea Theologica. Kwartalnik Teologów Polskich” 82 (2012) nr 1, s. 57-75 (także [w:] M. Jagodziński (red.), Święty Idzi a tajemnica życia, Radom 2012, s. 79-104).
 7. Działalność naukowa Ks. Prof. Dra hab. Ignacego Bokwy – podsumowanie z okazji uzyskania tytułu profesora nauk teologicznych, „Kronika Diecezji Radomskiej” 1 (2012), s. 56-77.
 8. Uwagi na temat książki Roberta Mikołaja Rynkowskiego „Każdy jest teologiem. Nieakademicki wstęp do teologii”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 174, http://teologia.deon.pl/o-kazdy-jest-teologiem-uwag-kilka/.

 2013 

 1. Przedmowa, [w:] M. Tatar, Duchowość małżeństwa i rodziny dzisiaj, „Theologia Radomiensis” t. IV, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2013, s. 5n.
 2. Kościół według II Soboru Watykańskiego, [w:] M. Jagodziński, J. Karbownik (red.), Wiara w świetle dokumentów II Soboru Watykańskiego, „Theologia Radomiensia” t. XI, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2013, 59-76 (także [w:] M. Jagodziński, Eklezjalne kształty komunii, „Theologia Radomiensis” t. I, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2012, s. 9-22).
 3. Wiara szuka i wymaga rozumienia, [w:] M. Jagodziński, J. Karbownik (red.), Wiara w świetle dokumentów II Soboru Watykańskiego, „Theologia Radomiensis” t. XI, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2013, s. 7-35.
 4. Sobór Watykański II w perspektywie teologiczno-eklezjalnej, [w:] M. Białkowski (red.), Studia soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II, Toruń 2013, s. 321-347.
 5. Główne wyzwania II Soboru Watykańskiego, [w:] S. Łabendowicz (red.), Katecheza w służbie wiary, Radom 2013, s. 9-28.
 6. Człowiek w perspektywie komunii, [w:] K. Śnieżyński (red.), O Bogu i człowieku – tradycja i nowe poszukiwania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 15-40.
 7. Teologiczne treści maryjnego tytułu Matki Bożej Łaskawej, [w:] Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne, „Rocznik 2011/2013”, t. V, Białobrzegi 2013, 64-68 (także [w:] M. Jagodziński (red.), Święty Idzi a tajemnica życia, „Theologia Radomiensis” t. III, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2012, s. 72-78).

 2014 

 1. Kościół – sakrament Ducha Świętego, [w:] A. Proniewski (red.), Duch Kościoła. Kościół Ducha, „Biblioteka Teologii Dogmatycznej” t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 136-155.
 2. Kościół jako środowisko wiary, [w:] I. Bokwa, M. Jagodziński (red.), Wiara wobec współczesności, „Radomska Biblioteka Teologiczna” t. VI, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 149-168.
 3. Recepcja soborowego paradygmatu communio w teologii systematycznej, [w:] M. Białkowski (red.), Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, Toruń 2014, 661-686 (także w: „Kronika Diecezji Radomskiej” 3 (2014), s. 285-314).
 4. Komunijny wymiar osoby ludzkiej, „Roczniki Teologiczne”, t. LXI, z. 2 (2014), s. 51-63.
 5. Ekumeniczne działanie komunikacyjne, „Studia Oecumenica” 14 (2014), s. 159-166.
 6. Komunijny wymiar integralności człowieka, „Roczniki Teologii Katolickiej” XIII/1 (2014), s. 159-173.

 2015 

 1. Wprowadzenie, [w:] M. Jagodziński (red.), Perspektywy wiary, „Theologia Radomiensis” t. XIII, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2015, s. 5-7.
 2. Obecność Chrystusa w Eucharystii, [w:] M. Jagodziński (red.), Perspektywy wiary, „Theologia Radomiensis” t. XIII, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2015, s. 253-285.
 3. Wprowadzenie, [w:] M. Jagodziński, J. Wojtkun (red.), Kościół wobec wyzwań współczesnych, „Radomska Biblioteka Teologiczna” t. VII, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2015, s. 11n.
 4. Ewangelizacyjna siła pobożności ludowej według Evangelii gaudium, [w:] M. Jagodziński, J. Wojtkun (red.), Kościół wobec wyzwań współczesnych, „Radomska Biblioteka Teologiczna” t. VII, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2015, s. 151-170.
 5. Komunijna wizja sakramentu pokuty i pojednania, [w:] Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk (red.), Czy można dzisiaj wzywać do nawrocenia i pokuty? Chrześcijańska odpowiedź wiary, Lublin 2015, s. 73-93.
 6. Trynitarno-komunijna teologia stworzenia, „Roczniki Teologiczne”, t. LXII, z. 2 (2015), 137-152.
 7. Trójjedyny Bóg jako Stwórca świata, „Teologia w Polsce” 9 (2015) nr 1, s. 57-69 (http://www.dogmatyka.pl/TwP/index.php?numer=9,1&str=57-69).
 8. Bóg Ojciec w trynitarno-komunijnej teologii stworzenia, „Międzynarodowy Przegląd Teologiczny Communio” 1 (2015), s. 30-44.
 9. Communional Marian anthropology, „Roczniki Teologiczne” 62 (2015) z. 7, s. 75-87.
 10. Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej do antropologii komunijnej, „Studia Teologii Dogmatycznej” 1 (2015) (Człowiek istota (po)znana. Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności), s. 109-126.

 2016 

 1. Matka łaski Bożej, [w:] M. Jagodziński, J. Wojtkun (red.), „Przyjdź królestwo Twoje”. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Henrykowi Tomasikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, „Radomska Biblioteka Teologiczna” t. VIII, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2016, s. 169-180.
 2. Czy istnieje kwestia „przebaczenia międzypokoleniowego?, „Roczniki Teologiczne”, t. LXIII, z. 2 (2016), s. 155-169 (https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RT2016z2_155-169_Jagodzinski.pdf).
 3. Jasnogórskie sanktuarium i jego kulturotwórcza rola w społeczeństwie, [w:] Miłosierdzie. Kościół. Maryja. W hołdzie Ojcu Profesorowi Zachariaszowi Jabłońskiemu Paulinowi, Człowiekowi Kościoła, oddanemu Maryi, red. A.A. Napiórkowski, M. Legan, G. Kuc-Stefaniuk, Wydawnictwo Ikona, Jasna Góra – Kraków – Szydłówek 2016, s. 83-96.
 4. Komunijna wizja sakramentu małżeństwa, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2 (2016) (Sakrament małżeństwa), s. 48-67.
 5. Das Sakrament der Taufe als Communio-Sakrament, „Roczniki Teologiczne” 63 (2016) z. 7, s. 201-219.
 6. Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski – biogram i dorobek naukowy, „Kronika Diecezji Radomskiej” 3-4 (2016), s. 429-456. 

 

2017 

 

77. Przedmowa, [w:] Kwestie dyskutowane w teologii dzisiaj, red. M. Jagodziński, „Theologia Radomiensis” t. XIV, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2017, s. 5n.

78. Teologiczna ocena „bioenergoterapii”, [w:] Kwestie dyskutowane w teologii dzisiaj, red. M. Jagodziński, „Theologia Radomiensis” t. XIV, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2017, s. 371-422.

79. Jak uprawiano teologię w średniowieczu?, [w:] Musicam sacram dilexit. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu Henrykowi Ćwiekowi profesorowi wyższych seminariów duchownych w Sandomierzu i Radomiu. Studia i materiały, red. M. Jagodziński, Sz. Kowalik, A. Wąsik, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2017, s. 243-352.

80. „Zwyczajne” działanie Boga w sakramentach w kontekście kontrowersyjnych koncepcji teologiczno-pastoralnych, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2 (2017) (Nadzwyczajne i nadprzyrodzone), s. 49-64.

81. Maryjny horyzont komunii Boga z ludźmi, [w:] Credo Domine. Adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP, red. J. Kupczak, C. Smuniewski, „W drodze”, Poznań – Kraków 2017, s. 183-196.

82. Komunijna wizja sakramentu bierzmowania, [w:] Młodzież i doświadczenie wiary. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, red. M. Składanowski, Syczewski, J. Połowianiuk, K. Mielnicki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 115-132.

83. Systematic communio theology today, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017) z. 7, s. 77-95.

84. Kultura – ewangelizacja – inkulturacja wiary, „Teologia w Polsce” 11 (2017) nr 2, s. 5-17.

85. Trynitarno-komunijne wymiary misji Kościoła według encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”, w: Pamięć i zobowiązanie. W hołdzie wobec myśli świętego Jana Pawła II, red. W. Wojtyła, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2017, s. 43-54.

86. Maryja w komunijnym planie Ojca, „Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia” 24 (2017), s. 171-181.

87. Komunijna pieczęć Niepokalanego Poczęcia Maryi, „Salvatoris Mater” 19 (2017) nr 1-4, s. 307-317.

 

2018

 

88. Konsekwencje współczesnych zmian dla teologii i Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 65 (2018) z. 7, s. 5-20.

89. Zwiastowanie – komunijny przełom w historii zbawienia, „Teologia w Polsce” 12 (2018) nr 1, s. 15-25.

90. Mother of the Communion of the Incarnation, „Rocznik Teologii Katolickiej" XVII (2018) nr 1, s. 167-181 (https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7285/1/RTK_17_1_2018_M_Jagodzinski_Mother_of_the_Communion.pdf).

91. Encyklika „Redemptoris missio” jako szczyt papieskiego nauczania o działalności misyjnej Kościoła, „Studia Elbląskie” XIX (2018), s. 327-338.

 

2019

 

92. The Father in the Communion of the Holy Trinity, „Teologia w Polsce” 13 (2019) nr 1, s. 5-17.

93. Komunijno-trynitarna pozycja Ducha Świętego, „Roczniki Teologiczne” 66 (2019) z. 7, s. 5-20.

94. Duch Święty w kontekście współczesnej teologii komunijnej, „Teologia w Polsce” 13 (2019) nr 2, s. 151-164.

95. Komunijne oblicze śmierci człowieka, „Studia Diecezji Radomskiej” 11 (2019), s. 263-278.

96. Personalistyczno-komunijne wymiary kolegialności – synodalności w Kościele, „Studia Teologii Dogmatycznej” 5 (2019) (Kolegialność w Kościele katolickim), s. 41-54.

 

2020

 

97. Communional Aspects of the Doctrine of the Holy Spirit According to John D. Zizioulas, „Teologia w Polsce” 14 (2020) nr 1, s. 31-45.

98. Komunijna mistyka eklezjalna według Johna D. Zizioulasa, „Roczniki Teologiczne” 67 (2020) z. 7, s. 5-18.

99. Pneumatologiczny wymiar Eucharystii jako sakramentu komunii, [w:] Człowiek drogą Kościoła. Tradycja i współczesność, red. P. Turzyński, W. Wojtyła, Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2020, s. 85-97.

100. Teologia jako komunijne nauczanie Kościoła według Johna D. Zizioulasa, [w:] O Kościele Jezusa Chrystusa dzisiaj. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Doktorowi Wojciechowi Wójtowiczowi, red. E. Sienkiewicz, Pallottinum, Koszalin – Poznań 2020, s. 117-126.

101. Pneumatologiczny wymiar Kościoła i teologii według Johna D. Zizioulasa, „Studia Teologii Dogmatycznej” 6 (2020) (Duch Kościoła – natura teologii), s. 9-23.

 

2021

 

102. Teologia komunijna. Człowiek Ducha Świętego, [w:] Kościół i człowiek, red. A.A. Napiórkowski, Kraków 2021, s. 90-105.

103. Pneumatologiczne wymiary komunii wiernych, „Roczniki Teologiczne” 68 (2021) z. 7, s. 5-20.

104. Pneumatologiczny wymiar sakramentów uzdrowienia komunii, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 28 (2021), s. 127-142.

105. Personalizująca moc komunii według Johna D. Zizioulasa, „Studia Oecumenica" 21 (2021), s. 101-111.

106. Do czego potrzebne są w Kościele synody lokalne?, „Studia Diecezji Radomskiej” 12-13 (2020-2021), s. 135-145.

 

2022

 

107. Człowiek w relacji do stworzenia według Johna D. Zizioulasa, „Roczniki Teologiczne”  69 (2022) z. 7, s. 125-140.

 

IV. HASŁA

 

 1. Czernik Henryk, [w:] K. Góźdź (red.), Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku, Lublin 2010, s. 80.
 2. Domagała Zdzisław, [w:] K. Góźdź (red.), Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku, Lublin 2010, s. 86.
 3. Sąd szczegółowy, [w:] E. Gigilewicz i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. XVII, Lublin 2012, k. 1180n.

 

V. RECENZJE

 

 1. S. Płusa, Das Predigtgespräch als Ort des lebendigen Lernens. Zur Fruchtbarkeit der Themenzentrierten Interaktion (TZI) in der Predigtausbildung (Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge; Bd. 51), Echter, Würzburg 2002, ss. 303, „Przegląd Homiletyczny“ 7 (2003), s. 233-234. Przedruk: Recenzja książki: Ks. Sławomir Płusa, Das Predigtgespräch als Ort des lebendigen Lernens. Zur Fruchtbarkeit der Themenzentrierten Interaktion (TZI) in der Predigtausbildung (Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge; Bd. 51), Echter, Würzburg 2002, ss. 303, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2 (2004), s. 190-192.
 2. Hans-Joachim Höhn, spüren. Die ästhetische Kraft der Sakramente (Glaubens Worte), Echter, Würzburg 2002, ss.144, „Studia Theologica Varsaviensia” 42 (2004) nr 1, s. 191-195.
 3. Hans Otmar Meuffels, Kommunikative Sakramententheologie, „Herder“, Freiburg – Basel – Wien 1995, ss. 384, „Studia Theologica Varsaviensia” 42 (2004) nr 2, s. 225-228.
 4. Ks. Andrzej Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2002, ss. 467, „Studia Theologica Varsaviensia” 42 (2004) nr 2, s. 228-230.
 5. Ks. Ignacy Bokwa, Eschatologia znaczy pełnia, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2003, ss. 79; tenże, Gott ist Fülle. Kleine Eschatologie, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2004, ss. 71, „Kronika Diecezji Radomskiej” 1 (2005), s. 59-64 (także w „Studia Diecezji Radomskiej” t. VII (2005), s. 459-460).
 6. Ks. Marek Tatar, Duchowość małżeństwa i rodziny dziś, wydawca: Ruch Rodzin Nazaretańskich, Radom 2004, ss. 197, „Kronika Diecezji Radomskiej” 1 (2005), s. 64-66.
 7. Ks. Ignacy Bokwa, Eschatologia znaczy pełnia, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2003, ss. 79; tenże, Gott ist Fülle. Kleine Eschatologie, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2004, ss. 71, „Studia Diecezji Radomskiej” t. VII, Radom 2005, s. 459-460.
 8. Uwagi na temat publikacji nowego ‘Katechizmu bierzmowanych’, „Kronika Diecezji Radomskiej” 2 (2011), s. 223-225.
 9. Ks. Edward Sienkiewicz, Czy potrzebna jest polska teologia polityczna?, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ss. 366, „Teologia w Polsce” 5, 2 (2011), 386-389 (http://www.dogmatyka.pl/TwP/index.php?numer=5,2&str=rec).
 10. Ks. Sylwester Jaśkiewicz, Święty Augustyn. Poszukiwanie Boga, wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012, ss. 192, „Teologia w Polsce” 6, 2 (2012), s. 162-166 (http://www.dogmatyka.pl/TwP/index.php?numer=6,2&str=rec).
 11. Dariusz Adamczyk (red.), Fenomen sumienia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, ss. 286, „Studia Theologica Varsaviensia” 50 (2012) nr 2, s. 283-285.
 12. Ks. Sylwester Jaśkiewicz, Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego w posoborowej eklezjologii włoskiej, „Theologia Radomiensis” t. 9, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2013, ss. 463, „Teologia w Polsce” 8, 1 (2014), s. 207-209.
 13. Konsumpcjonizm na skrzyżowaniu socjologii i teologii, Piotr Kopiec, Konsumpcjonizm. Perspektywa protestanckiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ss. 338, ISBN 978-83-8061-204-4, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017) z. 7, s. 191-196.
 14. Recenzja książki W. Wojtyły Transcendencja i uczestnictwo. Wprowadzenie do myśli filozoficznej Jana Pawła II, Radom 2017, ss. 142, „Radomskie Studia Humanistyczne” 4 (2017), ISSN 2300-0597, s. 207-209.
 15. Alterglobalizacja a Światowa Rada Kościołów. Cykl monografii na temat ekumenicznej interpretacji procesów globalizacyjnych w działalności Światowej Rady Kościołów, „Roczniki Teologiczne” 65 (2018) z. 7, s. 179-182.
 16. Rec. Między Bogiem, prawem i wolnością, rec. E. Sienkiewicz, Boże prawo a wolność. Od prawa boskiego króla do narodu Prawa, Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751, t. (1143)1069, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2019, ss. 227. ISBN 978-83-7972-275-4, „Roczniki Teologiczne” 66 (2019) z. 7, s. 183-187.
 17. Rec. Paleta teologii współczesnych, rec. A. Napiórkowski OSPE, Teologie XX i XXI wieku Źródła Myśli Teologicznej 37), Kraków: Wydawnictwo WAM 2016, ss. 448. ISBN: 978-83-277-1124-3, „Roczniki Teologiczne” 66 (2019) z. 7, s. 187-190.
 18. Rec. Ks. Leon Siwecki, Człowiek odczytany w Bogu Ojcu. Teologicznoantropologiczne refleksje w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2020, ss. 209, „Roczniki Teologiczne” 68 (2021) z. 2, s. 173-176.
 19. Rec. Dariusz Gardocki SJ, Teologia wyzwolenia jako odpowiedź na epokowe wzywania czasu (Myśl Teologiczna 101), WAM, Kraków 2019, 328ss, „Teologia w Polsce” 15 (2021) nr 1, s. 177-179.
 20. Rec. Andrzej Perzyński, Ridiscovering unity. Ecumenical esseys, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2021, 196 s., ISBN 978-83-8090-889-5, „Studia Oecumenica" 21 (2021), s. 343-347.
 21. Recenzja pracy zbiorowej wydanej przez Kurię Diecezji Radomskiej, Klub Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu i Stowarzyszenie Verum Pulchrum Bonum (Stowarzyszenie „Młyńska”) zatytułowanej „Mistyczka z Radomia – Wanda Malczewska”pod red. bpa Piotra Turzyńskiego, Wydawnictwo Naukowe Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, wydanie pierwsze Radom 2019, ISBN 978-83-7789-605-1, ss. 170; wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione Radom 2020, ISBN 978-83-7789-621-1, ss. 254, „Studia Diecezji Radomskiej” 12-13 (2020- 2021), s. 239-242.

 

VI. TŁUMACZENIA

 

 1. W. Egger, Krótkie wprowadzenie do Nowego Testamentu (Kleine Bibelkunde zum Neuen Testament, „Tyrolia”, Innsbruck – Wien – München 1981), Sandomierz 1991, ss. 175.
 2. R. Miggelbrink, Zbawienie przez ofiarę? Eucharystyczno-teologiczne pojęcie ofiary w świetle nowszych przyczynków do badań nad problematyką ofiary (Erlösung durch Opfer? Der eucharistietheologische Opferbegriff im Lichte neuerer Beiträge zur Opferforschung), [w:] I. Bokwa, P. Jaskóła, U. Link-Wieczorek (red.), Nie podzieleni i nie zjednoczeni. Ekumeniczna debata o Eucharystii / Wieczerzy Pańskiej z niemiecko-polskiej perspektywy. Nicht getrennt und nicht geeint. Der ökumenische Diskurs über Abendmahl – Eucharistie in deutsch-polnischer Sicht, „Colloquia Theologica“ 7,  Opole 2006, s. 85-98 (także [w:] I. Bokwa, P. Jaskóła, U. Link-Wieczorek (Hrsg.), Nicht getrennt und nicht geeint. Der ökumenische Diskurs über Abendmahl – Eucharistie in deutsch-polnischer Sicht. Nie podzieleni i nie zjednoczeni. Ekumeniczna debata o Eucharystii / Wieczerzy Pańskiej z niemiecko-polskiej perspektywy, Frankfurt am Main – Opole 2006, s. 85-98).
 3. M. Hailer, Transsubstancjacja – transsygnifikacja. Ewangelickie uwagi do ekumenicznych aspektów Eucharystii (Transsubstantiation – Transsignifikation. Evangelische Bemerkungen zu ökumenischen Aspekten der Eucharistie), [w:] I. Bokwa, P. Jaskóła, U. Link-Wieczorek (red.), dz. cyt., s. 145-156.
 4. U. Link-Wieczorek, Droga życia w skutecznej bliskości Boga: O sakramentalnym związku chrztu i Wieczerzy Pańskiej / Eucharystii (Der Weg des Lebens in der wirksamen Nähe Gottes: Vom sakramentalen Zusammenhang von Taufe und Abendmahl/Eucharistie), [w:] I. Bokwa, P. Jaskóła. U. Link-Wieczorek (red.), dz. cyt., s. 193-206.
 5.  B. Oberdorfer, Wieczerza Pańska i urząd związany z ordynację według rozumienia ewangelicko-luterańskiego (Abendmahl und ordinationsgebundenes Amt nach evangelisch-lutherischem Verständnis), [w:] I. Bokwa, P. Jaskóła, U. Link-Wieczorek (red.), dz. cyt., s. 219-229.
 6. D. Sattler, Zachować Jego Pamiątkę. Oddziaływanie brakującej wspólnoty eucharystycznej w ekumenizmie w spojrzeniu rzymskokatolickim (Sein Gedächtnis bewahren. Auswirkungen der fehlenden Eucharistiegemeinschaft in der Ökumene aus römisch-katholischer Sicht), [w:] I. Bokwa, P. Jaskóła, U. Link-Wieczorek (red.), dz. cyt., s. 349-359.
 7. A. Štrukelj, Kościół jako ikona Trójcy Świętej, „Studia Diecezji Radomskiej” t. VIII, Radom 2007,  369-382.
 8. B. Otrin, A. Štrukelj, Arcybiskup Anton Vovk. Sługa Boży (Erzbischof Anton Vovk. Der Diener Gottes, „Družina“, Ljubljana 2008), tłum. M. Żerańska, M. Jagodziński, „Družina“, Ljubljana 2008, ss. 20).
 9. A. Štrukelj, Mariologia jako centralna część eklezjologii (Die Mariologie als Herzstück der Ekklesiologie, [w:] A. Štrukelj, Kniende Theologie. Zweite, erweiterte Ausflage, EOS Verlag, St. Ottilien 2004, 127-136), [w:] G. M. Bartosik (red.), W służbie Bogarodzicy. !0-lecie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (1999-2009), Częstochowa 2009, s. 279-287.
 10. J.A. Di Noia, Spotkania Komisji doktrynalnych pod przewodnictwem Kardynała Josepha Ratzingera (Meetings of Doctrinal Comissions under the guidance of Cardinal Joseph Ratzinger), [w:] R. Karwacki (red.), Benedictus qui venit in Nomine Domini. Sympozjum Międzynarodowe Cooperatores Veritatis: Joseph Ratzinger / Benedykt XVI, Radom 20-21 maja 2006; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ecclesia Christi, Warszawa 22 maja 2006, Radom 2009, s. 90-96.
 11. A. Štrukelj, Teologia i świętość (Kniende Theologie. Zweite, erweiterte Auflage, EOS Verlag, St. Ottilien 2004), wyd. trzecie poszerzone, „Polihymnia”, Lublin 2010, ss. 312.
 12. A. Štrukelj, „Oczyszczenie pamięci“ („Die Reinigung des Gedächtniss­es". Rückblick auf die Vergebungsbitte der Kirche im Jubiläumsjahr 2000, „Kirche heute“ 6 (2018), s. 13-15), „Międzynarodowy Przegląd Teologiczny Communio” 3 (2016), s. 67-75.
 13. A. Štrukelj, Zaufanie. Odwaga bycia chrześcijaninem (Vertrauen. Mut zum Christsein, EOS Verlag, St. Ottilien 2012), wyd. poszerzone, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2019, ss. 340.
 14. A. Štrukelj, Święty papież Jan Paweł II i kardynał Hans Urs von Balthasar (Heiliger Papst Johannes Paul II. und Hans Urs Kardinal von Balthasar), „Międzynarodowy Przegląd Teologiczny Communio” 2(2020), s. 157-184.

 

 VII. PRACE HOMILETYCZNO-DUSZPASTERSKIE

 

 1. Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy Jej Boskiego Macierzyństwa, [w:] A. Odzimek, Z. Niemirski, J. Kucharski (red.), Tydzień biblijny - materiały, Radom 1997, s. 35-43.
 2. Nie wódź nas na pokuszenie, [w:] E. Materski (red.), Z obfitości serca. Czytanki październikowe, Radom 2005, s. 97-100.
 3. Czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze, [w:] E. Materski (red.), Czytanki majowe oparte na encyklice Ojca Świętego Benedykta XVI „Bóg jest miłością”, Radom – Sandomierz 2006, s. 53-56.
 4. Homilia, [w:] A. Odzimek i in. (red.), „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. 15 lat diecezji radomskiej 1992-2007, Radom 2007, s. 81-84.
 5. Przewodniczka Kościoła na drogach odnowy, [w:] E. Materski (red.), Z Jezusem wpatrzeni w Jego i naszą Matkę. Czytanki majowe oparte na nauczaniu Benedykta XVI, Radom 2009, s. 39-42.
 6. 4 maja, [w:] Z. Niemirski (red.), Benedykt XVI o Matce Bożej. Czytanki majowe, Radom 2012, s. 16-18.
 7. Wierzę w Boga. Kim jest Bóg?, [w:] Z. Niemirski (red.), Sład Apostolski na Rok Wiary. Czytanki październikowe, Radom 2012, 26-28.
 8. 21 Lipca 2013 r. – XVI niedziela zwykła, Świętych obcowanie, [w:] P. Walkiewicz (red.), Rok Wiary. Kazania katechizmowe wyjaśniające Skład Apostolski, Radom 2012, 103-113.

 

 

 VIII. PUBLIKACJE PRZEDMIOTOWE

 

 

 1. Informacja: Marek Jagodziński, Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania w eklezjologii Medarda Kehla SJ, Radom 2002, ss. 455, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 2 (2002), s. 206.
 2. K. Góźdź (rec.), Ks. Marek Jagodziński, Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania w eklezjologii Medarda Kehla SJ, Radom: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2002, ss. 445, „Roczniki Teologiczne” 53 (2006) z. 2, s. 225-232.
 3. J. Swędrowski (rec.), Marek Jagodziński, „Sakramenty w służbie Communio”, Wydawnictwo UKSW Warszawa 2008, ss. 483, „Studia Loviciensia” 10 (2008), s. 351-354.
 4. S. Rabiej (rec.), 283. Jagodziński Marek, Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, Warszawa: Wydaw. UKSW 2008, 483 s., bibliogr., streszcz. niem., seria: Radomska Biblioteka Teologiczna Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu, ISBN 978-7072-483-2, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 2 (2008), s. 124-125.
 5. J. Salij (rec.), Marek Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 483, „Studia Theologica Varsaviensia” 46 (2008) nr 2, s. 279-284.
 6. S. Wilewski, Kolokwium habilitacyjne ks. dra Marka Jagodzińskiego, w: tenże, Niektóre wiadomości diecezjalne (styczeń-marzec 2009 r.), „Kronika Diecezji Radomskiej” 1 (2009), s. 55.
 7. I. Bokwa (rec.), Recenzja rozprawy habilitacyjnej: Ks. Marek Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, Warszawa 2008, 483 ss., „Kronika Diecezji Radomskiej” 1 (2009), s. 61-64
 8. C. Bartnik (rec.), Teologia komunijno-komunikacyjna. Ocena całokształtu dorobku naukowego ks. dra Marka Jagodzińskiego na stopień naukowy doktora habilitowanego, [w:] tenże, Trud i czar myśli, Lublin 2009, 159-166.
 9. Jagodziński Marek, [w:] K. Góźdź (red.), Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku, Lublin 2010, s. 133-134.
 10. J. Szymik (rec.), Sakramenty w służbie ‘communio’. Studium teologiczno-komunikacyjne, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2008, ss. 483, „Teologia w Polsce” 4, 1 (2010), s. 154-157.
 11. Informacja: Jagodziński Marek, Komunijna wizja Kościoła według Medarda Kehla SJ, Kraków: „Unum” 2009, 153 s., ISBN 978-83-7643-019-5, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 1 (2010), s. 78.
 12. I. Bokwa, Opinia w sprawie mianowania ks. dra hab. Marka Jagodzińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UKSW, „Kronika Diecezji Radomskiej” 1 (2011), s. 53-59.
 13. Jagodziński Marek Wiesław, [w:] K. Pikoń, A. Sokołowska, K. Pikoń (red.), Kronika Nauki Polskiej 2007-2010, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2012, 265.
 14. M. Tatar (rec.), Ks. Marek Jagodziński, Eklezjalne kształty komunii, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2012, ss. 215, „Studia Theologica Varsaviensia” 50 (2012) nr 2, s. 278-283.
 15. Informacja: Jagodziński Marek, Eklezjalne kształty komunii, Radom: „Ave” 2012, seria: Theologia Radomiensis 1, ISBN 978-83-61147-29-9, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 1 (2013), s. 55.
 16. Informacja: Jagodziński Marek, Misje. Teologia – historia - rzeczywistość, Radom: Wydaw. Dizecezji Radomskiej „Ave” 2013, 225 s., bibliogr., seria: Theologia Radomiensis 10, ISBN 978-83-61147-85-5, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 1 (2014), s. 78.
 17. Fragmenty [w:] M. Marczewski (rec.) Studia soborowe, [t. 1]: Historia i recepcja Vaticanum II, red. Michał Białkowski, Toruń, Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna 2013, 591 s., [15] s. tabl., il. (w tym kolor), ISBN 978-83-64141-91-1, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 2 (2014), s. 108-112.
 18. Fragmenty [w:] M. Marczewski (rec.) Studia soborowe, [t. 2]: Historia i nauczanie Vaticanum II, red. Michał Białkowski, Toruń, Łoś: Group-Media 2014, 775 s., [27] s. tabl., il. (gł. kolor), ISBN 978-83-939189-0-4, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” 2 (2014), s. 112-116.
 19. P. Kantyka (rec.), Marek Jagodziński, Antropologia komunijna, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL, „Międzynarodowy Przegląd Teologiczny Communio” 1 (2015), 142-144 (także w: „Kronika Diecezji Radomskiej” 4 (2015), s. 523-525).
 20. E. Sienkiewicz (rec.), Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pt. Kościół wobec wyzwań współczesnych, Radomska Biblioteka Teologiczna, red. M. Jagodziński. J. Wojtkun, Radom 2015, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 22 (2015), s. 320n.
 21. J. Krasiński (rec.), Kościół wobec wyzwań współczesnych, praca zb. red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 108 (2015) nr 11-12, 746-757 (także w: „Kronika Diecezji Radomskiej” 4 (2015), s. 526-538).
 22. I. Bokwa (rec.), Ks. Marek Jagodziński, Antropologia komunijna, Wydawnictwo KUL, Lublin 215, ss. 190, „Roczniki Teologiczne”, t. LXIII, z. 2 (2016), s. 311-321.
 23. E. Sienkiewicz (rec.), Ks. Marek Jagodziński, Trynitarno-komunijna teologia stworzenia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 175., „Teologia w Polsce” 11 (2017), nr 1, s. 261-267.
 24. S. Wilewski, Działalność naukowa ks. prof. dra hab. Marka Jagodzińskiego – podsumowanie z okazji uzyskania tytułu profesora nauk teologicznych, „Kronika Diecezji Radomskiej” 1 (2017), s. 71-82.
 25. I. Bokwa (rec.), Ks. Marek Jagodziński, Węzłowe zagadnienia chrystologii komunijnej, Theologia Radomiensis. Seria wydawnicza diecezji radomskiej, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2013, ss. 404, „Kronika Diecezji Radomskiej” 1 (2017), s. 83-96.
 26. P. Kopiec (rec.), Teologiczne interpretacje wyzwań współczesności, „Roczniki Teologiczne” 65 (2018) z. 7, s. 186-190.
 27. D. Adamczyk (rec.), M. Jagodziński, J. Wojtkun (red.), Kościół wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2015, ss. 247, „Studia Ełckie” 20 (2018) nr 1, s. 151-153.
 28. Jagodziński Marek Wiesław, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz i in., t. I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 415.
 29. P. Kopiec (rec.), Ks. Marek JAGODZIŃSKI, Eschatologia dzisiaj, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, ss. 130. Seria: Teologia w dialogu 18. ISBN: 978-83-8061-600-4, „Roczniki Teologiczne” 67 (2020) z. 7, s. 179-180.
 30. S. Jaśkiewicz (rec.), Ks. Marek Jagodziński, Eschatologia dzisiaj, Lublin, Wydawnictwo KUL, ss.128, „Scripturae Lumen” 11 (2021), s. 658-660.
 31. S. Jaśkiewicz (rec.), Ks. Marek Jagodziński, Zarys mariologii komunijnej (Teologia w Dialogu 19), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, 214s, „Teologia w Polsce” 15 (2021) nr 1, s. 179-181.
 32. S. Jaśkiewicz (rec.), Ks. Marek Jagodziński, Eschatologia w perspektywie komunii (Teologia w Dialogu 20), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020, 190s, „Teologia w Polsce” 15 (2021) nr 1, s. 181-182.
 33. E. Sienkiewicz (rec.), Ks. Marek Jagodziński, Trynitologia komunijna (Teologia w Dialogu 21), Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, 215s, „Teologia w Polsce” 15 (2021) nr 2, s. 131-135.
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2023 12:08