2020

Prace magisterskie
 • Przekład leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski na materiale czasopisma katolickiego „Miłujcie się!”

2018

Prace licencjackie
 • Pole semantyczne "Kościół" we współczesnym języku rosyjskim na materiale publikacji "Свет и жизнь"
 • Związki wyrazowe związane z ubezpieczeniem medycznym w współczesnym języku rosyjskim
 • Narząd wzroku jako obiekt opisu terminologicznego i lingwokulturowego.
 • Leksyka nienormatywna w tekstach rosyjskiego rapu
 • Pola semantyczne leksyki związanej z obrzędowością. Na materiale powieści "Жили - были старик со старухой"
 • Charakterystyka słownictwa związanego ze skautingiem we współczesnym języku rosyjskim
 • Język współczesnych rosyjskich reklam prasowych -analiza gramatyczna i leksykalna
 • Rosyjska leksyka z dziedziny malarstwa - między językiem ogólnym a specjalistycznym

2015

Prace licencjackie
 • Leksyka zapożyczona w rubryce Kultura w czasopiśmie Огонёк
 • Charakterystyka leksyki nienormatywnej (nieliterackiej) na materiale wywiadów radiowych
 • Współpraca gospodarcza Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską w latach 2003-2013 - analiza leksykalna tekstów urzędowych
 • Zapożyczona terminologia budowlana we współczesnym języku rosyjskim (na materiale prasy specjalistycznej)
 • Współczesna rosyjska dokumentacja handlowa - analiza leksykalna
 • Leksyka branży turystycznej na stronach internetowych rosyjskich biur podróży

2014

Prace licencjackie
 • Jednostki frazeologiczne we współczesnej prasie rosyjskiej
 • Pola semantyczne terminologii prawniczej w Kodeksie Karnym Federacji Rosyjskiej
 • Zapożyczenia w sferze leksyki finansowej we współczesnym języku rosyjskim
 • Zapożyczenia w sferze rosyjskiej terminologii muzycznej na materiale wybranych podręczników.
 • Deminutywa i hipokorystyka na materiale bajek rosyjskich