Małgorzata Puchalska-Wasyl

Diagnostyka osobowości - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Prezentacja implikacji podstawowych złożeń filozoficznych dla badań nad osobowością.
C2 - Omówienie głównych podejść w badaniach nad osobowością.
C3 - Przedstawienie istotnych problemów związanych z adaptacją kulturową metod do badania osobowości.
C4 - Zaznajomienie z najważniejszymi metodami kwestionariuszowymi stosowanymi współcześnie do diagnozy osobowości.
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: Diagnoza psychologiczna
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Zna miejsce i rolę założeń filozoficznych w nauce o osobowości. Rozumie ich implikacje dla podejścia do badań nad osobowością. - K_W03
2. Zna podstawowe podejścia do badania osobowości - wymienia ich mocne i słabe strony, porównuje. Wie na czym polega adaptacja kulturowa skal. Posiada wiedzę o kryteriach równoważności kwestionariuszy. Zna cele i procedury adaptacji. - K_W04
3. Rozumie i definiuje pojęcia leżące u podstaw konstrukcji prezentowanych metod takie jak np.: osobowość, temperament, cecha, samoocena, lęk-stan versus lęk-cecha itp. - K_W09
4. Wie jakie są podstawowe metody kwestionariuszowe stosowane współcześnie do diagnozy osobowości – jej podstawowej struktury (m.in. EPQ-R, NEO-FFI), temperamentu (PTS, FCZ-KT, EAS-TS), metody ujmujące jej złożoną strukturę (NEO-PI-R, ACL) oraz metody do badania różnych jej aspektów m.in. samooceny (MSEI, SES), lęku (m.in. STAI), inteligencji emocjonalnej (m.in. INTE). Zna założenia teoretyczne i budowę konkretnych prezentowanych metod diagnostycznych. Posiada wiedzę na temat sposobu ich konstrukcji. - K_W14

UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi rozpoznawać metody spełniające metodologiczne standardy - K_U08
2. Umie adekwatnie dobrać metody do rozwiązywanego problemu. Potrafi dokonać krytycznej oceny wartości metody diagnostycznej w kontekście postawionego problemu badawczego - K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Jest świadom mocnych i słabych stron metod w trosce o wiarygodne rezultaty procesu diagnostycznego - K_K06
2. Jest otwarty na poszerzanie kompetencji poprzez uczenie się stosowania metod nowych oraz doskonalenia się w zakresie stosowania metod już znanych. - K_K01
Metody dydaktyczne:
wykład z prezentacja multimedialną
Treści programowe:
1. Założenia filozoficzne w nauce o osobowości - implikacje dla podejścia do badań nad osobowością.
2. Podejście nomotetyczne i idiograficzne w badaniach nad osobowością.
3. Podstawowe podejścia do badania osobowości: kliniczne, korelacyjne i eksperymentalne.
4. Adaptacja kulturowa skal - kryteria równoważności kwestionariuszy; cele i procedury adaptacji.
5. Prezentacja podstawowych metod kwestionariuszowych stosowanych współcześnie do diagnozy osobowości – jej podstawowej struktury (m.in. EPQ-R, NEO-FFI), temperamentu (PTS, FCZ-KT, EAS-TS), metody ujmujące jej złożoną strukturę (NEO-PI-R, ACL) oraz metody do badania różnych jej aspektów m.in. samooceny (MSEI, SES), lęku (m.in. STAI), inteligencji emocjonalnej (m.in. INTE).
Prezentacja obejmuje: założenia teoretyczne, sposób konstrukcji, ostateczną budowę metod diagnostycznych oraz ich zastosowania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie zna podstawowych metod kwestionariuszowych stosowanych współcześnie do diagnozy osobowości, ich założeń teoretycznych, sposobu konstrukcji i budowy.
(U) Student nie potrafi dokonać krytycznej oceny wartości podstawowych metod diagnostycznych w świetle przyjętych standardów metodologicznych.
(K) Student nie posiada kompetencji pozwalających ocenić wartość potencjalnych wyników z badania podstawowymi metodami dla rozwiązania postawionego problemu.

Ocena dostateczna:
(W) Student zna niektóre z podstawowych metod kwestionariuszowych stosowanych współcześnie do diagnozy osobowości, ich założenia teoretyczne, sposób konstrukcji i budowy.
(U) Student potrafi w świetle przyjętych standardów metodologicznych dokonać krytycznej oceny wartości niektórych metod diagnostycznych.
(K) Student w ograniczonym stopniu posiada kompetencje pozwalające ocenić wartość potencjalnych wyników z badania niektórymi metodami dla rozwiązania postawionego problemu.

Ocena dobra:
(W) Student zna większość z metod kwestionariuszowych stosowanych współcześnie do diagnozy osobowości, ich założenia teoretyczne, sposób konstrukcji i budowy.
(U) Student potrafi w świetle przyjętych standardów metodologicznych dokonać krytycznej oceny wartości większości z prezentowanych metod diagnostycznych.
(K) Student posiada kompetencje pozwalające ocenić wartość potencjalnych wyników z badania większością prezentowanych metod dla rozwiązania postawionego problemu.

Ocena bardzo dobra:
(W) Student zna wszystkie prezentowane metody kwestionariuszowe stosowane współcześnie do diagnozy osobowości, ich założenia teoretyczne, sposób konstrukcji i budowy.
(U) Student potrafi w świetle przyjętych standardów metodologicznych dokonać krytycznej oceny wartości wszystkich prezentowanych metod diagnostycznych.
(K) Student posiada kompetencje pozwalające ocenić wartość potencjalnych wyników z badania wszystkimi prezentowanymi metodami dla rozwiązania postawionego problemu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura uzupełniająca:
1. Anastazi A., Urbina S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

2. Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Drwal R. (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Fecenec D. (2008). Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

5. Hornowska E., Kowalik S., Matczak A., Nowak A., Paluchowski W. J., Stasiakiewicz M., Zawadzki B. (2000). Podstawowe metody badawcze. W: J. Strelau (red.). Psychologia: podręcznik akademicki. T. 1, R. 12. s. 437-522. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Jaworowska A. (2005). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci STAIC. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

7. Jaworowska A., Matczak A. (1998). Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB: Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

8. Jaworowska A., Matczak A. (2001). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE N. S. Schutte, J. M. Malouffa, L. E. Hall, D. J. Haggerty’ego, J. T. Cooper, C. J. Guldena, L. Dornheim. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

9. Martowska K. (2012). ACL- Lista Przymiotnikowa. Polska normalizacja. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

10.Paluchowski W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

11. Siuta J. (2006). Inwentarz Osobowości NEO-PI-R Paula T. Costy Jr i Roberta R McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

12. Sosnowski T., Wrześniewski K., Jaworowska A., Fecenec D. (2006). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

13. Stemplewska-Żakowicz K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP.

14. Strelau J., Zawadzki B. (1998). Kwestionariusz Temperamentu PTS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

15. Zawadzki B, . Strelau J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

16. Zawadzki B. A., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1998). Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Polska adaptacja. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

17. Zwierzyńska E., Matuszewski A. (2007). Skala Jawnego Niepokoju „Jaki jesteś?” Elżbiety Skrzypek i Mieczysława Choynowskiego. Podręcznik. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dialog jako podstawa relacji intra i interpersonalnej - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1. Prezentacja zjawisk komunikacyjnych w relacjach interpersonalnych.
C2. Prezentacja zjawisk dialogowości wewnętrznej, jej typów, charakterystyk, uwarunkowań i funkcji.
C3. Prezentacja metod do badania wewnętrznej aktywności dialogowej.
Wymagania wstępne:
Zainteresowanie problematyką dialogu i jego rolą w funkcjonowaniu intra- i interpersonalnym.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student ma wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych podstaw zachowania człowieka i relacji społecznych oraz funkcjonowania grup społecznych (K_W06);
2. Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłóceń (K_W06);

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi przygotować prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu psychologii (K_U03)
2. Student potrafi współpracować w grupie (K_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student posiada kompetencje do przyjęcia krytycznej postawy wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników (K_K01)
2. Student posiada kompetencje do uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych obszarach (K_K02)
3. Student posiada kompetencje do identyfikacji i analizy dylematów etycznych związanych z podejmowaniem konkretnych działań i interwencji psychologicznych (K_K010)
Metody dydaktyczne:
- Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym
- Dyskusja tematyczna
- Metody warsztatowe
- Praca w grupach
- Rozwiązywanie zadań
- Prezentacja multimedialna
Treści programowe:
1. Modele kompetencji komunikacyjnej
2. Percepcja, kultura, Ja
3. Kompetencje językowe i kompetencje w słuchaniu
4. Kompetencje w komunikacji niewerbalnej
5. Komunikacja interpersonalna- wiedza i umiejętności
6. Małe grupy i podejmowanie decyzji – wiedza i umiejętności
7. Przywództwo w małych grupach – wiedza i umiejętności
8. Komunikacja masowa i konwergencja mediów
9. Koncepcja Dialogowego Ja Hermansa
10. Typy wewnętrznych rozmówców - Skala Klimatu Emocjonalnego Rozmówców (SKER) M. Puchalskiej-Wasyl
11. Typy wewnętrznych dialogów – Skala Wewnętrznej Aktywności Dialogowej (SWAD) P. Olesia
12. Funkcje wewnętrznej aktywności dialogowej – Kwestionariusz Funkcje Dialogów (FUND) M. Puchalskiej-Wasyl
13. Integarcja i konfrontacja w wewnętrznym dialogu – kwestionariusz IKON M. Puchalskiej-Wasyl
14. Metapozycja Ja i jej badani
15. Dialogi temporalne i metoda krzeseł
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie zna podstawowych modeli kompetencji komunikacyjnej, nie ma podstawowej wiedzy dotyczącej teorii Dialogowego Ja, nie zna podstawowych metod do badania dialogowości.
(U) Student nie potrafi współpracować w grupie w trakcie warsztatów, dyskusji, itd. Nie potrafi prawidłowo obliczyć wyników i dokonać ich elementarnej interpretacji - systematycznie popełnia kardynalne błędy.
(K) Student nie posiada kompetencji pozwalających ocenić wartość zebranych wyników badań, dokonać krytycznej oceny wartości prezentowanych metod. Zachowuje się nieetycznie.

Ocena dostateczna:
(W) Student zna elementarne treści dotyczące: niektórych z podstawowych modeli kompetencji komunikacyjnej, teorii Dialogowego Ja, metod do badania dialogowości.
(U) Student w minimalnym zakresie próbuje współpracować w grupie w trakcie warsztatów, dyskusji, itd. Przy obliczaniu wyników popełnia błędy, jednak potrafi je skorygować po ich wskazaniu przez prowadzącego zajęcia. Dokonuje elementarnej interpretacji uzyskanych wyników badań.
(K) Student w ograniczonym stopniu posiada kompetencje pozwalające ocenić wartość zebranych wyników badań, dokonać krytycznej oceny wartości prezentowanych metod.

Ocena dobra:
(W) Student zna większość z treści dotyczących: podstawowych modeli kompetencji komunikacyjnej, teorii Dialogowego Ja, metod do badania dialogowości.
(U) Student zadowalająco współpracuje w grupie w trakcie warsztatów, dyskusji, itd. Przy obliczaniu wyników popełnia nieliczne błędy i potrafi je skorygować. Dokonuje poprawnej choć niekompletnej interpretacji uzyskanych wyników badań.
(K) Student posiada kompetencje, które pozwalają ocenić wartość wyników badań zebranych większością prezentowanych metod, dokonać krytycznej oceny ich wartości.

Ocena bardzo dobra:
(W) Student zna wszystkie prezentowane treści dotyczące: modeli kompetencji komunikacyjnej, teorii Dialogowego Ja, metod do badania dialogowości.
(U) Student bardzo dobrze współpracuje w grupie w trakcie warsztatów, dyskusji, itd. Przy obliczaniu wyników nie popełnia błędów i potrafi je skorygować. Dokonuje poprawnej i kompletnej interpretacji uzyskanych wyników badań.
(K) Student posiada kompetencje pozwalające ocenić wartość wyników badań zebranych wszystkimi prezentowanymi metodami, dokonać krytycznej oceny ich wartości.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Morreale, S. P., Spitzberg, B. H., J.K. Barge, J. K. (2012). Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: PWN

Oleś, P. (2009a). Czy głosy umysłu da się mierzyć? Skala Wewnętrznej Aktywności Dialogowej (SWAD) [Is it possible to measure the voices of a mind? The Internal Dialogical Activity Scale (IDAS)]. Przegląd Psychologiczny, 52, 37-50.

Oleś, P. (2011). Dialogowe Ja: zarys teorii, inspiracje badawcze, ciekawsze wyniki [Dialogical self: outline of the theory, research inspiration, and more interesting results]. In P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl & E. Brygoła (Eds.), Dialog z samym sobą [Dialogue with oneself] (pp. 143-171). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oleś, P., Batory, A., Buszek, M., Chorąży, K., Dras, J., Jankowski, T., . . . Wróbel, M. (2010). Wewnętrzna aktywnośc dialogowa i jej psychologiczne korelaty [Internal dialogical activity and its psychological correlates]. Czasopismo Psychologiczne, 16(1), 113-127.

Oleś, P., Puchalska-Wasyl, M., & Brygoła, E. (red.). (2011). Dialog z samym sobą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Puchalska-Wasyl, M. (2011). Typy wewnętrznych rozmówców i ich funkcje w świetle analiz ilościowych i jakościowych [Types of internal interlocutors and their functions in the light of quantitative and qualitative analyses]. In P. K. Oleś, M. Puchalska-Wasyl & E. Brygoła (Eds.), Dialog z samym sobą [Dialogue with oneself] (pp. 69-95). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Puchalska-Wasyl, M. (2016). Integracja i konfrontacja w dialogu wewnętrznym – analiza języka [Integration and confrontation in internal dialogue - linguistic analysis]. Przegląd Psychologiczny, 59(1), 57-73.

Puchalska-Wasyl, M. M. (2016). The functions of internal dialogs and their connection with personality. Scandinavian Journal of Psychology, 57(2), 162-168. doi: 10.1111/sjop.12275

Psychologia jakości życia - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 - przygotowanie od strony teoretycznej i metodologicznej do zrealizowania projektu badawczego
C2 - zaplanowanie i realizacja projektu badawczego
C3 - napisanie i redakcja pracy magisterskiej
C4 - poszerzenie wiedzy z psychologii jakości życia w zakresie danej tematyki badawczej.
Wymagania wstępne:
W1 - Zainteresowanie problematyką jakości życia i motywacja do pracy badawczej
W2 - Wiedza na temat podstawowych procedur statystycznych
W3 - Umiejętność poszukiwania i korzystania z literatury, w tym literatury w języku obcym (np. języku angielskim)
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Posiada wiedzę z zakresu psychologii jakości życia niezbędną dla zaplanowania badań, napisania i zredagowania pracy magisterskiej K_W01, K_W09
2. Dysponuje wiedzą z zakresu metodologii badan psychologicznych konieczną dla prawidłowego zrealizowania projektu badawczego i prawidłowego opracowania uzyskanych rezultatów K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
1. Dysponuje umiejętnością poszukiwania literatury, poprawnego korzystania ze źródeł, cytowania i powoływania się na innych autorów K_U04, K_U10
2. Ma zdolność planowania badań, realizacji projektu badawczego oraz interpretacji wyników K_U01, K_U05, K_U09
3. Posiada umiejętność pisania i redagowania tekstu pracy dyplomowej K_U14
4. Posługuje się językiem obcym w zakresie psychologii na poziomie co najmniej B2+ K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Posiada kompetencje w zakresie prowadzenia badań psychologicznych i ma zdolność krytycznej oceny uzyskanych wyników badań i ich wartości K_K07
2. Potrafi dyskutować w grupie problemy z zakresu psychologii jakości życia i metodologii badań psychologicznych K_K08
3. Kieruje się standardami etycznymi w planowaniu i prowadzeniu badań, prezentacji rezultatów badań empirycznych K_K02
Metody dydaktyczne:
Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym
Dyskusja tematyczna zagadnień merytorycznych i metodologicznych
Metody warsztatowe
Prezentacje multimedialne
Treści programowe:
1. Kwestie teoretyczne, formalne i etyczne wymogi dotyczące prac dyplomowych
2. Dyskusja i opracowanie projektów badawczych w zakresie następujących kwestii:
- kontekst teoretyczny, wybrane teorie psychologiczne
- formułowanie tematu pracy, problemu i stawianie hipotez badawczych
- opracowanie procedury badawczej, dobór narzędzi badawczych pod kątem weryfikacji hipotez i dobór grupy
- możliwości opracowania i prezentacji rezultatów badań
- interpretacja i dyskusja wyników badań empirycznych
- krytyczna ocena wartości projektu
- etyczne aspekty badań
3. Struktura pracy dyplomowej, sposoby prezentacji projektu badawczego, redakcja pracy magisterskiej.

Realizowane tematy dotyczą następujących zagadnień:
1. Problematyka jakości życia w kontekście zmiennych psychologicznych, środowiskowych (w tym środowiska pracy, rodziny), socjodemograficznych (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zawód, wykształcenie).
2. Jakość życia, dobrostan psychiczny, subiektywny dobrostan, zadowolenie z życia i zadowolenie z pracy a wybrane zmienne osobowościowe.
3. Poczucie jakości życia – badania porównawcze różnych grup, poczucie jakości życia w kontekście zmiennych osobowościowych i klinicznych, badania jakości życia zależnej od zdrowia.
4. Nowe pomysły badawcze wynikające z zainteresowania uczestników seminarium problematyką jakości życia w psychologii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczone:
Istotny postęp w realizacji projektu - w zakresie zbierania literatury, wiedzy na temat badanego zjawiska, wyników dotychczasowych badań empirycznych, sformułowany i zatwierdzony temat pracy, opracowana koncepcja pracy i częściowe opracowanie zagadnień teoretycznych/ metodologicznych
Student zobligowany jest: (1) przygotować prezentację swojej pracy magisterskiej w formie referatu i przedstawić go na swoim seminarium, wysłuchać komentarzy uczestników zajęć, pytań w j. angielskim i udzielić odpowiedzi na nie, (2) w j. angielskim sporządzić streszczenie swojej pracy magisterskiej

Niezaliczone:
Brak postępów w zakresie przygotowania do realizacji projektu badawczego - brak wiedzy na temat danego zjawiska, nieznajomość literatury, brak znajomości dotychczasowych wyników badań, brak tematu pracy i koncepcji badań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Piber-Dąbrowska K., Cypryańska M., Wawrzyniak M. (2007). Vademecum. Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS \\"Academica\\".
Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
Bańka, A. (red.) (2005). Psychologia jakości życia. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
Kowalik, S. (1995). Pomiar jakości życia – kontrowersje teoretyczne. [W:] A. Bańka, R. Derbis (red.), Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych. (s. 75-85). Poznań: ŚCEDS.
Sęk, H. (1993). Jakość życia a zdrowie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 55, 110-117.
Oleś, M. (2010). Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie. Lublin: Wyd. KUL.

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 - przygotowanie od strony teoretycznej i metodologicznej do zrealizowania projektu badawczego
C2 - zaplanowanie i realizacja projektu badawczego
C3 - napisanie i redakcja pracy magisterskiej
C4 - poszerzenie wiedzy z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży w zakresie danej tematyki badawczej magisterskiej.
Wymagania wstępne:
W1 - Zainteresowanie problematyką kliniczną dzieci/młodzieży i motywacja do pracy badawczej
W2 - Wiedza na temat podstawowych procedur statystycznych
W3 - Umiejętność poszukiwania i korzystania z literatury, w tym literatury w języku obcym (np. języku angielskim)
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Posiada wiedzę z zakresu psychologii klinicznej wieku rozwojowego niezbędną dla zaplanowania badań, napisania i zredagowania pracy magisterskiej K_W01, K_W09
2. Dysponuje wiedzą z zakresu metodologii badań psychologicznych konieczną dla prawidłowego zrealizowania projektu badawczego i prawidłowego opracowania uzyskanych rezultatów K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
1. Dysponuje umiejętnością poszukiwania literatury, poprawnego korzystania ze źródeł, cytowania i powoływania się na innych autorów K_U04, K_U10
2. Ma zdolność planowania badań, realizacji projektu badawczego oraz interpretacji wyników K_U01, K_U05, K_U09
3. Posiada umiejętność pisania i redagowania tekstu pracy dyplomowej K_U14
4. Posługuje się językiem obcym w zakresie psychologii na poziomie co najmniej B2+ K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Posiada kompetencje w zakresie prowadzenia badań dzieci i młodzieży i ma zdolność krytycznej oceny uzyskanych wyników badań i ich wartości K_K07
2. Potrafi dyskutować w grupie problemy z zakresu psychologii klinicznej wieku rozwojowego i metodologii badań psychologicznych K_K08
3. Kieruje się standardami etycznymi w planowaniu i prowadzeniu badań dzieci i młodzieży, prezentacji rezultatów badań empirycznych K_K02
Metody dydaktyczne:
Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym
Dyskusja tematyczna zagadnień merytorycznych i metodologicznych
Metody warsztatowe
Prezentacje multimedialne
Treści programowe:
1. Kwestie teoretyczne, formalne i etyczne wymogi dotyczące prac dyplomowych:
2. Dyskusja i opracowanie projektów badawczych w zakresie następujących kwestii:
- kontekst teoretyczny, wybrane teorie psychologiczne
- formułowanie tematu pracy, problemu i stawianie hipotez badawczych
- opracowanie procedury badawczej, dobór narzędzi badawczych pod kątem weryfikacji hipotez i dobór grupy
- możliwości opracowania i prezentacji rezultatów badań
- interpretacja i dyskusja wyników badań empirycznych
- krytyczna ocena wartości projektu
- etyczne aspekty badań
3. Struktura pracy dyplomowej, sposoby prezentacji projektu badawczego, redakcja pracy magisterskiej.

Realizowane tematy dotyczą następujących zagadnień:
1. Problematyka zaburzeń okresu rozwojowego - rozwoju psychoruchowego, zaburzeń emocjonalnych (lęk, depresja, osamotnienie), zaburzeń zachowania i przystosowania w aspekcie funkcjonowania psychospołecznego, uwarunkowań osobowościowych, strategii radzenia.
2. Zagadnienie stresu i radzenia sobie dzieci i młodzieży.
3. Choroby przewlekłe, stres związany z chorobą, zagadnienie radzenia sobie w chorobie i adaptacji; choroby psychosomatyczne u dzieci i młodzieży.
3. Zagadnienie jakości życia w zdrowiu i w chorobie u dzieci i młodzieży – badania porównawcze różnych grup klinicznych i zdrowych, poczucie jakości życia w kontekście zmiennych osobowościowych i klinicznych, badania jakości życia zależnej od zdrowia dzieci i młodzieży.
4. Problematyka więzi, relacji interpersonalnych i kompetencji społecznych, w tym asertywności.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczone:
Istotny postęp w realizacji projektu - w zakresie zbierania literatury, wiedzy na temat badanego zjawiska, wyników dotychczasowych badań empirycznych, sformułowany i zatwierdzony temat pracy, opracowana koncepcja pracy i częściowe opracowanie zagadnień teoretycznych/ metodologicznych
Student zobligowany jest: (1) przygotować prezentację swojej pracy magisterskiej w formie referatu i przedstawić go na swoim seminarium, wysłuchać komentarzy uczestników zajęć, pytań w j. angielskim i udzielić odpowiedzi na nie, (2) w j. angielskim sporządzić streszczenie swojej pracy magisterskiej.

Niezaliczone:
Brak postępów w zakresie przygotowania do realizacji projektu badawczego - brak wiedzy na temat danego zjawiska, nieznajomość literatury, brak znajomości dotychczasowych wyników badań, brak tematu pracy i koncepcji badań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Piber-Dąbrowska K., Cypryańska M., Wawrzyniak M. (2007). Vademecum. Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS \\"Academica\\".
Kendall P. C. ( 2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Namysłowska I. (red.). ( 2004). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Szewczyk L., Skowrońska M. (red) (2003). Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo EMU.