Seria: Pisane, czytane (z prac Katedry Krytyki Literackiej KUL), t.2.
[Series: Written, read (from the works of the Literary Critics Department of the Catholic University of Lublin), volume 2]

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej