Panel: Inspiracje biblijne w dziełach sztuki na przestrzeni dziejów, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biblia w literaturze i sztuce”
[Panel: Biblical inspirations in works of art throughout history, 3rd National Scientific Conference "Bible in Literature and Art"]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: III Ogólnopolska Konferencja "Biblia w literaturze i w sztuce"
Miejsce: KUL, Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Polskiej KUL