prowadzenie III paneli: Wolność – prosta jak oddychanie? Inspiracje wolnością w najnowszej poezji polskiej”
[ chair: Freedom - simple as breathing? Inspirations with freedom in the latest Polish poetry "]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wolność – prosta jak oddychanie? Inspiracje wolnością w najnowszej poezji polskiej”
Miejsce: KUL, Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Polskiej KUL