Wolność – prosta jak oddychanie? Inspiracje wolnością w najnowszej poezji polskiej”
[Freedom - simple as breathing? Inspirations with freedom in the latest Polish poetry "]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: KUL, Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Polskiej KUL