Magdalena Lubiarz

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019

 • Method of valorisation of roadside sacral objects
  [Metoda waloryzacji przydrożnych obiektów sakralnych]

  [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
 • The problem of homogenisation of natural landscapes in Lublin by alien plant species
  [Problem ujednolicania krajobrazów roślinnych Lublina przez gatunki roślin obcego pochodzenia]

  [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
 • Effects of temperature on the development of Thrips nigropilosus Uzel (Thysanoptera: Thripidae) on Mentha x piperita L. and the impact of pest on the host plant
  [Wpływ temperatury na rozwój Thrips nigropilosus Uzel (Thysanoptera: Thripidae) na mięcie pieprzowej (Mentha x piperita L.) i wpływ szkodnika na roślinę żywicielską]

  [w:] Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus
 • Small roadside sacral structures in Borzechów Commune (Lublin Region) and their dendroflora
  [Małe przydrożne obiekty sakralne w gminie Borzechów (województwo lubelskie) i ich dendroflora]

  [w:] Acta Horticulturae et Regiotecturae

 • 2018

 • Wpływ rzeźby terenu na walory krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych na Lubelszczyźnie
  [w:] Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій = Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpatians and adjacent areas

 • 2017

 • Dendroflora of roadside sacral objects in the Trzydnik Duży commune (Lublin Voivodeship)
  [Dendroflora przydrożnych obiektów sakralnych w gminie Trzydnik Duży (woj. lubelskie)]

  [w:] Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum
 • Kulturowe, historyczne i religijne znaczenie kapliczek i krzyży przydrożnych w gminie Trzydnik Duży
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne


 • Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  2016