Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – morfologia - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1. Wiedza na temat budowy morfologicznej poszczególnych kategorii gramatycznych współczesnego jezyka rosyjskiego.
C2. Kształtowanie kompetencji językoznawczej w zakresie morfologii współczesnego języka rosyjskiego (m. in. samodzielnych i niesamodzielnych części mowy).
C3. Umiejętność analizy morfologicznej materiału językowego.
C4. Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w sytuacji naturalnej komunikacji językowej.
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu językoznawstwa współczesnego języka polskiego. Zalecana jest znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym (materiał egzemplifikacyjny oparty jest na materiale rosyjskim).
Efekty kształcenia:
WIEDZA (K_W06, K_W08)
1. Student przyswaja wiedzę z zakresu morfologii języka rosyjskiego, poznaje klasyfikacje poszczególnych części mowy.
2. Student zna cechy budowy morfologicznej wyrazów.
3. Student zna podstawową terminologię z zakresu morfologii.
4. Student ma świadomość kompleksowości języka.
UMIEJĘTNOŚCI (K_U07, K_U08)
1. Student potrafi wyjaśnić zachodzące w języku zjawiska morfologiczne.
2. Student potrafi zastosować w sytuacji naturalnej komunikacji poznane reguły gramatyczne.
3. Student prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu morfologii.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) (K_K01, K_K03)
1. Student jest otwarty na pogłębianie wiedzy.
2. Student sumiennie wykonuje zadania.
3. Student potrafi współpracować w grupie.
4. Student ma świadomość potrzeby samodoskonalenia.
Metody dydaktyczne:
Praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja.
Treści programowe:
ĆW 1. Grupy leksykalno-semantyczne rzeczowników. Kategoria rodzaju i liczby rzeczowników.
ĆW 2. Deklinacja rzeczowników, rzeczowniki nieodmienne.
ĆW 3. Grupy leksykalno-semantyczne przymiotników. Deklinacje przymiotników.
ĆW 4. Stopniowanie przymiotników. Formy krótkie przymiotników.
ĆW 5. Liczebnik - grupy leksykalno-semantyczne, podstawowe systemy deklinacji.
ĆW 6. Zaimek - grupy leksykalno-semantyczne, podstawowe systemy deklinacji.
ĆW 7. Kolokwium.
ĆW 8. Czasownik - charakterystyka semantyczna, kategoria czasu.
ĆW 9. Czasownik - kategoria osoby, czasowniki bezosobowe, koniugacja czasownika.
ĆW 10. Czasownik - kategoria aspektu, kategoria trybu.
ĆW 11. Czasownik - kategoria strony.
ĆW 12. Imiesłowy przymiotnikowe, imiesłowy przysłówkowe.
ĆW 13. Przysłówek - grupy semantyczne, stopniowanie przysłówków.
ĆW 14. Niesamodzielne części mowy - przyimek, spójnik.
ĆW 15. Kolokwium.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (W):
- na poziomie oceny niedostatecznej: Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie morfologii, nie opanował niezbędnej terminologii;
- na poziomie oceny dostatecznej: Student posiada elementarną wiedzę z zakresu omawianych na zajęciach zagadnień tematycznych (system morfologiczny współczesnego języka rosyjskiego), operuje terminologią językoznawczą z błędami,
- na poziomie oceny dobrej: Student posiada dobrą znajomość reguł morfologicznych, poprawnie operuje terminologią językoznawczą, rozróżnia poszczególne jednostki systemu językowego,
Na poziomie oceny bardzo dobrej: Student posiada szeroką wiedzę dotyczącą zjawisk morfologicznych języka rosyjskiego, bardzo dobrze opanował terminologię - umie wymienić i scharakteryzować części mowy współczesnego języka rosyjskiego.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności (U):
- na poziomie oceny niedostatecznej: Student nie potrafi wykorzystać stosownej terminologii w analizie materiału językowego, nie potrafi zastosować prostych reguł gramatycznych na materiale językowym, nie potrafi poprawnie tworzyć form gramatycznych;
- na poziomie oceny dostatecznej: Student potrafi poprawnie zastosować podstawowe zasady gramatyczne, potrafi wymienić i w stopniu podstawowym scharakteryzować wybrane jednostki językowe, operuje terminologie językoznawczą z błędami.
- na poziomie oceny dobrej: Student posiada dobrą znajomość reguł morfologicznych, dobrze operuje terminologią językoznawczą, z nielicznymi błędami potrafi tworzyć formy gramatyczne w języku rosyjskim;
- na poziomie oceny bardzo dobrej: Student potrafi bezbłędnie wyjaśnić zjawiska morfologiczne języka rosyjskiego, bardzo dobrze opanował terminologię - umie scharakteryzować części mowy współczesnego języka rosyjskiego oraz zastosować teoretyczną wiedzę o języku w generowaniu tekstów pisemnych i wypowiedzi ustnych.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji (K):
- na poziomie oceny niedostatecznej: Student nie przejawia zainteresowania poruszaną problematyką, nie rozumie potrzeby pogłębiania wiedzy, nie uczestniczy w zajęciach – wykazuje postawę pasywną;
- na poziomie oceny dostatecznej: Student współpracuje na zajęciach w umiarkowanym stopniu – wykonuje polecenia, lecz nie podejmuje inicjatywy, nie korzysta z literatury dodatkowej przedmiotu;
- na poziomie oceny dobrej: Student regularnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje aktywną postawę, umie współpracować w grupie, rozumie potrzebę samokształcenia;
- na poziomie oceny bardzo dobrej: Student wyróżnia się aktywną postawą, umiejętnie współpracuje w grupie, korzysta z dodatkowych źródeł wiedzy, w pełni rozumie potrzebę ciągłego samodoskonalenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 1998.
2. Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, red. Bartoszewicz A., Wawrzyńczyk J., cz. 3, Morfologia, Warszawa 1986-1987
3. Bałut S., Bielanin A., Современный русский язык. Словооразование. Морфология, Ćwiczenia z komentarzem, cz. 2., Rzeszów 1998.
4. Современный русский язык, под ред. Белошапковой В. А., Москва 1999.
5. Современный русский язык, под ред. Розенталя Д.Е., ч. 1, Лексика. Фонетика. Словообразование. Морфология, Москва 1976.

Literatura uzupełniająca:
1. Тихонов А.Н., Современный русский язык. (Морфемика. Словообразование. Морфология), Москва 2003.
2. Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, Москва 1980;

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – morfologia - wykład

Cele przedmiotu:
C1. Wiedza na temat budowy morfologicznej poszczególnych kategorii gramatycznych współczesnego jezyka rosyjskiego.
C2. Kształtowanie kompetencji językoznawczej w zakresie morfologii współczesnego języka rosyjskiego (m. in. samodzielnych i niesamodzielnych części mowy).
C3. Umiejętność analizy morfologicznej materiału językowego.
C4. Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w sytuacji naturalnej komunikacji językowej.
Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu językoznawstwa współczesnego języka polskiego. Zalecana jest znajomość języka rosyjskiego w stopniu podstawowym (materiał egzemplifikacyjny oparty jest na materiale rosyjskim).
Efekty kształcenia:
WIEDZA (K_W06, K_W08)
1. Student przyswaja wiedzę z zakresu morfologii języka rosyjskiego, poznaje klasyfikacje poszczególnych części mowy.
2. Student zna cechy budowy morfologicznej wyrazów.
3. Student zna podstawową terminologię z zakresu morfologii.
4. Student ma świadomość kompleksowości języka.
UMIEJĘTNOŚCI (K_U07, K_U08)
1. Student potrafi wyjaśnić zachodzące w języku zjawiska morfologiczne.
2. Student potrafi zastosować w sytuacji naturalnej komunikacji poznane reguły gramatyczne.
3. Student prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu morfologii.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) (K_K01, K_K03)
1. Student jest otwarty na pogłębianie wiedzy.
2. Student sumiennie wykonuje zadania.
3. Student potrafi współpracować w grupie.
4. Student ma świadomość potrzeby samodoskonalenia.
Metody dydaktyczne:
Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną.
Treści programowe:
W 1. Grupy leksykalno-semantyczne rzeczowników. Kategoria rodzaju i liczby rzeczowników.
W 2. Deklinacja rzeczowników, rzeczowniki nieodmienne.
W 3. Grupy leksykalno-semantyczne przymiotników. Deklinacje przymiotników.
W 4. Stopniowanie przymiotników. Formy krótkie przymiotników.
W 5. Liczebnik - grupy leksykalno-semantyczne, podstawowe systemy deklinacji.
W 6. Zaimek - grupy leksykalno-semantyczne, podstawowe systemy deklinacji.
W 7. Czasownik - charakterystyka semantyczna, kategoria czasu.
W 8. Czasownik - kategoria osoby, czasowniki bezosobowe, koniugacja czasownika.
W 9. Czasownik - kategoria aspektu.
W 10. Czasownik - kategoria trybu.
W 11. Czasownik - kategoria strony, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie.
W 12. Imiesłowy przymiotnikowe, imiesłowy przysłówkowe.
W 13. Przysłówek - grupy semantyczne, stopniowanie przysłówków.
W 14. Przysłówek a predykatywy.
W 15. Niesamodzielne części mowy - przyimek, spójnik.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (W):
- na poziomie oceny niedostatecznej: Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie morfologii, nie opanował niezbędnej terminologii;
- na poziomie oceny dostatecznej: Student posiada elementarną wiedzę z zakresu omawianych na zajęciach zagadnień tematycznych (system morfologiczny współczesnego języka rosyjskiego), operuje terminologią językoznawczą z błędami,
- na poziomie oceny dobrej: Student posiada dobrą znajomość reguł morfologicznych, poprawnie operuje terminologią językoznawczą, rozróżnia poszczególne jednostki systemu językowego,
Na poziomie oceny bardzo dobrej: Student posiada szeroką wiedzę dotyczącą zjawisk morfologicznych języka rosyjskiego, bardzo dobrze opanował terminologię - umie wymienić i scharakteryzować części mowy współczesnego języka rosyjskiego.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności (U):
- na poziomie oceny niedostatecznej: Student nie potrafi wykorzystać stosownej terminologii w analizie materiału językowego, nie potrafi zastosować prostych reguł gramatycznych na materiale językowym, nie potrafi poprawnie tworzyć form gramatycznych;
- na poziomie oceny dostatecznej: Student potrafi poprawnie zastosować podstawowe zasady gramatyczne, potrafi wymienić i w stopniu podstawowym scharakteryzować wybrane jednostki językowe, operuje terminologie językoznawczą z błędami.
- na poziomie oceny dobrej: Student posiada dobrą znajomość reguł morfologicznych, dobrze operuje terminologią językoznawczą, z nielicznymi błędami potrafi tworzyć formy gramatyczne w języku rosyjskim;
- na poziomie oceny bardzo dobrej: Student potrafi bezbłędnie wyjaśnić zjawiska morfologiczne języka rosyjskiego, bardzo dobrze opanował terminologię - umie scharakteryzować części mowy współczesnego języka rosyjskiego oraz zastosować teoretyczną wiedzę o języku w generowaniu tekstów pisemnych i wypowiedzi ustnych.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji (K):
- na poziomie oceny niedostatecznej: Student nie przejawia zainteresowania poruszaną problematyką, nie rozumie potrzeby pogłębiania wiedzy, nie uczestniczy w zajęciach – wykazuje postawę pasywną;
- na poziomie oceny dostatecznej: Student współpracuje na zajęciach w umiarkowanym stopniu – wykonuje polecenia, lecz nie podejmuje inicjatywy, nie korzysta z literatury dodatkowej przedmiotu;
- na poziomie oceny dobrej: Student regularnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje aktywną postawę, umie współpracować w grupie, rozumie potrzebę samokształcenia;
- na poziomie oceny bardzo dobrej: Student wyróżnia się aktywną postawą, umiejętnie współpracuje w grupie, korzysta z dodatkowych źródeł wiedzy, w pełni rozumie potrzebę ciągłego samodoskonalenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 1998.
2. Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, red. Bartoszewicz A., Wawrzyńczyk J., cz. 3, Morfologia, Warszawa 1986-1987
3. Bałut S., Bielanin A., Современный русский язык. Словооразование. Морфология, Ćwiczenia z komentarzem, cz. 2., Rzeszów 1998.
4. Современный русский язык, под ред. Белошапковой В. А., Москва 1999.
5. Современный русский язык, под ред. Розенталя Д.Е., ч. 1, Лексика. Фонетика. Словообразование. Морфология, Москва 1976.

Literatura uzupełniająca:
1. Тихонов А.Н., Современный русский язык. (Морфемика. Словообразование. Морфология), Москва 2003.
2. Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, Москва 1980;

Podstawowy kurs języka rosyjskiego - warsztaty

Cele przedmiotu:
C.1. Celem podstawowym jest zdobycie sprawności poprawnego komunikowania się w języku rosyjskim.
C.2. Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy o kulturze, geografii, historii, prawie i ekonomii Federacji Rosyjskiej, niezbędnej w pracy w instytucjach międzynarodowych i biznesie polsko-rosyjskim.
C.3. Celem przedmiotu jest przygotowanie do pracy w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie.
Wymagania wstępne:
Warsztaty przeznaczone są dla studentów kierunku studiów: Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia).
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W. 1. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie języka rosyjskiego, zarówno w mowie, jak i w i piśmie.
W. 2. Student posiada znajomość języka rosyjskiego, która wsparta jest praktyczną wiedzą z zakresu ekonomii, handlu oraz biznesu.
UMIEJĘTNOŚCI
U. 1. Student świadomie stosuje połączenie umiejętności językowych z kompetencjami w dziedzinie szeroko pojętego biznesu
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K.1.Student odznacza się kompetencją kulturową i specjalistyczną w zakresie gospodarki, handlu i biznesu oraz zarządzania podmiotami gospodarczymi.
Student ma świadomość znaczenia kompetencji językowej oraz potrzebę dalszego samodoskonalenia się.
K.2. Student współpracuje w grupie, jest otwarty w relacjach międzyludzkich. Dostrzega potrzebę komunikowania się oraz nabywania wiedzy o innych kulturach i społecznościach.
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia praktyczne, produkcyjne; nauczanie aspektowe.
Metody: podająca, problemowa.
Treści programowe:
Student opanowuje podstawową znajomość języka obcego, lecz także opanowuje podstawową wiedzę ekonomiczną, szczególnie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi w Rosji.
Treści przedmiotu zawierają oprócz podstawowej leksyki język rosyjskiego przydatnej w życiu codziennym, również leksykę z zakresu języka biznesu, m.in. cechy i wyznaczniki stylu urzędowego, analiza tekstów o charakterze oficjalnym, cechy stylu urzędowego, charakterystykę tekstów urzędowych ze względu na środki językowe, cechy wyróżniające język rosyjskich pism i dokumentów urzędowych, pisma użytkowe – pisma handlowe, korespondencja towarzysząca - Analiza językowa, poprawianie typowych błędów językowych w pismach urzędowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunki zaliczenia: aktywny udział z zajęciach, frekwencja, zaliczenie wyznaczonej liczby kolokwiów oraz pisemnych i ustnych prac domowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Fast L., Zwolińska M., Biznesmeni mówią po rosyjsku - dla początkujących. Warszawa 2010.
Kłobukowa L., Michałkina I., Język rosyjski w sferze biznesu. Warszawa 2013.
Kałuża M., Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach. Warszawa 2011.
Świrepo L., Rosyjska korespondencja handlowa. Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:
Bondar N., Chwatow S., Бизнес-контакт 1. Warszawa 2002.
Bondar N., Chwatow S., Бизнес-контакт 2. Warszawa 2003.
Ziętala G., Interkulturowa komunikacja pisemna w polsko-rosyjskiej firmie. Rzeszów 2005.
Ziętala G., Interkulturowa komunikacja ustna w polsko-rosyjskiej firmie. Rzeszów 2006.
Aktualne materiały prasowe.

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Rozwijanie kompetencji językowych w zakresie przygotowania i redagowania tekstów pisanych.
C2 Współpraca z pozostałymi aspektami praktycznej nauki języka przy realizacji tematyki i problematyki dotyczącej współczesnej Rosji.
C3 Kształtowanie podstawowych nawyków językowych w dziedzinie ortografii i gramatyki rosyjskiej.

Wymagania wstępne:
Wymagana jest znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym (poziom biegłości językowej C1)
Efekty kształcenia:
WIEDZA KW01 KW02 KW03 KW04 KW05
EK W1 Student zna język rosyjski na poziomie C1+ w aspekcie pracy z tekstem pisanym i czytanym
EK W2 Student ma podstawową wiedzę, jak krytycznie poszukiwać, gromadzić, analizować i syntetyzować materiały źródłowe celem opracowania problemu naukowego
EK W1 Student posiada wiedzę na temat współczesnej Rosji w zakresie omawianych kręgów tematycznych.
UMIEJĘTNOŚCI KU01 KU02 KU04 KU09
EK U1 Student potrafi wykorzystać poznaną leksykę w piśmie i mowie.
EK U2 Student wykorzystuje i stosuje w praktyce pisemnej zasady orograficzne i gramatyczne
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) KK01 KK02 KK03 KK04 KK06
EK K1 Student odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy, z zaangażowaniem samodzielnie wykonuje powierzone zadania.
EK K2 Student ma świadomość znaczenia kompetencji językowej oraz potrzebę dalszego samodoskonalenia się.
EK K3 Student współpracuje w grupie, jest otwarty w relacjach międzyludzkich. Dostrzega potrzebę komunikowania się oraz nabywania wiedzy o innych kulturach i społecznościach.
Metody dydaktyczne:
1.Ćwiczenia audytoryjne, praca samodzielna i w grupach
2. ćwiczenia sprawdzające i utrwalające.
3. Dyskusja, analiza i porównanie przypadków spornych.
4.Samodzielna praca domowa
Treści programowe:
ĆW1. Współczesna rosyjska problematyka społeczna - przygotowanie CV, kwestionariuszy osobowych, podań do pracy, listów motywacyjnych..
ĆW2-3 Negatywne zjawiska społeczne: bezdomność, bezrobocie, bieda, konflikty z prawem - sporządzanie ankiet tematycznych oraz kwestionariuszy osobowych.
ĆW4. Życie współczesnej Rosji,.
ĆW5-8 Stereootypy zachowania. Ćwiczenie pisemnych form: streszczenia, rozwinięcia i haseł objaśniających na podstawie określonego tekstu o problematyce społecznej.
ĆW8 Kolokwium sprawdzające.
ĆW9-12. Życie duchowe Rosjan.
ĆW13-15. Święta cerkiewne i świeckie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Efekt kształcenia w zakresie wiedzy
Na ocenę 2: Student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. Nie zna podstawowych zasad ortograficznych i gramatycznych.
Na ocenę 3 Student posiada bardzo ogólną, niepełną wiedzę na tematy omawiane na zajęciach. Wybiórczo zna podstawowe zasady ortograficzne i gramatyczne.
Na ocenę 4 Student przejawia dobrą znajomość kwestii omawianych na zajęciach, zasad ortograficznych i reguł gramatycznych.
Na ocenę 5 Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat zagadnień tematycznych omawianych na zajęciach. Doskonale zna zasady i reguły ortograficzne i gramatyczne.
Efekt kształcenia w zakresie umiejętności
Na ocenę 2 Student nie potrafi wykorzystać praktycznie poznanej tematyki oraz reguł ortograficznych i gramatycznych. Nie umie przygotować poprawnej wypowiedzi pisemnej na określony temat.
Na ocenę 3 Student umie w ograniczonym zakresie praktycznie wykorzystać poznaną tematykę oraz zasady ortograficzne i gramatyczne. Popełnia nieliczne błędy w samodzielnych wypowiedziach pisemnych na określony temat.
Na ocenę 4 Student dobrze posługuje się nabytą wiedzą w określonym kręgu tematycznym, poprawnie i umiejętnie wykorzystuje znane reguły ortograficzne i gramatyczne, popełnia sporadyczne błędy w samodzielnych wypowiedziach pisemnych.
Na ocenę 5 Student doskonale posługuje się nabytą wiedzą, bezbłędnie wykorzystuje zasady gramatyczne i ortograficzne, przygotowuje elokwentne teksty pisemne. Student wyciąga wnioski na podstawie przeanalizowanych materiałów, przejawia dociekliwość badawczą.
Efekt - Kompetencje społeczne
Na ocenę 2 Student nie przejawia zainteresowania poruszaną problematyką, nie współpracuje w grupie, nie angażuje się w wypełnianie wspólnych zadań i prac domowych. Nieznajomość języka uniemożliwia mu aktywność.
Na ocenę 3 Student w niewielkim stopniu angażuje się w pracę w grupie, w ograniczonym zakresie współpracuje we wspólnych zadaniach. W małym stopniu dostrzega potrzebę otwartości w relacjach międzyludzkich z przedstawicielami innych narodowości. Uczestniczy w zajęciach.
Na ocenę 4 Student dobrze współpracuje w grupie. W ograniczonym stopniu korzysta z nowych źródeł zdobywania wiedzy. Dostrzega potrzebę otwartości w relacjach międzyludzkich z przedstawicielami innych narodowości. Regularnie uczestniczy w zajęciach Student często korzysta z nowych źródeł zdobywania wiedzy.
Na ocenę 5 Student, jest otwarty w relacjach międzyludzkich, aktywnie uczestniczy w zajęciach, umiejętnie współpracuje w grupie, często inicjuje dyskusję. Regularnie uczestniczy w zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa:
1. А. Родимкина, З. Райли, Н. Ландсман, Россия сегодня, Teksty i ćwiczenia do nauki języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym, Warszawa 2003.
2. W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku, ortografia, zasady, dyktanda, Warszawa 2008.
3. Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz. 1 i 2, Warszawa 1999.
4. Jahn M., Korycińska L., Poradnik ortograficzny dla Polaków. Język rosyjski, Warszawa-Kraków 1997.
5. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Русский язык. Орфография и пунктуация, Москва 1996.
6.Orzechowska S., Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni cz. I ortografia, Wrocław 1994.

Uzupełniająca:
1. Olechnowicz M., Spirydowicz O., Gramatyka dydaktyczna języka rosyjskiego, Warszawa 1979.
2. Rumuńska K., Waszkielewicz H., Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem II - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Umiejętność płynnego czytania i rozumienia tekstu (rozumienie globalne i szczegółowe)
C2 Umiejętność odnajdywania i przetwarzania informacji
C3 Umiejętność odnajdywania pojęć kluczowych i definiowania
C4 Umiejętność dzielenia się informacjami z innymi i dyskutowania na określony temat
Finalny poziom biegłości językowej - B2.
Wymagania wstępne:
Przedmiot stanowi jeden z aspektów bloku praktycznej nauki języka rosyjskiego.
W1 Znajomość języka na poziomie A2+.
W2 Chęć pogłębiania wiedzy filologicznej i doskonalenia kompetencji językowych.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 Znajomość materiału leksykalnego i gramatycznego analizowanego w ramach innych aspektów bloku praktycznej nauki języka rosyjskiego.
K_W02 Dążenie do pogłębiania wiedzy filologicznej i doskonalenia kompetencji językowych.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student potrafi płynnie czytać i rozumie tekst w języku rosyjskim (rozumienie globalne i szczegółowe)
K_U02 Student potrafi wyciągać wnioski, odnajdywać i przetwarzać informacje zawarte w tekście czytanym i słuchanym.
K_U03 Student potrafi dzielić się informacjami i dyskutować na zadany temat.
K_U04 Student sprawnie posługuje się materiałem leksykalnym i gramatycznym zawartym w analizowanych tekstach.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Student aktywnie uczestniczy w dyskusji na określony temat.
K_K02 Student sumiennie wykonuje powierzone mu zadania.
K_K03 Student jest otwarty na współpracę z grupą.
K_K04 Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy filologicznej i konieczność doskonalenia swoich kompetencji językowych.
Metody dydaktyczne:
1. Praca z tekstem czytanym i słuchanym.
2. Ćwiczenia indywidualne i zespołowe – praca w grupach, w parach.
3. Analiza przypadku – interpretacja zawartych w tekście zdarzeń/problemów.
3. Dyskusja.
4. Nagrania audio.
5. Zadania domowe i kolokwia sprawdzające opracowywany materiał.
Treści programowe:
1-4. Miasto. Pytania o drogę. Praca z mapą miast, pytania o drogę. Ćwiczenia z użyciem konstrukcji typu: как попасть, как пройти, как доехать? Urbanizacja - za i przeciw, znane rosyjskie miasta. Życie w mieście – plusy i minusy. Problemy dużych miast: transport miejski, korki, zanieczyszczenie środowiska.
5-8. Transport. Московское метро. Schemat moskiewskiego metra. Metro jako wygodny, szybki i tani środek transportu. Teksty: Метро – дешево, быстро, удобно, Дмитрий Владимирович Гаев – интервью с начальником Московского метрополитена.
4. Zakupy. Wizyta w sklepie. Dialogi sytuacyjne: wizyta w sklepie spożywczym, przemysłowym, odzieżowym. Leksyka dotycząca nazw artykułów spożywczych, przemysłowych, odzieży. Formy grzecznościowe: дайте, пожалуйста, будьте добры, дайте мне, посоветуйте, звесьте. Kolokwium sprawdzające.
9-12. Usługi.Scenki sytuacyjne, np. wizyta w salonie kosmetycznym i fryzjerskim. Ćwiczenia leksykalne dotyczące usług, na poczcie, w banku, u fotografa. Hotel. Rezerwacja miejsc hotelowych. Dialogi w recepcji hotelowej. Rodzaje usług hotelowych. Kolokwium sprawdzające.
13-15. Zakupy. Płatności. Dialogi dotyczące robienia zakupów. Posługiwanie się kartą płatniczą, obsługa bankomatu, wymiana walut.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Efekt kształcenia w zakresie wiedzy:
Na ocenę 2:
Student nie wie jak jak gromadzić, analizować i syntetyzować analizowane teksty, nie zapamiętał materiału leksykalnego i gramatycznego, nie stosuje zdobytej wiedzy w komunikacji językowej.
Na ocenę 3:
Student ma problemy z gromadzeniem, analizowaniem i syntetyzowaniem analizowanych tekstów, słabo zna materiał leksykalny i gramatyczny, w zakresie podstawowym stosuje zdobytą wiedzę w komunikacji językowej.
Na ocenę 4:
Student, wie jak gromadzić, analizować i syntetyzować materiały źródłowe, zna materiał leksykalny i gramatyczny, wie jak wykorzystać zdobytą wiedzę w komunikacji językowej.
Na ocenę 5:
Student ma ugruntowaną wiedzę w zakresie opracowywanych tekstów, doskonale potrafi gromadzić, analizować i syntetyzować materiały źródłowe, wie jak wykorzystać zdobytą wiedzę w komunikacji językowej, biegle orientuje się w analizowanym materiale.
Efekt kształcenia w zakresie umiejętności:
Na ocenę 2:
Student nie potrafi poprawnie czytać i nie rozumie tekstu czytanego/słuchanego popełnia dużo błędów leksykalnych i gramatycznych, nie potrafi odnajdywać i przetwarzać informacji, nie bierze udziału w dyskusjach.
Na ocenę 3:
Student potrafi czytać i rozumie czytany/słuchany tekst w zakresie podstawowym, popełnia błędy leksykalne i gramatyczne, ma trudności z odnajdywaniem i przetwarzaniem informacji, nie bierze udziału w dyskusjach.
Na ocenę 4:
Student potrafi czytać i rozumie czytany/słuchany tekst, potrafi odnajdywać i przetwarzać informacje, bierze udział w dyskusjach, dosyć sprawnie posługuje się poznaną leksyką, poprawnie stosuje konstrukcje gramatyczne.
Na ocenę 5:
Student potrafi biegle czytać i rozumie czytany/słuchany tekst, bezbłędnie odnajduje i przetwarza informacje, bierze aktywny udział w dyskusjach, wykazuje dociekliwość badawczą, sprawnie posługuje się poznaną leksyką i poprawnie konstrukcje gramatyczne.
Efekt – kompetencje społeczne:
Na ocenę 2:
Student nie wykazuje się aktywnością na zajęciach, nie angażuje się w przebieg zajęć, nie współpracuje z grupą, nie wykonuje zadań domowych, jest niezdyscyplinowany. Uczestniczy w zajęciach nieregularnie.
Na ocenę 3:
Student nie wykazuje się aktywnością na zajęciach, odpowiada na pytania, ale nie podejmuje własnej inicjatywy, słabo współpracuje z grupą, mało pracuje w domu. Uczestniczy w zajęciach dość nieregularnie.
Na ocenę 4:
Student wykazuje dość dużą aktywność na zajęciach, bierze udział w dyskusjach i poszukuje rozwiązań zadanych problemów, współpracuje z grupą, jest dość pracowity, kreatywny i zdyscyplinowany, wykonuje zadania domowe. Regularnie uczestniczy w zajęciach.
Na ocenę 5:
Student wyróżnia się dużą aktywnością na zajęciach, umiejętnie współpracuje w grupie, dociekliwie poszukuje rozwiązań zadanych problemów naukowych, odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, wyróżnia się w grupie pracowitością, kreatywnością i zdyscyplinowaniem, sumiennie wykonuje zadania domowe. Regularnie uczestniczy w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa:
1. A. Pado, Читай, пиши, говори!, ч. II, Warszawa 1998;
2. С. Чернышов, А. Чернышова, Поехали!, cz. 2, Sankt Petersburg 2008,
3. И. В. Одинцова, Что вы сказали? Книга по развитию навыков аудирования и устной речи для изучающих русский язык (+ CD), Sankt Petersburg 2007,
4. А. Родимкина, З. Райли, Н. Ландсман, Россия сегодня, Teksty i ćwiczenia do nauki języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym, Warszawa 2003.
Uzupełniająca:
1. O. Lewicka, С праздником. Рождество Христово и Пасха в России, Częstochowa 2004,
2. Ю. Вьюнов, И. Данеска, В. Стародубцев, Россия: Страна и люди, Хрестоматия для поляков, изучающих руский язык, историю и культуру России, Opole 2004;
3. Рождество Христово. Традиции праздника, Санкт-Петербург 2000,
4. czasopisma rosyjskie.