dr Magdalena Kawęcka

Adiunkt w Katedrze Języków Słowiańskich KUL

 

Urlop wypoczynkowy:

 

08.07.2019 do 30.09.2019

W tym czasie konsultacje prowadzę za pośrednictwem formularza kontaktowego lub przez e-mail: magdalena.kawecka@kul.pl

 

 

 

 

Kariera naukowa:

 

2001-2007 – Jednolite studia magisterskie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Praca magisterska: Sposoby nominacji przezwisk w języku rosyjskim i polskim napisana pod kierunkiem naukowym prof. Olega Tyszczenki.

2007-2011 – Dzienne studia doktoranckie z dziedziny językoznawstwa w Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Rozprawa doktorska: Przezwiska w języku rosyjskim i polskim w ujęciu strukturalno-semantycznym i pragmatycznym napisana pod kierunkiem naukowym prof. Olega Tyszczenki.

 

Zainteresowania naukowe:

 

- Nieoficjalna antroponimia we współczesnym języku rosyjskim

- System onomastyczny gwar terenów pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

- Międzykulturowa komunikacja w aspekcie badań opozycji „swój-obcy”

  

Artykuły naukowe:

 

1. Прозвищные наименования преподавателей в русском и польском языках, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. IX Językoznawstwo: Wybrane zagadnienia z gramatyki języków słowiańskich i innych języków europejskich, pod red. D. Dziadosz i E. Komorowskiej, Szczecin 2008, s. 15 – 19.

2. Strukturalno-semantyczna charakterystyka przezwisk studenckich (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów języka rosyjskiego i polskiego), [w:] Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym oraz etymologicznym, red. I. Generowicz, E. Kaczmarska, I.M. Doliński, Warszawa 2009, s. 9 – 26.

3. Zbiorowo-regionalne przezwiska na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, [w:] Podkarpacie. Język – Literatura – Kultura, pod red. H. Kosętki, A. Chudzik, Sanok 2009, s. 81 – 89.

4. O funkcjonowaniu nieoficjalnych nazw osobowych w województwie lubelskim,[w:] Cлов’янський вiсник. Збірник наукових праць. Серія Філологічна. Випуск 8, Рiвне 2009, s. 16 – 21;

5. Sąsiad – „swój” czy „obcy”? Stereotypy jako podstawa motywacyjna wtórnego systemu onomastycznego na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, s. 17 – 31.

6. Derywacja semantyczna przezwisk w języku rosyjskim i polskim, [w:] Językowy obraz świata Słowian a kultura, pod red. O. Tiszczenki, Lublin-Równe, 2010, T. 2, s. 114 – 120.

7. Nieoficjalne nazwy miast w języku rosyjskim i polskim, [w:] Актуальные Проблемы Компаративистики, red. E.G. Kiwak, Brześć 2010, s. 24 – 27.

8.Funkcjonalno-ekspresywna charakterystyka przezwisk w języku rosyjskim i polskim, [w:] Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku – teoria i praktyka, pod red. K. Lucińskiego, Kielce 2011, s. 29 – 34.

9. Przezwiska męskie w języku rosyjskim, [w:] Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich, red. A. Orłowska, Lublin 2011 r., s. 121 – 127.

10. Коллективно-региональные прозвища отражением российской и польской языковых картин мира, [w:] Проблеми зіставної семантики, ред. А.В. Корольова, Київ 2011r., s. 20 – 25.

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2019 11:49