Magdalena Charzyńska-Wójcik

Zainteresowania naukowe: konstrukcje bezosobowe w historii języka angielskiego, status podmiotu w historii języka angielskiego, syntaks staro- i średnioangielskich czasowników doznaniowych, pasywizacja w historii języka angielskiego, typologia czasowników staoangielskich, językowe, edukacyjne i kulturowe aspekty recepcji i translacji Psałterza w średniowiecznej i renesansowej Anglii, szkocki Psałterz metryczny, polskie przekłady Psałterza, średniowieczny multilingwizm, semantyka historyczna, monastycyzm średniowieczny, kodykologia i paleografia.

Hobby: zdygitalizowane manuskrypty, wszystko co się w jakikolwiek sposób łączy z Psałterzem i średniowieczem ze szczególnym uwzględnieniem kaligrafii; na deser - stare słowniki i kawa (dla wszystkich;-).

 

Research interests: impersonal constructions in the history of English, the status of the subject in the history of English, the syntax of Old and Middle English Experiencers, passivisation in the history of English, typology of Old English verbs, linguistic, educational and cultural aspects of the Psalter reception and translation in medieval and early modern England,  metrical Scottish Psalter, Polish translations of the Psalter, medieval multilingualism, historical semantics, medieval monasticism, codicology and paleography.

Hobbies: digitised manuscripts, anything to do with the Psalter, all things medieval with special focus on calligraphy; less glamorously, but none the less, old dictionaries and coffee.

 

 

Degrees:

 • 2013 

habilitation with distinction (discipline: historical linguistics), conferred on the basis of the habilitation exam (23.10.2013) and habilitationsschrift: Text and Context in Jerome's Psalters: Prose Translations into Old, Middle and Early Modern English

 • 2002 PhD

PhD thesis (discipline: historical syntax) supervised by prof. dr. hab. Adam Pasicki: The Evolution of Impersonal Constructions and the Status of the Subject in the History of English

 • 1994 MA

MA thesis (discipline: formal syntax), supervised by prof. dr hab. Adam Pasicki: The Status of the Extended Projection Principle in Present-day English;

Positions:

 • 05.2014-        

adjunct professor in the Department of the History of English and Translation Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin

 • 01.2014-05.2014

adjunct professor in the Department of Historical and Applied Linguistics at the John Paul II Catholic University of Lublin

 • 2004-2013      

assistant professor in the Department of English Historical Linguistics at the John Paul II Catholic University of Lublin

 • 1994-2004      

junior researcher in the Department of English Historical Linguistics at the John Paul II Catholic University of Lublin

Functions:

 • 01.09.2016-

Dean of the Faculty of Humanities at the John Paul II Catholic University of Lublin

 • 02.2016-08.2016            

Dean's Deputy for Promoting the Faculty of Humanities

 • 2014-            

Head of the Department of the History of English and Translation Studies, Institute of English Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin

 • 2013-2015      

Deputy Director of Institute of English Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin

 • 2013-            

permanent member of the Scientific Committee of the Institute of English Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin

 • 2013-2016           

Tutor in the Interfaculty MA programme at the John Paul II Catholic University of Lublin

 • 2013-            

permanent member of the Faculty of Humanities Meeting at the John Paul II Catholic University of Lublin

 • 2011-2013      

elected member of the Scientific Committee of the Institute of English Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin

 • 2013-2016           

coordinator of the extramural BA programme in English Philology at the John Paul II Catholic University of Lublin

 • 2006-2016           

coordinator of the extramural MA programme in English Philology at the John Paul II Catholic University of Lublin

 • 2004-2007     

examiner in the PhD procedures - English as a foreign language; at the Faculties of Theology, Law and Philosophy at the John Paul II Catholic University of Lublin

 • 1994-1996      

elected member of the Faculty of Humanities Meeting as a representative of junior researchers at the John Paul II Catholic University of Lublin

 

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2020 18:11