2021

Prace magisterskie
 • Rola i zadania Rzecznika Praw Dziecka w systemie ochrony praw i wolności
 • Zgoda na eksperyment medyczny w świetle standardów praw człowieka
 • Ochrona kontaktów z dzieckiem w systemie praw człowieka
 • Kobieta jako podmiot szczególnie chroniony w systemie praw człowieka
 • Dziecko jako ofiara handlu ludźmi w systemach praw człowieka
 • Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec kobiet i dzieci w systemie praw człowieka
 • Prawa pacjenta i ich ochrona w systemie praw człowieka
 • Rola Ombudsmana w ochronie praw pacjenta w Polsce
 • Zasada poszanowania godności skazanego
 • Rola funkcjonariuszy publicznych w procesie zapobiegania torturom i nieludzkiemu poniżającemu traktowaniu i karaniu
 • Wolność dziecka od pracy przymusowej lub obowiązkowej

2020

Prace magisterskie
 • Ochrona praw człowieka w państwach Azji Południowo-Wschodniej
 • Handel ludźmi jako przykład naruszenia praw człowieka
 • Prawo bezprawnie pozbawionych wolności do odszkodowania za niesłuszne skazanie
 • Ochrona dziecka w postępowaniu karnym w świetle standardów strasburskich
 • Prawa kobiet w ciąży w świetle standardów opieki okołoporodowej
 • Aksjologiczne źródła domniemania niewinności
 • Ochrona praw osób uzależnionych w systemie praw człowieka
 • Zwalczanie terroryzmu przez służby specjalne w kontekście praw człowieka
 • Ochrona praw kobiet w państwach islamskich