2019

Prace magisterskie
 • Zgoda pacjenta na zabieg medyczny
 • Obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka przez funkcjonariuszy policji
 • Obowiązek służby wojskowej jako środek ochrony bezpieczeństwa państwa a ochrona praw człowieka
 • Postępowanie ekstradycyjne a prawa człowieka
 • Ochrona więźniów i osób detencjonowanych w systemie praw człowieka
 • Ochrona dziecka przed przemocą i wyzyskiem ekonomicznym
 • Prawo człowieka do obrony przez obrońcę
 • Ochrona danych osobowych w systemie praw człowieka
 • Ochrona tajemnicy korespondencji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Zasada nullum crimen sine lege w systemie praw człowieka

2018

Rozprawy doktorskie
 • Prawo człowieka do rozsądnego terminu rozpoznania sprawy a przewlekłość postępowania cywilnego
Prace magisterskie
 • Prawa więźniów jako podmiotów szczególnie chronionych w europejskim systemie praw człowieka
 • Ochrona dziecka przed przemocą w systemie praw człowieka
 • Swoboda poruszania się i jej ograniczenia
 • Ochrona wielokulturowości w systemie praw człowieka a klauzula limitacyjna bezpieczeństwa państwa
 • Organy ochrony praw człowieka w polskim porządku prawnym
 • Prawo pacjenta do bezpieczeństwa osobistego w systemie ochrony praw człowieka
 • Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w świetle standardów strasburskich
 • Skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako środek ochrony praw jednostki
 • Zakaz niewolnictwa wobec problemu handlu kobietami