dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL  lang.en

 
 

Wykaz publikacji

 

dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL  lang.en

 

W latach 1984-1990 odbył studia na Wydziale Teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra teologii.

 

W latach 1992-1995 odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego, uzyskując tytuł magistra licencjata na podstawie pracy pt.: Pastoralny charakter kurii diecezjalnej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Pieronka (PAT).

 

Następnie w latach 1994-2000 odbył studia specjalistyczne z zakresu prawa, uzyskując tytuł magistra prawa na podstawie pracy pt.: Wolność religijna w świetle dokumentów międzynarodowych: powszechnych i europejskich, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Przyborowskiej-Klimczak.

 

W latach 1996-1998 jako stypendysta rządu francuskiego odbył studia doktoranckie w Instytucie Katolickim w Paryżu.

 

W dniu 26 września 2000 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt.: Urząd wikariusza biskupiego w prawie powszechnym kościoła łacińskiego, jej promotorem był prof. dr hab. Józef Krukowski, natomiast funkcję recenzentów pełnili: prof. dr hab. Antoni Dębiński (KUL) oraz prof. dr hab. Józef Wroceński (UKSW).

 

Dnia 4 listopada 2008 r. uzyskał stopień dr. hab. nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo Unii Europejskiej, funkcję recenzentów pełnili: prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (UMCS), prof. dr hab. Michał Pietrzak (UW), prof. dr hab. Cezary Mik (UKSW), prof dr hab. Remigiusz Sobański (UŚ).

 

Przebywał na stażach naukowo-dydaktycznych we Włoszech w dniach 08.10.2012 – 14.10.2012 r. na Università di Bari, we Francji w dniach 25.06.2015 – 22.09.2015 r. na Université Panthéon-Assas (Paris 2- Sorbonne) we Włoszech w dniach 01.02.2017 – 15.02.2017 r. na Università di Bari, w Brukseli 7.04.2019-15.04.2019 r. w the European Parliament and European Parliamentary Research.

 

Realizował grant finansowany przez Unię Europejską „Najlepsze Praktyki” w strategicznej transformacji KUL w postaci pełnienia funkcji promotora dla doktorantów w ramach Indywidualnych Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich 2012-2015.

 

Od 15 lutego 1999 r. był zatrudniony w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przez pierwsze trzy lata był asystentem, a od 15 lutego 2002 r. do 30 września 2009 r. adiunktem. Od 1 października 2009 r. był adiunktem i kierownikiem Katedry Praw Człowieka.

 

Od 1 października 2012 r. do 1 września 2016 r. był profesorem AON w Instytucie Prawa i Administracji na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

 

Od 1 października 2010 jest profesorem KUL i kierownikiem Katedry Praw Człowieka.

Zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-92/19 z dnia 2 września 2019 r. Katedra Praw Człowieka została przekształcona w Katedrę Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego (1.10.2019).

Od 1 października 2019 r. jest kierownikiem Katedry Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego.

 

 Wykaz publikacji 

Redakcja czasopisma

 

-Sekretarz Komitetu Redakcyjnego Roczników Nauk Prawnych. Prawo, Prawo Kanoniczne, Administracja (2006-2013);

-Członek Komitetu Redakcyjnego Roczników Nauk Prawnych. Prawo, Prawo Kanoniczne, Administracja (2014-);

-Członek Rady Naukowej czasopisma Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji Stanu Cywilnego (2011-);

-Członek Rady Naukowej czasopisma Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON (2013-);

-Członek Rady Naukowej czasopisma Civitas et Lex, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (2014-).

 

Pełnione funkcje

-Ekspert w krajowych instytucjach grantodawczych (07.04.2013-);

-Member of the Legal Affairs Commission. Commission of the Bishops' Conferences of the European Community, COMECE. [Reprezentant Konferencji Episkopatu Polski w pracach grupy ds. prawnych przy Komisji Episkopatu Wspólnoty Europejskiej (COMECE) w Brukseli], (04.11.2014-31.12.2017).

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

 

-Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in EU w Bischofsgrün (2001-);

-Towarzystwo Naukowe KUL (2002-);

-Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (2004-);

-Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Komisja XIV Prawnicza (2007-);

-European Society of International Law (ESIL) (2010-);

-Agence Internationale Diplomatie et Opinion Publique (2013-);

-Grupa Polska - Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (ILA) (2014-).

  

 

Organizacja konferencji naukowych:

 

Był organizatorem konferencji:

 • 1st European Forum on Human Rights and Humanitarian Law. International Conference: Human Rights and New Technologies, Department of Human Rights in collaboration with University of Bari Aldo Moro, (KUL, Lublin 31.05.2017);
 • 2end European Forum on Human Rights and Humanitarian Law. International Conference: Current challenges of Democracy and Rule of Law in Europe, Department of Human Rights, The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin 4th April 2019, (KUL, 4th April 2019);
 • 3rd European Forum on Human Rights and Humanitarian Law. International Conference: Public Health and Human Rights Law: Challenges and Priorities in International and Domestic Safety Regulations, Department of Human Rights, The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin 29th May 2019.
 •  

Był współorganizatorem konferencji:

 • Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej (Warszawa, 2-4.09.2002);
 • Religia i wolność religijna w państwach Europy środkowo-wschodniej w perspektywie integracji europejskiej (Lublin, 2003);
 • Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny  (Trewir, 2006);
 • Prawa społeczne człowieka w multicentrycznym systemie prawa (Lublin, 6.06.2013).

 

Odznaczenia:

 •  Nagroda Rektora KUL za rozprawę doktorską (2000 r.)
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (Postanowienie Prezydenta RP z dnia 21 czerwca 2012 r.);
 • Nagroda Indywidualna I stopnia Rektora KUL za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki (2019 r.).

 

 

Praca dydaktyczna

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2020 17:59