2018

Prace magisterskie
 • Prawo człowieka do zabezpieczenia społecznego a funkcje ubezpieczeń obowiązkowych
 • Dopuszczalność przedłużenia tymczasowego aresztowania w świetle standardów strasburskich

2017

Prace magisterskie
 • Standardy strasburskie wobec zatrzymania a uprawnienia policji
 • Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka
 • Rola organów ochrony praw człowieka w zapewnieniu praw pacjenta
 • Dopuszczalna ingerencja w prawo człowieka do prywatności w kontekście zapobiegania przestępstwom
 • Prawo do godziwego wynagrodzenia w systemie praw człowieka
 • Ochrona osób cywilnych w konfliktach zbrojnych
 • Prawo dziecka do poszanowania życia rodzinnego
 • Dopuszczalny zakres kontroli operacyjnej w systemie praw człowieka
 • Prawo własności w kontekście praw człowieka
 • Prawo do odwołania się w sprawach karnych w systemie strasburskim
 • Standardy ochrony praw człowieka a procedura ubezwłasnowolnienia
 • Realizacja standardów strasburskich wolności sumienia i wyznania w prawie polskim
 • Instytucja małżeństwa w systemie ochrony praw człowieka

2016

Rozprawy doktorskie
 • Prawo człowieka do prywatności a koncepcje ochrony własności intelektualnej w Internecie
Prace magisterskie
 • Ochrona prawa własności w europejskim systemie praw człowieka
 • Ochrona praw człowieka przy realizacji uprawnień służb specjalnych
 • Stosowanie podsłuchów w świetle standardów praw człowieka
 • Klauzula limitacyjna wolności myśli, sumienia i wyznania