Kinga Strycharz-Bogacz

Ludowa tradycja muzyczno-religijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy
[Music and religious folk tradition in Poland as a cultural-creative factor]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych
Współautorzy: dr hab. Antoni Zoła prof. KUL
Miejsce: KUL
Nazwa jednostki: Katedra Religioznawstwa