Kinga Strycharz-Bogacz

Zbiory foniczne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL – żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe oraz perspektywy badawcze
[Audio collections of the Archives of Music Religious Folklore of KUL - living tradition as preserved cultural heritage and research perspectives]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: „Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje, współczesność” zorganizowana z okazji 140 rocznicy wynalezienia fonografu
Miejsce: IS PAN
Nazwa jednostki: zbiory fonograficzne Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN)