Kinga Strycharz-Bogacz

Dr Kinga Strycharz-Bogacz, etnomuzykolog, adiunkt w Instytucie Nauk o Sztuce KUL. Jej zainteresowania badawcze obejmują żywą tradycję śpiewów religijnych w Polsce. Prowadzi badania w oparciu o zbiory empirycznych nagrań fonicznych zebranych w Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego przy Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii Instytutu Muzykologii KUL oraz udokumentowane źródła historyczne, co ma niezwykle istotne znaczenie dla wielopłaszczyznowych badań nad polską pieśnią religijną w aspekcie wspólnych powiązań etnomuzykologii i hymnologii. Koncentruje się też na właściwościach regionalnych ludowego śpiewu religijnego, na licznych uwarunkowaniach kulturowych i społecznych, które go ukształtowały oraz na ludowej tradycji muzyczno-religijnej jako czynniku kulturotwórczym. Bierze czynny udział w naukowych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, głosząc referaty podsumowujące wyniki jej badań. Współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi w zakresie realizacji projektów badawczych dotyczących tradycyjnej kultury muzycznej oraz podejmuje wspólne badania interdyscyplinarne. Jest członkiem Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego (stowarzyszenia o charakterze naukowym, które aktywnie wspiera rozwój badań etnomuzykologicznych w Polsce i promuje dokonania naukowe etnomuzykologów), członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, członkiem Rady Naukowej "Pisma Folkowego" oraz członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

W latach 2002-2008 była kierownikiem muzycznym studenckiego Teatru ITP działającego na KULu. Współrealizowała 5 autorskich musicali, 6 etiud wigilijnych oraz widowisko muzyczno-plastyczne Opowieści papieskie. Objęła kierownictwo muzyczne nad nagraniem 3 płyt CD Teatru ITP. Jest autorką aranżacji utworów z repertuaru zespołu oraz współautorką jego projektów zrealizowanych w ramach kolejnych edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Teatr ITP nominowano do Nagrody TOTUS 2006 w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” przyznawanej przez Fundację Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Jest założycielem i dyrygentem Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL, który działa od 1993 r. Zespół regularnie występuje podczas liturgii związanych z pracą Duszpasterstwa Akademickiego KUL (Triduum Paschalne, Wigilia Zesłania Ducha Świętego, msze misyjne, pielgrzymka akademicka na Jasną Górę). Chór wystąpił z koncertami, m. in. koncert muzyki afrykańskiej towarzyszący konferencji „Natura – Kultura – Ewangelia”, koncert inaugurujący naukę w Akademii Przyszłości w Lublinie, koncerty jubileuszowe w ramach obchodów 60-lecia oraz 70-lecia działalności DA KUL, koncerty kolęd, a także wraz z Trio Hualdo Rico koncert kolęd i pastorałek w ramach 5. edycji Ogólnopolskiego Projektu - PoKolędzie - realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Repertuar Zespołu obejmuje utwory powstałe od średniowiecza po czasy współczesne kompozytorów polskich i obcych, a także kanony z Taizé i kompozycje negro spirituals. Wynikiem współpracy Chóru z grupą misyjną DA KUL jest obecność w repertuarze tradycyjnych pieśni w różnych językach afrykańskich: chichewa, suahili i zulu. Zespół nagrał dwie płyty CD: „Chór DA KUL” dokumentującą swój dotychczasowy dorobek (2004) oraz „Karibuni wote” z tradycyjnymi afrykańskimi pieśniami z okazji 20-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek N.M.P. Królowej Afryki – Sióstr Białych (2011). Dyrygentka chóru otrzymała od Rektora KUL Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL w dowód uznania dla działalności artystyczno-kulturalnej (2018).

 

Publikacje:

 1. Z badań nad pieśniami pasyjnymi Małopolski i Podkarpacia, „Additamenta Musicologica Lublinensia” 4(2008), s. 199-201

 2. Ludowe muzyczne tradycje pasyjne w Małopolsce i na Podkarpaciu, „THINK!” Nr 4 (8) 2011, s. 46-55.

 3. Przejawy ludowej pobożności w polskim nurcie pasyjnym, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 4(2013) Nr 4, s. 153-167.

 4. Emocjonalność przekazu tradycji muzycznej w ludowej pobożności i w polskich pieśniach pasyjnych, w: Studia Anthropologica. Pogranicza historii sztuki i kultury, red. U. M. Mazurczak, Lublin 2013, s. 231-262.

 5. Ludowe pieśni religijne w polskich zwyczajach rodzinnych, w: A. Plucińska, Polskie zwyczaje rodzinne, Łódź 2014, współautor A. Zoła, s. 248-257.

 6.  Choral passion in Poland in the manuscripts from the fifteenth and the sixteenth centuries, w: Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis in Memoriam (1914-2014) – Księga pamiątkowa dedykowana Chórowi Bazyliki Metropolitalnej w Gnieźnie (1914-2014), Wyd II, Lublin 2014, s. 231-237; przedruk w „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 5(2014) Nr 5, s. 89-94.

 7. Relacja z III Ogólnopolskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, „Gadki z Chatki” 3/2014 (nr 112), s. 33-34.

 8. Religijne śpiewy ludowe w obrzędowości wielkopostnej i wielkanocnej Małopolski i Podkarpacia, w: „Cantare amatis est”. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80 urodzin prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka. red. W. Hudek, P. Wiśniewski, Lublin 2015, s. 483-492.

 9. Ludowa tradycja muzyczno-religijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy, w: Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych, red. Z. Kupisiński SVD, Lublin 2015, s. 387-405, współautor A. Zoła.

 10. Antoni Zoła – ceniony etnomuzykolog, znakomity wykładowca, niestrudzony badacz ludowych śpiewów religijnych, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 6(2015) Nr 6, s. 99-106.

 11. The Research Activities of the Department of Ethnomusicology and Hymnology of the John Paul II Catholic University of Lublin (KUL) and its music archive collections, "Roczniki Teologiczne. Muzykologia" T. 62 (2015) z. 13, s. 25-45.

 12. Sacrum w muzyczno-religijnej tradycyjnej kulturze ludowej okresu Wielkiego Postu, w: Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, red. J. Adamowski, M. Tymochowicz, Lublin 2016, s. 147-160.

 13. Śpiewy wielkanocne w liturgii i ludowej tradycji muzycznej na Podkarpaciu. Analiza i charakterystyka, "Roczniki Teologiczne. Muzykologia" T. 63 (2016) z. 13, s. 73-100.

 14. Wielkanocne obrzędy i tradycje muzyczne na Podkarpaciu, wIV Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki, red. M. Starzec, Kolbuszowa 2017, s. 19-35.

 15. Ludowa recepcja prawd wiary chrześcijańskiej w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych, w: Chrześcijaństwo w religijności ludowej – 1050 lat po Chrzcie Polski, red. Z. Kupisiński SVD, Lublin 2017, s. 209-223.

 16. Obrzędy, zwyczaje i śpiewy wielkanocne w życiu i pobożności ludowej mieszkańców Podkarpacia, "Roczniki Teologiczne. Muzykologia" T. 64 (2017) z. 13, s. 97-116.

 17. DZIECKO W FOLKLORZE" - relacja z Baranowa Sandomierskiego, „Pismo Folkowe” 2018 nr 4 (137), s. 36.

 18. Pieśń Już to po zachodzie słońca" do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w przekazach z żywej tradycji, w: Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, red. K. Parzych-Blakiewicz, S. Kuprjaniuk, Olsztyn 2018, s. 281-295.

 19. Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL, w: Encyklopedia na 100-lecie KUL, t. 1, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2018, s. 105.

 20. Zoła Antoni, w: Encyklopedia na 100-lecie KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2018, s. 659-661.

 21. The song "Już to po zachodzie słońca" ("It is already after the sunset") in the recordings from living folk tradition, "Roczniki Teologiczne. Muzykologia" T. 65 (2018) z. 13, s. 139-151.

 22. III Zaduszkowe Zgromadzenie Śpiewacze, "Pismo Folkowe" 2018 nr 6 (139), s. 14-15.

 23. Folklor Rzeszowiaków - obraz przemian. Według badań terenowych 2014-2016, red. K. Barańska i J. Dragan, Kolbuszowa 2018 (sporządzenie 250 transkrypcji muzycznych ludowych melodii pozyskanych podczas badań terenowych)

 24. Ludowa recepcja ewangelicznej przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni z żywej tradycji "Chrześcijanie katolicy proszę posłuchajcie", "Roczniki Humanistyczne. Muzykologia" T. 67 (2019), z. 12, s. 141-154.

 25. Iende mbele Injili - Śpiewnik pieśni afrykańskich, Lublin 2019 (współpraca merytoryczna)

 26. Zbiory foniczne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe oraz perspektywy badawcze, w: Polska muzyka tradycyjna - dziedzictwo fonograficzne. Tom 2. Studia pod redakcją Jacka Jackowskiego, Warszawa 2019.

 27. Ks. Prof. Bolesław Bartkowski i Prof. Antoni Zoła jako prekursorzy badań etnomuzykologicznych nad żywą tradycją śpiewów religijnych w Polsce (w druku)

 28. Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia, wspólnie z dr. hab. Tomaszem Rokoszem i dr hab. Beatą Bodzioch (w druku)

 

Udział w sympozjach i konferencjach naukowych:

 1. Sympozjum „Polska muzyka kościelna – tradycja i współczesność” (28.05.2008 r., KUL), referat Z badań nad żywą tradycją śpiewów pasyjnych w Małopolsce i na Podkarpaciu

 2. III Konferencja Multidyscyplinarna „Nauka i pasja – kluczem do sukcesu” (19-20.05.2011 r., WSIiZ Rzeszów), referat Ludowe muzyczne tradycje pasyjne w Małopolsce i na Podkarpaciu

 3. Sympozjum z okazji uroczystości św. Cecylii (26-27.11.2012 r., KUL), referat Przejawy pobożności ludowej w polskim nurcie pasyjnym

 4. „V Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii" (21-24.05.2013 r., KUL), referat Działalność Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii KUL oraz jej zbiory muzyczne

 5. Ogólnopolska konferencja „Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych” (10-11.03.2014 r., KUL), referat Ludowa tradycja muzyczno-religijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy, współautor dr hab. Antoni Zoła

 6. III Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne (29-30.03.2014 r., UW), referat Religijne śpiewy ludowe w obrzędowości wielkopostnej i wielkanocnej Małopolski i Podkarpacia

 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej” (18-21.09.2014 r., UMCS), referat Sacrum w muzyczno-religijnej tradycyjnej kulturze ludowej okresu Wielkiego Postu

 8. Ogólnopolska promocja książki A. Plucińskiej „Polskie zwyczaje rodzinne”, (13.12.2014 r., Pałac Poznańskich - Muzeum Miasta Łódź), referat Ludowe pieśni religijne w polskich zwyczajach rodzinnych 

 9. Ogólnopolska konferencja naukowa „Chrześcijaństwo w religijności ludowej – 1050 lat po Chrzcie Polski” (9-10.05.2016 r., KUL), referat Ludowa recepcja prawd wiary chrześcijańskiej w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych

 10. Sesja naukowa „Wokół problematyki badań Instytutu Muzykologii KUL” (1-2.12.2016 r., KUL), referat Prezentacja dorobku Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii

 11. V Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne (1-2.04.2017 r., UW), referat Religijna tradycja muzyczna i jej przemiany

 12. Seminarium naukowe w ramach Festiwalu Żywej Muzyki (28.05.2017 r., Kolbuszowa), referat Wielkanocne obrzędy i tradycje muzyczne na Podkarpaciu

 13. Spotkanie naukowe Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (25.10.2017 r., UMCS), referat Współczesne propozycje muzycznej regionalizacji polskiego folkloru

 14. Ogólnopolskie seminarium mariologiczne „Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa regionalna i uniwersalna” (6-7.11.2017 r., Gietrzwałd), referat Pieśń „Już to po zachodzie słońca” do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w przekazach z żywej tradycji

 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoria i praktyka muzyki kościelnej. Tradycja i współczesność” (16-17.05.2018 r., KUL), referat Ludowa recepcja przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni z żywej tradycji „Chrześcijanie katolicy, proszę posłuchajcie"

 16. Ogólnopolska konferencja naukowa „Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje, współczesność” zorganizowana z okazji 140 rocznicy wynalezienia fonografu (25-26.09.2018 r., IS PAN), referat Zbiory foniczne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL – żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe oraz perspektywy badawcze

 17. VII Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne (30-31.03.2019 r., UW), referat Józef Jasek z Milówki jako wybitny śpiewak i depozytariusz lokalnej religijnej tradycji muzycznej

 18. Międzynarodowa Etnomuzykologiczna Konferencja Naukowa "Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa-inspiracje-przeobrażenia (15-16.05.2019 r., KUL), referat Ks. Prof. Bolesław Bartkowski i Prof. Antoni Zoła jako prekursorzy badań
  etnomuzykologicznych nad żywą tradycją śpiewów religijnych w Polsce  

 19. Międzynarodowa Konferencja Folklorystyczna „Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym" (27-29.06.2011 r., UMCS), uczestnik

 20. Międzynarodowa konferencja „Ludowa wizja stworzenia świata a pieśni tradycyjne” zorganizowana w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” (Lublin, 3-4.10.2014 r.), uczestnik

 21. Międzynarodowa konferencja „Motywy płodności w pieśniach tradycyjnych” zorganizowana w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” (Lublin, 2-3.10.2015 r.), uczestnik

 22. Ogólnopolska konferencja naukowa - Między teologią a pobożnością. „Prawda wiodąca do życia w pobożności” (Tt 1,1), zorganizowana w ramach XLVIII Tygodnia Eklezjologicznego (18-21.04.2016 r., KUL), uczestnik

 23. "20 lat pisania o folku" - dyskusja panelowa (20.05.2016 r., Lublin ACK), uczestnik

 24. II Konferencja naukowa „Polska muzyka ludowa - dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie" (Warszawa, 27.09.2016 r.), uczestnik

 25. Konferencja naukowa "Kultura - tradycja - kontynuacja" (Lublin ACK, 9.12.2016 r.), uczestnik

 26. Ogólnopolska Konferencja Kultury: Kultura Ludowa (Lublin CSK, 6.09.2017 r.), uczestnik

 27. I Kongres Kultury Województwa Lubelskiego (Lublin CSK, 6-7.09.2017 r.), uczestnik

 28. Debata „Śpiew tradycyjny – modele edukacji. Doświadczenia serbskie i polskie" (Lublin, Warsztaty Kultury, 22.09.2017 r.), uczestnik

 29. Sesja naukowa "Chóralistyka lubelska okiem kompozytora i chórmistrza" (25.11.2017 r., KUL), uczestnik

 30. VI Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne: Rodziny muzykujące. Historia - pamięć - teraźniejszość (14-15.04.2018 r., UW), uczestnik

 31. II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego (Lublin CSK, 19-20.09.2018 r.), uczestnik

 32. Ogólnopolska konferencja naukowa „Przed ołtarzem pól.." Święci w kulturze ludowej", w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe" (Lublin, ACK UMCS, 30.11.2018 r.), uczestnik

 33. Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach XX Walnego Zgromadzenia - Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych "Gloriosus Deus in sanctis suis" (Rzeszów, Instytut Teologiczno-Pastoralny, 18-19.09.2019 r.), uczestnik

 

Złożone wnioski o grant:

 • Przygotowanie i sporządzenie wniosku do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł 1.1 – Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe ID:228700 – wykonawca projektu (kierownik projektu: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL), projekt planowany do realizacji na 60 miesięcy z udziałem 11 wykonawców (06/07.2013 r.)

 • Przygotowanie i sporządzenie wniosku do konkursu, finansowanego przez MNiSW, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł: Dziedzictwo narodowe – Atlas polskich tradycyjnych śpiewów społeczności katolickich. Zachowanie dziedzictwa, udostępnianie, studia badawcze ID:400288 – wykonawca projektu (kierownik projektu: dr hab. Tomasz Rokosz), projekt planowany do realizacji na 60 miesięcy z udziałem 7 wykonawców (02/03.2018 r.)

 

Udział w projektach badawczych:

 • W ramach działalności statutowej (2013 i 2014 r.) realizacja zadania badawczego nr 4162 Ludowa kultura muzyczno-religijna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i jej współczesne transformacje, KUL

 • Udział w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. I: Rzeszowskie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2014 r.)

 • Udział w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. II: Przeworskie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2015 r.)

 • Udział w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. III: Łańcuckie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2016 r.)

 • Udział w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap II), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2016 r.)

 • Udział w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap III), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2017 r.)

 • Udział w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap IV), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2018 r.)

 • Udział w projekcie badawczym Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura ludowa i tradycyjna, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2019 r.)

 • Udział w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap V), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (2019 r.)

 • Udział w obozie etnomuzykologicznym na Polesiu Lubelskim, zorganizowanym przez Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie - funkcja opiekuna merytorycznego i koordynatora badań terenowych nad żywą tradycją lokalnej ludowej kultury muzycznej (śpiew, obrzędowość doroczna i rodzinna, muzyka instrumentalna); pozyskany od depozytariuszy tradycji cenny materiał audio i audiovideo będzie przedmiotem transkrypcji muzycznych i opracowań naukowych (maj, 2018 r.)

 • Udział w naukowym projekcie badawczym "Małopolska Źródłem Tradycji (zadanie Etno-Wędrówki) tj. obozie etnomuzykologicznym na pograniczu pienińsko-podhalańsko-spiskim, zorganizowanym w ramach działalności Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - prowadzenie badań terenowych nad żywą tradycją lokalnej ludowej kultury muzycznej, jej archiwizacja i dokumentacja (śpiew, obrzędowość doroczna i rodzinna, muzyka instrumentalna); pozyskany od depozytariuszy tradycji cenny materiał audio i audiovideo będzie przedmiotem transkrypcji muzycznych i opracowań naukowych (wrzesień 2019 r.)

 

Realizacja projektów naukowo-artystycznych:

 • Kierownik projektu „Koncert muzyki tradycyjnej” w ramach XI Lubelskiego Festiwalu Nauki (20-26.09.2014 r.)

 • Opracowanie 2 płyt CD jako ilustracji muzycznej do książki Aldony Plucińskiej Polskie zwyczaje rodzinne, Łódź 2014

 • Wybór materiału i przygotowanie płyty CD z nagraniami fonicznymi wykorzystanymi podczas prezentacji wystawy A. Plucińskiej Jest taka kobieta? Szkic etnograficzny wizerunku Matki Boskiej w kulturze tradycyjnej na wybranych przykładach sztuki ludowej (Łódź, 26.04.2016 r.)

 • Prowadzenie koncertów podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2017, którego koncert Galowy w CTW-408 zgromadził 26 chórów (24-25.11.2017 r.)

 • Prowadzenie koncertów podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2018, którego Koncert Galowy w CTW-408 zgromadził 28 chórów (23-24.11.2018 r.)

 • Prowadzenie koncertów podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2019, którego Koncert Galowy w CTW-408 zgromadził 24 chóry (22-23.11.2019 r.)

 

Występy artystyczne:

 • Występ artystyczny podczas XXIV MIĘDZYNARODOWYCH MUZYCZNYCH SPOTKAŃ RODZIN zorganizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej – Region Lubelski pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (12-14.05.2017 r.)

 • Występ artystyczny podczas XXV MIĘDZYNARODOWYCH MUZYCZNYCH SPOTKAŃ RODZIN zorganizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej – Region Lubelski pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (11-13.05.2018 r.)

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Zdobycie I nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu „Fonogram Źródeł 2014” przyznanej przez Jury za dwie płyty CD zawierające bezcenne nagrania z Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego IM KUL, dołączone do albumu A. Plucińskiej Polskie zwyczaje rodzinne, których wyboru, opracowania i opatrzenia komentarzem dokonali dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL oraz dr Kinga Strycharz-Bogacz

 • Wyróżniona odznaczeniem państwowym - Medalem Srebrnym przyznanym na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej (22.11.2016 r.)

 • Otrzymała wyróżniającą ocenę w ramach ewaluacji pracowników akademickich za lata 2015-2016

 • Otrzymała nagrodę w ramach aktywnej polityki płacowej Rektora KUL (10/2018)

 • Otrzymała II nagrodę i medal w Plebiscycie Kuriera Lubelskiego - Nauczyciel Akademicki na Medal 2018, do którego nominowano 180 nauczycieli akademickich z woj. lubelskiego (11/2018)

 • Otrzymała od Rektora KUL Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL w dowód uznania dla działalności artystyczno-kulturalnej jako dyrygent Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL (12/2018)

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach, gremiach jurorskich:

 • Członek Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, stowarzyszenia o charakterze naukowym, które aktywnie wspiera rozwój badań etnomuzykologicznych w Polsce oraz promuje dokonania naukowe etnomuzykologów

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

 • Członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

 • Członek Rady Naukowej Pisma Folkowego"

 • Recenzent „Pro Musica Sacra", naukowego czasopisma podejmującego zagadnienia z zakresu muzyki kościelnej

 • Członek Jury na JAF – Jednodniowy Festiwal Kulturaliowy (2003) oraz na Open stage (2009 r.)

 • Członek jury na XX Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2013 r.)

 • Członek jury na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2014 r.)

 • Członek jury na IV Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki w Kolbuszowej (2017 r.)

 • Członek jury na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2017 r.)

 • Członek jury na VI Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Lubaczowie (2017 r.)

 • Członek jury na XII Podkarpackim Przeglądzie Chórów - Pieśni pasyjne w Radymnie (2018 r.)

 • Członek jury na XXV Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2018 r.)

 • Członek jury na Regionalnym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Nienadowej (2019 r.)

 • Członek jury na XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2019 r.)

 • Członek jury na V Ogólnopolskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach (2020 r.)

 • Opracowanie i wygłoszenie merytorycznych zagadnień z zakresu śpiewu chóralnego oraz przekazanie ich w praktyce poprzez przeprowadzenie autorskich warsztatów chóralnych w Lubaczowie (2018 r.)

 

Działalność organizacyjna:

 • Koordynator Kierunkowy Programu Erasmus+ (od 2013 r.)

 • Opiekun praktyk zawodowych (dziennikarskich) studentów III roku studiów w IM KUL (od 2013 r.)

 • Opiekun rocznika studentów IM KUL (2013-2018)

 • Opiekun I roku studentów IM KUL (od 2018 r.)

 • Członek zespołu zajmującego się tworzeniem programu studiów dla I i II stopnia na kierunku Muzykologia (11/2014-01/2015), za co otrzymała nagrodę zespołową III stopnia przyznaną przez Rektora KUL (12/2015)

 • Członek komitetu organizacyjnego II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2017, którego koncert Galowy w CTW-408 zgromadził 26 chórów

 • Członek komitetu organizacyjnego III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2018, którego Koncert Galowy w CTW-408 zgromadził 28 chórów

 • Członek komitetu organizacyjnego IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej CANTANTES LUBLINENSIS 2019, którego Koncert Galowy w CTW-408 zgromadził 24 chóry

 • Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Etnomuzykologicznej Konferencji Naukowej "Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia" (KUL, 15-16.05.2019 r.)

 

Prace dyplomowe:

 • Recenzent 89 prac dyplomowych (69 prac licencjackich i 20 prac magisterskich)

 • Współprowadząca 17 prac licencjackich

 • Promotor 50 prac dyplomowych (49 prac licencjackich i 1 pracy magisterskiej)

 • Promotor pomocniczy dwóch rozpraw doktorskich

 • W ramach prowadzonych prac dyplomowych przygotowanie materiału fonicznego do badań oraz adjustacja kilkuset transkrypcji muzycznych repertuaru z żywej tradycji

 

 

Inne pełnione funkcje i dokonania:

 

 • Redaktor muzyczny w Katolickim Radiu Lublin (1994-1998) – przygotowanie i prowadzenie audycji z cyklu Muzyka wiecznie żywa oraz Stare przeboje odkrywane na nowo. Efektem pracy jest kilkaset autorskich audycji.

 

 • Kierownik muzyczny Teatru ITP (2002-2008), działającego na KULu

- nagranie trzech płyt CD: Piosenki z musicali Józef i Raj utracony (2004 r.), Uważaj na dzban (2006 r.) oraz Opowieści papieskie (2008 r.)

- współrealizacja pięciu autorskich musicali, sześciu etiud wigilijnych, widowiska muzyczno-plastycznego Opowieści papieskie oraz Koncertu ITP

- autorka aranżacji niektórych utworów z repertuaru Teatru ITP

- współautorka projektów Teatru ITP zrealizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki – Uważaj na dzban. Piosenki z musicali (2006 r.) oraz Józef – biblijna komedia muzyczna (2007 r.)

- Teatr Akademicki ITP został nominowany do Nagrody TOTUS 2006 w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” przyznawanej przez Fundację Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (Warszawa)  

 

 • Dyrygent Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL (od 1993 r. do chwili obecnej) – prowadzenie zespołu, który regularnie występuje podczas licznych uroczystości okresu liturgicznego oraz liturgii związanych z pracą Duszpasterstwa Akademickiego KUL, tj. Triduum Paschalne, Wigilia Zesłania Ducha Świętego, msze misyjne, rekolekcje, pielgrzymka akademicka na Jasną Górę czy nawiedzenie kopii Jasnogórskiej Madonny Sedes. Chór został zaproszony do udziału w lubelskim projekcie „Koncerty adwentowe” (2013 r.). Uhonorowana nagrodą im. I. Loyoli (Lublin, 2006 r.) oraz Medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL w dowód uznania dla działalności artystyczno-kulturalnej.

- nagranie z Chórem DA KUL płyty CD „Karibuni wote” z tradycyjnymi afrykańskimi pieśniami z okazji 20-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Najświętszej Marii Panny Królowej Afryki (Sióstr Białych), 4.11.2011 r.

- dyrygowanie Chórem DA KUL podczas koncertu muzyki afrykańskiej, jaki odbył się w ramach Konferencji „Natura – Kultura – Ewangelia” (15.12.2011 r., KUL)

- dyrygowanie Chórem DA KUL podczas koncertu, jaki odbył się w ramach uroczystej inauguracji roku nauki 2013/14 w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI w Lublinie (11.2013 r., KUL)

- oprawa muzyczna Mszy św. z okazji uroczystości poświęconej Słudze Bożemu ks. prof. Wincentemu Granatowi, rektorowi KUL w latach 1965-1970, którego proces beatyfikacyjny od 1995 r. prowadzi diecezja sandomierska (14.02.2016 r.)

- przygotowanie i dyrygowanie Koncertem jubileuszowym Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL w ramach obchodów 70-lecia działalności DA KUL (7.05.2016 r.)

- oprawa muzyczna Mszy św. z okazji 25-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Najświętszej Marii Panny Królowej Afryki - Sióstr Białych (12.06.2016 r.)

- przygotowanie i dyrygowanie Koncertem kolęd w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL (8.01.2017 r.)

- przygotowanie i dyrygowanie Koncertem kolęd w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL (7.01.2018 r.)

- przygotowanie i dyrygowanie Koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL oraz Trio Hualdo Rico w ramach 5. edycji Ogólnopolskiego Projektu - PoKolędzie - realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie (27.01.2018 r. )

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL uroczystej Mszy św. celebrowanej przez Ks. Stanisława Budzika, Arcybiskupa Lubelskiego, z okazji 150-lecia istnienia Sióstr Misjonarek i Ojców Misjonarzy (09.12.2018 r.)

- oprawa muzyczna z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL i Trio Hualdo Rico uroczystej Mszy św. celebrowanej przez Jego Magnificencję Ks. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL, transmitowanej przez TVP LUBLIN jako wyraz łączności KUL z Kościołem na Lubelszczyźnie (26.12.2018 r.)

- przygotowanie i wygłoszenie merytorycznego komentarza oraz dyrygowanie Koncertem kolęd w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL (13.01.2019 r.)

- przygotowanie i dyrygowanie Koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL w ramach 6. edycji Ogólnopolskiego Projektu - PoKolędzie - realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie (31.01.2019 r. )

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020 15:27