2011

Prace magisterskie
 • Dzienna aktywność konia biłgorajskiego w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie”
 • Występowanie chomika europejskiego Cricetus cricetus na terenach miejskich i podmiejskich Lublina

2010

Prace licencjackie
 • Ocena zagęszczenia i różnorodności gatunkowej zespołu drobnych ssaków w wybranych siedliskach Magurskiego Parku Narodowego
 • Ocena zasobności letniego żeru pędowego w wybranych drzewostanach Magurskiego Parku Narodowego
 • Ocena zasobności runa i biomasy ściółki w wybranych siedliskach Magurskiego Parku Narodowego
 • Parametry populacji kreta europejskiego Talpa europaea na terenie Lublina
 • Sezonowe zmiany składu gatunkowego i zagęszczenia drobnych gryzoni w siedlisku grądowym w okolicach Lublina
 • Parametry opadu organicznego z warstwy drzew i krzewów w lesie "Dębówka"
Prace magisterskie
 • Efekty restytucji cietrzewia (Tetrao tetrix) w Poleskim Parku Narodowym z uwzględnieniem wpływu lisa (Vulpes vulpes)
 • Wybiórczość siedliskowa bociana czarnego Ciconia nigra w Parku Krajobrazowym "Lasy Janowskie"
 • Charakterystyka zadań ochronnych prowadzonych w Poleskim Parku Narodowym związanych z czynną ochroną fauny
 • Dynamika parametrów populacji dzika na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski
 • Wybiórczość pokarmowa koników polskich w hodowli otwartej w Bieszczadach
 • Wpływ intensywności użytkowania pastwisk przez konia biłgorajskiego na makrofaunę owadów

2009

Prace magisterskie
 • Zasobność żeru pędowego i runa w wybranych typach lasów Karpat Rumuńskich
 • Ocena różnorodności gatunkowej drobnych gryzoni na terenach zieleni miejskiej Lublina
 • Zmienność poroża u saren na terenie powiatu hrubieszowskiego
 • Charakterystyka demografii populacji drobnych gryzoni terenów zieleni miejskiej Lublina
 • Dynamika parametrów populacji dzika w okolicach Lublina
 • Przekształcenia roślinności runa i zespołu drobnych ssaków w lesie grądowym w okolicach Lublina