2013

Prace magisterskie
 • Warunki termiczne przygruntowych mikrosiedlisk zieleni miejskiej Lublina i terenów podmiejskich
 • Wpływ urbanizacji na zespoły drobnych ssaków: porównanie miast różniej wielkości
 • Analiza szkód rolnych powodowanych przez dziki w Nadleśnictwie Parczew
 • Charakterystyka żerowania konia biłgorajskiego na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie
 • Priorytetowe gatunki ssaków w sieci Natura 2000 na terenie województwa lubelskiego

2012

Prace licencjackie
 • Dynamika liczebności dzika w Nadleśnictwie Kraśnik i znaczenie tego gatunku w ekosystemach leśnych
 • Dynamika liczebności łosia na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego w latach 2001-2011 i znaczenie tego gatunku w ekosystemach leśnych
 • Dynamika liczebności populacji saren w Nadleśnictwie Spała w latach 2001-2011 i znaczenie tego gatunku w środowisku
Prace magisterskie
 • Rozmieszczenie, liczebność i elementy biologii lęgowej bociana białego Ciconia ciconia na terenie Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • Wybiórczość pokarmowa konia biłgorajskiego w stosunku do żeru pędowego w drzewostanach Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie w warunkach hodowli zagrodowej
 • Wpływ żerowania konika polskiego na drzewostany Roztoczańskiego Parku Narodowego w warunkach hodowli zagrodowej
 • Występowanie wiewiórki pospolitej Sciurus vulgaris na terenie Lublina
 • Charakterystyka zespołu drobnych ssaków oraz uszkodzeń drzewostanu na stanowiskach bobra europejskiego w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie
 • Występowanie bobra europejskiego Castor fiber na wybranych ciekach wodnych Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie

2011

Prace licencjackie
 • Ocena zasobności żeru pędowego w wybranych drzewostanach Magurskiego Parku Narodowego w sezonie wegetacyjnym
 • Ocena zasobności żeru pędowego w wybranych drzewostanach Nadleśnictwa Parczew w sezonie wegetacyjnym
Prace magisterskie
 • Dynamika liczebności lisa (Vulpes vulpes) w Poleskim Parku Narodowym
 • Zasiedlanie przez kreta europejskiego Talpa europaea terenów zurbanizowanych na przykładzie wybranych miast województwa lubelskiego
 • Występowanie bobra europejskiego (Castor fiber) na ciekach wodnych Lublina
 • Wpływ antropopresji na kształtowanie się awifauny dzielnicy uniwersyteckiej KUL – Poczekajka