2008

Prace magisterskie
 • Kapłaństwo jako wezwanie do ojcostwa duchowego w świetle nauczania Jana Pawła II
 • Wizja miłości małżeńskiej w książce "Miłość i odpowiedzialność" Karola Wojtyły
 • Ochrona środowiska naturalnego jako obowiązek moralny w świetle Kompendium Nauki Społecznej Kościoła
 • Kondycja człowieka w procesie globalizacji w świetle posoborowego nauczania Kościoła
 • Integralny charakter miłości małżeńskiej w świetle posoborowego nauczania Kościoła.

2007

Rozprawy doktorskie
 • "Moralno-społeczne aspekty migracji w świetle nauczania Kościoła".
Prace magisterskie
 • Radość chrześcijańska jako czynnik odnowy duszpasterstwa młodzieżowego.
 • Miłość fundamentem życia chrześcijańskiego w świetle encykliki "Deus caritas est" Benedykta XVI.
 • Sport jako element wychowania moralnego człowieka w świetle publikacji Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ocena liberalnej koncepcji wolności według Stanisława Kowalczyka.
 • Odpowiedzialność moralna w akcie samobójczym w świetle wybranej literatury polskiej.

2006

Prace magisterskie
 • Wezwanie do odnowy życia społecznego w orędziu Miłosierdzia Bożego według Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej.
 • Wolność fundamentem życia chrześcijańskiego w świetle posoborowego naucznia Kościoła.
 • Przebaczenie jako akt miłosierdzia Bożego względem człowieka w nauczaniu i praktyce sakramentalnej Kościoła.
 • Zadanie rodziny, szkoły i Kościoła w wychowaniu seksualnym dzieci i młodzieży na podstawie "Studia nad Rodziną" w latach 1997-2002.

2005

Rozprawy doktorskie
 • Poszukiwanie sensu życia w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości w świetle nauczania Jana Pawła II.
 • Antropologiczno-teologiczne wymiary moralności politycznej w świetle nauczania Jana Pawła II
 • Antropologiczno-teologiczne wymiary moralności politycznej w świetle nauczania Jana Pawła II.
Prace magisterskie
 • Kościół glosicielem nadziei dla Europy w świetle adhortacji "Ecclesia in Europa" Jana Pawła II.
 • Narzeczeństwo w kontekście powołania do małżeństwa i rodziny w świetle posoborowej literatury teologicznej.