Krytyczna edycja źródłowa I i II tomu
[Critical source edition of I&II vol. of "Register of the activity of the Commander-in-Chief Gen. Władysław Sikorski 1939-1943"]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MEiN

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego