Krytyczna edycja źródła historycznego: „Korespondencja pomiędzy krajowymi a emigracyjnymi władzami Stronnictwa Pracy 1940-1945”
[Critical source edition of "Correspondence between authorities of Labour Party in Exile and in the Country 1940-1945"]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego