Obraz Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polskiej Kronice Filmowej 1948-1953
[The Image of the United States of America in the Polish News Reel 1948-1953]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2011
Tom: 59
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 171-196
Streszczenie: Artykuł zawiera analizę treści fragmentów Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1948-1953 dotyczących Stanów Zjednoczonych Ameryki w kontekście zagadnień politycznych, międzynarodowych, militarnych, ekonomicznych i obyczajowych. Serwowany w Polskiej Kronice Filmowej obraz USA miał niewiele wspólnego z rzeczywistością, wpisując się w wykreowaną dla potrzeb propagandowych wizję świata. Aparat propagandy, któremu podporządkowana była Polska Kronika Filmowa, wykorzystywał dla osiągnięcia zakładanych celów całą paletę zasad i technik propagandowych: selekcję prezentowanego materiału, uogólnienia, stosowanie charakterystycznych zbitek językowych („podżegacze wojenni”, „amerykańscy ludobójcy”, „nowi SS-mani”, „niewola dolarowa”), łączenie warstwy informacyjnej z interpretacyjną. Posłużono się przy tym nowoczesnym medium, jakim był film kinowy. Połączenie warstwy obrazu, dźwięku i komentarza, jak również specyficzne warunki fizyczne, panujące w trakcie projekcji kroniki, dawały możliwość głębokiego przeżywania przez widza proponowanych mu scen, jego emocjonalnego zaangażowania w nie, a poprzez to utożsamiania się z narzucaną interpretacją oglądanego materiału.
Słowa kluczowe: Polska Kronika Filmowa, propaganda, USA, zimna wojna, PRLCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Jarosław Rabiński",
title = "Obraz Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polskiej Kronice Filmowej 1948-1953",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2011",
number = "2",
pages = "171-196"
}

Cytowanie w formacie APA:
Rabiński, J. (2011). Obraz Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polskiej Kronice Filmowej 1948-1953. Roczniki Humanistyczne, 2, 171-196.