Węzeł gordyjski. Katolicy świeccy w PRL (1956-1989)
[Gordian knot. Catholics in the People's Republic of Poland (1956-1989)]

Recenzja książki naukowej