Jacenty Mastej

Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL

Urodzony 9 października 1967 r. w Jaśle. W 1986 r., po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle i zdaniu matury, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie w latach 1986-1992 odbył studia filozoficzno-teologiczne. 3 czerwca 1992 r. uzyskał tytuł magistra teologii na KUL na podstawie pracy: Matka Odkupiciela i odkupionych w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława C. Napiórkowskiego i ks. bpa dra Edwarda Białogłowskiego.

11 czerwca 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze w Rzeszowie. W latach 1992-1994 pracował jako wikariusz w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Rzeszowie oraz katecheta w Szkole Podstawowej nr 22 w Rzeszowie. W roku 1994 rozpoczął studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej w KUL. 10 czerwca 1996 r. zdał egzamin licencjacki, a 17 maja 1999 r. uzyskał stopień naukowy doktora teologii w zakresie teologii fundamentalnej, na podstawie rozprawy: Personalistyczna koncepcja aktu wiary chrześcijańskiej w świetle polskojęzycznej literatury posoborowej, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego.

W roku 1998 został zatrudniony w Katedrze Chrystologii Fundamentalnej w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL jako asystent, a od 2001 r. jako adiunkt. W latach 2004-2007 prowadził także zajęcia z religiologii w WSD Księży Marianów w Lublinie. Od 2007 r. wykłada chrystologie i eklezjologie fundamentalną oraz prowadzi seminarium naukowe z teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.

Stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych uzyskał 9 grudnia 2009 r. na podstawie dorobku naukowego i monografii pt. Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (Lublin: Wydawnictwo KUL 2009). W latach 2010-2014 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Od 1 października 2010 r. jest kierownikiem Katedry Chrystologii Fundamentalnej KUL (od 11 czerwca 2014 r. jest to Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej KUL). Od 15 lutego 2016 r. zatrudniony na stanowisku prof. KUL. Od 1 września 2016 r. do 30 sierpnia 2019 r. był dyrektorem Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL. Po zmianie nazwy tej jednostki jest kierownikiem Sekcji Teologii Fundamentalnej KUL.

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL (od 2000 r.), Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce (od 2005 r.) oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2003 r.). W roku akademickim 1998/1999 – sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL. W latach 2003-2006 sekretarz Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL. Od 2003 r. wice-sekretarz Wydziału I Humanistycznego Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, a po powstaniu Wydział VI Nauk Teologicznych w 2008 r. – sekretarz. W latach 2007-2011 sekretarz Komitetu Nauk Teologicznych PAN oraz sekretarz redakcji „Studia Nauk Teologicznych PAN” (2006-2011). Od stycznia 2015 r. zastępca Przewodniczącego Komisji Teologii Oddziału PAN w Lublinie. W latach 2015-2019 zastępca przewodniczącego Wydziału VI Nauk Teologicznych LTN w Lublinie, a od grudnia 2019 - przewodniczący. Był członkiem Komisji Rewizyjnej LTN w Lublinie (2015-2019). Od 2004 r. członek Komitetu Redakcyjnego, a od 1 marca 2013 r. redaktor naczelny rocznika „RESOVIA SACRA. Roczniki Filozoficzno-Teologiczne Diecezji Rzeszowskiej”. Od 2019 r. członek zarządu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce.

Organizator i współorganizator m. in. II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej Chrześcijaństwo jutra, (Lublin, 18-21 IX 2001 r. ), międzynarodowego sympozjum „Europo, bądź sobą! Europejskie Forum w Lublinie o roli zadaniach Kościoła w jednoczącej się Europie”, (Lublin, 17-19 maja 2004 r.), sympozjum Personalizm polski, (Lublin, 27-28 września 2007 r.); konferencji naukowej Nauka wobec zjawisk paranormalnych, (Lublin, 28 kwietnia 2009 r.); sympozjum „Powołani do świętości. Wokół osoby i nauczania Sługi Bożego Jana Pawła II”, (Rzeszów, 14 kwietnia 2011 r.); międzynarodowego sympozjum „Współczesne oblicza manipulacji”, (Rzeszów, 13 grudnia 2012 r.); sesji naukowej „Kościół Rzeszowski odczytujący znaki czasu. Doświadczenia – perspektywy – wyzwania”, (Rzeszów, 19 kwietnia 2012 r.); sympozjum „Wiara i Kościół”, (Rzeszów, 24 maja 2013 r.); sympozjum „Evangelii gaudium. Z papieżem Franciszkiem odnaleźć radość Ewangelii”, (Rzeszów, 17 maja 2014 r.); międzynarodowego sympozjum naukowego „Prymat papieski w służbie jedności Kościoła”, (KUL, Lublin, 18 listopada 2014 r.); ogólnopolskiej konferencji naukowej Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce „Islam. Apologia i dialog”, (Rzeszów, 16-18 września 2015 r.); ogólnopolskiego sympozjum naukowego „Oblicza Kościoła w Polsce. 1050. Rocznica Chrztu”, (KUL, Lublin, 5 kwietnia 2016 r.); ogólnopolskiego sympozjum naukowego „Wiarygodne oblicze Kościoła w Polsce. 1050. Rocznica Chrztu”, (Rzeszów, 21 kwietnia 2016 r.); ogólnopolskiej konferencji naukowej „Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera” (KUL, Lublin 12-13 grudnia 2016 r.). Promotor ponad 40 prac magisterskich i 2 doktoratów.

22 października 2001 r. otrzymał nagrodę zespołową I stopnia Rektora KUL za zorganizowanie II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej Chrześcijaństwo jutra (Lublin 18-21 września 2001 r.); w 2002 r. Lubelską Nagrodę Naukową Premium Scientiarum Lublinense przyznaną przez Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego za publikację Leksykonu Teologii Fundamentalnej (z M. Ruseckim, K. Kauchą i I.S. Ledwoniem); 21 grudnia 2005 r. nagrodę zespołową I stopnia Rektora KUL za publikację książki „Kościół w czasach Jana Pawła II. Lublin 2005”; 29 maja 2008 r. nagrodę indywidualną Rektora KUL za całokształt osiągnięć organizacyjnych; w roku 2010 nagrodę indywidualną Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną; w 2017 r. nagrodę zespołową Rektora KUL – I stopnia – (razem z ks. K. Kauchą i ks. P. Borto), za publikację książki „Oblicza Kościoła w Polsce”; w 2018 r. nagrodę indywidualną – I stopnia Rektora KUL za współautorstwo księgi „100 lat teologii na KUL” oraz nagrodę zespołową Rektora KUL – III stopnia – (razem z ks. K. Kauchą) za publikację naukową „Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera”.

Jest autorem 2 monografii, około 50 artykułów naukowych, 30 haseł leksykonowych i encyklopedycznych, 10 współredagowanych prac zbiorowych i monografii wieloautorskich. Jego zainteresowania obejmują następujące zagadnienia: metodologia chrystologii fundamentalnej, nowe argumenty na rzecz wiarygodności chrześcijaństwa i Kościoła, wiarygodność i tożsamość Kościoła, dzieje i dorobek naukowy Lubelskiej Szkoły Teologii Fundamentalnej.

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2020 20:55